Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

NN 31/2014 (7.3.2014.), Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

539

Na temelju članka 42. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) Visina novčane naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava određuje se u iznosu od 0,5% do 1,5% od ostvarenog prihoda koncesionara, ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije plina u prethodnoj kalendarskoj godini, na području za koje se daje koncesija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost distribucije plina u prethodnoj kalendarskoj godini na području za koje se daje koncesija, novčana naknada za koncesiju određuje se u iznosu od 0,3% od planiranog prihoda, prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji, za godinu u kojoj počinje obavljati energetsku djelatnost distribucije plina.

Članak 2.

Krajnji kupci priključeni na transportni sustav dužni su plaćati naknadu operatoru distribucijskog sustava koji za to područje ima sklopljen ugovor o koncesiji u sljedećem iznosu:

U = k*C*0.5

U – iznos naknade za krajnjeg kupca za prethodni mjesec (kn),

k – količina plina isporučena u prethodnom mjesecu na svim obračunskim mjernim mjestima krajnjeg kupca koja se nalaze na području za koje operator distribucijskog sustava ima sklopljen ugovor o koncesiji (kWh),

C – jedinični iznos naknade kojega plaća koncesionar jedinici područne (regionalne) samouprave, a koji se utvrđuje kao kvocijent prihoda operatora distribucijskog sustava, ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije plina na području za koje operator distribucijskog sustava ima sklopljen ugovor o koncesiji, i ukupne distribuirane količine plina na tom području, u prethodnoj kalendarskoj godini (kn/kWh).

Članak 3.

Naknadu iz članka 2. ove Uredbe dužan je operatoru distribucijskog sustava plaćati krajnji kupac koji se priključuje na transportni sustav nakon stupanja na snagu ove Uredbe i kojem nije prethodno odbijen pristup distribucijskom sustavu.

Članak 4.

Krajnji kupac iz članka 2. ove Uredbe dužan je plaćati mjesečnu naknadu operatoru distribucijskog sustava za prethodni mjesec najkasnije do 20. u tekućem mjesecu.

Članak 5.

Operator transportnog sustava dužan je za krajnjeg kupca iz članka 2. ove Uredbe dostavljati operatoru distribucijskog sustava podatke o isporučenim količinama plina.

Članak 6.

(1) Naknadu za koncesiju je moguće plaćati na godišnjoj, polugodišnjoj ili tromjesečnoj razini, a odredit će se ugovorom o koncesiji.

(2) Ako se naknada za koncesiju plaća godišnje, mora se platiti do 1. lipnja tekuće godine.

(3) Ako se naknada za koncesiju plaća polugodišnje, prva rata se mora platiti do 1. travnja, a druga rata do 1. rujna tekuće godine.

(4) Ako se naknada za koncesiju plaća tromjesečno, prva rata se mora platiti do 1. travnja, druga rata do 1. svibnja, treća rata do 1. kolovoza, a četvrta rata do 1. studenoga tekuće godine.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 27/2010).

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-03/24

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.