Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

NN 31/2014 (7.3.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

540

Na temelju članka 248.b Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA PREMA PLAĆI, PRIMICIMA UZ PLAĆU, ODNOSNO MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA TEMELJEM RADNOG ODNOSA

Članak 1.

U Uredbi o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (»Narodne novine«, broj 49/2012), u članku 2. točki 1. riječi: »točke 26.« zamjenjuju se riječima: »točke 36.«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose jest poslodavac iz točke 1. ovoga stavka:

– koji najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca Poreznoj upravi nije putem obrasca »Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD« za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja,

– koji je najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca prikazao isplatu plaće, osim isplate zaostale plaće, i/ili mjesečnu obvezu doprinosa dospjelu u tom mjesecu za osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika u Obrascu JOPPD, a u službenim evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste doprinosa za osiguranike s osnove radnog odnosa i/ili osiguranike s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca u iznosu ukupne obveze doprinosa iskazane u tom mjesecu na Obrascima JOPPD za navedene osiguranike i više,«.

Članak 2.

U članku 3. iza riječi: »banku« dodaje se riječ: »istodobno«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna uprava do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, putem Agencije, svim bankama dostavlja podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose iz članka 2. točke 2. ove Uredbe.«.

U stavku 2. riječi: »ID obrasce« zamjenjuju se riječima: »Obrasce JOPPD«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 4. riječi: »jesu li, osim naloga« zamjenjuju se riječima: »jesu li, istodobno uz naloge«.

U točki 1. riječ: »prihoda« zamjenjuje se riječju: »doprinosa«, a iza broja: »8117« briše se zarez i dodaju riječi: »ili 8168,«.

U točki 2. riječ: »prihoda« zamjenjuje se riječju: »doprinosa«, a iza broja: »2011« briše se zarez i dodaju riječi: »ili 2283,«.

U točki 3. riječ: »prihoda« zamjenjuje se riječju: »doprinosa«, a iza broja: »8427« briše se zarez i dodaju riječi: »ili 8486,«.

U točki 4. riječ: »prihoda« zamjenjuje se riječju: »doprinosa«, a iza broja: »8575« briše se zarez i dodaju riječi: »ili 8630,«.

U točki 5. riječi: »sljedećoj brojčanoj oznaci vrste prihoda« zamjenjuju se riječima: »sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa«, a iza broja: »8702« briše se točka i dodaju riječi: »ili 8753,«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao« zamjenjuju se riječima: »Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i«, a riječi: »da provede naloge« zamjenjuju riječima: »provođenje naloga«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa i to:

1. iz članka 5. stavka 4. točke 2. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 3

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako nema zaposlenog niti jednog radnika koji je obveznik mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

2. iz članka 5. stavka 4. točaka 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 4

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu,

odnosno

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 5

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka;

3. iz članka 5. stavka 4. točaka 2., 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 6

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu i koji nisu obveznici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

4. iz članka 5. stavka 4. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 7

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, a podnio je zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjev za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno.«.

Članak 6.

U članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Poslodavac je dužan na nalozima za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, navesti sljedeće obvezne elemente:

U polje »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće poslodavac je dužan upisati sljedeće podatke:

67 OIB-GG001 do GG365/366-X

gdje je:

67

broj modela

OIB

OIB obveznika plaćanja javnih davanja

GG001 do GG365/366

Oznaka izvješća Obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći koja se isplaćuje,

ili

godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31. prosinca 2013. godine.

X

Podatak o plaći:

0 – isplata plaće

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

5 – isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka

6 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu

7 – isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno

(2) Elementi navedeni u stavku 1. ovoga članka obvezno se upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko plaćanje) i onog dijela plaće kojeg poslodavac pri isplate plaće obustavlja iz plaće i doznačuje trećim osobama u postupku ovrhe ili na zahtjev odnosno uz suglasnost samog radnika radi ispunjenja njegovih ugovornih obveza kao i kod isplate neoporezivih primitaka ukoliko se taj primitak iskazuje u istom retku s plaćom u Obrascu JOPPD.«.

Članak 7.

U članku 8. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »točke 3.« brišu se.

Članak 8.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »ove Uredbe« briše se zarez i dodaju riječi: »odnosno ukoliko poslodavac nije putem Obrasca JOPPD za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja,«.

U stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: »odnosno zabrani banci da poslodavcu koji ne uplaćuje doprinose ili trećoj osobi, po nalogu poslodavca, isplati s njegovog računa novčani iznos za koji je određena mjera osiguranja.«.

U stavku 3. iza riječi: »rješenjem« dodaju se riječi: »kojim stječe založno pravo na predmetu osiguranja iz stavka 2. ovoga članka«.

Članak 9.

(1) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. ove Uredbe Porezna uprava će s danom stupanja na snagu ove Uredbe dostaviti, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose i to za one poslodavce koji su u mjesecu prosincu 2013. godine prikazali isplatu plaće u obrascu »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac ID«, a u službenim evidencijama Porezne uprave imaju evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste doprinosa za obvezna osiguranja u iznosu višem od zaduženja po tome Obrascu ID kao i za one poslodavce koji nisu dostavili Obrazac ID za taj mjesec.

(2) Porezna uprava dostavit će, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima iz stavka 1. ovoga članka koji naknadno podnesu propisani ID obrazac i u cijelosti uplate dospjele obveze doprinosa i to po zahtjevu poslodavca, a najkasnije sljedećega dana nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/25

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.