Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

NN 31/2014 (7.3.2014.), Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

551

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu s Direktivom 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz tereta ili putnika, kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktiva Vijeća 91/439/EEZ i ukida Direktiva Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226/4 od 10. 9. 2003.), Direktivom Vijeća 2004/66/EZ od 26. travnja 2004. o prilagodbi direktiva 1999/45/EZ, 2002/83/EZ, 2003/37/EZ i 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Vijeća 77/388/EEZ, 91/414/EEZ, 96/26/EZ, 2003/48/EZ i 2003/49/EZ u području slobodnog kretanja robe, slobode pružanja usluga, poljoprivrede, prometne politike i oporezivanja zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (SL L 168/35 od 1. 5. 2004.), Direktivom Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenoga 2006. kojom se zbog pristupa Bugarske i Rumunjske prilagođavaju određene Direktive u području prometne politike (SL L 363/344 od 20. 12. 2006) i Direktivom Vijeća 2013/22/EU od 10. lipnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva o području prometne politike zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158/356 od 10. 6. 2013.), propisuje se minimalni program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača određenih kategorija cestovnih vozila za prijevoz tereta i putnika, uvjeti i način provođenja provjera znanja za stjecanje početnih kvalifikacija, postupak izdavanja svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: SSO o početnim kvalifikacijama) i potvrda o periodičkoj izobrazbi (u daljnjem tekstu: SSO o periodičkoj izobrazbi), vođenje evidencije te izgled obrasca SSO o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi.

Članak 2.

Stečene početne kvalifikacije i periodička izobrazba dokazuju se odgovarajućim svjedodžbama i potvrdom iz članaka 7., 9. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) U Republici Hrvatskoj početne kvalifikacije mogu steći vozači državljani država članica koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište (kako je definirano u članku 14. Uredbe EEZ-a br. 3821/85 i vozači državljani trećih država koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, odnosno za njih rade.

(2) U Republici Hrvatskoj periodičku izobrazbu mogu stjecati vozači državljani država članica i vozači trećih država koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili u njoj rade.

Članak 4.

(1) Programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe provode centri za osposobljavanje iz članka 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013).

(2) Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem osniva Povjerenstvo koje uvidom u dokumentaciju i očevidom prostorija i prostora utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dobivanje ovlaštenja za provedbu programa iz stavka 1. ovoga članka i o tome sastavlja zapisnik.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka čine predsjednik i dva člana.

(4) Ministar, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, donosi rješenje o ovlašćivanju pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Članak 5.

Program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe, kojim se utvrđuju nastavni sadržaji, plan provedbe i nastavne metode, izrađen sukladno minimalnim zahtjevima i sadržajima izobrazbe za početnu kvalifikaciju i provedbu periodičke izobrazbe, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 6.

(1) Provjera znanja za stjecanje početnih kvalifikacija obavlja se polaganjem ispita, koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Teorijski dio ispita mora trajati najmanje četiri nastavna sata (180 minuta), a sastoji se iz dva dijela i to:

– pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor, ili kombinacije tih dviju vrsta pitanja,

– zadataka s praktičnim primjerima.

(3) Praktični dio ispita mora trajati najmanje dva sata, a sastoji se iz dva dijela i to:

– ispita za ocjenu osposobljenosti za racionalnu vožnju u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, koji mora trajati najmanje 90 minuta. Ispit se, u pravilu, provodi na svim vrstama gradskih prometnica te na cestama izvan naselja, brzim cestama i autocestama, a koje ceste imaju različite stupnjeve težine na koje kandidati mogu naići te u uvjetima različitih gustoća prometa. Vrijeme vožnje po cesti mora biti optimalno iskorišteno, tako da se kandidati mogu ocijeniti iz svih područja s kojima će se vjerojatno susretati u vožnji,

– provjere praktičnih znanja, u trajanju od najmanje 30 minuta, koji obuhvaća sadržaje iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Vozilo koje se koristi za provedbu ispita mora ispunjavati zahtjeve koji su posebnim propisima utvrđeni za ispitna vozila.

(4) Uz praktični dio ispita iz stavka 3. ovoga članka može se provesti i ispit na posebnom terenu ili na simulatoru vožnje, kako bi se ocijenila osposobljenost za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana ili noći.

(5) Ispit iz stavka 4. ovoga članka smije trajati najviše 30 minuta i to vrijeme se uračunava u ukupno trajanje praktičnog dijela ispita.

(6) Praktičnom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji ima položen vozački ispit za odgovarajuću kategoriju, odnosno koji ima vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

(7) Kandidat koji obavlja djelatnost prijevoza tereta, a želi promijeniti ili proširiti djelatnost na prijevoz putnika ili obratno, mora položiti teorijski dio ispita koji nije polagao te položiti i praktični dio ispita u cijelosti.

Članak 7.

(1) Stručna organizacija iz članka 10. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013, u daljnjem tekstu: stručna organizacija) izdat će kandidatu koji uspješno položi teorijski i praktični dio ispita SSO o početnim kvalifikacijama za određenu kategoriju vozila.

(2) Obrazac svjedodžbe (SSO o početnim kvalifikacijama) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).

(3) Stručna organizacija iz stavka 1. ovoga članka, izdat će SSO o početnim kvalifikacijama i kandidatu koji ima svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju za zanimanje vozač.

Članak 8.

(1) Postupak ubrzanog stjecanja početnih kvalifikacija mora obuhvaćati poduku iz svih područja navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i to u obliku tečaja u trajanju od najmanje 140 nastavnih sati. Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni ispit koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja navedenog u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz pohađanje tečaja iz stavka 1. ovoga članka, kandidati moraju, u pratnji stručnog zaposlenika centra za osposobljavanje, obaviti 10 nastavnih sati vožnje samostalno u vozilu.

(3) Samostalnoj vožnji mogu pristupiti kandidati koji imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno važeću vozačku dozvolu.

(4) Samostalna vožnja obavlja se vozilom odgovarajuće kategorije, koje ispunjava zahtjeve za ispitna vozila određene posebnim propisima.

(5) Od ukupno deset nastavnih sati samostalne vožnje, kandidati smiju voziti najviše četiri nastavna sata na posebnom terenu ili na odgovarajućem simulatoru vožnje, u cilju osposobljavanja vozača za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana i noći.

(6) Kandidati koji obavljaju prijevoz tereta i posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama, a žele obavljati prijevoz putnika ili obratno, nisu dužni polagati dio ispita za početne kvalifikacije koji je zajednički, nego samo dio koji nisu polagali.

(7) Tečaj ubrzanog stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 6. ovoga članka traje 35 nastavnih sati, uključujući dva i pol sata samostalne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije, u pratnji osobe koja je osposobljavala kandidata.

(8) Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni i usmeni ispit, koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja navedenog u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Kandidatu koji je redovito pohađao tečaj i položio pismeni ispit, stručna organizacija izdaje svjedodžbu kojom potvrđuje ubrzano stjecanje početne kvalifikacije.

(2) Obrazac svjedodžbe (SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3.).

Članak 10.

(1) Ispiti se provode u ispitnim centrima stručne organizacije.

(2) Praktični dio ispita provode ovlašteni ispitivači, koji moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog), položen stručni ispit i iskustvo od najmanje pet godina na poslovima provedbe vozačkih ispita ili edukacije u cestovnom prometu te dopuštenje (licenciju), sukladno odredbama posebnog zakona kojim se stručnoj organizaciji propisuju uvjeti za obavljanje povjerenih poslova.

(3) Za provedbu ispita stručna organizacija može angažirati osobe koje nisu zaposlenici stručne organizacije.

(4) Na način određivanja i organiziranja rada ovlaštenih ispitivača koji provode ispite, utvrđivanje rokova, mjesta i vremena polaganja ispita te obavješćivanje kandidata, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe propisa o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita i općih akata ovlaštene stručne organizacije.

(4) Odluku o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača donosi stručna organizacija, uz suglasnost ministra.

Članak 11.

(1) Periodička izobrazba vozača je obvezna obuka kojom se osobama koje imaju SSO o početnim kvalifikacijama, ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početnih kvalifikacija, osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

(2) Periodička izobrazba vozača provodi se svakih pet godina pohađanjem obveznog tečaja iz svih područja navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati, a najmanje sedam sati dnevno. Periodička izobrazba može se dijelom provoditi i na simulatoru vožnje.

(3) Centar za osposobljavanje vozaču koji je kod njega prošao izobrazbu iz stavka 2. ovoga članka izdaje potvrdu o stečenoj periodičkoj izobrazbi.

(4) Obrazac potvrde o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4.).

Članak 12.

(1) Centri za osposobljavanje moraju najmanje tjedan dana prije početka provođenja tečaja periodičke izobrazbe, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostaviti obavijest o datumu i mjestu održavanja periodičke izobrazbe i prijavljenom broju kandidata po kategorijama (C kategorije, D kategorije i C i D kategorije). Obavijest se može dostaviti putem elektroničke pošte.

(2) Ovlašteni centri za osposobljavanje su dužni voditi evidenciju polaznika tečaja periodičke izobrazbe.

Članak 13.

(1) Centri za osposobljavanje će Ministarstvu, najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec, dostavljati podatke o vozačima koji su prošli periodičku izobrazbu.

(2) Stručna organizacija će Ministarstvu, najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec, dostavljati podatke o vozačima koji su stekli početne kvalifikacije.

(3) Podaci iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju sadržavati: ime i prezime vozača, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, mjesto prebivališta, datum i mjesto provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija, podatak o vrsti prijevoza za koje je vozač stekao početne kvalifikacije, odnosno prošao periodičku izobrazbu, broj i datum izdavanja svjedodžbe (SSO o početnim kvalifikacijama) ili potvrde o periodičkoj izobrazbi.

(4) Stručna organizacija je dužna trajno čuvati dokumentaciju o stjecanju početnih kvalifikacija za vozače.

(5) Centri za osposobljavanje su dužni dokumentaciju o periodičkoj izobrazbi za vozače čuvati najmanje deset godina nakon izdavanja potvrde o periodičkoj izobrazbi.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 78/ 2009 i 39/2012).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/14-02/17

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 21. veljače 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POČETNU I PERIODIČKU IZOBRAZBU VOZAČA


MINIMALNI ZAHTJEVI – PODRUČJA – SADRŽAJI

KATEGORIJE VOZILA

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

Dio 1. Popis područja – predmeta

1.

USAVRŠAVANJE RACIONALNE VOŽNJE, KOJA SE TEMELJI NA PROMETNIM PROPISIMA I SIGURNOSNIM PRAVILIMA

1.1.

Poznavanje obilježja prijenosnih sustava radi njihove optimalne iskorištenosti:

dijagrami okretnog momenta, snage i specifične potrošnje motora, optimalno korištenje brojača okretaja, optimalni broj okretaja pri promjeni brzine, dijagrami omjera prijenosa mjenjača

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.

Poznavanje tehničkih obilježja i rada sigurnosnih kontrola za nadzor nad vozilom,

smanjenje habanja na minimum i sprječavanja smetnji u radu:

specifičnosti hidrauličkog vakuumskog sustava servo kočnica, ograničenje korištenja kočnica i usporivača, kombinirano korištenje kočnica i usporivača, bolje korištenje omjera brzine i prijenosa, korištenje inercije vozila, usporavanje i kočenje na nizbrdici, postupci u slučaju kvara

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.

Sposobnost optimizacije potrošnje goriva:

optimizacija potrošnje goriva primjenom znanja iz točaka 1.1. i 1.2.

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.

Sposobnost utovara vozila uz poštivanje sigurnosnih pravila i ispravno korištenje vozila:

sile koje utječu na vozilo u kretanju, korištenje omjera prijenosa mjenjača u skladu s opterećenjem vozila i osobinama ceste, izračun korisnog opterećenja vozila ili kombinacije, izračun ukupnog obujma, raspodjela opterećenja, posljedice preopterećenja osovine, stabilnost i težište vozila, vrste ambalaže i paleta; glavne kategorije tereta koje zahtijevaju pričvršćivanje, tehnike pritezanja i privezivanja, korištenje remenja za pričvršćivanje, korištenje priteznih uređaja, korištenje opreme za rukovanje teretom, postavljanje i skidanje cerade ili nepromočive tkanine.

X

X

X

X

1.5.

Sposobnost osiguravanja sigurnosti i udobnosti putnika:

prilagođavanje uzdužnom i bočnom kretanju, poštivanje ostalih sudionika u prometu, podjela cesta, položaj vozila na cesti, sigurno kočenje, upravljanje prevjesom, korištenje posebnih infrastruktura (javne površine, vozne trake za posebne svrhe), rješavanja nesuglasja između sigurne vožnje i ostalih uloga vozača, interakcija i komunikacija s putnicima, osobitosti određenih skupina putnika (invalidne osobe, djeca)

X

X

X

X

1.6.

Sposobnost utovara vozila uz poštovanje sigurnosnih pravila i ispravno korištenje vozila: sile koje utječu na vozilo u vožnji, primjena omjera prijenosa mjenjača u skladu s opterećenjem vozila i osobinama ceste, izračun korisnog opterećenja vozila ili skupa vozila, raspodjela opterećenja, posljedice preopterećenja osovine, stabilnost i težište vozila

X

X

X

X

2.

PRIMJENA PROPISA

2.1.

Poznavanje propisa kojima je uređeno: maksimalno radno vrijeme u području prijevoza,

načela, primjena i posljedice primjene Uredbe Vijeća 1985/3820/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva u vezi s cestovnim prijevozom (SL L br. 370 od 31. 12. 1985., str. 1) i Uredbe Vijeća 1985/3821/EEZ od 20. prosinca 1985. o tahografu (nadzornom uređaju) u cestovnom prometu (SL L br. 370 od 31. 12. 1985., str. 8) sa svim izmjenama i dopunama; kazne za nekorištenje, neispravno korištenje ili neovlašteno rukovanje tahografom; poznavanje socijalnih uvjeta u cestovnom prijevozu, prava i dužnosti vozača u pogledu početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe.

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.

Poznavanje propisa koji uređuju prijevoz tereta:

licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza, obveze na temelju standardnih ugovora za prijevoz tereta, priprema dokumenata koji čine ugovor za prijevoz, međunarodne prijevozne dozvole, obveze na temelju Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz tereta cestom, priprema međunarodnog teretnog lista, prelaženje graničnog prijelaza, otpremnička poduzeća, posebni prateći dokumenti za teret.

X

X

X

X

2.3

Poznavanje propisa o prijevozu putnika:

prijevoz posebnih skupina putnika, sigurnosna oprema u autobusima, sigurnosni pojasevi, opterećenje vozila.

X

X

X

X

3.

ZDRAVLJE, SIGURNOST NA CESTI I ZAŠTITA OKOLIŠA, USLUGA, LOGISTIKA


3.1.

Upoznavanje vozača s rizicima na cesti i ozljedama na radu:

svijest vozača o opasnostima na cesti, vrste ozljeda na radu u djelatnosti prijevoza, statistika o prometnim nesrećama na cesti, sudjelovanje vozača teretnih vozila i autobusa u prometnim nesrećama, posljedice po ljudske živote, te materijalne i financijske posljedice.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.

Sposobnost sprječavanja kriminaliteta i trgovine ljudima:

opće informacije, posljedice za vozače, preventivne mjere, kontrolni popis, propisi o odgovornosti prijevoznika.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3.

Sposobnost sprječavanja fizičkih rizika:

ergonomska načela, rizične kretnje ili držanje tijela, fizička spremnost, vježbe rukovanja teretom, osobna zaštita.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.4.

Svijest o važnosti fizičke i mentalne sposobnosti:

načela zdrave, uravnotežene prehrane, djelovanje alkohola, droga ili drugih tvari, koje mogu utjecati na ponašanje, simptomi, uzroci, utjecaj umora i stresa, ključna uloga temeljnog ciklusa rad/odmor.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.5.

Sposobnost procjenjivanja krizne situacije:

ponašanje u izvanrednim situacijama, ocjena stanja, izbjegavanje komplikacija prometne nesreće, pozivanje pomoći, pomoć ozlijeđenima i pružanje prve pomoći, ponašanje u slučaju požara, evakuacija putnika iz teretnog vozila/autobusa, osiguravanje sigurnosti putnika, ponašanje u slučaju napada i osnovna načela pripreme izvješća o nesreći.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.6.

Sposobnost prilagodbe ponašanja poboljšanju ugleda poduzeća:

ponašanje vozača i ugled poduzeća, važnost standarda usluga vozača za poduzeće, uloge vozača i osoba s kojima je vozač u kontaktu ili s kojima se susreće, održavanje vozila, organizacija rada, komercijalne i financijske posljedice spora.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.7.

Poznavanje gospodarskog okruženja cestovnog prijevoza tereta i organizacije tržišta:

cestovni prijevoz u odnosu na druge načine grane prometa (tržišno natjecanje, otpremnici), različite aktivnosti u cestovnom prijevozu (javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, pomoćne aktivnosti u prijevozu), organizacija glavnih vrsta prijevoznih poduzeća i pomoćnih aktivnosti u prijevozu, različite prijevozne specijalizacije (cisterne, prijevoz pri određenoj temperaturi, itd.), promjene u gospodarskoj grani (razvoj usluga, multimodalni teretni prijevoz, korištenje podizvođača, itd.)

X

X

X

X

3.8.

Poznavanje gospodarskog okruženja cestovnog prijevoza putnika i organizacija tržišta:

cestovni prijevoz putnika u odnosu na druge načine prijevoza putnika (željeznica, osobni automobil), različite djelatnosti u vezi s cestovnim prijevozom putnika, prelazak granica (međunarodni prijevoz), organizacija glavnih vrsta poduzeća za cestovni prijevoz putnika

X

X

X

X


PRILOG 2

Obrazac SSO o početnim kvalifikacijama kojom se potvrđuje stjecanje početne kvalifikacije na temelju provedene provjere znanja

REPUBLIKA HRVATSKA

__________________________________
(naziv i sjedište ovlaštene stručne organizacije)

Klasa: _________ Urbroj: ____________ Matični broj: ________

SVJEDODŽBA

O PROVEDENOJ PROVJERI ZNANJA ZA STJECANJE
POČETNIH KVALIFIKACIJA

Ovom svjedodžbom potvrđuje se da vozač/vozačica


(ime i prezime)

___________________

(datum i mjesto rođenja)

___________________

(državljanstvo)

___________________(vrsta i br. osobnog dokumenta)

___________________

(datum izdavanja osobnog dokumenta)

___________________

(nadležno tijelo koje je izdalo osobni dokument)

___________________(br. vozačke dozvole)

___________________

(datum izdavanja vozačke dozvole)

___________________

(nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu)

___________________do

____________

(datum) ispunjava uvjet glede stjecanja početnih

kvalifikacija i stručno je osposobljen/osposobljena za prijevoz
tereta (ili putnika)1 u cestovnom prometu u skladu s Direktivom
2003/59/EZ.
__________________________________________________________________________________


____________________________

(mjesto i datum izdavanja svjedodžbe)


(potpis i pečat odgovorne osobe)

1 Nepotrebno precrtati.


PRILOG 3

Obrazac SSO o početnim kvalifikacijama kojom se potvrđuje ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija

REPUBLIKA HRVATSKA

__________________________________
(naziv i sjedište ovlaštene stručne organizacije)

Klasa: __________ Urbroj: ___________ Matični broj: ________

SVJEDODŽBA

O PROVEDENOM UBRZANOM STJECANJU POČETNIH KVALIFIKACIJA

Ovom svjedodžbom potvrđuje se da vozač/vozačica


(ime i prezime)

___________________

(datum i mjesto rođenja)

___________________

(državljanstvo)

___________________(vrsta i br. osobnog dokumenta)

___________________

(datum izdavanja osobnog dokumenta)

___________________

(nadležno tijelo koje je izdalo osobni dokument)

___________________(br. vozačke dozvole)

___________________

(datum izdavanja vozačke dozvole)

___________________

(nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu)

___________________do      

____________________________

(datum) ispunjava uvjet glede stjecanja početnih

kvalifikacija i stručno je osposobljen/osposobljena za prijevoz
tereta (ili putnika)1 u cestovnom prometu u skladu s Direktivom
2003/59/EZ.

___________________________________________________________________


___________________

(mjesto i datum izdavanja svjedodžbe)


(potpis i pečat odgovorne osobe)

1 Nepotrebno precrtati.


PRILOG 4

Obrazac potvrde kojom se potvrđuje periodička izobrazba vozača nakon stjecanja početnih kvalifikacija

REPUBLIKA HRVATSKA

__________________________________
(naziv ovlaštenog centra za osposobljavanje)

POTVRDA

O PROVEDENOJ PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

Ovom potvrdom ovlašteni centar za osposobljavanje potvrđuje da je vozač/vozačica


(ime i prezime)

___________________

(datum i mjesto rođenja)

___________________

(državljanstvo)

___________________(vrsta i br. osobnog dokumenta)

___________________

(datum izdavanja osobnog dokumenta)

___________________

(nadležno tijelo koje je izdalo osobni dokument)

___________________(br. vozačke dozvole)

___________________

(datum izdavanja vozačke dozvole)

___________________

(nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu)

___________________

Završio/završila tečaj periodičke izobrazbe u trajanju od 35 sati _________ (datum) i ispunjava uvjete
glede stručne osposobljenosti vozača za prijevoz tereta (ili putnika)1 u cestovnom prometu u skladu
s Direktivom 2003/59/EZ do _____________ (datum).

___________________


___________________

(mjesto i datum izdavanja potvrde)


(potpis i pečat odgovorne osobe)

1Nepotrebno precrtati.

31 07.03.2014 Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača 31 07.03.2014 Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača 31 07.03.2014 Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača 31 07.03.2014 Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača