Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Narona

NN 31/2014 (7.3.2014.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Narona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

541

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA NARONA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Arheološkog muzeja Narona (»Narodne novine«, br. 57/2005 i 74/2006), članak 7. mijenja se i glasi:

»Muzej ima tijela propisana Zakonom o muzejima, a uvjeti i način njihova imenovanja, te djelokrug rada pobliže se uređuju Statutom Muzeja.«.

Članak 2.

Članak 8. briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/21

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.