Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

NN 30/2014 (5.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

HRVATSKI SABOR

515

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/59

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13.) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslovi carinske službe su osobito:

1. utvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost, drugih javnih davanja te javnopravnih naknada (u daljnjem tekstu: javna davanja),

2. osiguravanje pravilne primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama nadzora,

3. provedba carinsko-sigurnosnih mjera,

4. sudjelovanje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike,

5. utvrđivanje, stavljanje na raspolaganje i nadzor tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije iz carinskih davanja,

6. otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedba dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, Prekršajnog zakona i ovoga Zakona,

7. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i obavljanje usluga,

8. nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine,

9. nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom,

10. nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplata naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupka posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

11. nadzor uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima o zaštiti zraka,

12. nadzor u skladu s posebnim propisima ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na korištenje novčanih sredstava koja se isplaćuju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i novčanih sredstava koja korisnici izravno ili posredno ostvaruju primjenom oslobođenja ili izuzeća od plaćanja javnih davanja te sniženih visina i diferenciranih stopa javnih davanja,

13. provjere zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama,

14. nadzor nad robom kojom se povređuje pravo intelektualnog vlasništva,

15. nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet ribe i drugih morskih i vodenih organizama,

16. nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost,

17. provedba carinskih mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode,

18. nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,

19. nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje izvoz, uvoz, iznos i unos kulturnih dobara,

20. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama,

21. provedba upravnih i drugih poslova u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika,

22. nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda te transakcijama u području prometa robe i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe,

23. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje audiovizualnih djelatnosti,

24. nadzor nad prometom predmeta od plemenitih kovina,

25. nadzor nad provedbom propisa u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala,

26. nadzor na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor dozvola i drugih isprava, sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama,

27. nadzor nad primjenom propisa kojim se uređuje ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda,

28. administrativna suradnja i međunarodna razmjena informacija s državama članicama Europske unije ili s trećim državama u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave,

29. svi drugi poslovi koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.«.

Članak 2.

U članku 12. točka 21. mijenja se i glasi:

»21. provodi nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuju uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku,«.

Članak 3.

U članku 39. stavku 1. točki 1. riječ: »imovinu« zamjenjuje se riječju: »robu«.

Članak 4.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a, 40.b i 40.c koji glase:

»Članak 40.a

(1) Ovlašteni carinski službenik može, kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, radi onemogućavanja daljnjeg nezakonitog postupanja fizičkoj i pravnoj osobi koja naručuje, posreduje ili objavljuje oglas u tisku, putem televizije, radija, interneta i drugih medija (organizacija za oglašavanje) ili reklamnih obavijesti na neki drugi način koji je dostupan javnosti, pisanom naredbom privremeno ograničiti ili zabraniti javnu objavu oglasa i sve aktivnosti usmjerene na javnu objavu oglasa.

(2) U smislu ovoga članka nezakonitim postupanjem se smatra obavljanje ili sudjelovanje u obavljanju neregistrirane djelatnosti u smislu propisa kojima se uređuje zabrana i sprječavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti te oglašavanje prodaje ili drugog raspolaganja s robom protivno uvjetima, zabranama ili ograničenjima predviđenim posebnim propisima.

(3) Naredba iz stavka 1. ovoga članka se izvršava odgovarajućom primjenom članka 40. ovoga Zakona i drugim prikladnim radnjama na način koji je razmjeran svrsi onemogućavanja i sprječavanja nezakonitog postupanja.

(4) Protiv naredbe iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti žalba koja ne odgađa njezino izvršenje.

(5) Naredba iz stavka 1. ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojeg je izrečena, a najdulje 15 dana od dana izricanja nakon kojeg roka se rješenjem odlučuje o uvjetima zakonitog obavljanja djelatnosti, postupanja s robom ili provedbi daljnjih mjera da bi se slučaj ispravno uredio. Žalba izjavljena protiv navedenog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 40.b

(1) Ako ovlašteni carinski službenik utvrdi da su povrijeđene odredbe posebnih zakona i propisa donesenih na temelju njih, osim izdavanja naredbi iz članaka 39., 40. i 40.a ovoga Zakona i ovisno o okolnostima slučaja, može pisanom naredbom:

1. narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone u određenom roku,

2. narediti povrat nezakonito ostvarenih sredstava,

3. zabraniti provođenje radnji koje su protivne ovome Zakonu i drugim propisima,

4. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom i/ili posebnim zakonima.

(2) Ovlašteni carinski službenik će donijeti naredbu iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Protiv naredbe iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti žalba koja ne odgađa njezino izvršenje.

Članak 40.c

(1) Ako osoba kojoj je izdana naredba ne postupi po naredbi iz članka 40., 40.a i 40.b ovoga Zakona, kaznit će se radi izvršenja naredbe novčanom kaznom.

(2) Novčana kazna kojom se fizička osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem u iznosu do dvije prosječne godišnje bruto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(3) Ako fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi ne ispune novčanu obvezu iz stavka 2. ovoga članka, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona. Ako je potrebno, novčana kazna može se izreći i više puta.

(4) Rok za plaćanje novčane kazne je osam dana od dana dostave rješenja. Ako novčana kazna nije u roku plaćena naplatit će se prisilno prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

(5) Protiv rješenja iz ovoga članka može se izjaviti žalba koja ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 5.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Program obuke za ovlaštene carinske službenike iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar financija.«.

Članak 6.

U članku 60. stavku 2. iza riječi: »službenika« dodaju se riječi: »i namještenika«.

Članak 7.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Carinsko-prekršajni postupak je prekršajni postupak koji Carinska uprava vodi za prekršaje propisane ovim Zakonom, Zakonom o provedbi carinskih propisa Europske unije, Zakonom o trošarinama i zakonima o posebnim porezima te prekršaje koji su takvima označeni drugim zakonom ili je provedba prekršajnog postupka stavljena u nadležnost Carinske uprave (u daljnjem tekstu: carinsko-prekršajni postupak).«.

Članak 8.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: »nadležnog područnog carinskog ureda« dodaju se riječi: »na temelju optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja sukladno odredbama Prekršajnog zakona«.

Članak 9.

U članku 105. stavku 3. riječi: »određuje ga« zamjenjuju se riječima: »određuje ih«.

Članak 10.

U članku 106. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Drugostupanjski disciplinski sud Carinske uprave odlučuje u Vijeću od tri člana, od kojih je jedan član predsjednik Vijeća, a određuje ih predsjednik Drugostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave za svaki pojedini predmet.«.

Članak 11.

U članku 118. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako ne postupi po naredbi ovlaštenog carinskog službenika iz članka 40., 40.a i/ili 40.b ovoga Zakona,«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Carinsko-prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/17

Zagreb, 21. veljače 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.