Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

HRVATSKI SABOR

513

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/57

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. i 158/13.) u članku 11. stavku 9. riječi: »nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 2.

U članku 14. stavak. 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»(2) Način plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare propisat će ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.«.

Dosadašnji stavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »nadležna inspekcija Ministarstva financija«.

U stavku 2. riječi: »gospodarski inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: gospodarski inspektor)« zamjenjuju se riječima: »nadležna inspekcija Ministarstva financija«.

U stavku 3. riječ: »u« briše se.

Članak 4.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nautičar koji prije isplovljavanja nije uplatio boravišnu pristojbu turističkoj zajednici sukladno propisu iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

U cijelom tekstu Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08., 59/09. i 158/13.) riječi: »gospodarski inspektor« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadležni inspektor Ministarstva financija« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 158/13.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/26

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.