Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini

HRVATSKI SABOR

509

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/53

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, br. 173/03., 67/08., 36/09. i 130/11.) u članku 22. stavku 1. riječi: »obavlja Državni inspektorat i inspektori nadležnog ministarstva u skladu s ovlastima utvrđenim zakonom« zamjenjuju se riječima: »obavljaju nadležni inspektori Ministarstva financija«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/12

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.