Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

506

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03, 144/12), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 4. i stavka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na sjednici održanoj 5. veljače 2014. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva gospodarstva, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRAĆENJA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I UGOVORENIH PRAVA I OBVEZA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza (»Narodne novine« broj 183/04), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 2. iza riječi: »namjenski,« dodaju se riječi: »u skladu s odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda, (u daljnjem tekstu: odluka o dodjeli sredstava),«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »korištenje,« dodaju se riječi: »sukladno odluci o dodjeli sredstava, a«

U stavku 2. umjesto riječi: »nadzora« stavljaju se riječi: »praćenja i kontrole«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Fond prati i kontrolira namjensko korištenje dodijeljenih sredstava od trenutka stupanja na snagu odluke o dodjeli sredstava, što uključuje kontrolu nad svim postupcima i aktivnostima koje provodi korisnik sredstava vezano uz njegovo izvršenje svih prava i obveza na temelju odluke o dodjeli sredstava odnosno sklopljenog ugovora o korištenju sredstava Fonda.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Fond prati i kontrolira namjensko korištenje sredstava Fonda te izvršenje prava i obveza korisnika sredstava temeljem odluke o dodjeli sredstava odnosno sklopljenog ugovora o korištenju sredstava Fonda, i to:

– neposrednim očevidom, putem ovlaštene osobe Fonda,

– na temelju izviješća i dokumentacije dostavljene od strane korisnika sredstava,

– na drugi način određen odlukom, odnosno ugovorom, ovisno o vrsti programa, projekta, odnosno aktivnosti.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Fond ima pravo u svako doba putem ovlaštenih osoba Fonda pratiti i kontrolirati namjensko korištenje sredstava Fonda, te izvršenje prava i obveza korisnika sredstava na temelju odluke o dodjeli sredstava, odnosno sklopljenog ugovora o korištenju sredstava Fonda iz članka 3. ovoga Pravilnika.«

U stavku 2. iza riječi: »korisnici sredstava« brišu se riječi: »temeljem ugovora o korištenju sredstava« i umjesto istih stavlja se riječ: »dodijeljenih«, a umjesto riječi: »prati i nadziru« stavljaju se riječi: »prate i kontroliraju.«

U stavku 3. umjesto riječi: »nadzora« stavlja se riječ: »kontrole«, a iza riječi: »Fonda« brišu se riječi: »i izvršenjem ugovorenih prava i obveza.«

U stavku 4. iza riječi: »aktivnosti« brišu se riječi: »koja je predmet ugovora o korištenju sredstava Fonda« , a umjesto riječi: »nadzire« stavljaju se riječi: »prati i kontrolira.«

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik sredstava dužan je dostavljati izviješća o realizaciji programa, projekta i slične aktivnosti u rokovima određenim odlukom o dodjeli sredstava, odnosno utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava Fonda iz članka 3. ovoga Pravilnika.«

U stavku 2. alineji 5. iza riječi: »odstupanja od« dodaje se riječ: »terminskog.«

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– nemogućnosti korisnika sredstava na ispunjenje odlukom o dodjeli sredstava određenih i ugovorom o korištenju sredstava Fonda preuzetih obveza,«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se na način da glasi:

»(1) Ako korisnik dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene određene odlukom o dodjeli sredstava, odnosno utvrđene ugovorom o korištenju sredstava Fonda, Fond će obustaviti dodjelu sredstava, a korisnik sredstava je dužan nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu u roku od 15 dana od primitka pisanoga zahtjeva za povrat, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana primitka sredstava pa do dana povrata na račun Fonda.«

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. iza riječi »sredstava je« dodaju se riječi »na zahtjev Fonda«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/14-02/3

Urbroj: 563-02-1/15-14-3

Zagreb, 5. veljače 2014.

Predsjednik Upravnog odbora

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.