Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

NN 30/2014 (5.3.2014.), Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

30 05.03.2014 Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

528

Na temelju članka 12.a stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/2008, 57/2011, 51A/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuju kriteriji za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za sastavljanje listi prvenstva. Liste prvenstva se sastavljaju od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, bodovanih u skladu s kriterijima koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, primanja, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

Članak 2.

(1) Pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. Zakona o područjima posebne državne mogu ostvariti podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu za tekuću godinu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu, a ostvaruje se na temelju liste prvenstva.

(2) Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje mogu se podnijeti u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka tekuće godine mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.

(3) Liste prvenstva od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje utvrđuje mjesno nadležni ured državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba za svaku kalendarsku godinu.

(4) Listu prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba objavljuje na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči do 30. travnja tekuće godine.

Članak 3.

Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama te prema načinu stambenog zbrinjavanja iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi, i to:

– prva lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točke 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi,

– druga lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točke 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi,

– treća lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi,

– četvrta lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točke 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi.

Članak 4.

Zaprimljeni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje boduju se na sljedeći način:

1. Prema broju članova obiteljskog domaćinstva navedenih na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

32

šest članova i više

28

pet članova

24

četiri člana

18

tri člana

14

dva člana

10

samac.

2. Prema broju djece predškolske, školske i fakultetske dobi navedenih na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

12

3 djece i više

8

2 djece

6

1 dijete.

3. Na temelju prosječnih ukupnih primanja u posljednja tri mjeseca svih članova njegove obitelji, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

30

do 24% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu obitelji

25

25% i više od 25% do 49% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu obitelji

15

50% i više od 50% do 74% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj po članu obitelji.

4. Prema stručnoj spremi podnositelja zahtjeva ili člana obitelji koji je naveden na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

14

doktor znanosti, magistar znanosti, sveučilišni specijalistički studij

11

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

8

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

5

srednja stručna sprema.

5. Za završeno obrazovanje doktora znanosti, magistra znanosti, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, za sve članove obitelji koji imaju navedeno obrazovanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

15

3 i više članova

10

2 člana

5

1 član.

6. Prema dužini prebivanja na području grada/općine za koju je podnio zahtjev za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

28

20 i više od 20 godina

18

10 i više od 10 do 19 godina

9

od 5 do 9 godina.

7. Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domaćinstva, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

25

za status najmoprimca (podstanara)

17

za status najmoprimca sa zaštićenom najamninom

8

za stanovanje kod člana obiteljskog domaćinstva u neodgovarajućem stanu ili kući.

8. Prema životnoj dobi podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva ostvaruje:

broj bodova

kriterij

25

do 29 godina

17

30 i više od 30 do 54 godine

8

55 i više od 55 godina.

9. Članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ostvaruju jednokratno 30 bodova.

10. Ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

broj bodova

kriterij

15

100% invalidnosti

13

90% invalidnosti

11

80% invalidnosti

9

50% do 70% invalidnosti

7

20% do 40% invalidnosti.

11. Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

broj bodova

kriterij

12

100% invalidnosti

10

90% invalidnosti

8

80% invalidnosti

6

50% do 70% invalidnosti

4

ispod 50% invalidnosti.

Ako se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom podnositelj zahtjeva ostvaruje dodatnih 12 bodova.

12. Podnositelj zahtjeva ili članovi obiteljskog domaćinstva koji su na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, a imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ostvaruju za svaku osobu s utvrđenim statusom:

broj bodova

kriterij

30

više od 24 mjeseca

24

od 12 do 24 mjeseca

18

do 12 mjeseci.

13. Ako je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje žrtva nasilja u obitelji, podnositelj zahtjeva ostvaruje 5 bodova.

14. Ako je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice, podnositelj zahtjeva ostvaruje 10 bodova.

15. Uz bodove iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga članka podnositelj zahtjeva za darovanje građevinskog materijala može ostvariti bodove:

broj bodova

kriterij

40

ako boravi u kući koja se smatra neuseljivom po članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi

30

za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu

10

ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne površine popisane Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Članak 5.

(1) Za ostvarivanje bodova navedenih u članku 4. ove Uredbe potrebna je sljedeća dokumentacija, za bodove iz:

– točke 2., za djecu predškolske dobi potreban izvadak iz matične knjige rođenih, za školsku djecu potvrda iz škole ili fakulteta,

– točke 3., dokaz o plaći od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju,

– točaka 4. i 5. diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene na zahtjevu,

– točke 6., uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva,

– točke 7., dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje kod člana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog bilježnika,

– točke 8., preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih,

– točke 9., izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– točke 10., izvršno rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

– točke 11., dokaz o utvrđenoj invalidnosti,

– točke 12., izvadak iz Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

– točke 13., zapisnik nadležne policijske uprave i socijalna anamneza nadležnog centra za socijalnu skrb,

– točke 14., potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka o kojoj tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode službene očevidnike mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba pribavljaju službenim putem. Radi pribavljanja dokumentacije službenim putem podnositelj zahtjeva daje pisanu izjavu u kojoj navodi da ispunjava uvjete za ostvarivanje bodova iz članka 4. ove Uredbe, a potom uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba traže isprave iz stavka 1. ovoga članka za utvrđivanje činjenica navedenih u izjavi.

(3) Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje građevinskog materijala iz članka 4. točke 15. ove Uredbe podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika.

Članak 6.

(1) Lista prvenstva sadrži:

– redni broj,

– ime i prezime podnositelja zahtjeva,

– broj članova obitelji,

– broj bodova.

(2) Smatra se da su korisnici podnošenjem zahtjeva dali svoj pristanak na objavu podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Članak 8.

Rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Članak 9.

Rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Članak 10.

(1) Rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi.

(2) Broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

Članak 11.

Ako dvije ili više obitelji imaju isti broj utvrđenih bodova iz članka 4. ove Uredbe prednost za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje ima obitelj koja ima:

– veći broj malodobne djece na redovnom školovanju,

– čiji podnositelj zamolbe ima viši stupanj stručne spreme,

– čiji podnositelj zamolbe je starije životne dobi.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/20

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 27. veljače 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.