Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

NN 30/2014 (5.3.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

30 05.03.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

533

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Hrvatske liječničke komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 157/2013), u članku 2. stavku 1. podstavku 8. iza riječi: »upisanog u akademskim godinama«, riječi: »od 2007./2008.« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka pripravnički staž doktora medicine koji su završili petogodišnji studij s manje od 5.500 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja traje dvije godine.«.

Stavak 5. briše se, a dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Doktori medicine koji su započeli ili su obvezni obaviti dvogodišnji pripravnički staž iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika i položiti stručni ispit, obavit će pripravnički staž i položiti stručni ispit prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 i 14/2013) i Planu i programu pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata iz Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 18/1994, 20/1994, 21/1995, 47/1995, 62/1996, 39/1996, 130/1999 i 11/2003).«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/13

Urbroj: 534-10-1-2-1/2-14-01

Zagreb, 20. veljače 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.