Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

505

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03, 144/12), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03, 73/04,116/08, 101/09, 118/11, 67/13), a sukladno Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine« broj 72/13, 141/13), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj 5. veljače 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva gospodarstva, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« broj 18/09, 42/12 i 73/13), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članak 2. mijenja se i glasi:

»Korisnici sredstava Fonda, u smislu ovog Pravilnika, jesu trgovačka društva i druge pravne osobe, fizičke osobe (obrtnici), jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, te neprofitne organizacije i druge fizičke osobe.«

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstvima Fonda financiraju se projekti, programi i slične aktivnosti sukladno nacionalnim strategijama zaštite okoliša, zaštite prirode i energetskog razvoja te nacionalnim programima i akcijskim planovima u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.«

Članak 3.

Članak 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na temelju prioriteta utvrđenih sukladno stavku 2. ovog članka Fond raspisuje javne natječaje za dodjelu sredstava Fonda, (u daljnjem tekstu: natječaj), te neposredno sufinancira projekte, programe i slične aktivnosti iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, putem objavljenih javnih poziva za neposredno sufinanciranje, (u daljnjem tekstu: javni poziv), odnosno neposrednih zahtjeva u iznimnim slučajevima.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Fond raspisuje natječaje radi odabira najkvalitetnijih projektnih rješenja u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a javne pozive Fond objavljuje radi izvješćivanja javnosti o projektima, programima i sličnim aktivnostima za koje se dodjeljuju sredstva Fonda u okviru prioriteta utvrđenih programom rada, te uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava i raspoloživim sredstvima sukladno financijskom planu Fonda za tekuću godinu.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »Fonda« dodaju se riječi: »odnosno objavljivanju javnih poziva«.

U stavku 3. iza riječi: »Fonda« dodaju se riječi: »odnosno javnim pozivom.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»– podnesu ponudu sukladno objavljenom natječaju ili javnom pozivu, odnosno podnesu neposredan zahtjev za korištenje sredstava Fonda,«

Stavak 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– ispunjavaju sve uvjete propisane općim aktima Fonda, natječajem odnosno javnim pozivom te Fond donese odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda te sklopi ugovor o korištenju sredstava Fonda u zajedničkom ulaganju u projekt, program i sličnu aktivnost za koji se odobravaju sredstva Fonda u svrhu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda i reguliranja međusobnih prava i obveza između Fonda i korisnika sredstava.«

U stavku 1. alineja 6. briše se.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. alineji 4. iza riječi: »ulaganje« dodaju se riječi: »uključujući odobrena sredstva iz programa i fondova Europske unije«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. alineji 1. iza riječi: »beskamatnih zajmova« dodaju se riječi: »(u daljnjem tekstu: zajam)«.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Sredstva zajma Fonda dodjeljuju se trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, fizičkim osobama (obrtnicima), jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, te neprofitnim organizacijama i drugim fizičkim osobama.

Subvencije se dodjeljuju trgovačkim društvima i drugim pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima).

Pomoći (kapitalne ili tekuće) dodjeljuju se jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Donacije se dodjeljuju neprofitnim organizacijama i drugim fizičkim osobama osim fizičkih osoba (obrtnika).

Sredstva Fonda dodjeljuju se korisnicima sredstava pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, natječajem, odnosno objavljenim javnim pozivom, na temelju programa rada i financijskog plana Fonda za tekuću godinu.«

Članak 9.

U članku 13. stavak 1. briše se.

Stavak 2. postaje novi stavak 1.

Stavci 3. i 4 brišu se i dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U postupku procjene izvedivosti ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, odnosno procjene financijske i gospodarske sposobnosti korisnika sredstava, Fond može surađivati s financijskim i drugim institucijama.«

Stavci 5. i 6. brišu se te se dodaju novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Radi osiguranja povrata zajma Fond u uvjetima natječaja ili javnog poziva, odnosno prije sklapanja ugovora po neposrednom zahtjevu, utvrđuje minimalne zahtjeve s potrebnim instrumentima osiguranja sredstava, dok se ugovorom utvrđuju odgovarajući instrumenti osiguranja plasmana sredstava Fonda za svaki pojedini projekt, program i sličnu aktivnost u koji se ulažu sredstva Fonda.

Sredstva zajma Fonda ne mogu se isplatiti dok korisnik sredstava ne osigura ugovorene instrumente osiguranja plaćanja iz stavka 3. ovog članka.«

Članak 10.

U članku 14. stavak 5. briše se.

Stavak 6. postaje novi stavak 5.

Članak 11.

U članku 15. stavak 4. briše se.

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Radi osiguranja realizacije projekta, programa i slične aktivnosti u koji se ulažu sredstva subvencije i namjenskog korištenja sredstava Fonda, u uvjetima natječaja ili javnog poziva, odnosno prije sklapanja ugovora po neposrednom zahtjevu, Fond utvrđuje minimalne zahtjeve s potrebnim instrumentima osiguranja sredstava, dok se ugovorom utvrđuju odgovarajući instrumenti osiguranja plasmana sredstava Fonda za svaki pojedini projekt, program i sličnu aktivnost u koji se ulažu sredstva Fonda.

Sredstva subvencije Fonda ne mogu se isplatiti dok korisnik sredstava ne osigura ugovorene instrumente osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:.

»Programom rada, natječajem odnosno javnim pozivom utvrđuje se maksimalni iznos pomoći po pojedinom projektu, programu i sličnoj aktivnosti u koje Fond ulaže sredstva.

Radi osiguranja realizacije projekta, programa i slične aktivnosti u koji se ulažu sredstva pomoći Fond može u uvjetima natječaja ili javnog poziva, odnosno prije sklapanja ugovora po neposrednom zahtjevu, utvrditi minimalne zahtjeve s potrebnim instrumentima osiguranja sredstava, dok se ugovorom utvrđuju odgovarajući instrumenti osiguranja plasmana sredstava Fonda za svaki pojedini projekt, program i sličnu aktivnost u koji se ulažu sredstva Fonda.

Sredstva pomoći Fonda ne mogu se isplatiti dok korisnik sredstava ne osigura ugovorene instrumente osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovog članka.«

Članak 14.

U članku 18. stavak 1. briše se.

Stavak 2. postaje novi stavak 1.

Članak 15.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Korisnici sredstava Fonda dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, u skladu s odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava Fonda.«

Članak 16.

Članak 24. mijenja se i glasi:

(1) Korisnici sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika, kod dodjeljivanja sredstava Fonda, mogu ostvariti sredstva Fonda najviše do:

1. 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– sanaciji lokacija visokoopterećenim opasnim otpadom, određenim strateškim ili planskim dokumentima Republike Hrvatske,

– programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog ministarstva,

– osiguravanju odgovarajuće razine pripremljenosti projekata, programa i sličnih aktivnosti koji se pripremaju za prijavu na financiranje ili sufinanciranje iz fondova Europske unije, odnosno koji se organiziraju i financiraju ili sufinanciraju od strane međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela te drugih pravnih osoba ili

– pripremi projektne dokumentacije, programske dokumentacije i sličnih pripremnih aktivnosti u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te ostvarivanja nacionalnih ciljeva poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti;

2. 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– građenju objekata za gospodarenje otpadom u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, osim regionalnih odnosno županijskih centara za gospodarenje otpadom,

– programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnim propisima,

– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, odnosno o prvoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu,

-programima, projektima, zahvatima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.

3. 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima ili

– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske odnosno o drugoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske;

4. 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se programi, projekti i druge slične aktivnosti provode, odnosno ukoliko se korisnici nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena točkama 2. i 3. ovog stavka.

(2) Iznimno od stavka 1., korisnici sredstava, mogu ostvariti sredstva Fonda najviše do:

1. 90% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– sanacijama odlagališta otpada koja se provode, odnosno čiji korisnici se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske, u prvoj skupini otoka, odnosno na području proglašenom kao zaštićeno područje prirode, ili spadaju u prvu skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske odnosno u prvu skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu, sve sukladno posebnim propisima,

2.75% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– sanacijama odlagališta otpada koja se provode, odnosno čiji korisnici se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, ili spadaju u drugu skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske odnosno u drugu skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske, sve sukladno posebnim propisima,

3. 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– sanacijama odlagališta otpada koja se provode, odnosno čiji se korisnici nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena točkama 1. i 2. ovog stavka.

(3) Fond donosi Pregled dodjele sredstava Fonda prema područjima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

U članku 26. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Kod dodjele sredstava Fonda opravdani troškovi odnose se na dodatne troškove ulaganja usmjerene na izvršenje aktivnosti za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, a uključuju ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu korisnika.

Materijalna ulaganja za potrebe izračuna opravdanih troškova su ulaganja u zemljište koja su nužno potrebna kako bi se zadovoljili ciljevi zaštite okoliša, ulaganja u građevine, postrojenja i opremu s namjerom smanjenja ili otklanjanja onečišćenja i neugodnosti, te ulaganja za prilagodbu proizvodnih metoda u svrhu zaštite okoliša.«

U stavku 3. iza riječi: »nematerijalna« brišu se riječi: »imovina označava« i zamjenjuju riječju: »ulaganja«, a iza riječi: »troškova,« briše se riječ: »troškove« i zamjenjuje riječima: »su troškovi«.

U stavku 4. iza riječi: »utvrđeno« brišu se riječi: »Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša« te mijenjaju riječima: »posebnim propisima«.

Članak 18.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »potpora« brišu se riječi: »postavljene u Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša«.

U stavku 2. iza riječi: »potpore« brišu se riječi: »odobrene prema Odluci«, a iza riječi: »onog« brišu se riječi: »postavljenog u Odluci« i zamjenjuju riječima: »utvrđenog posebnim propisima koji reguliraju područje državnih potpora.«

U stavku 3. iza riječi: »onog« brišu se riječi: »postavljenog u Odluci« i zamjenjuju riječima: »utvrđenog posebnim propisima koji reguliraju područje državnih potpora.«

Članak 19.

U članku 31. stavku 2. iza riječi: »natječaju« dodaju se riječi: »i javnom pozivu«.

Članak 20.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »sukladno« dodaju se riječi: »odluci o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda odnosno«.

Članak 21.

U članku 33. briše se riječ: »nadzoru« i dodaju se riječi: »praćenju i kontroli«.

Članak 22.

Članak 34. stavak 2. alineja 2. mijenja se i glasi:

»– završno izvješće najkasnije 60 dana po dovršetku ulaganja,«.

U stavku 2. alineja 3. briše se.

Članak 23.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda ocjenjuju se prema kriterijima i mjerilima propisanim ovim Pravilnikom te natječajem odnosno javnim pozivom.

Kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Fonda uključuju tehničke i financijske kriterije i mjerila koji se podrobnije utvrđuju natječajem odnosno javnim pozivom radi sufinanciranja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Ocjenjivanje neposrednih zahtjeva za dodjelom sredstava Fonda vrši se na temelju tehničkih i financijskih kriterija i mjerila, uzimajući u obzir namjenu i raspoloživost sredstava Fonda.

Kod dodjele zajmova, subvencija, pomoći i donacija relevantan je stupanj izvedivosti ulaganja te sposobnost korisnika sredstava prema kriterijima propisanim stavkom 2. ovoga članka.«

Članak 24.

Članak 38. briše se.

Članak 25.

Članak 39. briše se.

Članak 26.

U članku 40. stavku 1. broj: »38.« mijenja se u broj: »37:«

U stavku 2. iza riječi: »Odluku o« brišu se riječi: »utvrđivanju liste prednosti« i zamjenjuju riječima: »odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda na temelju javnog poziva odnosno neposrednog zahtjeva donosi direktor Fonda.«

Članak 27.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na temelju odluke iz članka 40. ovog Pravilnika direktor Fonda s korisnikom sredstava sklapa ugovor o korištenju sredstava Fonda, u svrhu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda te reguliranja međusobnih prava i obveza.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

U člancima 10., 19., 20. i 32. riječi: »financijska pomoć« zamjenjuju se riječju: »pomoć«.

Članak 29.

Postupci započeti prema Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« 18/09, 42/12 i 73/13), dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Iznimno, započeti postupci sanacija odlagališta otpada koji se provode sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka dovršit će se, na zahtjev korisnika sredstava, sukladno odredbama ovog Pravilnika, od dana stupanja na snagu istoga.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/14-02/4

Urbroj: 563-02-1/15-14-3

Zagreb, 5. veljače 2014.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.