Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

HRVATSKI SABOR

511

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/55

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07. i 88/10.) članak 3.a briše se.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište.

(3) Internet agencija može, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. riječi: »ne može pružati usluge turističke agencije prije nego što ishodi rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora turističke agencije« zamjenjuju se riječima: »smije pružati usluge u turizmu koje su utvrđene rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene turističke agencije«.

U stavku 2. iza riječi: »prostor« dodaju se riječi: »ili prostor stambene namjene«.

Članak 4.

U članku 11. točki 4. iza riječi: »prostora« dodaju se riječi: »ili prostora stambene namjene«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. mjesto, ulicu i kućni broj poslovnice, odnosno poslovnog prostora ili prostora stambene namjene,«.

Članak 6.

U članku 13. točki 1. iza riječi: »prostor« dodaju se riječi: »ili prostor stambene namjene«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »poslovnicu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 8.

U članku 22. stavku 3. točki 4. riječ: »staža« zamjenjuje se riječju: »iskustva«.

Članak 9.

U članku 47. stavku 1. riječi: »ne može pružati turističke usluge u nautičkom turizmu prije nego« zamjenjuju se riječima: »smije pružati turističke usluge u nautičkom turizmu ako«.

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznimno, bez rješenja iz stavka 1. ovoga članka, turističke usluge iznajmljivanja plovila i pružanja usluge smještaja mogu pružati pravne i fizičke osobe, ako ispunjavaju uvjete sukladno posebnom propisu iz nadležnosti ministarstva nadležnog za pomorstvo, koji uređuje uvjete za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu.«.

Članak 10.

U članku 61. stavku 1. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Dosadašnje točke 6., 7. i 8., koje postaju točke 5., 6. i 7., mijenjaju se i glase:

»5. pruža usluge turističke agencije iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda (članak 10. stavci 1. i 8.),

6. pruža usluge u nautičkom turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda (članak 47. stavak 1.),

7. pruža usluge u ostalim oblicima turističke ponude suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda i/ili bez ispunjavanja propisanih minimalnih uvjeta (članak 54. stavci 2. i 3.).«.

Članak 11.

U članku 62. stavku 1. točki 4. riječi: »članka 20. stavka 2. i 3. ovoga Zakona (članak 9. stavak 1. i članak 20.)« zamjenjuju se riječima: »članka 9. stavka 1. i članka 20. stavka 2. ovoga Zakona (članak 9. stavak 1. i članak 20. stavci 1. i 2.)«.

Članak 12.

U članku 63. stavku 1. točki 4. iza riječi: »prostor« dodaju se riječi: »ili prostor stambene namjene«.

Članak 13.

U članku 64. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. pruža ostale turističke usluge iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona bez da je osigurala korisnike tih usluga od posljedica nesretnog slučaja ili ih pruža suprotno izdanom rješenju nadležnog ureda (članak 55. stavci 2. i 4.).«.

Članak 14.

U članku 65. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pruža usluge turističkog vodiča koje nisu u skladu s izdanim odobrenjem, ili ne izda račun sukladno članku 31. stavku 2. ovoga Zakona (članak 31. stavci 1. i 2.),«.

Točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 4., mijenja se i glasi:

»4. pruža usluge u turizmu iz članka 49. ovoga Zakona suprotno izdanom rješenju o odobrenju nadležnog ureda ili ih pruža suprotno propisanim uvjetima iz članka 50. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona ili ako ih pruža bez prethodne obavijesti mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma ili bez ispunjavanja uvjeta iz članka 50. stavka 4. ovoga Zakona (članak 49. stavci 1. do 5. i članak 50. stavak 2. točka 3. i stavak 4.).«.

Članak 15.

Članak 66.a briše se.

Članak 16.

U cijelom tekstu Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07. i 88/10.) riječi: »gospodarski inspektor« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »turistički inspektor« u odgovarajućem broju i padežu.

U cijelom tekstu Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07. i 88/10.) riječi: »nadležna ispostava područne jedinice Državnog inspektorata« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »mjesno nadležna služba turističke inspekcije Ministarstva« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/23

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.