Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

512

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/56

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članak 3.a briše se.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj smije pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva.

(2) Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost.

(3) Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organiziraju turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica.«.

Članak 3.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pruža ugostiteljske usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem koje je izdalo Ministarstvo odnosno nadležni ured (članak 11. stavak 1.),«.

U točki 3. riječi: »bez rješenja« zamjenjuju se riječima: »suprotno izdanom rješenju«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjim stavcima 3., 4., 5. i 6., koji postaju stavci 2., 3., 4. i 5., riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 5.

U članku 45. stavku 1. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. ne omogući korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača (članak 9. stavak 1. točka 10),«.

Dosadašnje točke 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 11., 12., 13., 14. i 15.

Članak 6.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ugostiteljski objekt zatvorenog tipa ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima (članak 4. stavci 2. i 3.).«.

Članak 7.

U članku 47. stavku 1. točki 13. riječi: »bez rješenja« zamjenjuju se riječima: »suprotno izdanom rješenju«, a riječi: »bez privremenog rješenja« zamjenjuju se riječima: »suprotno izdanom privremenom rješenju«.

U stavku 2. brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

Članak 8.

U članku 47.a stavku 1. točki 3. riječi: »bez rješenja« zamjenjuju se riječima: »suprotno izdanom rješenju«.

Stavak 4. briše se.

Članak 9.

Članak 48.a briše se.

Članak 10.

U cijelom tekstu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) riječi: »gospodarski inspektor« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »turistički inspektor« u odgovarajućem broju i padežu.

U cijelom tekstu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) riječi: »nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/21

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.