Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 31/2014 (7.3.2014.), Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

537

Na temelju članka 39. i članka 46. stavka 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011 i 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

UREDBA

O UVJETIMA I VREDNOVANJU KRITERIJA ZA DAVANJE KONCESIJE I SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ USLUZI ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se podrobniji uvjeti za davanje koncesije i za sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz), vrednovanje kriterija za davanje koncesije i za sklapanje ugovora o javnoj usluzi, kriteriji za određivanje cijene usluga i davanje naknade za obavljanje javne usluge, visinu i način plaćanja naknade za koncesiju, vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude i druga pitanja koja se odnose na postupak davanja koncesije i na sklapanje ugovora o javnoj usluzi.

Ova Uredba odnosi se na davanje koncesije i na sklapanje ugovora o javnoj usluzi za državne, županijske, međužupanijske i lokalne linije.

Na postupak i ostala pitanja u vezi davanja koncesije i sklapanje ugovora o koncesiji odnosno sklapanje ugovora o obavljanju javnoga prijevoza primjenjuju se odredbe Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i ove Uredbe. Na pitanja koja nisu uređena Zakonom i ovom Uredbom u odnosu na ugovor o koncesiji i ugovor o obavljanju javnog prijevoza, na odgovarajući način primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje javne nabave odnosno područje koncesija.

Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 3577/92 od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992),

– Odluka Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11. 1. 2012.),

– Priopćenje Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) o primjeni pravila Europske unije o državnim potporama na naknadu koja se dodjeljuje za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL C8, 11. 1. 2012.),

– Priopćenje Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) – Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. »Zakon« je zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

2. »Pravilnik« je pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.

3. »Usluge od općeg gospodarskog interesa« u smislu primjene članka 2. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ove Uredbe su usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim, županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama za koje davatelj koncesije odnosno javni naručitelj nameće obvezu javne usluge.

4. »Naknada za obavljanje javne usluge« je potpora dodijeljena od strane javnog naručitelja za obavljanje usluge javnog prijevoza koja je od općeg gospodarskog interesa i s obvezom javne usluge. Ista ne smije biti viša od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.

5. »Obveze javne usluge« su obveze kako su definirane u članku 2. točki 4. i članku 4. točki 2. Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 3577/92 od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992).

6. »Akt o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge« je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o davanju koncesije, kojom se brodarima dodjeljuje pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama iz točke 3. ovoga članka, a koja između ostalog mora sadržavati:

(a) sadržaj i trajanje obveza javne usluge;

(b) podaci o poduzetniku i, ako je primjenjivo, teritorij;

(c) narav svih isključivih ili posebnih prava koje je poduzetniku dodijelilo nadležno tijelo;

(d) parametre za obračun, kontrolu i preispitivanje naknade za obavljanje javne usluge;

(e) način povrata prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge.

7. »Ugovor o javnoj usluzi« je ugovor koji je sklopljen između davatelja koncesije, odnosno javnog naručitelja i brodara radi pružanja odgovarajuće usluge, koji se zaključuje kao ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza ili kao ugovor o obavljanju javnog prijevoza.

8. »Ugovor o obavljanju javnog prijevoza« predstavlja ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge prijevoza vodenim putovima sklopljenog u smislu Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi.

9. »Ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza« jest ugovor istovjetan ugovoru o javnim uslugama za djelatnost javnog prijevoza, u kojemu je odabrani koncesionar dužan plaćati novčanu naknadu za koncesiju sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

10. »Davatelj koncesije« odnosno javni naručitelj za državne linije je Agencija za obalni linijski pomorski promet, za županijske i međužupanijske linije je županijska skupština, a za lokalne linije je gradsko ili općinsko vijeće.

11. »Brodar« je pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa, a koju obavlja temeljem ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza (koncesionar) ili ugovora o obavljanju javnog prijevoza.

12. »Naknada za koncesiju« je novčana naknada koju plaća brodar na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza.

13. »Razumna dobit« je stopa povrata na kapital koju bi zahtijevao tipični poduzetnik koji razmatra hoće li pružati uslugu od općeg gospodarskog interesa tijekom cijelog razdoblja na koje se usluga povjerava, uzimajući u obzir razinu rizika.

14. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

Članak 4.

Na linijama od općeg gospodarskog interesa i s obvezom javne usluge, na kojima su prihodi nastali od pružanja usluga veći od troškova koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (profitabilne linije), brodari obavljaju uslugu javnog prijevoza bez naknade za obavljanje javne usluge, te plaćaju naknadu za koncesiju.

Na linijama od općeg gospodarskog interesa, na kojima prihodi nastali od pružanja usluga ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (neprofitabilne linije), brodarima se dodjeljuje naknada za obavljanje javne usluge.

II. UVJETI I VREDNOVANJE KRITERIJA ZA DAVANJE KONCESIJA I SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ USLUZI

1. Opći uvjeti

Članak 5.

Za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza i sklapanje ugovora o obavljanju javnog prijevoza pravna ili fizička osoba (brodar) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. uvjete iz članka 28. Zakona;

2. uvjete propisane odredbama Pravilnika.

Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka brodar mora dostaviti podatke o financijskom poslovanju, i to:

1. podaci o bonitetu;

2. podaci o solventnosti, te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja;

3. potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

4. potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se raspisuje natječaj/sklapa ugovor za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova, odnosno priznatoj organizaciji, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.;

5. ovjerenu potvrdu o urednom dosadašnjem ispunjavanju obveza koje su proizlazile iz ugovora o javnoj usluzi, u slučajevima prethodnog iskustva brodara u obavljanju usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.

S brodarom iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može sklopiti ugovor o koncesiji ili ugovor o obavljanju javnog prijevoza koji bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj sukladno članku 10. ove Uredbe.

2. Tehnički i ekonomsko-financijski elementi

Članak 6.

U odnosu na brodara koji je ispunio uvjete iz članka 5. ove Uredbe, u daljnjem se postupku vrednuju tehnički i ekonomsko-financijski elementi ponude.

3. Tehnički elementi

Članak 7.

Kao tehničke elemente ponude brodar je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju ovjerenu od nadležnog tijela kojom se dokazuju tehničke karakteristike broda koje odražavaju stanje na brodu u trenutku podnošenja zahtjeva. Stručno povjerenstvo odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 18. ove Uredbe može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Podaci koji se odnose na tehničke karakteristike broda vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

1. KLASIČNI BRODOVI

1.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i tereta

 

brzina veća 15% od propisane Pravilnikom

4

brzina veća 30% od propisane Pravilnikom

9

mogućnost ukrcaja tereta preko 1,5 tona

4

1.2.

Ocjenjivanje udobnosti


broj putnika u zatvorenom salonu veći 10% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o određivanju državnih linija u javnom prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

3

broj putnika u zatvorenom salonu veći 30% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

7

broj putnika u zatvorenom salonu veći 50% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

10

mogućnost ukrcaja i iskrcaja putnika na više od jednog ulaza/izlaza

4

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

8

mogućnost prijevoza kućnih ljubimaca

2

1.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0 – 1 godina

50

starost broda 2 – 5 godina

35

starost broda 6 – 10 godina

20

starost broda 11 – 15 godina

10

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

87

1.4.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu:

 

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

1.5.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

 MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

13

SVEUKUPNO

1002. BRZI BRODOVI


2.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika


brzina veća 15% od propisane Pravilnikom

5

brzina veća 30% od

ropisane Pravilnikom

10

2.2.

Ocjenjivanje udobnosti


broj putnika u zatvorenom salonu veći 10% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

3

broj putnika u zatvorenom salonu veći 30% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

7

broj putnika u zatvorenom salonu veći 50% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske

o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

10

mogućnost ukrcaja i iskrcaja putnika na više od jednog ulaza/izlaza

5

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

10

mogućnost prijevoza kućnih ljubimaca

2

2.3.

Ocjenjivanje novijeg broda


starost broda 0 – 1 godina

50

starost broda 2 – 5 godina

35

starost broda 6 – 10 godina

20

starost broda 11 – 15 godina

10

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

87

2.4.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu:


2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

2.5.

Održavanje broda


u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

13

SVEUKUPNO

1003. Ro-RO PUTNIČKE LINIJE DO 4,9 NM


3.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i vozila

 

brod plovi ravnopravno u oba smjera (double – ended)

5

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

brzina veća 30% od propisane Pravilnikom

5

širina rampe preko 6 m (ukrcaj tri vozila paralelno)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

3

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

4

3.2.

Ocjenjivanje udobnosti

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

5

3.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

starost broda 0 – 1 godina

40

starost broda 2 – 5 godina

30

starost broda 6 – 10 godina

22

starost broda 11 – 15 godina

15

starost broda 16 – 20 godina

9


starost broda 21 – 25 godina

5

starost broda 26 – 30 godina

2

starost broda preko 30 godina

0

3.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

 

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

2

 

> od 30%

4

 

> od 50%

8

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

2

 

> od 30%

4

 

> od 50%

8

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

87

3.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu:

 

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

3.6.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

 


 

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

13

SVEUKUPNO

100

4. RO-RO PUTNIČKE LINIJE OD 5 D0 10 NM

4.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i vozila

 

brod plovi ravnopravno u oba smjera (double – ended)

5

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

širina rampe preko 6 m (ukrcaj tri vozila paralelno)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

4

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

4

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 15%

5

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 30%

9

4.2.

Ocjenjivanje udobnosti

 

broj putnika u zatvorenom salonu veći od 60% putničkog kapaciteta

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

6

4.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0 – 1 godina

40

starost broda 2 – 5 godina

30

starost broda 6 – 10 godina

22

starost broda 11 – 15 godina

15

starost broda 16 – 20 godina

9

starost broda 21 – 25 godina

5

starost broda 26 – 30 godina

2

starost broda preko 30 godina

0

4.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

 

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

1

 

> od 30%

2

 

> od 50%

4

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

1

 

> od 30%

2

 

> od 50%

4

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

87

4.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu:

 

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

4.6.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

 MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

13

SVEUKUPNO

100

5. RO-RO PUTNIČKE LINIJE PREKO 10 NM

5.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i vozila

 

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

5

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

4

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 15%

6

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 30%

10

zaštićeni RO-RO teretni prostor

5

5.2.

Ocjenjivanje udobnosti

 

broj putnika u zatvorenom salonu veći od 60% putničkog kapaciteta

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

6

5.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

 

starost broda 0 – 1 godina

40

starost broda 2 – 5 godina

30

starost broda 6 – 10 godina

22

starost broda 11 – 15 godina

15

starost broda 16 – 20 godina

9

starost broda 21 – 25 godina

5

starost broda 26 – 30 godina

2

starost broda preko 30 godina

0

5.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

 

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

1

 

> od 30%

3

 

> od 50%

5

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

 

 

> od 10%

1

 

> od 30%

3

 

> od 50%

5

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

87

5.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu:

 

2 – 5 godina

5


6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

5.6.

Održavanje broda

 

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

13

SVEUKUPNO

100      

Članak 8.

Prilikom vrednovanja tehničkih elemenata prema članku 7. ove Uredbe, koristit će se sljedeća formula:

                                        broj tehničkih bodova ponuditelja
Tehnički bodovi = ---------------------------------------------- × 100
                             najveći broj tehničkih bodova najpovoljnijeg
                                                  ponuditelja

Vrednovanjem tehničkih elemenata ukupan broj bodova može maksimalno iznositi 100.

Vrednovanje tehničkih bodova za linije koje će se održavati s dva ili više brodova, obavljat će se sukladno predviđenim danima plovidbe za svaki brod pojedinačno s kojim je planirano održavanje linije.

4. Ekonomsko-financijski elementi

Članak 9.

Ekonomsko-financijski elementi ponude su ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade na linijama iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe, odnosno tražena naknada na linijama iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Ekonomsko-financijski elementi vrednuju se tako da maksimalan broj bodova može iznositi 100.

Prilikom vrednovanja ekonomsko-financijskih elemenata, koristit će se sljedeće formule:

                                            ponuđeni iznos promjenjivog dijela
                                                      naknade za koncesiju
1) Koncesijski koeficijent = ------------------------------------ × 100
                                          najviši ponuđeni iznos promjenjivog
                                              dijela naknade za koncesiju


                                           najmanji traženi iznos naknade
2) Koeficijent naknade = --------------------------------------- × 100
                                                    traženi iznos naknade


5. Najpovoljniji ponuditelj

Članak 10.

Za određivanje najpovoljnijeg ponuditelja dobiveni broj bodova sukladno člancima 5. do 9. ove Uredbe ponderirat će se na sljedeći način:

1. tehnički kriteriji 50%;

2. ekonomsko-financijski kriteriji 50%.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se brodar koji prema navedenim kriterijima ostvari najveći broj bodova.

6. Ponuda

Članak 11.

Ponuda brodara mora sadržavati:

1. naziv (tvrtke ili skraćene tvrtke, obrta) i sjedište brodara;

2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra s upisom djelatnosti pomorskog obalnog prijevoza putnika i robe;

3. poslovni plan za liniju;

4. dokaz da brodar raspolaže brodom/brodovima za obavljanje javnog prijevoza koje navodi u ponudi;

5. dokaz da je u upisnom listu broda koji će obavljati javni prijevoz brodar upisan kao kompanija koja je preuzela upravljanje brodom te ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik), te da je brod upisan u upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora (EGP);

6. dokaz da brod ispunjava tehničke uvjete propisane u članku 10. stavku 4. Zakona;

7. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 28. stavka 1. točke 5. Zakona;

8. dokaz o upisu brodice namijenjene za gospodarske svrhe u evidenciju brodica (očevidnik) za obavljanje javnog prijevoza na lokalnim linijama kraćim od 3 NM;

9. dokaze iz članka 4. Pravilnika;

10. dokaze o ispunjavanju financijskih uvjeta iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe;

11. cjenik usluga za sve vrste prijevoza na liniji s označenim povlasticama i popustima te redovitim promjenama cjenika;

12. ponudu visine promjenjivog dijela naknade za koncesiju na linijama iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe, kao postotak ukupnog predviđenog prihoda ostvarenog na liniji;

13. traženi iznos naknade za obavljanje javne usluge na linijama iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe;

14. jamstvo za ozbiljnost ponude;

15. podatke o zamjenskom brodu;

16. popis svih sastavnih dijelova ponude i/ili priloga, datum i potpis ponuditelja;

17. ostale elemente navedene u dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda mora biti cjelovita, uvezana i numerirana.

Ako ponuditelj u vrijeme podnošenja ponude ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka, može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda odnosno upisa broda u gradnji i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane priznate organizacije, s tim da te uvjete mora ispuniti do sklapanja ugovora o javnoj usluzi. Ako se radi o brodu koji nije pod hrvatskom zastavom, ponuditelj prilaže rješenje o predbilježbi odnosno o upisu broda u gradnji izdano od strane svoje Administracije.

Članak 12.

Poslovni plan kao sastavni dio ponude izrađuje se za određenu liniju i to za razdoblje trajanja ugovora i sadrži minimalno sljedeće elemente:

1. osnovni opći podaci o podnositelju ponude (naziv, sjedište, pravni oblik i sl.);

2. osnovne karakteristike linije:

– opis linije, broj linije, relacija,

– duljina linije u NM,

– planirani broj putnika i vozila po strukturi sukladno cjeniku usluga na liniji,

– propisana učestalost prijevoza,

– planirana učestalost prijevoza iznad propisane,

– očekivana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) na održavanju linije uz propisanu učestalost,

– planirana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) za prijevoz na liniji iznad propisane učestalosti,

– tražena minimalna brzina broda, odnosno maksimalno vrijeme prijevoza,

3. osnovne tehničke karakteristike broda/brodova s kojim će se obavljati usluge prijevoza:

– vrsta, veličina i kapacitet broda,

– pogonska snaga motora i očekivana potrošnja goriva (ukupno i po NM ili satu plovidbe),

– ostale karakteristike broda koje mogu utjecati na gospodarstveno-financijske parametre linije,

– ovjerenu izjavu od nadležnog tijela da najmanji broj članova posade na brodu udovoljava zahtjevu za sigurno napuštanje broda (muster lista),

– predviđeno vrijeme plovidbe u danima za svaki osnovni brod pojedinačno s kojim je planirano održavanje linije.

4. projekciju očekivanog broja putnika i vozila (po mjesecima i godišnje);

5. projekciju očekivanih mjesečnih i godišnjih prihoda razrađenu po svim kategorijama i skupinama (otočani, drugi putnici, vozila i sl.);

6. detaljan opis i prikaz sljedećih podataka:

– ukupni prihodi,

– ukupni rashodi,

– dobit prije oporezivanja,

– gubitak,

– porez na dobit,

– dobit nakon oporezivanja,

– razumna dobit.

Članak 13.

Ponuditelj može s istim brodom podnijeti ponudu na više linija.

Članak 14.

Kod izrade ponude ponuditelj se mora pridržavati odredbi članaka 7., 8. i 9. ove Uredbe i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama.

Članak 15.

Za uvid i otkup dokumentacije za nadmetanje (papir, umnožavanje, poštanski troškovi i dr.) plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje davatelj koncesije odnosno javni naručitelj ovisno o obimu i složenosti ponude.

Naknada za uvid i otkup dokumentacije kao i naknada za koncesije prihod su proračuna sukladno članku 38. stavku 3. Zakona.

Članak 16.

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja mora biti primjeren, a počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno drugačije, rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 30 dana.

7. Otvaranje, pregled i ocjenjivanje ponuda

Članak 17.

Prilikom zaprimanja ponude na zatvorenoj omotnici ponude potrebno je ubilježiti datum i vrijeme zaprimanja ponude, a u upisnik upisati sve ponude po redoslijedu zaprimanja.

Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

Članak 18.

Postupak otvaranja i pregled ponuda provodi stručno povjerenstvo odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja u mjestu, prostorijama i vremenu određenom u obavijesti o namjeri davanja koncesije odnosno u odgovarajućoj objavi ili pozivu za nadmetanje.

Na početku sjednice za otvaranje ponuda predsjednik stručnog povjerenstva odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja utvrđuju broj primljenih ponuda, naziv ponuditelja, podatke o pravodobno primljenim ponudama, imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja, te da li su ispunjeni svi propisani uvjeti za provođenje postupka.

Postupak otvaranja ponuda započinje pregledom ispravnosti omotnice, odnosno da li je omotnica ispravno i originalno zapečaćena.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni propisani uvjeti za provođenje postupka, pristupa se otvaranju ponuda, redoslijedom njihova primitka i upoznaje se prisutne o njihovom sadržaju.

Članak 19.

Ako pojedina ponuda zahtijeva određena pojašnjenja, stručno povjerenstvo odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja mogu uputiti pisani zahtjev ponuditelju da se očituje u roku od pet dana u odnosu na pojedine elemente iz dokumentacije za nadmetanje. Predmetnim zahtjevom ne može se tražiti ispravak, odnosno promjena sadržaja u ponudi.

Članak 20.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku otvaranja ponuda imaju članovi stručnog povjerenstva odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Članak 21.

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u koji se unose osobito:

1. mjesto, dan i sat održavanja sjednice;

2. imena nazočnih članova stručnog povjerenstva odnosno ovlaštenih predstavnika naručitelja;

3. broj primljenih pravodobnih ponuda s nazivima ponuditelja, te broj ponuda koje su nepravodobno primljene;

4. imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja;

5. naznaku da su ponude zaprimljene u omotnicama;

6. konstataciju da je postupak proveden sukladno propisima;

7. osnovni podaci o brodu (ime, kapacitet, starost), visina tražene naknade za obavljanje javne usluge i visina ponuđene godišnje naknade za koncesiju.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja imaju pravo zatražiti ovjerenu presliku zapisnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja

Potpisivanjem zapisnika završava postupak otvaranja ponuda.

Članak 22.

Nakon pregleda ponuda davatelj koncesije odnosno javni naručitelj isključit će iz daljnjeg postupka sljedeće ponude:

1. koje nisu u skladu s obavijesti o namjeri davanja koncesije odnosno s odgovarajućom objavom ili pozivu za nadmetanje;

2. nepravodobno pristigle ponude;

3. koje ne ispunjavaju sve propisane uvjete;

4. za koje je zahtijevano jamstvo, a dokaz jamstva nedostaje pri otvaranju ponude;

5. koje nisu u skladu s dokumentacijom za nadmetanje;

6. kojima nakon zatraženog pisanog objašnjenja nije dano valjano objašnjenje u traženom roku;

7. koje nisu cjelovite, uvezene i numerirane.

Članak 23.

Nakon isključivanja ponuda iz članka 22. ove Uredbe, stručno povjerenstvo odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja provode postupak ocjenjivanja ostalih ponuda prema kriterijima propisanim člankom 5. do 9. ove Uredbe.

O pregledu i ocjeni pristiglih ponuda sastavlja se zapisnik u kojem se navode razlozi za isključivanje ponuda sukladno članku 22. ove Uredbe, prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja i ostala pitanja od značaja za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju postupka.

Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja.

Članak 24.

Ako u slučaju iz članka 13. ove Uredbe jedan ponuditelj s istim brodom bude od strane stručnog povjerenstva odnosno ovlaštenih predstavnika naručitelja ocijenjen kao najpovoljniji na više linija, nadležno tijelo za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odlučuje na kojoj će liniji tom ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora, a ponuda neće biti prihvaćena na drugim linijama.

Članak 25.

Stručno povjerenstvo odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja najkasnije 5 dana prije isteka roka za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja mora davatelju koncesije odnosno javnom naručitelju dostaviti:

– zapisnik o otvaranju ponuda;

– zapisnik o pregledu, ocjeni i rezultatu pregleda pristiglih ponuda;

– prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili

– prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije odnosno javne nabave s obrazloženjem tih prijedloga.

Stručno povjerenstvo odnosno ovlašteni predstavnici naručitelja prijedloge svojih odluka donose većinom glasova svih članova povjerenstva odnosno predstavnika naručitelja.

Članak 26.

Kada davatelj koncesije odnosno javni naručitelj ocijeni da je u vezi s provođenjem postupka za dodjelu prava na obavljanje javne usluge obalnog linijskog pomorskog prometa potrebno obaviti određene analize/studije opravdanosti ili pripremu dokumentacije za nadmetanje i druge poslove za koje je potrebno specifično stručno znanje, može takve poslove povjeriti neovisnim stručnim osobama.

Stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka nije obvezujuće.

Članak 27.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pored elemenata propisanih Zakonom o koncesijama i Zakonom o javnoj nabavi sadrži rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza, odnosno ugovor o obavljanju javnog prijevoza.

Članak 28.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora u roku određenom u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

8. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Članak 29.

Prilikom odlučivanja o namjeri sklapanja ugovora davatelj koncesije, odnosno javni naručitelj na prijedlog stručnog povjerenstva odnosno ovlaštenih predstavnika naručitelja utvrđuje visinu jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu za svaku liniju posebno.

Visina jamstva ne iznosi više od 5% procijenjene vrijednosti ugovora.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu, te isto utvrditi odredbama ugovora.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU

Članak 30.

Naknada za koncesiju plaća se kao stalan jednak iznos i kao promjenjivi iznos na linijama za koje se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza.

1. Kriteriji za određivanje naknade za koncesiju

Članak 31.

Stalni dio naknade za koncesiju određuje se za sve linije iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe za koje će davatelj koncesije s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza.

U slučaju da se godišnji indeks potrošačkih cijena promijeni za više od +/– 3%, koji objavljuje Državni zavod za statistiku, davatelj koncesije će izvršiti promjenu iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju.

Promjenjivi dio naknade za koncesiju određuje se u minimalnom iznosu od 2% očekivanog, odnosno ostvarenoga ukupnog prihoda na određenoj liniji.

2. Način plaćanja naknade za koncesiju

Članak 32.

Stalni dio naknade za koncesiju plaća se jednokratno svake godine, a visina istoga utvrđuje se u obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Za prvu godinu koncesijska naknada se plaća u roku 30 dana od dana potpisivanja ugovora o davanju koncesije, a za naredne godine, do istog datuma naredne godine sve do isteka roka na koji je koncesija dana.

Članak 33.

Promjenljivi dio naknade za koncesiju plaća se mjesečno, prema ostvarenju ukupnog prihoda na liniji.

Članak 34.

Završni obračun promjenljivog dijela naknade za koncesiju obavlja se nakon dostave financijskog izvješća za liniju, izrađenog na temelju obveze vođenja posebnog knjigovodstva po principu profitnog centra i nakon obavljene računovodstvene kontrole od strane davatelja koncesije, sukladno članku 17. stavku 1. točki 6. Zakona.

Za poslove računovodstvene kontrole iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije može zatražiti stručno mišljenje od nezavisne i ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Završni obračun obuhvaća samo propisanu učestalost javnog prijevoza na liniji.

Financijsko izvješće o prihodima i rashodima na liniji koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije svake godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu prema propisanom obrascu za godišnji financijski izvještaj ili po strukturi prihoda i rashoda koji su obuhvaćeni u članku 12. točki 6. ove Uredbe.

Na temelju uvida u financijsko izvješće za liniju, te na temelju obavljene računovodstvene kontrole iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije donosi odluku o iznosu promjenljivog dijela naknade za koncesiju za proteklu godinu.

Davatelj koncesije, pored dostavljenog financijskog izvješća ima pravo zatražiti dodatnu financijsku dokumentaciju i račune, a sve u svrhu dobro obavljene računovodstvene kontrole.

Članak 35.

Brodar je dužan izvršiti plaćanje promjenljivog dijela naknade za koncesiju, na temelju završnog obračuna, u roku 60 dana od dana donošenja odluke iz članka 34. stavka 5. ove Uredbe.

Ako po završnom obračunu ovlaštenik koncesije ima više plaćen iznos po osnovi ukupnih plaćanja iz članka 31. ove Uredbe, u roku 60 dana od dana donošenja odluke o konačnom obračunu, davatelj koncesije će izvršiti povrat sredstava.

3. Jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

Članak 36.

Kao instrument osiguranja plaćanja naknade za koncesiju odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti davatelju koncesije potrebna jamstva (zadužnicu, bankovnu garanciju, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo) do dana sklapanja ugovora o koncesiji za javne usluge.

Ako ponuditelj dobije koncesiju uz uvjet da je dužan pribaviti neopozivu garanciju banke u korist davatelja koncesije, mora garanciju pribaviti do sklapanja ugovora o koncesiji. Garancija mora sadržavati klauzulu »na prvi poziv i bez prigovora«.

Obveza iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedena u dokumentaciji za nadmetanje.

U slučaju neispunjavanja obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupit će se na način propisan u članku 36. stavku 1. Zakona.

IV. KRITERIJI ZA DAVANJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE NA LINIJAMA ISPOD PRAGA OD 300.000 PUTNIKA

Članak 37.

Za naknade za obavljanje javne usluge na linijama koje javni naručitelj definira kao linije na kojima prosječni godišnji promet u dvije godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 300 000 putnika izravno se primjenjuju odredbe Odluke Komisije 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u odnosu na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11. 1. 2012.).

Način ostvarivanja naknade za pružanje javnih usluga prema stavku 1. ovoga članka, rokovi, kriteriji i drugi uvjeti sukladno propisima o državnim potporama detaljnije se utvrđuju programom državnih potpora za obavljanje javne usluge na linijama ispod praga od 300 000 putnika.

Za linije iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj sklapa ugovor o obavljanju javnog prijevoza s najpovoljnijim ponuditeljem.

Svake dvije godine Ministarstvo putem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja podnosi Europskoj Komisiji izvješće o provedbi ove Odluke, sukladno obvezi koja proizlazi iz iste.

V. KRITERIJI ZA DAVANJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE NA LINIJAMA IZNAD PRAGA OD 300.000 PUTNIKA

Članak 38.

Ako naknada za obavljanje javne usluge, na linijama koje javni naručitelj definira kao linije na kojima prosječni godišnji promet u dvije godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa prelazi 300 000 putnika, predstavlja državnu potporu koja nije obuhvaćena Odlukom Komisije 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u odnosu na državne potpore koje se dodjeljuju u obliku naknade određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11. 1. 2012.).

U tom slučaju primjenjuju se načela utvrđena u Priopćenju Komisije – Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.).

Načela utvrđena u Priopćenju iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se ne dovodeći u pitanje:

a) zahtjeve koje propisuje pravo Europske unije u području tržišnog natjecanja (naročito članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije);

b) zahtjeve koje propisuje pravo Europske unije u području javnih nabava;

c) odredbe Direktive Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća kao i financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzetnika sukladno Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava.

Članak 39.

Naknada za obavljanje javne usluge ne predstavlja državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

a) brodar primatelj naknade mora uistinu imati obvezu obavljanja javnih usluga, a te obveze moraju biti jasno utvrđene,

b) parametri na temelju kojih se naknada izračunava, moraju biti doneseni unaprijed, na objektivan i transparentan način, kako bi se izbjeglo davanje gospodarske prednosti u korist brodara primatelja pred brodarima s kojima se tržišno natječe. Plaćanje kojim država članica nadoknađuje gubitak brodara bez da su parametri takve naknade unaprijed ustanovljeni, te ako se naknadno pokaže da obavljanje određenih usluga u vezi s ispunjenjem obveze javnih usluga nije bilo ekonomski održivo, predstavlja financijsku mjeru obuhvaćenu pojmom državnih potpora u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

c) naknada ne može prelaziti iznos koji je neophodan za pokrivanje svih ili dijela troškova pretrpljenih u ispunjavanju obveze javnih usluga, uzimajući u obzir mjerodavne primitke i razumnu dobit,

d) ako brodar koji ima obvezu obavljanja javnih usluga, u određenom slučaju nije izabran slijedom postupka javne nabave koji bi omogućio odabir ponuđača sposobnog za pružanje tih usluga uz najmanji trošak po zajednicu, razina potrebne naknade mora biti utvrđena na temelju analize troškova koje bi tipični poduzetnik s dobrim upravljanjem i primjerenim sredstvima prijevoza, koja mu omogućuju zadovoljavanje uvjeta potrebnih za obavljanje javnih usluga, pretrpio pri ispunjenju tih obveza, uzimajući u obzir mjerodavne primitke i razumnu dobit od ispunjenja obveza.

Kada su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se članak 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Kada nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka takva naknada predstavlja državnu potporu i podliježe člancima 106., 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 40.

Naknada mora biti dodijeljena za stvarnu i jasno utvrđenu uslugu od općeg gospodarskog interesa u skladu sa člankom 106. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i smjernicama o zahtjevima koji se odnose na definiciju javne usluge od općeg gospodarskog interesa iz Priopćenja o primjeni pravila o državnim potporama Europske unije na naknade koje se dodjeljuju za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa.

Članak 41.

Odgovornost za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa mora biti povjerena odabranom ponuditelju temeljem akta sukladno članku 3. točki 6. ove Uredbe i odgovarajućeg ugovora.

Akt ili akti iz stavka 1. ovoga članka moraju uključivati, naročito:

a) sadržaj i trajanje obveza pružanja javne usluge;

b) podaci o brodaru i, kada je primjereno, predmetni teritorij;

c) vrstu svih isključivih ili posebnih prava koja su dodijeljena brodaru;

d) opis mehanizma naknade i parametre za izračun, kontrolu i reviziju naknade i

e) mjere za izbjegavanje i povrat moguće prekomjerne naknade.

Trajanje obveze pružanja usluge od općeg gospodarskog interesa utvrđuje se temeljem potrebe za amortizacijom dugotrajne neprenosive imovine kao i drugih objektivnih kriterija. U načelu, trajanje razdoblja ovlaštenja ne bi smjelo biti dulje od razdoblja koje je potrebno za amortizaciju najvažnijih sredstava koja su potrebna za pružanje usluge od općeg gospodarskog interesa.

Kada javni naručitelj povjeri pružanje iste usluge od općeg gospodarskog interesa većem broju brodara, naknada se izračunava na temelju iste metode u odnosu na svakog od predmetnih brodara.

Članak 42.

Iznos naknade za obavljanje javne usluge ne smije premašiti neophodan iznos koji je potreban za pokriće neto troškova ispunjenja obveze obavljanja javne usluge, uključujući razumnu dobit.

Razumna dobit je stopa prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtijevao tipičan poduzetnik odnosno brodar koji bi obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stupanj rizika ovisi o sektoru, vrsti usluge i obilježjima mehanizma naknade. Stopa prinosa na kapital u ovom slučaju znači internu stopu rentabilnosti poduzetnika (IRR) za čitavog razdoblja trajanja projekta (stopa povrata projekta), odnosno internu stopu prinosa na novčane tokove ugovora.

U primjereno opravdanim slučajevima, osim stope prinosa na kapital mogu se koristiti i drugi pokazatelji razine dobiti kako bi se odredila razumna dobit, kao što je prosječna stopa prinosa na vlastiti kapital (ROE) za trajanja razdoblja ovlaštenja, prinos na imovinu (ROA) ili prinos od prodaje (ROS). U svakoj predmetnoj godini se računovodstveni pokazatelj prinosa vlastitog kapitala (ROE) određuje kao omjer između dobiti prije kamata i poreza (EBIT) i vlastitog kapitala u toj godini. Prosječnu godišnju stopu prinosa na kapital trebalo bi izračunati za čitavo razdoblje trajanja ovlaštenja i to na način da se kao faktor diskontiranja koriste troškovi kapitala brodara ili stopa utvrđena Priopćenjem Komisije o referentnoj kamatnoj stopi, ovisno o tome što je primjerenije.

Stopa prinosa na kapital ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih poena. Relevantna stopa kamatne zamjene je stopa kamatne zamjene čije dospijeće i valuta odgovaraju trajanju i valuti akta o ovlaštenju.

Stopa kamatne zamjene (swap rate) odgovara međubankarskoj referentnoj kamatnoj stopi (IBOR) s duljim dospijećem. Koristi se na financijskim tržištima kao referentna stopa za utvrđivanje stope financiranja.

Premija od 100 bazičnih poena služi, između ostaloga, kao kompenzacija za rizik likvidnosti povezanog s činjenicom da pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa koji ulaže kapital u ugovor o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa taj kapital veže za razdoblje trajanja akta o ovlaštenju i neće moći tako brzo i uz tako niske troškove prodati svoj udio kao u slučaju široko raspoloživih financijskih instrumenata i likvidne imovine koja nije izložena riziku likvidnosti.

Iznos naknade može se utvrditi na temelju ili predviđenih troškova i prihoda, ili na temelju stvarno nastalih troškova i ostvarenih prihoda. Ako se naknada, u cijelosti ili u nekom dijelu, temelji na predviđenim troškovima i prihodima, oni moraju biti navedeni u aktu o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge i utemeljeni na uvjerljivim i mjerljivim parametrima koji u obzir uzimaju gospodarsko okruženje u kojem se usluga od općeg gospodarskog interesa pruža. Izvori na kojima se ta očekivanja temelje, moraju biti navedeni.

Neto troškovi koji su potrebni, ili za koje se predviđa da će biti potrebni za ispunjenje obveze obavljanja javne usluge, trebaju se izračunavati primjenom metodologije za izračun neto troškova NAC (Net Avoided Cost). U slučajevima kada nije moguće i opravdano primjeniti metodu NAC za izračun neto troškova, primjenjuje se metodologija koja se temelji na razvrstavanju troškova.

1. Metodologija NAC

Članak 43.

U skladu s metodologijom NAC stvarni se neto troškovi koji su potrebni, ili očekivani troškovi koji su potrebni za ispunjenje obveze obavljanja javne usluge, izračunavaju kao razlika između neto troškova izabranog brodara ako posluje s obvezom obavljanja javne usluge i neto troškova ili dobiti istoga pružatelja ako posluje bez takve obveze.

Pri izračunavanju neto troškova iz stavka 1. ovoga članka dužnu pozornost treba posvetiti pravilnoj procjeni troškova za koje se očekuje da će ih brodar izbjeći i prihoda za koje se očekuje da ih neće imati, kada ne bi imao obvezu ispunjenja javne usluge. Pri izračunu neto troškova treba ocijeniti koristi, uključivo i nematerijalnu korist, za brodara od općeg gospodarskog interesa, ako je to moguće.

2. Metodologija razvrstavanja troškova

Članak 44.

U skladu s metodologijom razvrstavanja troškova, neto troškovi potrebni za ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa mogu se izračunati kao razlika između troškova i prihoda izabranoga brodara pri ispunjavanju obveze obavljanja javne usluge, kako je to navedeno i utvrđeno u aktu o ovlaštenju.

Troškovi koje je potrebno uzeti u obzir u skladu s metodologijom razvrstavanja troškova uključuju sve troškove potrebne kako bi se obavljala usluga od općeg gospodarskog interesa.

Ako se brodar bavi i djelatnostima koje su izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa, troškovi koji se uzimaju u obzir u skladu s metodologijom razvrstavanja troškova mogu obuhvatiti sve izravne troškove potrebne za ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa i odgovarajući udio u neizravnim troškovima koji su zajednički i usluzi od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima. Troškovi povezani s bilo kojom od djelatnosti koja se obavlja izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa moraju uključivati sve neposredne troškove i odgovarajući doprinos u zajedničkim troškovima.

Kako bi se utvrdio primjeren doprinos u zajedničkim troškovima, kao referentno mjerilo se uzimaju u obzir tržišne cijene korištenja resursa.

U odsutnosti tržišnih cijena iz stavka 4. ovoga članka odgovarajući udio u zajedničkim troškovima može se odrediti pozivanjem na razinu razumne dobiti za koju se očekuje da će brodar ostvariti obavljanjem aktivnosti koje su izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa. Predviđeni troškovi i primijenjena metodologija moraju biti navedeni u ugovoru.

3. Odredbe koje se primjenjuju na brodare koji istovremeno obavljaju i djelatnosti izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa ili pružaju različite usluge od općeg gospodarskog interesa

Članak 45.

Kada brodar obavlja djelatnosti koje su i unutar i izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa, knjigovodstvena konta moraju odvojeno prikazivati troškove i prihode koji se odnose na usluge od općeg gospodarskog interesa i usluge izvan opsega usluge općeg gospodarskog interesa.

Kada je brodaru povjereno obavljanje više usluga od općeg gospodarskog interesa, brodar je dužan voditi odvojeno knjigovodstvo za svaku uslugu. Knjigovodstvena konta brodara moraju omogućiti provjeru je li došlo do prekomjerne naknade na razini svake od usluga od općeg gospodarskog interesa.

Ako su predmetnom brodaru dodijeljena posebna ili isključiva prava koja se odnose na djelatnosti koje nisu usluge od općeg gospodarskog interesa za koje se dodjeljuju potpore (povremeni prijevoz i ostale usluge prijevoza), iste brodar može obavljati uz suglasnost davatelja koncesije odnosno javnog naručitelja, ukoliko takav prijevoz ne ometa redovito obavljanje linije od općeg gospodarsko interesa s obvezom javne usluge. Razmjerno vremenu obavljanja prijevoza umanjit će se iznos sredstava naknade za obavljanje javne usluge u dijelu koji se odnosi na fiksne troškove.

4. Prekomjerna naknada i transparentnost

Članak 46.

Javni naručitelj mora osigurati da naknada koja se dodjeljuje za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ispunjava uvjete utvrđene ovom Uredbom i predmetnom Pripćenju Komisije – Okvira EU o državnim potporama u obliku naknade za javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.), a naročito da brodari ne primaju naknadu koja premašuje iznos koji je utvrđen sukladno uvjetima navedenima Priopćenjem i Uredbom te na zahtjev Komisije dostaviti dokaze. Javni naručitelj provodi redovite provjere ili osigurava da se takve provjere provode, u vremenskim razmacima koji nisu dulji od tri godine.

U slučaju naknada za obavljanje javne usluge koje se dodjeljuju na druge načine osim u postupku javne nabave s objavom, provjere je potrebno uobičajeno provesti najmanje svake dvije godine.

Za svaku naknadu za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa koja je obuhvaćena primjenom odredbi Priopćenja Komisije, javni naručitelj koji sklapa ugovor mora objaviti sljedeće informacije na internetu ili na drugi odgovarajući način:

(a) rezultate javne rasprave ili drugih odgovarajućih instrumenata;

(b) sadržaj i trajanje obveza pružanja javne usluge;

(c) podatke o brodaru, i kada je to potrebno, predmetni teritorij;

(d) godišnje iznose dodijeljenih potpora poduzetniku.

Članak 47.

Prilikom tumačenja ili popunjavanja pravnih praznina vezano za provedbu odredbi članaka 38. do 46. ove Uredbe uzima se u obzir Priopćenje Komisije.

VI. UTVRĐIVANJE, ISPLATA I NADZOR NAD ISPLATOM NAKNADE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE NA LINIJAMA ISPOD I IZNAD PRAGA OD 300.000 PUTNIKA – ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 48.

Prilikom utvrđivanja očekivanih rashoda održavanja linije naročito se polazi od sljedećih elemenata:

1. duljini linije i vremenu trajanja plovidbe (varijabilni troškovi);

2. vrsti i kapacitetu broda (osiguranje, lučke naknade i drugi troškovi ovisni o ovom parametru);

3. starosti broda (troškovi amortizacije, troškovi održavanja i sl.);

4. definiranoj minimalnoj brzini plovidbe (potrošnja goriva);

5. definiranoj učestalosti prijevoza na liniji (iskorištenost broda);

6. i drugih relevantnih elemenata.

Prilikom utvrđivanja očekivanih prihoda polazi se od:

1. očekivanog broja prevezenih putnika;

2. očekivanog broja prevezenih automobila;

3. očekivane količine drugih usluga na liniji;

4. očekivanog cjenika usluga.

Na temelju očekivanih rashoda na liniji i očekivanih prihoda utvrđuje se očekivani poslovni rezultat linije, te najviši iznos određen za podmirivanje razlike između rashoda i prihoda na liniji uključujući razumnu dobit koji se dodjeljuje kao potpora.

Članak 49.

Na kraju poslovne godine brodar dostavlja financijska izvješća za svaku liniju pojedinačno po principu odvojenog knjigovodstva. Javni naručitelj je obvezan izvršiti računovodstvenu kontrolu kojom se utvrđuju konačni stvarni troškovi i prihodi linije na kraju svake poslovne godine.

Brodar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubitka linije) javnom naručitelju najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.

U slučaju da se računovodstvenom kontrolom utvrdi da je brodaru isplaćen veći iznos naknade za obavljanje javne usluge, u odnosu na konačne troškove i prihode utvrđene na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka, javni naručitelj će zatražiti od brodara povrat više uplaćenih sredstava naknade za obavljanje javne usluge u proračun.

Povrat naknade za obavljanje javne usluge temeljem stavka 3. ovoga članka izvršit će se do 1. srpnja tekuće godine.

U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi, utvrđeni na način predviđen u stavcima 1. i 2. ovoga članka, rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge izračunatu prema članku 48. ove Uredbe, javni naručitelj će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge.

Korekcija potpore prema stavku 5. ovoga članka može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge iz članka 48. ove Uredbe, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike.

Javni naručitelj pored dostavljenog financijskog izvješća može zatražiti stručno mišljenje od nezavisne i ovlaštene pravne ili fizičke osobe, a sve u svrhu dobro obavljene računovodstvene kontrole i sprečavanja isplate prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge.

Članak 50.

Isplata ugovorene naknade za obavljanje javne usluge obavljat će se mjesečno, na temelju ovjerenih podataka o isplovljavanju brodova od strane lučke kapetanije.

Isplata korigirane naknade za obavljanje javne usluge utvrđene prema članku 49. stavku 6. ove Uredbe, obavit će se najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za proteklu godinu, u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene.

Članak 51.

U slučaju da kvantiteta ili kvaliteta pružanja ugovorenih usluga značajnije odstupa od ugovorene razine, davatelj koncesije odnosno javni naručitelj, na temelju kontrole obavljanja usluga i utvrđivanja manjkavosti i nedostataka, može donijeti odluku o smanjenju naknade za obavljanje javne usluge, odnosno naknade za koncesiju.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može donijeti i u slučaju nepoštivanja Ugovora o javnoj usluzi, a naročito zbog neredovitog isplovljavanja broda, neovlaštene zamjene broda, nepridržavanja cjenika i sl.

Članak 52.

U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavki troškova koja se ne mogu pokriti korekcijom cijena u skladu s člankom 56. ove Uredbe, te zbog koje brodar ne bi bio u stanju održavati liniju, isti može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa naknade za obavljanje javne usluge.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti detaljno obrazložen, te se mora nedvojbeno utvrditi da se radi o okolnostima koje dovode brodara u nemogućnost izvršavanja obveza po sklopljenom Ugovoru o javnoj usluzi.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj će donijeti odluku o izvanrednoj korekciji naknada za obavljanje javne usluge uvažavajući utvrđene razloge i posljedice na održavanje linije u skladu s proračunskim mogućnostima.

U slučajevima porasta cijena goriva iz ugovora o javnoj usluzi u iznosu od preko 15%, davatelj koncesije ili javni naručitelj može donijeti odluku o odobrenju izvanrednog povećanja cijena karata na način da se iznos od 40% izvanrednog troška brodara zbog porasta cijena goriva kompenzira izvanrednim povećanjem cijena karata na liniji, dok je 40% izvanrednog troška brodar dužan snositi sam, a za preostalih 20% brodar ima pravo zatražiti izvanrednu korekciju naknade za javne usluge sukladno stavku 1. ovoga članka, odnosno smanjenjem naknade za koncesiju.

VII. ODREĐIVANJE CIJENA USLUGA OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA

Članak 53.

Najviša cijena usluge za svaku liniju utvrđuje se u dokumentaciji za nadmetanje.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može utvrđivanju najviših cijena pristupiti diferencirano, radi postupnog uklanjanja zatečenih distorzija u distribuciji cijena s obzirom na različitu duljinu linija.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka davatelj koncesije odnosno javni naručitelj će takve korekcije cijena usporediti sa zatečenom regresijskom krivuljom svih linija u skupini (brzobrodske, brodske, trajektne), te odlučiti o opravdanom stupnju ispravljanja zatečenih distorzija.

Članak 54.

Brodar kao ponuditelj uz ponudu daje cjenik za sve vrste usluga prijevoza koje se obavljaju na liniji koji mora sadržavati cijene jednake ili manje od cijena navedenih u dokumentaciji za nadmetanje.

Donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja smatra se da je davatelj koncesije odnosno javni naručitelj dao suglasnost na cjenik usluga ponuditelja koji se može primijeniti od dana stupanja na snagu sklopljenog ugovora.

Članak 55.

Brodar može, za vrijeme trajanja ugovora, predlagati redovite promjene cijena u razdobljima ne kraćim od godine dana, s tim da prijedlog i učinke mora detaljno obrazložiti.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj donosi odluku o povećanju cijena.

Ako je tijekom godine donesena odluka o izvanrednim korekcijama cijena sukladno članku 56. ove Uredbe, moraju se uzeti u obzir njeni učinci prilikom razmatranja redovitih promjena cijena.

U slučaju povećanja cijene karata temeljem prijedloga brodara za redovitom izmjenom cijene karata, naknada za obavljanje javne usluge će se odgovarajuće umanjiti za iznos ostvarenog prihoda od istih.

Članak 56.

Brodar s kojim je sklopljen ugovor može, za vrijeme trajanja ugovora, predlagati i izvanredne promjene cijena u kraćim razdobljima od jedne godine zbog iznenadnih i velikih promjena troškova na koje ne može utjecati.

Uz prijedlog za izvanredno povećanje cijena, brodar dostavlja i detaljno obrazloženje učinka predložene promjene.

Davatelj koncesije odnosno javni naručitelj je dužan razmotriti prijedlog o izvanrednom povećanju cijena, te u roku od 30 dana od podnošenja prijedloga donijeti odgovarajuću odluku.

Članak 57.

U slučaju potrebe davatelj koncesije odnosno javni naručitelj u postupku ocjenjivanja opravdanosti prijedloga promjene cijena može zatražiti stručno mišljenje od odgovarajućih nezavisnih stručnih i znanstvenih institucija.

Brodar s kojim je sklopljen ugovor o javnoj usluzi je dužan odobreni cjenik usluga javno objaviti.

U slučaju da se brodar s kojim je sklopljen ugovor o javnoj usluzi ne pridržava cjenika, davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor.

VIII. ZAMJENA BRODA

Članak 58.

Kada to zahtijevaju prometne potrebe davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može odobriti na zahtjev brodara da se na nekoj liniji umjesto broda za koji je potpisan ugovor o javnoj usluzi, koristi brod manjeg ili većeg kapaciteta, uz uvjet da se radi o manjem odstupanju i da to ne utječe na kvalitetu prijevoza, sve u cilju redovitog obavljanja javnog prijevoza na toj liniji.

U cilju racionalizacije, davatelj koncesije odnosno javni naručitelj može, iznimno, odobriti na zahtjev brodara da se na nekoj liniji veći broj brodova manjeg kapaciteta zamijeni sa manjim brojem tehnološki novijih brodova većeg kapaciteta uz odgovarajuće smanjenje broja putovanja, pod uvjetom poštivanja zadanog kapaciteta odnosno da ne dođe do smanjenja ukupnog kapaciteta, da se ne ugrozi odnosno pogorša povezivanje otoka s kopnom i da se ne poveća naknada za obavljanje javne usluge.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 4/2010).

Članak 60.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/02

Urbroj: 50301-05/18-14-5

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

31 07.03.2014 Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu 31 07.03.2014 Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu