Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

NN 31/2014 (7.3.2014.), Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

538

Na temelju članka 77. stavaka 2. i 6. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se visina minimalne godišnje naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina i omjer raspodjele prihoda od naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 2.

Rudarski gospodarski subjekti koji su ovlaštenici eksploatacijskih polja mineralnih sirovina dužni su plaćati naknadu.

Članak 3.

Visina minimalne godišnje naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: naknada) iz članka 1. ove Uredbe utvrđuje se za:

1. fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen), asfalt i uljni škriljavci; radioaktivne rude;

2. mineralne sirovine za industrijsku preradbu: grafit, sumpor, barit, tinjci, gips, kreda, kremen, kremeni pijesak, drago kamenje, bentonitna, porculanska, keramička i vatrostalna glina, feldspati, talk, tuf, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne mineralne sirovine (vapnenci i dolomiti) za industrijsku preradbu, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu, brom, jod, peloidi;

3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta, građevni pijesak i šljunak iz morskog dna, ciglarska glina;

4. arhitektonsko-građevni kamen;

5. mineralne sirovine kovina;

6. sve vrste soli (morska sol) i solnih voda;

7. geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ili rekreativne svrhe i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama; mineralne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine, osim mineralnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za ljudsku potrošnju i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama.

Članak 4.

(1) Naknada za mineralne sirovine iz članka 3. točaka 1., 2., 3., 4. 5. i 6. ove Uredbe, sastoji se od sljedećih elemenata:

1. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

2. varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine.

(2) Ukupna naknada iz stavka 1. ovoga članka jednaka je zbroju elemenata naknade iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

(3) Naknada za mineralne sirovine iz članka 3. točke 7. ove Uredbe, sastoji se od sljedećih elemenata:

1. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

2. varijabilnog dijela – novčane naknade za pridobivenu količinu mineralne sirovine.

(4) Ukupna naknada iz stavka 3. ovoga članka jednaka je zbroju elemenata naknade iz stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Fiksni dio naknade iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Uredbe iznosi:

– 800,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija površina nije veća od 20 ha,

– 1.000,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija je površina od 20 ha do 50 ha,

– 1.200,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija je površina veća od 50 ha.

(2) Fiksni dio naknade iz članka 4. stavka 3. točke 1. ove Uredbe iznosi:

– 100,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija površina nije veća od 100 ha,

– 250,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija je površina od 100 do 500 ha,

– 400,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija je površina veća od 500 ha.

Članak 6.

(1) Fiksni dio naknade iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe obračunava se godišnje računajući od dana dobivanja odobrenja za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina i dospijeva najkasnije do kraja četvrtog kvartala tekuće godine.

(2) Fiksni dio naknade iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe za eksploatacijska polja mineralnih sirovina, kojima odobrenje ne važi čitavu kalendarsku godinu, plaća se za razdoblje važenja odobrenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na fiksni dio naknade za čitavu kalendarsku godinu.

Članak 7.

(1) Fiksni dio naknade iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cijelosti se ustupa jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi odobreno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina.

(2) Ukoliko se eksploatacijsko polje mineralnih sirovina prostire na području više jedinica lokalne samouprave, fiksni dio naknade iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe dijeli se razmjerno površini prostiranja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(3) Ukoliko se eksploatacijsko polje mineralnih sirovina prostire u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske, fiksni dio naknade iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Ukoliko je Republika Hrvatska ovlaštenik eksploatacijskog polja mineralnih sirovina ne obračunava se i ne plaća se fiksni dio naknade iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Iznimno od odredbi članka 4. stavka 1. točke 1. ove Uredbe fiksni dio naknade ne plaća se za površinu odobrenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina koja nije predviđena važećom prostorno-planskom dokumentacijom jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.

(2) Nositelj odobrenja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina dužan je zatražiti izuzeće od plaćanja fiksnog dijela naknade iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Uredbe najkasnije trideset dana prije kraja četvrtog kvartala i dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo, za mineralne sirovine iz članka 3. točaka 1., 2., 4., 5., 6. i 7. ove Uredbe i uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, za mineralne sirovine iz članka 3. točke 3. ove Uredbe, dokaznice za površinu odobrenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina koja nije predviđena važećom prostorno-planskom dokumentacijom jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.

(3) Iznimno od odredbi članka 4. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, ne plaća se fiksni dio naknade za eksploatacijska polja mineralnih sirovina iz članka 3. točke 6. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Minimalni iznos varijabilnog dijela naknade iz članka 4. stavka 1. točke 2. ove Uredbe iznosi 5,0% od tržišne vrijednosti otkopane/pridobivene mineralne sirovine.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka minimalni iznos varijabilnog dijela naknade za pridobivenu količinu mineralne sirovine iz članka 3. točke 6. ove Uredbe, iznosi 3,0% od tržišne vrijednosti otkopane/pridobivene mineralne sirovine.

(3) Minimalni iznos varijabilnog dijela naknade iz članka 4. stavka 3. točke 2. ove Uredbe iznosi 3,0% od tržišne vrijednosti pridobivene mineralne sirovine.

(4) Iskazana tržišna vrijednost otkopane/pridobivene mineralne sirovine ne može biti manja od tržišne vrijednosti mineralne sirovine utvrđene na temelju tehno-ekonomske ocjene iz Elaborata o rezervama mineralne sirovine na eksploatacijskom polju na kojem je ona otkopana/pridobivena.

Članak 10.

(1) Varijabilni dio naknade iz članka 9. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, koji se dijeli na ovaj način:

– 30% jedinici lokalne samouprave, na čijem području se otkopava/pridobiva mineralna sirovina;

– 20% jedinici područne (regionalne) samouprave, na čijem području se otkopava/pridobiva mineralna sirovina;

– 50% državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Varijabilni dio naknade iz članka 9. ove Uredbe na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Rudarski gospodarski subjekt koji je koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je dostaviti nadležnom tijelu za rudarstvo podatke za otkopanu/pridobivenu količinu mineralnih sirovina i tržišnu vrijednost otkopane/pridobivene mineralne sirovine u prethodnom kvartalu, najkasnije osmoga dana narednog kvartala.

(4) Varijabilni dio naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralnih sirovina obračunava se najmanje kvartalno i dospijeva petnaestoga dana narednog kvartala.

Članak 11.

Rudarski gospodarski subjekti koji su bili dužni plaćati naknadu za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, sukladno tada važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi kojima je ista bila uređena, dužni su od dana stupanja na snagu ove Uredbe plaćati naknadu sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 40/2011).

Članak 13.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-03/28

Urbroj: 50301-05/05-14-1

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.