Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava

NN 31/2014 (7.3.2014.), Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

561

Na temelju odredbe članka 163. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 28. veljače 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni zahtjevi za upravljanje rizikom likvidnosti investicijskih društava, način izračuna pokazatelja likvidnosti investicijskog društva, najniža razina likvidnosti investicijskog društva, sadržaj, način i rok izvještavanja investicijskog društva o nastupu nemogućnosti izvršavanja dospjele novčane obveze, te sadržaj, način i rok izvještavanja investicijskog društva o likvidnosti.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Uprava investicijskog društva dužna je donijeti strategiju, politike i ostale interne akte za upravljanje rizikom likvidnosti koji će biti u skladu s profilom rizičnosti investicijskog društva. Strategija upravljanja rizikom likvidnosti obuhvaća minimalno ciljeve i osnovna načela preuzimanja rizika likvidnosti i upravljanja njime. Razinu sklonosti za preuzimanje rizika likvidnosti donosi uprava investicijskog društva u sklopu poslovne strategije najmanje jednom godišnje.

(2) Strategije, politike, postupci i sustavi iz stavka 1. ovoga članka smatraju se primjerenima ako:

1. su razmjerni složenosti, profilu rizičnosti, opsegu poslovanja i definiranoj toleranciji rizika investicijskog društva,

2. osiguravaju upravljanje rizikom likvidnosti tijekom odgovarajućih vremenskih razdoblja uključujući i unutardnevno,

3. odražavaju značaj investicijskog društva u svakoj državi članici u kojoj posluje,

4. su prilagođeni poslovnim linijama, valutama, podružnicama i pravnim subjektima, te

5. uključuju odgovarajuće mehanizme raspodjele troškova likvidnosti, koristi i rizika.

(3) Politike i drugi interni akti investicijskog društva za upravljanje rizikom likvidnosti moraju minimalno obuhvatiti:

1. politike i postupke kojima se uređuje uspostava primjerenog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola,

2. strukturu imovine i obveza kao i pretpostavke o likvidnosti i utrživosti imovine,

3. sustav izvještavanja o riziku likvidnosti,

4. politike i postupke sa stranim valutama,

5. mjerenje i praćenje neto novčanih tokova uključujući i unutardnevno upravljanje likvidnošću,

6. prekogranično upravljanje likvidnošću, kao i upravljanje likvidnošću u različitim poslovnim linijama, podružnicama i društvima kćerima,

7. gdje je primjenjivo, upravljanje likvidnošću unutar grupe investicijskih društava,

8. diversificiranost i stabilnost izvora financiranja, te dostupnost tržišta,

9. testiranje otpornosti na stres i analizu različitih scenarija,

10. planove oporavka likvidnosti i

11. planove postupanja i financiranja investicijskog društva u kriznim situacijama.

(4) U svrhu adekvatnog upravljanja rizikom likvidnosti, investicijsko društvo mora primjenjivati aktivnu politiku upravljanja imovinom/likvidnim sredstvima i obvezama što uključuje stalno nadziranje i usklađivanje financijskih i novčanih tokova, a u cilju prepoznavanja izloženosti riziku likvidnosti.

POSTUPAK UPRAVLJANJA RIZIKOM LIKVIDNOSTI

Članak 3.

Postupak upravljanja rizikom likvidnosti mora minimalno sadržavati sljedeće mjere:

1. praćenje kretanja imovine, obveza i izvanbilančnih stavki investicijskog društva kao i ostalih relevantnih pretpostavki tako da se osigura njihova primjerenost aktivnostima investicijskog društva i tržišnim okolnostima,

2. procedure za postupanje uprave i višeg rukovodstva u slučajevima određenih nepovoljnih rezultata testiranja otpornosti na stres,

3. razmatranje različitih mogućnosti odnosno instrumenata smanjenja rizika likvidnosti, uključujući sustave limita i zaštitne slojeve likvidnosti, kako bi investicijsko društvo bilo u mogućnosti izdržati veliki broj različitih stresnih događaja i

4. osiguranje diversificiranosti strukture financiranja i pristupa izvorima financiranja.

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sustav izvještavanja koji će, ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslovanja investicijskog društva, biti prihvatljiv za utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje, ovladavanje, praćenje i izvještavanje o riziku likvidnosti.

(2) Sustav izvještavanja mora minimalno omogućiti pravodobno i relevantno informiranje uprave o likvidnosti investicijskog društva, praćenje poštivanja donesenih politika i internih akata te praćenje pozicije likvidnosti u kunama i stranim valutama te praćenje rezultata testiranja otpornosti na stres.

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je redovito provjeravati točnost ulaznih podataka koji se upotrebljavaju pri izračunu pokazatelja likvidnosti.

(2) Investicijsko društvo dužno je aktivno upravljati imovinom, odvojeno voditi evidencije o založenoj i slobodnoj imovini te pratiti visinu raspoložive imovine prema fizičkim i pravnim osobama kod kojih je u posjedu i državi u kojoj je zakonski upisana u registar ili na račun. Investicijsko društvo dužno je pratiti prihvatljivost instrumenata osiguranja radi njihova pravodobnog korištenja, a osobito korištenja u izvanrednim situacijama.

(3) Investicijsko društvo dužno je također uzimati u obzir postojeća pravna, regulatorna i operativna ograničenja u prijenosu likvidne i neopterećene imovine između subjekata unutar i izvan Europskoga gospodarskog prostora.

(4) Investicijsko društvo dužno je izraditi metodologiju utvrđivanja, mjerenja i praćenja pozicija financiranja te upravljanja istima koja obuhvaća tekuće i planirane materijalno značajne novčane tokove koji proizlaze iz imovine, obveza i izvanbilančnih stavki, uključujući i potencijalne obveze te mogući utjecaj reputacijskog rizika.

TESTIRANJE OTPORNOSTI NA STRES

Članak 6.

(1) Investicijsko društvo dužno je u politikama upravljanja rizikom likvidnosti definirati testiranje otpornosti na stres (analize scenarija i analize osjetljivosti) na sljedeći način:

1. propisati i donijeti postupke za provođenje i analizu različitih testiranja otpornosti na stres, te učestalost njihova provođenja (barem jednom godišnje), uzimajući u obzir scenarije odnosno faktore specifične za investicijsko društvo (unutarnje), tržišne scenarije odnosno faktore (vanjske) i kombinirane alternativne scenarije,

2. propisati provođenje testiranja likvidnosti ovisno o okolnostima i njihovu intenzitetu: od uobičajenih (predvidivih ili normalnih) okolnosti do neuobičajenih (ekstremnih) okolnosti,

3. propisati model provođenja testiranja za kraća i za dulja razdoblja stresnih okolnosti,

4. omogućiti upravi, višem rukovodstvu i, kada je to primjereno, nadzornoj funkciji investicijskog društva analizu rezultata testiranja,

5. propisati procedure za postupke koji bi se trebali poduzeti u slučajevima određenih nepovoljnih rezultata testiranja otpornosti na stres,

6. utvrditi raspored testiranja otpornosti na stres pri planiranju za iduću kalendarsku godinu te osigurati izvještavanje Uprave investicijskog društva o rezultatima planiranih i realiziranih ispitivanja na godišnjoj razini i

7. predvidjeti alternativne scenarije za pozicije likvidnosti i instrumente za smanjenje rizika likvidnosti, te najmanje jednom godišnje preispitati pretpostavke na kojima se temelje odluke o izvorima financiranja. Ti alternativni scenariji posebice se odnose na izvanbilančne stavke i ostale potencijalne obveze.

(2) Rezultati testiranja otpornosti na stres osnova su za poduzimanje korektivnih mjera ili aktivnosti za ublažavanje izloženosti investicijskog društva, osiguranje zaštitnih slojeva likvidnosti i prilagodbu profila likvidnosti investicijskog društva njegovoj toleranciji na rizik.

(3) Investicijsko društvo dužno je koristiti se rezultatima testiranja otpornosti na stres, a osobito alternativnim scenarijima iz stavka 1. točke 7. ovoga članka u prilagođavanju strategije upravljanja rizikom likvidnosti, donošenju politika, određivanju limita, zauzimanju pozicija likvidnosti te pri donošenju učinkovitih planova postupanja u kriznim situacijama i planova oporavka likvidnosti.

(4) Plan oporavka likvidnosti mora sadržavati odgovarajuće strategije i primjerene provedbene mjere za rješavanje mogućih manjkova likvidnosti, uključujući manjkove likvidnosti u odnosu na podružnice s poslovnim nastanom u drugoj državi članici.

(5) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje testirati planove oporavka likvidnosti i ažurirati ih na temelju rezultata dobivenih testiranjem otpornosti na stres temeljem stavka 1. ovog članka.

EVIDENCIJE LIKVIDNIH SREDSTAVA I OBVEZA

Članak 7.

(1) Uz računovodstvene evidencije koje je investicijsko društvo dužno redovito voditi, dio podataka potreban za izračun pokazatelja likvidnosti, a koji nisu prikazani u računovodstvenim evidencijama, investicijsko društvo dužno je voditi u zasebnim evidencijama (analitičkim evidencijama koje će osigurati informacije o ispunjavanju uvjeta pojedinih pozicija za uključenje u izračun pokazatelja likvidnosti).

(2) Podlogu za izračun pokazatelja likvidnosti društvo je dužno čuvati 3 kalendarske godine i to u obliku u kojem nisu moguće naknadne izmjene podataka.

POKAZATELJ LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Pokazatelj likvidnosti investicijskog društva je omjer između likvidnih sredstava i obveza koje su dospjele i koje uskoro dospijevaju.

(2) Pokazatelj likvidnosti investicijskog društva u svakom trenutku mora biti jednak ili veći 1,00.

LIKVIDNA SREDSTVA I OPSEG LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 9.

(1) Likvidna sredstva iz članka 8. ovog Pravilnika su sredstva na raspolaganju investicijskom društvu koja svojim volumenom čine ukupni opseg likvidnosti, a obuhvaćaju sljedeće bilančne pozicije:

1. sredstva na novčanim računima za redovno poslovanje investicijskog društva (ova stavka ne uključuje novčana sredstva koja je investicijsko društvo primilo i kojima upravlja u tuđe ime i za tuđi račun – npr. sredstva za kupnju financijskih instrumenata za račun klijenata),

2. depoziti po viđenju, depoziti u kreditnim institucijama s preostalim dospijećem do pet (5) dana i depoziti na opoziv s opozivom do pet (5) dana,

3. gotovina u blagajni (maksimalno se može prikazati do iznosa od 10% ukupnih sredstava na novčanim računima investicijskog društva za redovno poslovanje),

4. obveznice ili kuponi obveznica, trezorski i blagajnički zapisi i drugi slični novčani instrumenti onih izdavatelja kojima je dodijeljen ponder rizika »0« u skladu s Trećim dijelom Glavom II Uredbe (EU) br. 575/2013.,

5. neiskorišteni ugovoreni iznosi bezuvjetnih okvirnih kredita odobrenih od kreditnih institucija sa sjedištem u državi članici, a koje je moguće u roku pet (5) dana iskoristiti do iznosa definiranog ugovorom,

6. dospjela i nedospjela potraživanja za koje je investicijsko društvo na dan izračuna pokazatelja likvidnosti primilo predujam ili dokaz o plaćanju izvršenom od strane kreditne institucije sa sjedištem u državi članci Europske unije,

7. potraživanja od klirinške organizacije s naslova prodaje vrijednosnih papira za vlastiti račun, s dospijećem zaključno pet (5) dana, osim ako su potraživanja u dospijeću više od jednog dana, a nisu plaćena,

8. ostala likvidna sredstva s dospijećem do pet (5) dana (novac i potraživanja koja dospijevaju u roku od pet (5) dana).

(2) Investicijsko društvo ne može u likvidna sredstva uvrstiti one bilančne pozicije iz stavka 1. ovog članka koje su opterećene pravima trećih.

(3) Investicijsko društvo ne može u likvidna sredstva uvrstiti one bilančne pozicije iz stavka 1. ovog članka koje nije moguće unovčiti u roku pet (5) dana.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u likvidna sredstva mogu se uvrstiti pozicije koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. Dužnički vrijednosni papiri koji su dani u zalog u repo transakciji odnosno pozajmljeni drugoj ugovornoj strani, ako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. točke 4. ovog članka, u razdoblju od pet radnih dana prije okončanja transakcije smatraju se likvidnim sredstvima i unose se u izvješća (Obrazac 1: Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva – Obrazac DL). Dužnički vrijednosni papiri koji su dani u zalog u repo transakciji odnosno pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ne smatraju se likvidnim sredstvima ako je preostalo dospijeće transakcije dulje od pet (5) dana.

2. Dužnički vrijednosni papiri koji su primljeni u obratnoj repo transakciji ili transakciji pozajmljivanja vrijednosnih papira od druge ugovorne strane, mogu se smatrati likvidnim sredstvima, ako zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. točke 4. ovog članka, te se uključuju u izvješća (Obrazac 1: Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva – Obrazac DL) od datuma ugovaranja transakcije do pet radnih dana do dospijeća transakcije. U razdoblju od pet radnih dana prije dospijeća transakcije oni se smatraju potraživanjem investicijskog društva. Ako investicijsko društvo za vrijeme obratne repo transakcije i transakcije pozajmljivanja od druge ugovorne strane primljene vrijednosne papire prenese na treću osobu (vlasništvo i/ili zalog), oni se u tom razdoblju ne uključuju u likvidna sredstva.

DOSPJELE OBVEZE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA I OBVEZE KOJE USKORO DOSPIJEVAJU

Članak 10.

(1) Obveze investicijskog društva iz članka 8. ovog Pravilnika koje su dospjele, su one obveze iz poslovanja, financiranja i pružanja i/ili obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti u svezi s financijskim instrumentima koje su dospjele za plaćanje na dan za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti.

(2) Obveze investicijskog društva iz članka 8. ovog Pravilnika koje uskoro dospijevaju, su one obveze iz poslovanja, financiranja i pružanja i/ili obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti u svezi s financijskim instrumentima koje će dospjeti u roku pet (5) radnih dana ili ih je moguće opozvati u roku pet (5) dana od dana za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti.

(3) U obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka ubrajaju se i bilančne i izvanbilančne obveze koje nisu opozive, a povezane su s izdatkom odnosno obvezama iz terminskih poslova i danih garancija.

(4) Obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka čine i svi drugi odgođeni izdaci koji nisu iskazani kao obveza u bilanci stanja, ali za koje je izvjesno da će nastupiti u roku jednog (1) dana.

(5) U dospjelim obvezama investicijsko društvo dužno je prikazati i sve dospjele obveze po osnovi kupnje vrijednosnih papira za klijenta, a za koje klijent nije doznačio novčana sredstva.

VREDNOVANJE STAVKI LIKVIDNIH SREDSTAVA I OBVEZA

Članak 11.

Za potrebe izračuna pokazatelja likvidnosti stavke likvidnih sredstava i stavke obveza iskazuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti sukladno primjeni odgovarajućih računovodstvenih standarda.

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI I OPSEGA LIKVIDNOSTI

Članak 12.

(1) Investicijsko društvo svaki radni dan utvrđuje opseg likvidnosti iz članka 9. ovog Pravilnika, dospjele obveze i obveze koje uskoro dospijevaju iz članka 10. ovoga Pravilnika te izračunava pokazatelj likvidnosti iz članka 8. ovog Pravilnika.

(2) Investicijsko društvo dužno je svaki radni dan ujutro izračunavati pokazatelj likvidnosti iz članka 8. ovog Pravilnika.

IZVJEŠTAVANJE O NEMOGUĆNOSTI IZVRŠENJA DOSPJELIH NOVČANIH OBVEZA U/PO NJIHOVOM DOSPIJEĆU

Članak 13.

(1) Investicijsko društvo obvezno je Agenciju obavijestiti u roku od 24 sata od nastupa svakog pojedinačnog zakašnjenja plaćanja dospjelih mu obveza.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati ukupan iznos dospjelih neplaćenih obveza investicijskog društva razlikujući obveze s osnova plaćanja financijskih instrumenata od drugih obveza, razloge kašnjenja plaćanja, mjere i postupke koje će investicijsko društvo provesti radi otklanjanja nesposobnosti plaćanja. Obavijest se šalje Agenciji na mail adresu: investment.firms@hanfa.hr.

(3) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, investicijsko društvo mora priložiti izračun opsega likvidnosti i pokazatelja likvidnosti na Obrascu 1. iz Priloga ovog Pravilnika.

IZVJEŠTAVANJE O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI

Članak 14.

(1) Investicijsko društvo izvještava Agenciju o pokazatelju likvidnosti i opsegu likvidnosti za sve radne dane proteklog mjeseca do 5. kalendarskog dana u tekućem mjesecu.

(2) Obveza izvještavanja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na dostavu Obrasca 1 i Obrasca 2 iz Priloga ovog Pravilnika u elektroničkom obliku potpisanim naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(3) Smatra se da je investicijsko društvo ispunilo obvezu iz ovog stavka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijsko društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(5) Investicijsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 2. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

OMJER NEPOKRIVENIH OBVEZA KLIJENATA ZA KUPNJU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I NOVČANIH SREDSTAVA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 15.

(1) U Obrascu 1. Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva – Obrazac DL koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika investicijsko društvo dužno je prikazati omjer nepokrivenih obveza klijenata za kupnju vrijednosnih papira i novčanih sredstava investicijskog društva.

(2) Nepokrivene obveze klijenta za kupnju vrijednosnih papira su sve obveze po osnovi izvršene kupnje vrijednosnih papira za klijenta za koje klijent nije doznačio novčana sredstva.

(3) Dospjele nepokrivene obveze klijenta po osnovi kupnje vrijednosnih papira su sve obveze klijenta po osnovi kupnje vrijednosnih papira za koje klijent nije doznačio novčana sredstva, a obveza je dospjela na dan izrade izvještaja.

(4) Nepokrivene obveze klijenta po osnovi kupnje vrijednosnih papira koje dospijevaju u roku od pet (5) radnih dana su sve obveze klijenta po osnovi izvršene kupnje vrijednosnih papira za koje klijent nije doznačio novčana sredstva, a prikazuju se pod ovom kategorijom u razdoblju od datuma transakcije do datuma namire.

(5) Novčana sredstva društva za potrebe izračuna omjera pokrivenosti I i II su sva novčana sredstva na računima za redovno poslovanje društva i neiskorišteni ugovoreni iznosi bezuvjetnih okvirnih kredita odobrenih od kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članci Europske unije, a koje je moguće u roku pet radnih (5) dana iskoristiti do iznosa definiranog ugovorom.

(6) Omjer pokrivenosti I stavlja u omjer Dospjele nepokrivene obveze klijenta iz stavka 3. ovog članka i Novčana sredstva društva iz stavka 5. ovog članka.

(7) Omjer pokrivenosti II stavlja u omjer Nepokrivene obveze klijenta iz stavka 4. ovog članka i Novčana sredstva društva iz stavka 5. ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Investicijska društva koja ispunjavaju uvjete za značajna investicijska društva propisana odredbama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva, dužna su uz odredbe ovog Pravilnika ispunjavati i uvjete kako je propisano člancima 411. do 428. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 102/11 i 30/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje za dostavu Obrasca DL – Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva te Obrasca ML – Mjesečni izvještaj o izračunu pokazatelja likvidnosti investicijskog društva za travanj 2014. godine.

Klasa: 011-02/14-04/14

Urbroj: 326-330-14-01

Zagreb, 28. veljače 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.


Obrazac 1:

Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva – Obrazac DL

Investicijsko društvo:

OIB: (u kunama)

Oznaka

Konto

Opis

Stanje na dan

Likvidna sredstva

 

 

Datum

L1.

100

Sredstva na novčanim kunskim računima za redovno poslovanje društva

 

L2.

101

Sredstva na novčanim deviznim računima za redovno poslovanje društva

 

L3.

102 (max do iznosa 10% od L1+L2)

Gotovina u blagajni (max do iznosa 10% od L1+L2)

 

L4.

151 (samo depoziti po viđenju)

Depoziti po viđenju

 

L5.

151 (samo depoziti s preostalim dospijećem do 5 dana)

Depoziti s preostalim dospijećem do pet (5) dana

 

L6.

151 (samo depoziti na opoziv s opozivom do 5 dana)

Depoziti na opoziv s opozivom do pet (5) dana

 

L7.


Obveznice ili kuponi obveznica, blagajnički zapisi i drugi slični novčani instrumenti onih izdavatelja kojima je dodijeljen ponder rizika “0” u skladu s Trećim dijelom Glavom II Uredbe (EU) br. 575/2013.

 

L8.


Neiskorišteni ugovoreni iznosi bezuvjetnih okvirnih kredita odobrenih od banaka sa sjedištem državi članici EU, a koje je moguće u roku pet (5) dana iskoristiti do iznosa definiranog ugovorom

 

L9.


Dospjela i nedospjela potraživanja za koje je investicijsko društvo na dan izračuna pokazatelja likvidnosti primilo predujam (npr. neprenesene provizije s računa novčanih sredstava klijenata)

 

L10.


Dospjela i nedospjela potraživanja za koje je investicijsko društvo primilo dokaz o plaćanju izvršenom od strane kreditne institucije sa sjedištem u državi članici EU

 

L11.


Potraživanja od klirinške organizacije s naslova prodaje vrijednosnih papira za vlastiti račun (na priznatim burzama/burzama članicama međunarodnog udruženja burzi), s dospijećem zaključno pet (5) dana, osim ako su potraživanja već u dospijeću više od jednog dana a nisu plaćena.

 

L12.


Ostala likvidna sredstva s dospijećem od pet (5) dana (novac i potraživanja koja dospijevaju u roku od pet (5) dana)

 

L13.

L1.+…+L12.

UKUPNA LIKVIDNA SREDSTVA

 

Obveze

 

O1.


Ukupne dospjele obveze

 

O1.1.

200+…+204 (samo dospjele) – O1.1.1.-O1.1.2.

Dospjele obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima

 

O1.1.1.


Obveze investicijskog društva iz obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti za vlastiti račun koje su dospjele za plaćanje na dan za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti

 

O1.1.2.


Obveze investicijskog društva iz financiranja i pružanja i/ili obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti za račun klijenta u slučaju da klijent nije doznačio sredstva za pokriće tih obveza koje su dospjele za plaćanje na dan za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti

 

O1.2.

210+…+214 (samo dospjele)

Dospjele obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva

 

O1.3.

220+…+224 (samo dospjele)

Dospjele obveze po izdanim financijskim instrumentima

 

O1.5.

240+…+241 (samo dospjele)

Dospjele obveze prema dobavljačima

 

O1.6.

250+…+252 (samo dospjele)

Dospjele obveze prema zaposlenicima

 

O1.7.

260+…+264 (samo dospjele)

Dospjele obveze za poreze i doprinose

 

O1.8.

ostale dospjele obveze iz skupine 2

Ostale dospjele obveze

 

O2.


Ukupne obveze koje dopijevaju u roku od pet (5) dana

 

O2.1.

200+…+204 (koje dospijevaju u roku od 5 dana) – O.2.1.1.

Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O.2.1.1.


Obveze investicijskog društva iz obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti za vlastiti račun koje će dospjeti u roku od pet (5) dana od dana za koji se izračunava pokazatelj

 

O2.2.

210+…+214 (koje dospijevaju u roku od 5 dana)

Obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O2.3.

220+…+224 (koje dospijevaju u roku od 5 dana)

Obveze za izdane obveznice koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O2.5.

240+…+241 (koje dospijevaju u roku od 5 dana)

Obveze prema dobavljačima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O2.6.

250+…+252 (koje dospijevaju u roku od 5 dana)

Obveze prema zaposlenicima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O2.7.

260+…+264 (koje dospijevaju u roku od 5 dana)

Obveze za poreze i doprinose koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O2.8.

ostale obveze iz skupine 2 koje dospijevaju u roku od 5 dana

Ostale obveze koje dospijevaju u roku od pet (5) dana

 

O3

O1. + O2.

UKUPNE OBVEZE

 

P1

L13/O3

POKAZATELJ LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

 


 

K1

980

Novčana sredstva klijenata (prikazati zasebno po računima te upisati broj računa)

 

K2


Iznos dospjelih nepokrivenih obveza klijenata po osnovi kupnje financijskih instrumenata financiranih od strane Društva

 

K3


Iznos nepokrivenih obveza klijenata po osnovi kupnje financijskih instrumenata financiranih od strane Društva koje dospijevaju u roku od (5) dana od dana izrade izvještaja

 

K4

K2/(L1+L2+L3+L8)

Omjer pokrivenosti I (Dospjele nepokrivene obveze klijenata iz članka 15. stavka 3. Pravilnika/Novčana sredstva društva iz članka 15. stavka 5. Pravilnika)

 

K5

K3/(L1+L2+L3+L8)

Omjer pokrivenosti II (Nepokrivene obveze klijenata iz članka 15. stavka 4. Pravilnika/Novčana sredstva društva iz članka 15. stavka 5. Pravilnika)

 

Datum izvješća:                                                                                                                                                   Ovlaštena osoba društva:

Sastavio:

Telefon:

Obrazac 2:

Mjesečno izvješće o izračunu pokazatelja likvidnosti investicijskog društva – Obrazac ML

Investicijsko društvo:

Razdoblje:

(u kunama)

Datum

Likvidna sredstva

Obveze

Pokazatelj
likvidnosti

Napomena

1

2

3

4 (2/3)

5

Datum izvješća:                                                                                                                              Ovlaštena osoba društva:

Sastavio:

Telefon:

31 07.03.2014 Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava 31 07.03.2014 Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava 31 07.03.2014 Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava 31 07.03.2014 Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava