Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu

HRVATSKI SABOR

510

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/54

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ELEKTRONIČKOM POTPISU

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, br. 10/02. i 80/08.) u članku 36. stavku 1. riječi: »provodi Ministarstvo i Državni inspektorat prema odredbama posebnog zakona« zamjenjuju se riječima: »provode nadležni inspektori Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/16

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.