Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 31/2014 (7.3.2014.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

542

Na temelju članka 71. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 116/2003, 48/2004, 68/2008 i 62/2012).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/26

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.