Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza

NN 31/2014 (7.3.2014.), Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

550

Na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013) ministar unutarnjih poslova, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije i ministra nadležnog za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak određivanja privremenih graničnih prijelaza.

Članak 2.

Postupak donošenja rješenja o određivanju privremenog graničnog prijelaza, radi održavanja kratkotrajnih djelatnosti kao što su: kulturne, vjerske, znanstvene, stručne i turističke aktivnosti, sportske priredbe, potreba preusmjeravanja prometa, provedba odredaba međunarodnih ugovora te poljoprivredne i gospodarske aktivnosti, pokreće pravna ili fizička osoba koja za to ima opravdani interes, podnošenjem zahtjeva za određivanje privremenog graničnog prijelaza (u daljnjem tekstu: zahtjev).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, najkasnije 30 dana prije dana predviđenog za početak rada privremenog graničnog prijelaza, osim u slučajevima potrebe određivanja privremenog graničnog prijelaza radi preusmjeravanja prometa uvjetovanog posljedicama elementarne nepogode ili drugoga težeg štetnog događaja.

Izgled i sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisan je na Obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i koji čini njegov sastavni dio. Obrazac 1 je dostupan na web-stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Nakon zaprimljenog zahtjeva, nadležna policijska uprava pribavlja od nadležnog područnog carinskog ureda i drugih nadležnih službi mišljenje potrebno za odlučivanje o opravdanosti donošenja rješenja o određivanju privremenog graničnog prijelaza te mišljenje nadležnih regionalnih tijela susjedne države. Pribavljena mišljenja, uz svoje mišljenje, nadležna policijska uprava dostavlja Ministarstvu.

Kada je podnesen zahtjev za određivanje privremenog graničnog prijelaza na granici s Mađarskom ili Republikom Slovenijom, nije potrebno pribavljati mišljenja od nadležnog područnog carinskog ureda i drugih nadležnih službi.

Kada je podnesen zahtjev za određivanje privremenog graničnog prijelaza na aerodromu, morskoj luci i luci unutarnjih voda, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za pomorstvo, promet i infrastrukturu za donošenje rješenja o određivanju takvog privremenog graničnog prijelaza.

Na temelju dokumentacije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, ministar unutarnjih poslova rješenjem će odlučiti o zahtjevu iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva bez odgode dostavlja nadležnoj policijskoj upravi.

Članak 4.

Rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza sadrži podatke o:

– mjestu i nazivu privremenog graničnog prijelaza,

– vremenskom razdoblju za koje je određen,

– radnom vremenu privremenog graničnog prijelaza,

– načinu i ostalim uvjetima prelaska državne granice na privremenom graničnom prijelazu i

– nadležnosti policijske postaje granične policije za obavljanje granične kontrole.

Članak 5.

Naziv privremenog graničnog prijelaza odredit će se prema nazivu katastarske općine na čijem području će privremeni granični prijelaz biti smješten.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza (»Narodne novine« broj: 150/2004).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-7142/3-2014.
Zagreb, 4. ožujka 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

                                                                                            Obrazac 1

___________________________________________
    (naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe)

___________________________________________
                                   (OIB)

__________________________________________________
             (mjesto, ulica i broj sjedišta pravne osobe,
                     odnosno prebivališta fizičke osobe)

___________________________________________
                     (broj kontakt telefona/faksa)

POLICIJSKA UPRAVA __________________________

__________________________________________________
           (mjesto sjedišta i adresa nadležne policijske uprave)

Na temelju članka 2. Pravilnika o određivanju privremenih graničnih
prijelaza podnosim:

                                          ZAHTJEV
   za određivanje privremenoga graničnog prijelaza

Zahtjev se podnosi radi održavanja kratkotrajne djelatnosti: _____

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
(opis djelatnosti za koju postoji opravdani interes podnositelja zahtjeva)

Mjesto u kojem se traži određivanja privremenoga graničnog prijelaza: __

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
(mjesto određivanja privremenog graničnog prijelaza, s precizno navedenim
                   mjestom prelaženja državne granice)

Vrijeme održavanja djelatnosti: ___________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
(vrijeme održavanja djelatnosti, odnosno vrijeme za koje je potrebno odrediti
                                      privremeni granični prijelaz)

Način prelaženja državne granice tijekom održavanja kratkotrajne
djelatnosti:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
  (pješice ili navesti sredstvo prelaska i stvari koje će osobe nositi tijekom
                                         obavljanja djelatnosti)

    Mjesto i datum:                        Potpis podnositelja zahtjeva

_______________              ____________________________
                                                   (potpis odgovorne osobe
                                                            u pravnoj osobi ili fizičke osobe)

31 07.03.2014 Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza 31 07.03.2014 Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza 31 07.03.2014 Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza