Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva

NN 31/2014 (7.3.2014.), Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

563

Na temelju odredbi članka 23.a stavaka 8. i 9., članka 38.a stavka 3. i članaka 43. i 53. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 28. veljače 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI I POMOĆNIH USLUGA, POLITIKAMA PRIMITAKA I KRITERIJIMA ZA ZNAČAJNA INVESTICIJSKA DRUŠTVA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju:

1. organizacijski zahtjevi za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, s obzirom na:

a. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,

b. upravljanje rizicima,

c. internu reviziju,

d. mjere za sprečavanje sukoba interesa,

e. mjere za neprekidno poslovanje,

f. izdvajanje poslovnih procesa,

g. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije,

h. zaštitu imovine klijenata investicijskog društva,

i. osobne transakcije relevantnih osoba,

j. dodatne organizacijske zahtjeve za investicijska društva koja izrađuju i distribuiraju investicijska istraživanja.

2. pravila, postupci i kriteriji kojih se investicijska društva moraju pridržavati, a koja se odnose na politike primitaka,

3. kriteriji za utvrđivanje statusa značajnog investicijskog društva te ovlasti i dužnosti članova nadzornog odbora takvog društva, kao i ovlasti i dužnosti odbora za imenovanja, primitke i rizike značajnog investicijskog društva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13).

3. Više rukovodstvo ima značenje u skladu sa Zakonom. Više rukovodstvo za potrebe ovog Pravilnika obuhvaća i rukovoditelje podružnica investicijskog društva te rukovoditelje značajnijih poslovnih linija, ako je to primjenjivo.

4. Financijski analitičar je relevantna osoba koja izrađuje suštinu investicijskog istraživanja.

5. Transakcije financiranja vrijednosnih papira su kako je definirano Uredbom (EU) br. 1287/2006.

6. Dodatni poticaj je dodatni poticaj kako je definiran Pravilnikom o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prema klijentima.

7. Relevantni propisi u smislu ovog Pravilnika su Zakon i pravilnici doneseni na temelju Zakona.

8. Primici su svi oblici plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje investicijsko društvo, matična institucija ili povezana društva isplaćuju radniku u zamjenu za poslove koje taj radnik obavlja za investicijsko društvo, a koji uključuju:

– primitke na osnovi nesamostalnog rada – plaću, uključujući diskrecijske mirovinske pogodnosti,

– primitke na osnovi nesamostalnog rada – primitke u naravi i

– druge primitke.

Iznimno, primicima se ne smatraju plaćanja i pogodnosti kod kojih su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

– koji ne ovise o donošenju diskrecijske odluke,

– na koje pravo imaju svi radnici investicijskog društva te

– koji radnike investicijskog društva ne potiču na preuzimanje rizika (npr. kolektivne police osiguranja svih radnika).

Ukupni primici mogu se sastojati od fiksnih i varijabilnih primitaka. Za ispunjavanje zahtjeva iz ovog Pravilnika iznos primitaka uzima se na bruto osnovi.

9. Poslovna jedinica je organizacijska jedinica investicijskog društva za čije poslovanje investicijsko društvo smatra da se može samostalno ocjenjivati.

10. Varijabilni primici su primici koji ovise o uspješnosti radnika, poslovne jedinice i investicijskog društva ili o drugim ugovorenim kriterijima. U varijabilne primitke uključuje se i iznos otpremnine radniku u iznosu koji prelazi zakonom utvrđeni iznos.

11. Fiksni primici su primici koji nisu varijabilni primici.

12. Radnik u smislu ovog Pravilnika je fizička osoba koja na temelju ugovora o radu ili nekoga drugog ugovora sklopljenog s investicijskim društvom obavlja određene poslove za investicijsko društvo. Radnikom se smatra i fizička osoba koja je na temelju ugovora o radu ili nekoga drugog ugovora sklopljenog s pružateljem usluga izravno uključena u pružanje usluga investicijskom društvu kad se radi o izdvajanju poslovnih procesa u smislu ovog Pravilnika. U smislu ovog Pravilnika radnikom se smatra i prokurist investicijskog društva.

13. Osobe koje preuzimaju rizik su radnici čije profesionalne aktivnosti imaju utjecaj na profil rizičnosti investicijskog društva, uključujući osobe koje su ovlaštene sklapati ugovore ili zauzimati rizične pozicije, odnosno donositi odluke koje utječu na izloženost investicijskog društva riziku.

14. Kontrolne funkcije su funkcija upravljanja rizicima, funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkcija unutarnje revizije.

15. Profil rizičnosti ima značenje kako je uređeno Pravilnikom o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava.

16. Diskrecijske mirovinske pogodnosti su varijabilni primici ugovoreni kao izdvajanje za mirovinu koje investicijsko društvo ugovara odnosno dodjeljuje radniku na diskrecijskoj osnovi. To su primici koje investicijsko društvo utvrđuje i za koje formira rezerviranja za mirovine.

17. Odgoda primitaka je ugovorna odredba prema kojoj se varijabilni primici ne isplaćuju neposredno nakon proteka razdoblja procjene. Primici su odgođeni ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta: prvo, ako primatelju primici nisu isplaćeni, odnosno ako mu nisu prenesena prava iz instrumenata; drugo, ako je ugovorena odredba o malusu u skladu s točkom 19. ovog članka.

18. Razdoblje odgode je razdoblje tijekom kojega se isplaćuju odgođeni primici i tijekom kojega su neisplaćeni odgođeni primici podložni odredbi o malusu. Razdoblje odgode počinje isplatom dijela varijabilnih primitaka koji se ne odgađa ili prijenosom prava iz instrumenata koji nisu predmet odgode. Ako se odgađa cjelokupna isplata varijabilnog primitka, razdoblje odgode počinje danom utvrđivanja varijabilnog primitka. Razdoblje odgode završava isplatom posljednjeg dijela odgođenih varijabilnih primitaka ili posljednjim prijenosom prava iz instrumenata koji su predmet odgode.

19. Malus je ugovorna odredba prema kojoj je radnik suglasan s time da mu investicijsko društvo nije dužno isplatiti odnosno prenijeti prava nad dijelom odgođenih neisplaćenih varijabilnih primitaka ili nad cijelim odgođenim neisplaćenim varijabilnim primicima ako ostvarenje prethodno preuzetih rizika dovede do narušene uspješnosti odnosno lošijega financijskog rezultata.

20. Povrat primitaka je ugovorna odredba prema kojoj se radnik obvezuje investicijskom društvu vratiti određeni iznos varijabilnih primitaka, bilo isplaćeni iznos bilo prava iz instrumenata, ako ostvarenje prethodno preuzetih rizika dovede do narušavanja uspješnosti odnosno lošijega financijskog rezultata. Ova se odredba može ugovoriti na odgođene i neodgođene varijabilne primitke.

21. Zadržavanje primitaka je ugovorna odredba prema kojoj je radnik suglasan s time da varijabilne primitke koji su mu isplaćeni u obliku instrumenata i za koje su mu prenesena prava iz tih instrumenata, ne smije prodati tijekom unaprijed ugovorenog razdoblja.

22. Razdoblje zadržavanja je razdoblje tijekom kojega radnik zadržava varijabilne primitke isplaćene u obliku instrumenata. Razdoblje zadržavanja počinje prijenosom prava iz instrumenata. Ako su predmet odgode primitaka instrumenti, razdoblje zadržavanja počinje prijenosom prava iz tih instrumenata za svaki odgođeni dio primitaka.

23. Razred primitaka je raspon od najnižeg do najvišeg iznosa primitaka u određenoj skupini radnika.

Članak 3.

(1) Odredbe iz članka 1. točke 1. ovog Pravilnika primjenjuju se i na kreditne institucije s odobrenjem za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga i društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona u dijelu u kojem pružaju i/ili obavljaju navedene usluge i aktivnosti.

(2) Odredbe iz članka 1. točke 2. dužna su primjenjivati sva investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od Agencije dobila odobrenje za rad, na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi. Na odgovarajući način te se odredbe primjenjuju i na podružnice investicijskih društava iz trećih država koje su od Agencije dobile odobrenje za rad.

II. OPĆI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Opći organizacijski zahtjevi

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti primjeren sustav upravljanja koji uključuje jasnu organizacijsku strukturu s definiranim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti, učinkovitim procesima za utvrđivanje, upravljanje, praćenje rizika i izvješćivanje o rizicima kojima je ili bi moglo biti izloženo. Uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva kao i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja, društvo je dužno:

1. propisati, primjenjivati i redovito ažurirati interne akte kojima se uređuje postupak donošenja odluka i organizacijska struktura iz kojih je vidljiv način donošenja odluka i odgovornosti za te odluke,

2. osigurati da su sve relevantne osobe upoznate sa svim procedurama koje su dužne primjenjivati u svrhu pravilnog obavljanja svojih dužnosti te da kada obavljaju više dužnosti u investicijskom društvu, svaku od njih obavljaju neovisno, savjesno i profesionalno,

3. ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajući sustav unutarnjih kontrola koji osigurava poštivanje internih odluka i procedura na svim razinama i područjima poslovanja investicijskog društva,

4. zapošljavati odgovarajući broj radnika s kvalifikacijama, znanjima i iskustvom potrebnim za obavljanje povjerenih im dužnosti,

5. ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati učinkovit sustav internog izvještavanja i komunikacije na svim odgovarajućim razinama unutar investicijskog društva,

6. uredno čuvati odgovarajuće evidencije o internoj organizaciji i organizaciji poslovanja investicijskog društva.

Investicijsko društvo dužno je, vodeći računa o vrsti podataka, ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati sustave i procedure koji osiguravaju sigurnost, cjelovitost i tajnost podataka.

(2) Investicijsko društvo dužno je ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati mjere za neprekidno poslovanje, koje uključuju:

1. postupanje u izvanrednim okolnostima,

2. pohranu sigurnosnih kopija svih zapisa koja omogućuje nesmetano pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u izvanrednim okolnostima,

3. ako nesmetano pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u izvanrednim okolnostima nije moguće, pravodobnu uspostavu funkcija i pristupa podacima i pravodobni nastavak pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti.

(3) Investicijsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati računovodstvene politike i postupke koje omogućavaju pravodobnu dostavu financijskih izvještaja sukladno Zakonu, a koji odražavaju istinit i vjeran prikaz financijske situacije investicijskog društva i koji su u skladu s važećim računovodstvenim standardima i pravilima.

(4) Investicijsko društvo dužno je redovito pratiti i po potrebi ažurirati i unaprjeđivati vlastite sustave poslovanja, unutarnje kontrole i politike i postupke iz stavaka 1. – 3. ovog članka.

(5) Unutarnje kontrole, uključujući administrativne i računovodstvene postupke iz stavka 3. ovog članka, osobito se odnose na:

1. izračunavanje i preispitivanje kapitalnih zahtjeva za rizike,

2. utvrđivanje i praćenje velikih izloženosti, promjene u velikim izloženostima i provjeravanje usklađenosti velikih izloženosti,

3. vođenje poslovnih knjiga, ostale poslovne dokumentacije i evidencija, vrednovanje imovine i obveza te sastavljanje, objavu i dostavu financijskih izvještaja u skladu s važećim propisima i standardima struke,

4. procese kojima se osigurava pravodobnost, valjanost i točnost javno objavljenih informacija,

5. upravljačke, logičke i fizičke kontrole informacijskog sustava,

6. izvještavanje Agencije i drugih nadzornih tijela u skladu s relevantnim propisima i

7. procjenu učinka izdvajanja poslovnih procesa na sustav unutarnjih kontrola.

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva kao i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja:

1. propisati, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće politike i postupke u svrhu utvrđivanja rizika neusklađenosti poslovanja investicijskog društva s relevantnim propisima kao i drugih povezanih rizika,

2. provoditi odgovarajuće mjere i postupke u svrhu svođenja rizika iz stavka 1. ovog članka na najmanju moguću mjeru.

(2) Investicijsko društvo dužno je ustrojiti trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, zaduženu za obavljanje sljedećih poslova:

1. utvrđivanje i redovitu procjenu rizika usklađenosti kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, na način da uspostavi program praćenja koji uzima u obzir sva područja poslovanja investicijskog društva. Program praćenja usklađenosti trebao bi odrediti prioritete temeljene na procjeni rizika usklađenosti, osiguravajući pritom sveobuhvatno praćenje rizika usklađenosti. Ovo obuhvaća, između ostalog, procjenu učinaka koje će na poslovanje investicijskog društva imati izmjene relevantnih propisa i provjeru usklađenosti novih proizvoda ili procesa s propisima i/ili izmjenama propisa.

2. savjetovanje uprave i drugih relevantnih osoba odgovornih/zaduženih za pružanje i obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti o načinu primjene relevantnih propisa, što obuhvaća pružanje potpore za osposobljavanje radnika, pružanje svakodnevne pomoći radnicima i sudjelovanje u uspostavi novih politika i postupaka u investicijskom društvu.

3. redovito izvještavanje višeg rukovodstva i, ako postoji, nadzorne funkcije, o usklađenosti u skladu s odredbama članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika, s opisom provedbe i djelotvornosti mjera kontrole, sažetkom utvrđenih rizika i mjerama oporavka koje su poduzete ili ih je potrebno poduzeti.

(3) Uprava investicijskog društva, odnosno nadzorna funkcija društva, kada je to primjereno, dužna je osigurati da funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ispunjava obveze iz stavka 2. ovog članka uredno i neovisno, na način da:

1. funkciji praćenja usklađenosti osigura potrebne ovlasti, sredstva, stručno znanje i pristup svim relevantnim podacima, uključujući sve važne baze podataka, izvješća podnesena višem rukovodstvu ili nadzornoj funkciji, ako ona postoji, te mogućnost sudjelovanja na sastancima višeg rukovodstva i/ili nadzorne funkcije,

2. imenuje osobu zaduženu za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima, a koja je odgovorna za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i izvješćivanje sukladno članku 8. stavku 4. ovog Pravilnika,

3. osigura da relevantne osobe uključene u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne budu uključene u obavljanje usluga ili aktivnosti koje nadziru,

4. osigura da način određivanja primitaka i dodatnih poticaja relevantnih osoba uključenih u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne umanjuje niti je izgledno da bi moglo umanjivati njihovu objektivnost.

(4) Investicijsko društvo nije dužno ispunjavati uvjete iz točaka 3. i 4. stavka 3. ovog članka ako može dokumentirati i dokazati:

1. da navedene obveze nisu razmjerne s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslovanja društva i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, te

2. da i bez pridržavanja navedenih uvjeta funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima obveze iz stavka 2. ovog članka ispunjava uredno i neovisno.

(5) Za izuzeće od primjene odredbi stavka 3. točaka 3. i 4. ovog članka, sukladno stavku 4. ovog članka, potrebno je prethodno odobrenje Agencije.

Upravljanje rizicima

Članak 6.

(1) Investicijsko društvo dužno je, kada je to primjereno i razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja kao i vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, ustrojiti neovisnu funkciju upravljanja rizicima sa sljedećim dužnostima:

1. provedbu strategija, politika, postupaka i mjera iz članka 163. Zakona i Pravilnika o adekvatnosti kapitala i upravljanju rizicima investicijskih društava,

2. izvještavanje i savjetovanje višeg rukovodstva, sukladno članku 8. stavku 4. ovog Pravilnika.

(2) Investicijsko društvo koje nije u obvezi ustrojiti neovisnu funkciju upravljanja rizicima sukladno stavku 1. ovog članka, dužno je, na zahtjev Agencije, dokazati da strategije, politike, postupci i mjere upravljanja rizicima ispunjavaju uvjete propisane člancima 163. – 175. d Zakona i Pravilnika o adekvatnosti kapitala i upravljanju rizicima investicijskih društava.

Unutarnja revizija

Članak 7.

(1) Investicijsko društvo dužno je, kada je to primjereno i razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva kao i vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, ustrojiti zasebnu funkciju unutarnje revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i aktivnosti investicijskog društva.

(2) Funkcija unutarnje revizije iz stavka 1. ovog članka odgovorna je najmanje za:

1. donošenje, provođenje i ažuriranje revizijskog plana u svrhu ispitivanja i procjene primjerenosti i učinkovitosti sustava, mehanizama i mjera unutarnjih kontrola investicijskog društva, uključujući primjenu i djelotvornost postupaka upravljanja rizicima i metodologiju procjene rizika, djelotvornost i pouzdanost rada funkcije praćenja usklađenosti i funkcije upravljanja rizicima,

2. ocjenu sustava obavještavanja uprave i rukovodstva, ispravnosti i pouzdanosti sustava računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja i strategija i postupaka procjene adekvatnosti kapitala,

3. reviziju informacijskog sustava,

4. davanje preporuka temeljem rezultata dobivenih postupanjem sukladno točkama 1. – 3. ovog stavka,

5. provjere usklađenosti s preporukama iz točke 4. ovog stavka,

6. izvješćivanje u svezi poslova unutarnje revizije, sukladno članku 8. stavku 4. ovog Pravilnika.

Odgovornost višeg rukovodstva

Članak 8.

(1) Investicijsko društvo dužno je prilikom internog određivanja funkcija, za poslovanje investicijskog društva u skladu s odredbama Zakona i propisima donesenih na temelju Zakona, osigurati odgovornost višeg rukovodstva i kada je to primjereno, osoba koje obnašaju nadzornu funkciju u društvu.

(2) U smislu ovog Pravilnika »nadzorna funkcija« označava funkciju u investicijskom društvu koja je odgovorna za nadzor višeg rukovodstva.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su pratiti i periodično ocjenjivati učinkovitost politika, mjera i postupaka donesenih u svrhu praćenja poslovanja investicijskog društva u skladu s relevantnim propisima te poduzimati odgovarajuće mjere u cilju rješavanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju.

(4) Investicijsko društvo dužno je osigurati da osobe iz stavka 1. ovog članka redovito, a najmanje jednom godišnje, primaju pisana izvješća kontrolnih funkcija sukladno člancima 5., 6. i 7. ovog Pravilnika, koja, između ostalog, sadržavaju podatke o eventualno poduzetim mjerama za otklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju.

(5) Izvješća iz stavka 4. ovog članka obuhvaćaju operativna izvješća i izvješća o radu kontrolne funkcije.

(6) Operativna izvješća kontrolnih funkcija, ovisno o poslovima kontrolne funkcije, sadržavaju:

1. predmet i obuhvat obavljenih poslova, kontrola i revizija,

2. ocjenu adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u pojedinom području poslovanja,

3. ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti upravljanja rizicima, uključujući informacije o izloženostima rizicima,

4. utvrđene nezakonitosti i nepoštivanje politika i postupaka investicijskog društva ako su utvrđeni tijekom obavljanja poslova kontrolne funkcije,

5. nedostatke i slabosti u poslovanju odnosno upravljanju rizicima ako su isti utvrđeni tijekom obavljanja poslova kontrolnih funkcija,

6. prijedloge, preporuke i rokove za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti,

7. osobe zadužene za provedbu prijedloga, preporuka i mjera,

8. informacije o statusu izvršenja prijedloga, preporuka i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti,

9. provedenu provjeru usklađenosti novih proizvoda i novih postupaka s propisima, internim aktima, standardima i kodeksima te procjenu kako navedeno utječe na izloženost društva rizicima i

10. ocjenu usklađenosti investicijskog društva s propisima, internim aktima, standardima i kodeksima.

(7) Izvješće o radu kontrolne funkcije sadržava najmanje:

1. izvješće o ostvarivanju godišnjeg plana rada,

2. popis obavljenih planiranih i izvanrednih poslova,

3. popis planiranih, a neizvršenih poslova i razloge neizvršenja plana,

4. sažetak najvažnijih činjenica utvrđenih u obavljenim kontrolama, revizijama i/ili ostalim poslovima,

5. opću ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola u područjima koja su bila predmet kontrole odnosno revizije,

6. opću ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti sustava upravljanja pojedinim rizicima u investicijskom društvu,

7. izvješće o izvršenju prijedloga, preporuka i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti utvrđenih tijekom kontrola odnosno revizija i razloge njihova neizvršenja.

Postupanje po pritužbama klijenata

Članak 9.

(1) Investicijsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati učinkovite i transparentne procedure za prihvatljivo i ažurno postupanje društva po pritužbama malih ulagatelja i potencijalnih malih ulagatelja.

(2) Investicijsko društvo dužno je čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su temeljem njih poduzete, na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom.

VOĐENJE I ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Pohrana poslovne dokumentacije

Članak 10.

(1) Svu poslovnu dokumentaciju i podatke koje je dužno izrađivati i prikupljati sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona, investicijsko društvo dužno je čuvati najmanje 5 godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose.

(2) Poslovnu dokumentaciju u kojoj su propisana međusobna prava i obveze investicijskog društva i klijenta temeljem ugovora o pružanju usluga ili uvjete pod kojima investicijsko društvo pruža usluge klijentu, investicijsko društvo dužno je čuvati najmanje 5 godina po isteku poslovne godine u kojoj je raskinut ugovorni odnos s klijentom ili u kojoj je investicijsko društvo na drugi način prestalo pružati usluge klijentu.

(3) Investicijsko društvo dužno je, na zahtjev Agencije i u svrhu provođenja nadzora, čuvati poslovnu dokumentaciju ili dio nje dulje od roka propisanog stavcima 1. i 2. ovog članka.

(4) Agencija određuje razdoblje iz stavka 3. ovog članka s obzirom na vrstu financijskog instrumenta ili transakcije.

(5) Na zahtjev Agencije, društvo je dužno čuvati poslovnu dokumentaciju i podatke u rokovima propisanim stavkom 1. ovog članka, i nakon što nastupe razlozi za prestanak važenja odobrenja za rad iz članka 19. Zakona.

Članak 11.

(1) Poslovna dokumentacija i podaci koje je društvo dužno čuvati sukladno članku 10. ovog Pravilnika moraju se čuvati na mediju koji omogućuje pohranu podataka dostupnu Agenciji u svakom trenutku, u obliku i na način koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. dokumentacija i podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu, te se čuvaju na način koji osigurava trajnost zapisa,

2. Agencija mora biti u mogućnosti pristupiti dokumentaciji i podacima, kao i rekonstruirati sve ključne faze obrade svake transakcije,

3. mora biti omogućeno jednostavno utvrđivanje svih ispravaka ili izmjena, kao i sadržaj dokumentacije i podataka prije takvih ispravaka ili izmjena,

4. mora biti onemogućena svaka manipulacija dokumentacijom i podacima ili njihova preinaka na bilo koji drugi način.

(2) Sigurnosne kopije svih podataka i dokumentacije investicijsko društvo dužno je čuvati izvan poslovnih prostorija investicijskog društva, na način i u rokovima propisanim člankom 10. ovog Pravilnika.

(3) Popis poslovne dokumentacije i podataka koje su investicijska društva dužna čuvati temeljem odredbi Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona nalazi se u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(4) Pri pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, a temeljem naloga klijenta zadanog telefonom, telefaksom ili elektroničkim putem, investicijsko društvo je dužno sačuvati izvorni zapis svih zaprimljenih i prihvaćenih naloga, iz kojeg je razvidno i vrijeme zaprimanja i prihvaćanja istih.

VOĐENJE EVIDENCIJA O NALOZIMA I TRANSAKCIJAMA

Članak 12.

Vođenje evidencija o nalozima klijenata i odluka o trgovanju

(1) Investicijsko društvo je dužno bez odgode evidentirati svaki prihvaćeni nalog klijenta i svaku odluku o trgovanju donesenu u sklopu investicijske usluge upravljanja portfeljem.

(2) Podaci u svezi naloga i odluke o trgovanju iz stavka 1. ovog članka koje je investicijsko društvo dužno evidentirati su (uzimajući u obzir primjenjivost na pojedini nalog ili odluku o trgovanju):

1. ime i prezime/tvrtka ili druga oznaka klijenta,

2. ime i prezime/tvrtka ili druga oznaka mjerodavne osobe koja djeluje u ime klijenta,

3. pojedinosti propisane točkama 3., 4. – 8. tablice 1. iz Priloga II. ovog Pravilnika,

4. prirodu naloga, kada se ne radi o nalogu za kupnju ili prodaju,

5. vrstu naloga,

6. druge pojedinosti, uvjete i posebne upute klijenta o načinu izvršenja naloga,

7. datum i točno vrijeme prihvaćanja naloga ili odluke o trgovanju od strane investicijskog društva.

Članak 13.

Vođenje evidencije o transakcijama

(1) Investicijsko društvo je dužno po izvršenju naloga, ili po zaprimanju potvrde da je nalog izvršen ako investicijsko društvo prenosi nalog drugoj osobi na izvršenje, bez odgode evidentirati sljedeće podatke o izvršenoj transakciji:

1. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku klijenta,

2. pojedinosti propisane u tablici 1. iz Priloga II. ovog Pravilnika,

3. ukupnu cijenu (jedinična cijena i količina),

4. prirodu transakcije, kad se radi o transakciji koja nije kupovna ili prodajna,

5. ime i prezime fizičke osobe koje je izvršila transakciju ili koja je odgovorna za njeno izvršenje.

(2) Kada investicijsko društvo prenosi nalog drugoj osobi na izvršenje dužno je, nakon što izvrši prijenos naloga, bez odgode evidentirati sljedeće podatke:

1. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku klijenta čiji nalog je prenesen na izvršenje,

2. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku osobe kojoj je nalog prenesen na izvršenje,

3. uvjete naloga koji je prenesen na izvršenje,

4. datum i točno vrijeme prijenosa naloga.

(3) Odredbe ovog članka odnose se i na transakcije izvršene temeljem odluke o trgovanju donesene u sklopu investicijske usluge upravljanja portfeljem.

Članak 14.

U smislu odredbi ovog Pravilnika o vođenju evidencija o nalozima i transakcijama:

1. vrsta naloga označava status naloga kao limitiranog, tržišnog ili druge posebne vrste naloga,

2. priroda naloga (kada se ne radi o nalogu za kupnju ili prodaju) ili transakcije (kad se radi o transakciji koja nije kupovna ili prodajna) označava naloge za upis vrijednosnih papira ili upis vrijednosnih papira, ili pravo na izvršenje opcije ili izvršenje opcije ili sličan nalog klijenta ili transakciju.

IZDVAJANJE POSLOVNIH PROCESA

Članak 15.

Poslovni procesi nužni za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

(1) Poslovni procesi nužni za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti su poslovni procesi investicijskog društva kod kojih bi greške ili propusti pri izvršavanju znatno naštetile:

1. neprekidnom ispunjavanju uvjeta i obveza investicijskog društva propisanih Zakonom ili propisima donesenim na temelju Zakona,

2. financijskoj stabilnosti investicijskog društva, ili

3. kontinuitetu u pružanju usluga i obavljanju aktivnosti.

(2) Poslovi koji se u smislu stavka 1. ovog članka ne smatraju poslovnim procesima nužnim za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti su primjerice:

1. pružanje savjetodavnih usluga investicijskom društvu, pružanje ostalih usluga koje ne čine dio investicijskog poslovanja investicijskog društva, uključujući pravno savjetovanje investicijskog društva, osposobljavanje radnika investicijskog društva, fakturiranje i osiguranje prostorija i radnika investicijskog društva,

2. standardizirane usluge, uključujući usluge informiranja o tržištu i pružanje informacija o cijenama.

Članak 16.

Uvjeti za izdvajanje poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti ili samih investicijskih usluga ili aktivnosti

(1) Kada investicijsko društvo izdvoji poslovne procese iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika ili bilo koju investicijsku uslugu ili aktivnost, dužno je s pružateljem usluga sklopiti pisani ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze. Prije donošenja odluke o izdvajanju poslovnog procesa, društvo je dužno procijeniti i dokumentirati procijenjeni utjecaj izdvajanja tog poslovnog procesa na financijske rezultate, kontinuitet poslovanja, dostupnost poslovnih podataka, troškove, profil rizičnosti investicijskog društva, kvalitetu pružanja usluga klijentima te stupanj poteškoća i vremena potrebnog za odabir alternativnog pružatelja usluge ili vraćanje tih procesa u investicijsko društvo.

(2) Kada investicijsko društvo pružatelju usluga izdvoji poslovne procese iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika ili bilo koju investicijsku uslugu ili aktivnost, ono ostaje u punoj mjeri odgovorno za pridržavanje odredbi Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.

(3) Izdvajanje poslovnih procesa iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika ili bilo koje investicijske usluge ili aktivnosti ne smije imati za posljedicu:

1. prijenos odgovornosti višeg rukovodstva na druge osobe,

2. promjenu odnosa i obveza investicijskog društva prema klijentima,

3. promjenu uvjeta pod kojima je investicijskom društvu izdano odobrenje za rad.

(4) Investicijsko društvo dužno je stručno i s dužnom pažnjom pristupiti sklapanju, praćenju provedbe ili raskidu ugovora o izdvajanju poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga ili/i obavljanje investicijskih aktivnosti ili ugovora o izdvajanju investicijskih usluga ili aktivnosti.

(5) Prilikom izdvajanja poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga ili/i obavljanje investicijskih aktivnosti ili izdvajanja investicijskih usluga ili aktivnosti, investicijsko društvo dužno je:

1. voditi računa o tome da pružatelj usluga ima znanje, sposobnost, sredstva i potrebna odobrenja za profesionalno obavljanje povjerenih usluga,

2. uspostaviti metode za procjenu učinkovitosti pružatelja usluga u svezi izdvojenih poslovnih procesa,

3. voditi računa o tome da pružatelj usluga na odgovarajući način nadzire izvršavanje povjerene usluge te da na primjeren način upravlja rizicima povezanim s izdvajanjem poslovnih procesa,

4. poduzimati primjerene mjere ako postoji vjerojatnost da pružatelj usluga nije u mogućnosti preuzete usluge pružati učinkovito i u skladu s relevantnim propisima,

5. raspolagati znanjem i iskustvom koje omogućava učinkovit nadzor i upravljanje rizicima koji su povezani s izdvojenim poslovnim procesima te takve poslovne procese nadzirati i upravljati povezanim rizicima,

6. osigurati da pružatelj usluga pravovremeno izvještava investicijsko društvo o svim okolnostima koje mogu utjecati na učinkovito obavljanje povjerenih usluga u skladu s relevantnim propisima,

7. predvidjeti mogućnost raskida ugovora o izdvajanju poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga ili/i obavljanje investicijskih aktivnosti ili ugovora o izdvajanju investicijskih usluga ili aktivnosti na način koji neće negativno utjecati na kontinuitet i kvalitetu usluga koje investicijsko društvo pruža svojim klijentima,

8. osigurati suradnju pružatelja usluga s Agencijom u svezi s izdvojenim poslovnim procesima investicijskog društva,

9. osigurati da investicijsko društvo, revizori i Agencija ili drugo odgovarajuće nadležno tijelo imaju pristup svim prostorijama i dokumentaciji pružatelja usluga u svezi s izdvojenim poslovnim procesima,

10. osigurati da pružatelj usluga čuva povjerljive podatke u svezi investicijskog društva i njegovih klijenata,

11. investicijsko društvo i pružatelj usluga će, kad je to potrebno, s obzirom na uslugu koja je povjerena pružatelju usluga izraditi, primjenjivati i redovito ažurirati rezervni plan za povrat podataka u slučaju pada glavnog sistema i periodično testiranje resursne podrške.

Članak 17.

Kada su investicijsko društvo i pružatelj usluga članovi grupe mogu, u svrhu ispunjavanja uvjeta iz članaka 16. – 19. ovog Pravilnika, uzeti u obzir stupanj kontrole investicijskog društva nad pružateljem usluga ili mogućnost utjecaja investicijskog društva na postupke pružatelja usluga.

Članak 18.

Investicijsko društvo dužno je na zahtjev i u roku koji odredi Agencija dostaviti svu dokumentaciju i podatke vezane uz izdvajanje poslovnih procesa.

Pružatelj usluga sa sjedištem u trećoj državi

Članak 19.

(1) Kada investicijsko društvo izdvaja investicijsku uslugu upravljanja portfeljem malog ulagatelja pružatelju usluga iz treće države, dužno je, uz odredbe propisane člancima 16. – 18. ovog Pravilnika pridržavati se i sljedećih uvjeta:

1. voditi računa o tome da pružatelj usluga ima odobrenje nadležnog tijela države sjedišta pružatelja usluga za pružanje te investicijske usluge,

2. voditi računa o tome je li pružatelj usluga subjekt nadzora nadležnog tijela države sjedišta,

3. voditi računa o tome postoji li odgovarajući sporazum o suradnji između Agencije i nadležnog tijela koje nadzire pružatelja usluge.

(2) Ako neki od uvjeta iz stavka 1. ovog članka nije ispunjen, investicijsko društvo može izdvojiti investicijske usluge pružatelju usluga sa sjedištem u trećoj državi samo ako o navedenom ugovoru prethodno obavijesti Agenciju te ako to Agencija ne zabrani u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti.

(3) Agencija će na svojim internetskim stranicama objaviti uvjete pod kojima je sukladno stavku 2. ovog članka moguće izdvajanje investicijskih usluga.

(4) Uvjeti iz stavka 3. ovog članka sadržavaju:

1. primjere slučajeva u kojima bi Agencija vjerojatno zabranila ugovor o izdvajanju investicijskih usluga, sukladno odredbama stavka 2. ovog članka, ako koji uvjet iz stavka 1. točaka 1. – 3. ovog članka nisu ispunjeni,

2. obrazloženje razloga zbog kojih Agencija smatra da bi u navedenim slučajevima izdvajanje investicijskih usluga predstavljalo nepridržavanje obveza iz članaka 16. – 18. ovog Pravilnika.

(5) Agencija će na svojim internetskim stranicama objaviti popis nadležnih tijela iz trećih država s kojima ima potpisan sporazum o suradnji, sukladno stavku 1. točki 3. ovog članka.

ZAŠTITA IMOVINE KLIJENATA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 20.

Zajedničke odredbe o zaštiti imovine klijenata

(1) U svrhu zaštite prava klijenata, s financijskim instrumentima i novčanim sredstvima koja pripadaju klijentima, investicijsko društvo je dužno postupati u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(2) Investicijsko društvo dužno je sva novčana sredstva i/ili financijske instrumente koje primi, drži ili isplaćuje odnosno isporučuje klijentima ili za račun klijenata, a to je vezano uz investicijske i/ili pomoćne usluge i aktivnosti koje pruža klijentima, tretirati kao imovinu klijenata, osim ako je odredbama ovog Pravilnika propisano drugačije.

(3) Investicijsko društvo dužno je organizacijski se ustrojiti na način kojim se rizik od zlouporabe imovine klijenata, prijevare, neadekvatnog administriranja, neprimjerenog vođenja evidencija ili nemara, a što može rezultirati gubitkom ili umanjenjem vrijednosti imovine klijenata ili gubitkom ili smanjenjem prava u svezi s imovinom klijenata, svodi na najmanju moguću mjeru. Unutarnjim kontrolama investicijskog društva mora se osigurati adekvatna kontrola prijenosa imovine, što u pravilu znači da svaku instrukciju za prijenos imovine klijenta trećoj strani u smislu ovog Pravilnika, kada je to moguće, moraju provesti dvije osobe s odgovarajućim ovlaštenjima, od kojih jedna unosi instrukciju, a druga je odobrava, odnosno potvrđuje.

(4) Investicijsko društvo koje drži imovinu klijenata dužno je iz redova uprave, višeg rukovodstva odnosno osoba zaduženih za kontrolne funkcije odrediti osobu koja će unutar tog društva biti odgovorna za:

1. nadzor nad operativnom usklađenošću investicijskog društva s odredbama ovog Pravilnika,

2. izvještavanje uprave investicijskog društva i Agencije u svezi s nadzorom iz točke 1. ovoga stavka, najmanje jednom godišnje.

(5) Investicijsko društvo dužno je bez odgode Agenciji dostaviti podatke o osobi iz stavka 4. ovog članka, kao i o svim naknadnim promjenama.

(6) Kada investicijsko društvo u svezi pružanja investicijskih i/ili pomoćnih usluga i aktivnosti drži imovinu klijenata, dužno je posebice:

1. u svojim internim evidencijama voditi analitiku imovine klijenata po svakom klijentu posebno na način koji omogućava u svakom trenutku, bez odgode, razlučivanje imovine jednog klijenta od imovine ostalih klijenata i imovine samog investicijskog društva, odnosno redovito i točno ažurirati sve interne evidencije, a posebice one koje se odnose na financijske instrumente i novčana sredstva klijenata;

2. ako se imovina klijenata namjerava držati, odnosno pohraniti zbirno, o tome prethodno izvijestiti klijenta, a malog ulagatelja dodatno izričito upozoriti na rizike i značenje zbirnog držanja imovine. Navedena upozorenja mogu biti sastavni dio ugovora i/ili općih uvjeta ugovora;

3. voditi računa o tome da se imovina klijenta može prenijeti trećoj strani (u smislu članaka 21. – 24. ovog Pravilnika) samo temeljem instrukcije klijenta dane na prethodno ugovoren način. Postupanje investicijskog društva u skladu s ugovorom o pružanju investicijskih i/ili pomoćnih usluga smatrat će se postupanjem u skladu s instrukcijom klijenta da imovinu pohrani na račune kod treće strane;

4. u svrhu procjene je li treća strana adekvatna za pohranu imovine klijenata, poduzimati odgovarajuće i kontinuirane procjene rizika koji iz tog proizlaze. Kada su treća strana i investicijsko društvo dio iste grupe, klijentu se treba navesti naziv te treće strane, kao i u svakom slučaju kad klijent to zatraži. Činjenica da je treća strana dio iste grupe kao i investicijsko društvo nema utjecaja na obvezu investicijskog društva da procijeni adekvatnost iste za pohranu imovine klijenata;

5. poduzimati potrebne mjere kojima će se osigurati da je imovina klijenata pohranjena kod treće strane odvojena od imovine investicijskog društva i trećih osoba, na način da se isti vode na odvojenim računima kod treće strane ili da se na drugi način osigura ista razina zaštite, u skladu s odredbama članaka 21. – 24. ovog Pravilnika;

6. redovno usklađivati interne evidencije iz točke 1. ovog stavka s računima i evidencijama trećih strana koje drže predmetnu imovinu klijenata. Predmetna usklađenja za svu imovinu klijenata investicijsko društvo mora provoditi po svakoj promjeni na računu, a najmanje jednom mjesečno, o čemu je dužno voditi evidencije.

(7) Svaku nemogućnost usklađenja evidencija u rokovima i na način propisan stavkom 6. točkom 6. ovog članka, investicijsko društvo dužno je riješiti u najkraćem roku. O razlozima nemogućnosti usklađenja, načinu i rokovima rješavanja investicijsko društvo dužno je voditi evidencije.

(8) Investicijsko društvo dužno je malog ulagatelja, na trajnom mediju ili putem internetske stranice društva, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 3. Pravilnika o pravilima poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima, prije početka pružanja usluge, obavijestiti o sljedećim okolnostima, ako postoje:

1. gdje se imovina klijenata može pohraniti, odnosno kod koje treće strane je pohranjena, te o obvezama investicijskog društva prema primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu u svezi djelovanja ili propuštanja treće strane, kao i o posljedicama po klijente u slučaju da treća strana nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze,

2. da financijske instrumente klijenata u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom, vodi treća strana na zbirnom računu, te istaknuti izričito upozorenje o rizicima koji iz toga proizlaze,

3. da prema primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu, financijske instrumente klijenata koje drži treća strana nije moguće posebno razlikovati od vlastitih financijskih instrumenata navedene treće strane ili investicijskog društva, te istaknuti izričito upozorenje o rizicima koji iz toga proizlaze,

4. da računi na kojima se nalaze financijski instrumenti ili novčana sredstva klijenata jesu ili će biti u nadležnosti zakonodavstva treće države, te naznačiti kako se i na koji način prava klijenata u vezi s financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima mogu sukladno tome razlikovati,

5. postojanje i uvjeti eventualnog založnog prava ili prava prijeboja, koje investicijsko društvo ili treća strana sukladno odredbama ovog Pravilnika imaju ili bi mogli imati na financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima klijenta,

6. kod zaključivanja transakcija kojima se financiraju vrijednosni papiri, a za koje se koriste financijski instrumenti klijenta u smislu odredbe članka 27. ovog Pravilnika, jasne, potpune i točne podatke o uvjetima korištenja i povrata financijskih instrumenata klijenta, te obvezama i odgovornostima investicijskog društva u odnosu na korištenje financijskih instrumenata, uključujući podatke o uključenim rizicima.

Članak 21.

(1) U smislu Zakona i ovog Pravilnika, financijski instrumenti klijenata su svi oni financijski instrumenti koje u sklopu pružanja investicijskih i/ili pomoćnih usluga investicijsko društvo primi, drži ili njima upravlja za račun klijenata.

(2) Pri odabiru treće strane na čijim će računima pohraniti financijske instrumente koje drži za klijente kao i pri odabiru aranžmana za držanje i pohranu financijskih instrumenata klijenata, investicijsko društvo je dužno stručno i s dužnom pažnjom:

1. voditi računa o stručnosti i tržišnom ugledu treće strane,

2. voditi računa o zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama koji se odnose na držanje financijskih instrumenata, a koji mogu negativno utjecati na prava klijenata, te

3. periodički, a najmanje jednom godišnje, preispitivati odabir treće strane i navedenih aranžmana i rizika koji iz toga proizlaze, o čemu treba postojati evidencija.

(3) Treća strana u smislu odredbi članka 20. – 26. ovog Pravilnika može, ovisno o okolnostima, biti:

1. burza, uređeno tržište, klirinško društvo, drugo investicijsko društvo, druga ugovorna strana u OTC transakciji, društvo za upravljanje UCITS fondovima, odnosno alternativnim investicijskim fondovima, a koje vodi registar udjela;

2. skrbnik (banka sa sjedištem u trećoj državi čije aktivnosti podliježu posebnim propisima i nadzoru, kreditna institucija ili investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima dozvolu za obavljanje pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. Zakona ili kreditna institucija ili investicijsko društvo iz države članice koja ima dozvolu za obavljanje poslova skrbništva).

(4) Kada investicijsko društvo namjerava pohraniti financijske instrumente klijenata kod treće strane u državi u kojoj je pohrana financijskih instrumenta za račun druge osobe predmet posebnih propisa i nadzora, dužno je financijske instrumente klijenata deponirati isključivo kod treće strane koja ima odobrenje za pružanje tih usluga izdano od strane odgovarajućeg nadležnog tijela, odnosno kod one treće strane koja podliježe posebnim propisima i nadzoru.

(5) Investicijsko društvo može pohraniti financijske instrumente koje drži za klijente kod treće strane u trećoj državi u kojoj držanje i pohrana financijskih instrumenata za račun druge osobe nisu propisani samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. priroda financijskog instrumenta ili investicijske usluge povezane s navedenim instrumentom zahtijevaju da ih se pohrani kod treće strane u trećoj državi u kojoj držanje i pohrana financijskih instrumenata ne podliježu posebnim propisima i nadzoru, ili

2. profesionalni ulagatelj pisanim putem zahtijeva od investicijskog društva pohranu svojih financijskih instrumenata kod treće strane u trećoj državi u kojoj držanje i pohrana financijskih instrumenata ne podliježu posebnim propisima i nadzoru.

(6) Kad se financijski instrumenti klijenata pohranjuju kod treće strane, u općim uvjetima ugovora ili ugovoru investicijskog društva s klijentom mora biti jasno istaknut opseg odgovornosti investicijskog društva u slučaju insolventnosti treće strane, uključujući i odgovornost investicijskog društva za odabir treće strane.

(7) Investicijsko društvo dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju o svakom saznanju o nastupanju okolnosti iz stavka 6. ovog članka, uz obavijest o tome namjerava li nadoknaditi klijentima sve, dio gubitka ili uopće ne namjerava nadoknaditi gubitak do kojeg je došlo uslijed nastupanja okolnosti iz stavka 6. ovog članka, te o kojim se iznosima odnosno vrijednosti imovine klijenata u navedenom slučaju radi.

(8) Kada je u smislu ovog Pravilnika treća strana društvo za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom, odnosno alternativnim investicijskim fondovima, a koje vodi registar udjela, na iste se ne odnose odredbe ovog Pravilnika, već odredbe zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje UCITS fondova odnosno alternativnih investicijskih fondova i njihovih društava za upravljanje i propisa donesenih na temelju tih zakona.

Vođenje evidencija o financijskim instrumentima klijenata

Članak 22.

Financijski instrumenti klijenata pohranjeni kod investicijskog društva ili kod treće strane, osim u ime društva, a za račun klijenta/klijenata, mogu se voditi i na ime:

1. treće strane, ali samo ako se radi o financijskim instrumentima koji su predmet nacionalnog zakonodavstva treće države, a investicijsko društvo je poduzelo sve razumne korake da utvrdi da je takav način registracije financijskih instrumenata u najboljem interesu klijenata ili ako se registracija ne može provesti na drugi način radi nacionalnog zakonodavstva ili priznatih tržišnih praksa, uz prethodnu obavijest klijentima da će se financijski instrumenti držati na takav način,

2. investicijskog društva, ali samo ako se radi o financijskim instrumentima koji su predmet nacionalnog zakonodavstva treće države, a investicijsko društvo je poduzelo sve razumne korake da utvrdi da je takav način registracije financijskih instrumenata u najboljem interesu klijenata ili ako se registracija ne može provesti na drugi način radi nacionalnog zakonodavstva ili priznatih tržišnih praksa, s tim da je investicijsko društvo dužno klijenta prethodno obavijestiti da će se financijski instrumenti držati na način opisan u ovom članku. Navedena obavijest može biti sastavni dio ugovora i/ili općih uvjeta ugovora.

Ugovor o pohrani financijskih instrumenata

Članak 23.

(1) Prije nego što investicijsko društvo kod treće strane u svoje ime, a za račun klijenta/klijenata pohrani financijske instrumente klijenata, mora s trećom stranom ugovoriti sljedeće, odnosno osigurati:

1. da sve financijske instrumente na tim računima drži investicijsko društvo kao povjerenik, i da treća strana ne smije taj račun spajati s drugim otvorenim računima koje vodi, te da neće koristiti pravo prijeboja i/ili zaloga u odnosu na financijske instrumente na tom računu u odnosu na potraživanja bilo koje osobe, osim:

a. do iznosa troškova vođenja, administriranja i pohrane financijskih instrumenata na računu,

b. kada klijent investicijskog društva ne osigura financijske instrumente potrebne za namiru,

c. kada se financijski instrumenti klijenata drže izvan Republike Hrvatske, pod uvjetom da:

i. je postojanje takvog prava nužno sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili je nužan uvjet za sudjelovanje na lokalnom tržištu,

ii. investicijsko društvo je poduzelo sve razumne korake da utvrdi da je takav način držanja financijskih instrumenata u najboljem interesu klijenata.

2. da će treća strana označiti taj račun u svojim evidencijama na način da je jasno vidljivo da navedeni financijski instrumenti nisu vlasništvo investicijskog društva,

3. da treća strana ne smije povući financijske instrumente klijenata s računa, osim u svrhu isporuke investicijskom društvu ili na temelju instrukcije investicijskog društva,

4. da će treća strana financijske instrumente klijenata držati odvojeno od svojih vlastitih financijskih instrumenata,

5. doseg odgovornosti treće strane u slučaju da treća strana nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze,

6. način vođenja evidencija o financijskim instrumentima klijenata,

7. uvjete i način primanja/isplate dividende, kamata i drugih prava koja po osnovi financijskog instrumenta pripadaju klijentima,

8. postupanje s korporativnim akcijama,

9. detaljno opisane procedure i autorizacije za davanje instrukcija trećoj strani i primanje instrukcija od treće strane.

(2) Investicijsko društvo je kao dio poslovne dokumentacije dužno sačuvati i na zahtjev Agencije dostaviti primjerak ugovora iz stavka 1. ovog članka.

(3) O uvjetima ugovora iz stavka 1. ovog članka investicijsko društvo dužno je na trajnom mediju izvijestiti klijenta čije financijske instrumente drži, ako to klijent zatraži.

Članak 24.

(1) Investicijsko društvo dužno je primati uplate ili po primitku novčanih sredstava klijenata proslijediti ih bez odgode na račun ili račune otvorene u tu svrhu kod neke od sljedećih institucija:

1. središnje banke,

2. kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici,

3. banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela,

4. kvalificiranog novčanog fonda, ili

5. skrbnika.

(2) Obveza iz stavka 1. ne odnosi se na kreditnu instituciju u odnosu na depozite, kako su oni definirani Direktivom 2013/36/EU.

(3) Kad investicijsko društvo ne polaže novac na račun otvoren u tu svrhu kod središnje banke, dužno je, pri odabiru institucije iz stavka 1. ovog članka, kao i pri odabiru aranžmana za držanje navedenih sredstava stručno i s dužnom pažnjom:

1. voditi računa o stručnosti i tržišnom ugledu navedenih institucija, imajući u vidu kako bi u tom slučaju bila zaštićena prava klijenata,

2. voditi računa o svim zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama u svezi s držanjem novčanih sredstava klijenata, a koji mogu negativno utjecati na prava klijenata, te

3. periodički, a najmanje jednom godišnje, preispitivati odabir institucija iz stavka 1. ovog članka i ugovorenih aranžmana koji se odnose na držanje novčanih sredstava klijenata, a koji mogu naštetiti interesima klijenata.

(4) Investicijsko društvo dužno je u sklopu općih informacija koje se daju klijentima sukladno Pravilniku o pravilima poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima, navesti naziv institucije/institucija i broj/brojeve računa na koje se novčana sredstva klijenata polažu.

(5) Ako je investicijsko društvo klijentu dužno isplatiti novac (uključujući eventualne kamate), mora, ako nije drugačije s klijentom ugovoreno, unutar jednog radnog dana od kad je klijent dao nalog za isplatu, pun iznos doznačiti na račun klijenta ili na drugi račun, temeljem instrukcije klijenta dane na prethodno ugovoren način.

(6) Prije nego se novčana sredstva polože kod institucije iz stavka 1. ovog članka, investicijsko društvo dužno je od iste ishoditi u pisanom obliku:

1. potvrdu o tome da se sva novčana sredstva klijenata drže na povjereničkom računu investicijskog društva i da institucija kod koje su novčana sredstva klijenata položena nema pravo spajanja tog računa s drugim računima ili pravo prijeboja u odnosu na novčana sredstva položena na tom računu u odnosu na bilo koji iznos koji toj instituciji duguje bilo koja osoba (uključujući investicijsko društvo i klijente), osim:

a. do iznosa troškova vođenja, administriranja i pohrane novčanih sredstava na tom računu, kada klijent investicijskog društva ne osigura sredstva potrebna za namiru,

b. kada se novčana sredstva klijenata drže izvan Republike Hrvatske, pod uvjetom da:

i. je postojanje takvog prava nužno sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili je nužan uvjet za sudjelovanje na lokalnom tržištu,

ii. investicijsko društvo je poduzelo sve razumne korake da utvrdi da je takav način držanja novčanih sredstava u najboljem interesu klijenata.

2. potvrdu o tome da je iz oznake računa ili na drugi način jasno vidljivo da se radi o novčanim sredstvima klijenata i da ista ne pripadaju investicijskom društvu;

3. propisane procedure i ovlaštenja za davanje i primanje instrukcija za prijenos novčanih sredstava.

(7) Kvalificirani novčani fond u smislu ovog Pravilnika je subjekt za zajedničko ulaganje s odobrenjem za rad izdanim sukladno zakonu koji regulira otvorene investicijske fondove s javnom ponudom ili odgovarajućim propisima donesenim temeljem Direktive 2009/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na društva za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire, ili koji je subjekt nadzora i, kada je primjenjivo, ima odobrenje za rad izdano od nadležnog tijela sukladno propisima države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a koji ispunjava sljedeće zahtjeve:

1. primarni cilj ulaganja fonda je održavanje neto vrijednosti imovine fonda bilo stalno na nominalnoj vrijednosti (neto bez dobiti) ili na vrijednosti inicijalnog kapitala ulagatelja plus dobit,

2. mora u svrhu postizanja zahtjeva iz točke 1. ovog stavka, ulagati isključivo u instrumente tržišta novca visoke kvalitete koji:

a. imaju dospijeće ili dospijeće ostatka vrijednosti od najviše 397 dana, ili

b. kojima se kamata redovno usklađuje u skladu s takvim dospijećem, i s ponderiranim prosječnim dospijećem od 60 dana,

3. u svrhu postizanja zahtjeva iz točke 1. ovog stavka može ulagati u depozite kod kreditnih institucija,

4. mora osiguravati likvidnost kroz namiru istog ili sljedećeg radnog dana.

(8) Instrument tržišta novca smatrat će se instrumentom visoke kvalitete u smislu stavka 7. točke 2. ovog članka ako mu je svaka mjerodavna rejting agencija koja ga ocjenjuje dodijelila najviši mogući rejting. Instrument tržišta novca neće se smatrati instrumentom visoke kvalitete u smislu stavka 7. točke 2. ovog članka, ako ga niti jedna mjerodavna rejting agencija nije ocjenjivala.

(9) U smislu stavka 8. ovog članka, rejting agencija smatra se mjerodavnom ako utvrđuje kreditne rejtinge na profesionalnoj osnovi te ako je priznata kao vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika u smislu zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(4) Investicijsko društvo ne smije bez prethodne pisane suglasnost klijenta njegova sredstva držati u kvalificiranom novčanom fondu iz ovog članka. Navedena suglasnost može biti sastavni dio ugovora i/ili općih uvjeta ugovora.

(5) Kad investicijsko društvo novčana sredstva klijenata drži u kvalificiranom novčanom fondu, udjeli u tom novčanom fondu moraju se držati i u skladu s odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na držanje i pohranu financijskih instrumenata klijenata.

Dnevni obračuni

Članak 25.

(1) Investicijsko društvo dužno je na dnevnoj razini osigurati da iznos novčanih sredstava klijenata koji je pohranjen kod institucija iz članka 24. stavka 1. bude minimalno jednak iznosu novčanih sredstava klijenata koji je evidentiran u internim evidencijama društva. Navedeni iznosi se usklađuju kroz dnevne obračune koji se moraju provesti do kraja sljedećeg radnog dana u odnosu na dan za koji se obračun vrši.

(2) U slučaju da se dnevnim obračunom utvrdi da je iznos novčanih sredstava klijenata koji je pohranjen kod institucija iz članka 24. stavka 1. manji od iznosa novčanih sredstava klijenata koji je evidentiran u internim evidencijama društva, a izgledno je da je utvrđena razlika posljedica pogrešnih ili nepotpunih evidencija investicijskog društva, investicijsko društvo mora u roku iz stavka 1. ovog članka osigurati dodatna novčana sredstva i položiti ih kod institucija iz stavka 1. ovog članka.

(3) Investicijsko društvo dužno je Agenciju izvijestiti o nemogućnosti izvršenja dnevne usklade evidencija iz stavka 1. ovog članka ili o nemogućnosti osiguranja sredstava iz stavka 2. ovog članka najkasnije sljedeći radni dan od dana nastanka okolnosti iz ovog stavka.

(4) Investicijsko društvo može držati dodatna (vlastita) sredstva na računima na kojima su pohranjena novčana sredstva klijenata kada procijeni da je isto potrebno radi zaštite imovine klijenata, pri čemu takva procjena mora biti sastavljena u pisanom obliku, a o čemu je dužno na dnevnoj razini voditi evidencije.

Kamate

Članak 26.

Investicijsko društvo dužno je navesti u sklopu općih informacija koje se daju klijentima sukladno Pravilniku o pravilima poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima isplaćuju li se, kome i pod kojim uvjetima kamate na iznos novčanih sredstava klijenata uplaćenih na račune kod institucija iz članka 24. stavka 1.

Članak 27.

(1) Investicijsko društvo može koristiti financijske instrumente klijenata za transakcije financiranja vrijednosnih papira ili na drugi način (za vlastiti račun ili za račun drugog klijenta investicijskog društva), samo ako je klijent prethodno dao izričitu suglasnost za korištenje njegovih financijskih instrumenata pod točno određenim uvjetima, pri čemu korištenje financijskih instrumenata klijenta mora biti ograničeno na točno određene uvjete, s kojima se klijent usuglasio. Mali ulagatelj svoju izričitu suglasnost potvrđuje potpisom.

(2) Investicijsko društvo može financijske instrumente klijenata koje drži na zbirnom računu kod treće strane koristiti za transakcije kojima se financiraju vrijednosni papiri ili na drugi način (za vlastiti račun ili za račun drugog klijenta investicijskog društva), samo ako je uz uvjete propisane stavkom 1. ovog članka ispunjen i najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. svaki od klijenata čiji se financijski instrumenti drže zajedno na zbirnom računu mora dati izričitu prethodnu suglasnost, na način propisan stavkom 1. ovog članka, ili

2. investicijsko društvo mora ustrojiti sustav kontrole koji osigurava da se koriste isključivo financijski instrumenti klijenata koji su dali izričitu prethodnu suglasnost, na način propisan stavkom 1. ovog članka.

(3) Investicijsko društvo dužno je voditi evidencije o korištenju financijskih instrumenata klijenata, a koje uključuju najmanje:

1. pojedinosti o klijentu po čijoj uputi je korištenje financijskih instrumenata bilo provedeno i

2. količinu korištenih financijskih instrumenata, razvrstano po klijentima koji su dali prethodnu suglasnost za korištenje njihovih financijskih instrumenata.

(4) Evidencije iz stavka 3. ovog članka moraju se voditi na način koji će omogućavati ispravnu alokaciju mogućih gubitaka.

Članak 28.

(1) Investicijsko društvo dužno je osigurati da njegov neovisni vanjski ovlašteni revizor najmanje jednom godišnje ili, prema odluci Agencije i češće, dostavi Agenciji izvješće o prikladnosti mjera iz članka 42. Zakona i članaka 20. – 27. ovog Pravilnika.

(2) U svrhu izrade izvješća iz stavka 1. ovog članka, neovisni vanjski ovlašteni revizor će:

1. pregledati knjige i evidencije investicijskog društva koje se odnose na imovinu klijenata,

2. revidirati procedure koje je investicijsko društvo usvojilo u svrhu zaštite i obračunavanja stanja imovine klijenata u skladu s odredbama članaka 20. – 27. ovog Pravilnika;

3. pregledati je li investicijsko društvo usklađeno s odredbama ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

III. SUKOB INTERESA

SUKOBI INTERESA POTENCIJALNO ŠTETNI ZA KLIJENTE

Članak 29.

Investicijsko društvo dužno je prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa do kojeg može doći prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga i čije postojanje može štetiti interesima klijenta, uzeti u obzir barem okolnost nalaze li se investicijsko društvo ili relevantna osoba, ili osoba posredno ili neposredno povezana s investicijskim društvom putem kontrole u jednoj od sljedećih situacija, bilo kao rezultat pružanja investicijskih ili pomoćnih usluga ili obavljanja investicijskih aktivnosti ili iz drugih razloga:

1. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba mogli bi ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu klijenta,

2. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba ima interes ili korist od ishoda usluge pružene klijentu ili transakcije izvršene za račun klijenta, a koji se razlikuju od interesa klijenta (u navedenom ishodu),

3. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba ima financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata na štetu interesa klijenta,

4. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba obavlja isti posao kao i klijent,

5. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba prima ili će primiti od osobe koja nije klijent dodatni poticaj u svezi usluge pružene klijentu, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

Članak 30.

POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

(1) Investicijsko društvo dužno je u pisanom obliku izraditi te primjenjivati i redovito ažurirati učinkovitu politiku upravljanja sukobom interesa.

(2) Politika iz stavka 1. ovog članka mora biti primjerena veličini i organizacijskom ustroju investicijskog društva, kao i prirodi, opsegu i složenosti poslova koje investicijsko društvo obavlja.

(3) Kada je investicijsko društvo član grupe, politika upravljanja sukobom interesa mora sadržavati sve okolnosti koje su poznate investicijskom društvu ili su mu s obzirom na okolnosti morale biti poznate a koje mogu dovesti do sukoba interesa koji proizlazi iz strukture i poslovnih aktivnosti drugih članova grupe.

(4) Politika iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće:

1. utvrđene okolnosti koje predstavljaju ili koje mogu dovesti do sukoba interesa na štetu jednog ili više klijenata, a vezano uz pojedinu investicijsku uslugu, aktivnost i pomoćnu uslugu izvršenu od strane ili za investicijsko društvo,

2. postupke kojih se investicijsko društvo mora pridržavati i mjere koje mora primjenjivati za upravljanje navedenim sukobom interesa.

(5) Prilikom utvrđivanja postupaka i mjera iz stavka 4. točke 2. ovog članka, investicijsko društvo dužno je osigurati da relevantne osobe uključene u različite poslovne aktivnosti, a koje uključuju mogući sukob interesa iz stavka 4. točke 1. ovog članka, obavljaju te aktivnosti neovisno uzevši u obzir veličinu i poslovne aktivnosti investicijskog društva i grupe kojoj investicijsko društvo pripada, kao i značaj rizika od štete za interese klijenata.

(6) Mjere i postupci iz stavka 4. točke 2. ovog članka moraju, u svrhu osiguranja potrebnog stupnja neovisnosti propisanog stavkom 5. ovog članka, uključivati sljedeće:

1. učinkovite postupke za sprječavanje ili kontrolu razmjene podataka između relevantnih osoba uključenih u različite poslovne aktivnosti koji uključuju sukob interesa, a kada bi razmjena podataka mogla naštetiti interesima jednog ili više klijenata,

2. odvojeni nadzor nad relevantnim osobama čija primarna funkcija uključuje poslovne aktivnosti za klijenta ili pružanje usluga klijentima čiji interesi mogu doći u sukob ili koje na drugi način zastupaju različite interese koji mogu biti u sukobu, uključujući i interese samog investicijskog društva,

3. uklanjanje svake neposredne povezanosti između primanja relevantnih osoba koje su većim dijelom uključene u jednu poslovnu aktivnosti i primanja ili dobiti koju ostvare druge relevantne osobe većim dijelom uključene u drugu poslovnu aktivnost kada do sukoba interesa može doći u svezi s tim aktivnostima,

4. mjere kojima se bilo kojoj osobi sprječava ili ograničava neprimjeren utjecaj na način na koji relevantne osobe obavljaju i pružaju investicijske ili pomoćne usluge ili aktivnosti,

5. mjere kojima se sprječava ili kontrolira istovremeno ili uzastopno sudjelovanje relevantnih osoba u različitim investicijskim ili pomoćnim uslugama ili investicijskim aktivnostima, kada takvo sudjelovanje može imati negativan utjecaj na upravljanje sukobom interesa.

(7) Ako donošenje ili postupanje po jednoj ili više mjera i postupaka ne osigurava traženi stupanj neovisnosti, investicijsko društvo je dužno donijeti zamjenske ili dodatne mjere i postupke koji su potrebni i prikladni za navedenu svrhu.

Izvješćivanje klijenta o sukobu interesa

Članak 31.

(1) U slučajevima kada mjere i postupci iz članka 38. Zakona nisu dovoljne da bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprječavanje nastanka rizika sukoba interesa u odnosu na interese klijenta, investicijsko društvo je dužno, prije pružanja usluge, na trajnom mediju, nedvosmisleno priopćiti klijentu vrstu i/ili izvor sukoba interesa.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati, uzimajući u obzir razvrstavanje klijenata, dovoljno podataka temeljem kojih će klijent biti u mogućnosti donijeti odluke vezane uz investicijske ili pomoćne usluge u okviru kojih se pojavljuje sukob interesa.

Članak 32.

ČUVANJE PODATAKA O USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SE JAVLJA SUKOB INTERESA

Investicijsko društvo je dužno čuvati i redovito ažurirati podatke o investicijskim ili pomoćnim uslugama ili aktivnostima koje je obavilo ili su obavljeni u ime ili za račun investicijskog društva, a u kojima se sukob interesa koji može imati štetne posljedice za interese jednog ili više klijenata pojavio ili se može pojaviti u slučaju poslova koji su u tijeku.

IV. OSOBNE TRANSAKCIJE

Članak 33.

POJAM OSOBNE TRANSAKCIJE

U smislu ovog Pravilnika, osobna transakcija je transakcija s financijskim instrumentom koju izvrši relevantna osoba ili se izvrši u ime i/ili za račun relevantne osobe, ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

1. relevantna osoba djeluje izvan djelokruga aktivnosti koje obavlja kao relevantna osoba,

2. transakcija je izvršena za račun neke od sljedećih osoba:

a) relevantne osobe,

b) osobe s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi ili s kojom je usko povezana u smislu Zakona,

c) osobe čiji je odnos s relevantnom osobom takve naravi da relevantna osoba ima izravan ili neizravan materijalni interes od ishoda transakcije, a koji nije provizija ili naknada za izvršenje transakcije.

Članak 34.

Osobne transakcije

(1) Investicijsko društvo dužno je utvrditi, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće mjere sa ciljem sprječavanja aktivnosti navedenih u stavku 2. ovog članka, u slučajevima koji se odnose na:

1. relevantnu osobu koja sudjeluje u aktivnostima koje mogu dovesti do sukoba interesa, ili

2. relevantnu osobu koja, na temelju aktivnosti koju obavlja u ime i/ili za račun investicijskog društva, ima pristup povlaštenim ili drugim povjerljivim informacijama koje se odnose na klijenta ili na transakciju s klijentom ili za klijenta,

(2) Zaključivanje osobne transakcije se treba spriječiti mjerama investicijskog društva ako takva transakcija ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta:

1. navedenoj osobi je sklapanje osobne transakcije zabranjeno na temelju Dijela četvrtog Zakona,

2. sklapanje osobne transakcije uključuje zlorabljenje ili nepropisno otkrivanje povlaštenih informacija ili drugih povjerljivih podataka koji se odnose na klijenta ili transakcije s klijentom ili za račun klijenta,

3. sklapanje osobne transakcije je u sukobu ili postoji vjerojatnost da dođe u sukob s obvezama investicijskog društva u skladu s člancima 5. – 135. Zakona

4. savjetovanje ili nagovaranje druge osobe na sklapanje transakcije s financijskim instrumentima, na način koji prelazi ovlaštenja relevantne osobe ili je izvan odredbi ugovora o pružanju usluga, u slučaju da se na osobne transakcije relevantne osobe odnose odredbe točke 1. ovog stavka, članka 36., stavka 2. točaka 1. i 2. ovog Pravilnika ili članka 82. stavka 3. Zakona.

5. otkrivanje bilo kojeg podatka ili mišljenja drugoj osobi, osim u okviru redovnog ovlaštenja ili u okviru ugovora o pružanju usluga, ako relevantna osoba zna ili je trebala znati da će kao posljedicu tog otkrivanja ta druga osoba poduzeti ili je izgledno da će poduzeti neki od sljedećih koraka:

i. sklopiti transakciju s financijskim instrumentima, koja bi, kad bi bila osobna transakcija relevantne osobe, bila obuhvaćena točkom 1. ovog stavka, člankom 36. stavkom 2. točkom 1. ili 2. ovog Pravilnika ili člankom 82. stavkom 4. Zakona.

ii. savjetovati ili nagovarati treću osobu na sklapanje takve transakcije.

(3) Mjere iz stavka 2. ovog članka moraju posebice osigurati sljedeće:

1. da su svim relevantnim osobama investicijskog društva poznata ograničenja vezana uz osobne transakcije i mjere investicijskog društva koje se odnose na osobne transakcije i otkrivanje u skladu sa stavkom 1. ovog članka,

2. da je investicijsko društvo bez odgode obaviješteno o svim osobnim transakcijama koje su zaključile relevantne osobe, bilo putem obavijesti o navedenoj transakciji ili putem postupaka koji investicijskom društvu omogućuju utvrđivanje postojanja takvih transakcija,

3. kada društvo izdvaja poslovne procese, da pružatelj usluga voditi evidenciju osobnih transakcija relevantnih osoba te da na zahtjev bez odgode podatke o osobnim transakcijama dostavi investicijskom društvu,

4. da se vode evidencije o svim osobnim transakcijama, kako o onima o kojima je investicijsko društvo izvješteno tako i o onima koje je na drugi način utvrdilo, sukladno stavka 2. točki 2. ovog članka, a koje moraju uključivati sva odobrenja ili zabrane u svezi osobnih transakcija.

(4) Stavci 1. do 3. ovog članka ne primjenjuju se na sljedeće vrste osobnih transakcija:

1. osobne transakcije izvršene u sklopu pružanja usluge upravljanja portfeljem, kada ne postoji prethodna komunikacija u svezi transakcije između osobe ovlaštene za upravljanje portfeljem klijenta i relevantne osobe ili druge osobe za čiji račun je transakcija izvršena,

2. osobne transakcije s udjelima u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ili udjelima/jedinicama u drugim subjektima za zajednička ulaganja koji su subjekt nadzora sukladno propisima zemalja članica, ako je navedenim propisima propisan istovjetan nivo disperzije rizika, kada relevantna osoba i svaka druga osoba za čiji račun je transakcija izvršena nije uključena u upravljanje navedenim subjektom.

V. DODATNI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA IZRAĐUJU I/ILI DISTRIBUIRAJU INVESTICIJSKA ISTRAŽIVANJA

Članak 35.

U smislu ovog Pravilnika investicijsko istraživanje je istraživanje ili druga vrsta izvještaja koja sadrži izričitu ili prešutnu preporuku ili prijedlog u svezi investicijske strategije koja se odnosi na jedan ili više financijskih instrumenata ili izdavatelja financijskih instrumenata, a koje može uključivati vrijednosni sud o sadašnjoj ili budućoj vrijednosti tih instrumenata, namijenjeno distribucijskim kanalima ili javnosti i ako se na navedena istraživanja ili izvještaje odnose sljedeći uvjeti:

1. da je označeno ili opisano kao investicijsko istraživanje, ili sličnim izrazima, ili na drugi način predstavljeno kao objektivno ili nezavisno objašnjenje materije sadržane u preporuci,

2. ako je preporuku o kojoj je riječ izradilo investicijsko društvo za klijenta, to neće predstavljati pružanje usluge investicijskog savjetovanja u smislu Zakona.

Preporuka iz članka 471. Zakona koja se odnosi na financijske instrumente u smislu Zakona, ali koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka smatrat će se promidžbenom komunikacijom u smislu Zakona, te je investicijsko društvo koje ih izrađuje i distribuira dužno jasno navesti kao promidžbenu komunikaciju.

Investicijsko društvo dužno je osigurati da preporuka iz stavka 2. ovog članka sadrži jasno istaknutu izjavu da nije izrađena u skladu sa zakonskim zahtjevima koji osiguravaju neovisnost investicijskog istraživanja te da ne podliježe zabrani trgovanja prije distribuiranja investicijskog istraživanja.

Ako je preporuka iz stavka 2. ovog članka dana usmeno, mora sadržavati izjavu učinka istovjetnog izjavi iz stavka 3. ovog članka.

Članak 36.

(1) Investicijsko društvo koje izrađuje i/ili za izradu priprema investicijsko istraživanje koje je namijenjeno ili je vjerojatno da će isto naknadno biti dostavljeno klijentima predmetnog investicijskog društva ili javnosti (na temelju vlastite odgovornosti investicijskog društva ili na temelju odgovornosti članice grupe) dužno je osigurati primjenu svih mjera i postupaka iz članka 30. stavaka 5. do 7. ovog Pravilnika vezano za financijske analitičare uključene u izradu investicijskih istraživanja i druge relevantne osobe čija odgovornost ili poslovni interesi mogu doći u sukob s interesima osoba kojima se investicijsko istraživanje dostavlja.

(2) Investicijsko društvo iz stavka 1. ovog članka dužno je donijeti mjere u svrhu ispunjenja sljedećih uvjeta:

1. financijski analitičari i druge relevantne osobe ne smiju se upuštati u osobne transakcije ili trgovati financijskim instrumentima na koje se odnosi investicijsko istraživanje, niti bilo kojim povezanim financijskim instrumentom kada imaju saznanje o vjerojatnom izboru trenutka ili o sadržaju tog investicijskog istraživanja, koje nije javno dostupno ili nije dostupno klijentima i nije ga moguće jednostavno izvesti iz dostupnih informacija. Isto tako, u takvom slučaju i pod takvim uvjetima ne smiju se upuštati niti u trgovanje u ime i/ili za račun bilo koje druge osobe, uključujući i investicijsko društvo, osim kada to čine u svojstvu održavatelja tržišta u dobroj vjeri i u redovnom toku održavanja tržišta ili kada izvršavaju samoinicijativni nalog klijenta. Kada primatelji investicijskog istraživanja dobiju razumnu mogućnost djelovanja temeljem tog istraživanja, navedena zabrana prestaje.

2. u okolnostima koje nisu obuhvaćene točkom 1. ovog stavka, financijski analitičari i druge relevantne osobe uključene u izradu investicijskog istraživanja, ne smiju poduzimati osobne transakcije s financijskim instrumentom na koji se investicijsko istraživanje odnosi ili s njim povezanim financijskim instrumentom, suprotno trenutnim preporukama, osim u iznimnim okolnostima uz prethodnu suglasnost osoba koje u investicijskom društvu obnašaju pravnu funkciju ili funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima,

3. investicijsko društvo, financijski analitičar ili druga relevantna osoba uključena u izradu investicijskog istraživanja ne smije prihvatiti dodatne poticaje od osoba sa značajnim interesom u predmetu investicijskog istraživanja,

4. investicijsko društvo, financijski analitičar ili druga relevantna osoba uključena u izradu investicijskog istraživanja ne smiju izdavateljima jamčiti povoljan ishod istraživanja,

5. ako nacrt investicijskog istraživanja sadrži preporuku ili ciljanu cijenu, izdavatelju, relevantnoj osobi, drugim osobama, izuzev financijskog analitičara ne smije se, prije objave investicijskog istraživanja, dozvoliti uvid u nacrt investicijskog istraživanja, bilo u svrhu provjere točnosti činjeničnih navoda navedenih u tom izvješću ili s nekim drugim razlogom, osim u svrhu provjere usklađenosti s pravnim obvezama investicijskog društva.

(3) U smislu stavka 2. ovog članka »povezani financijski instrument« označava financijski instrument, na čiju cijenu izravno utječu kretanja cijena nekog drugog financijskog instrumenta koji je predmet investicijskog istraživanja i uključuje izvedenicu toga drugog financijskog instrumenta.

(4) Investicijsko društvo koje javnosti ili klijentima distribuira investicijsko istraživanje koje je izradila druga osoba izuzeto je od primjene stavka 1. ovog članka kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. osoba koja je izradila investicijsko istraživanje nije član grupe kojoj pripada investicijsko društvo,

2. investicijsko društvo u znatnoj mjeri ne izmijeni preporuke sadržane u investicijskom istraživanju,

3. investicijsko društvo ne predstaviti investicijsko istraživanje kao da ga je ono samo izradilo,

4. investicijsko društvo je utvrdilo da autor istraživanja podliježe istovjetnim zahtjevima, poput zahtjeva predviđenih ovim Pravilnikom, u svezi provođenja navedenog istraživanja ili da je autor istraživanja uspostavio politiku koja određuje takve zahtjeve.

VI. PRIMICI RADNIKA

Politike primitaka

Članak 37.

(1) Primici u smislu ovog Pravilnika obuhvaćaju plaće i diskrecijske mirovinske pogodnosti za više rukovodstvo, osobe koje preuzimaju rizik, radnike koji obavljaju poslove kontrolnih funkcija te sve radnike čiji ih ukupni primici svrstavaju u isti razred primitaka kao i više rukovodstvo i osobe koje preuzimaju rizik te čije profesionalne djelatnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti investicijskog društva.

(2) Prilikom utvrđivanja i primjene politike primitaka investicijsko društvo dužno je, na način i u opsegu koji je primjeren veličini, internoj organizaciji te vrsti, opsegu i složenosti poslovanja voditi računa o sljedećem:

1. da je politika primitaka usklađena i usmjerena na dobro i učinkovito upravljanje rizicima te da ne potiče preuzimanje rizika koji prelaze razinu prihvatljivosti za investicijsko društvo;

2. da je politika primitaka usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskog društva te da ista uključuje mjere za sprečavanje sukoba interesa;

3. da upravljačko tijelo investicijskog društva, u okviru svoje nadzorne funkcije, donosi i periodično provjerava opća načela politike primitaka te je odgovorno za nadzor njezine provedbe;

4. da provođenje politike primitaka barem jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i postupcima vezanim uz primitke, koje donosi upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije;

5. da su zaposlenici koji obavljaju poslove u kontrolnim funkcijama neovisni o poslovnim jedinicama koje nadziru, imaju odgovarajuće ovlasti te imaju primitke koji uzimaju u obzir postignute ciljeve povezane s njihovim funkcijama, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju;

6. da primitke viših službenika u funkciji upravljanja rizicima i funkciji praćenja usklađenosti izravno nadzire odbor za primitke iz članka 23a. stavka 6. Zakona ili, ako takav odbor nije osnovan, upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije;

7. politika primitaka, uzimajući u obzir kriterije za određivanje plaća temeljem drugih propisa, jasno razlikuje kriterije za određivanje:

a. osnovnih fiksnih primitaka koji bi trebali prvenstveno odražavati relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja i

b. varijabilnih primitaka koji bi trebali odražavati održivu i riziku prilagođenu uspješnost kao i uspješnost koja prelazi okvire uspješnosti potrebne za ispunjavanje opisa radnog mjesta radnika kao dijela uvjeta zapošljavanja.

Primici u slučaju izvanredne pomoći države

Članak 38.

(1) Izvanrednom pomoći države smatra se financijska pomoć koju je investicijsko društvo primilo od davatelja državne potpore na osnovi propisa kojima se uređuje predmet državnih potpora, radi osiguravanja financijske stabilnosti u izvanrednim okolnostima na financijskom tržištu.

(2) Ako je primilo izvanrednu pomoć države, investicijsko društvo dužno je procijeniti utjecaj varijabilnih primitaka na održavanje adekvatne razine kapitala i na pravodobni povrat sredstava primljenih na osnovi financijske pomoći države. Ako se procjenom utvrdi da varijabilni primici nisu u skladu s održavanjem adekvatne razine kapitala i pravodobnim povratom sredstava primljenih na osnovi financijske pomoći države, investicijsko društvo dužno je varijabilne primitke strogo ograničiti kao udio neto dobiti investicijskog društva.

(3) Članovima uprave i nadzornog odbora investicijskog društva koje je primilo izvanrednu pomoć države ne smiju se isplaćivati varijabilni primici, osim ako se dokaže da su takvi primici opravdani.

(4) Agencija može investicijskom društvu koje je primilo izvanrednu pomoć države naložiti restrukturiranje varijabilnih primitaka na način koji je u skladu s odgovarajućim upravljanjem rizicima i dugoročnim rastom investicijskog društva.

(5) Pod restrukturiranjem varijabilnih primitaka iz stavka 4. ovog članka podrazumijevaju se sljedeće mjere:

1. određivanje ograničenja za primitke članova uprave i nadzornog odbora, ako je primjenjivo,

2. zabranjivanje isplaćivanja varijabilnih primitaka za financijsku godinu u kojoj je zatražena financijska pomoć od države,

3. smanjenje varijabilnih primitaka koji su odgođeni i koji nisu isplaćeni odnosno za koje nisu prenesena prava iz instrumenata,

4. zabranjivanje utvrđivanja bilo kakvoga varijabilnog primitka dok financijska pomoć države nije u potpunosti otplaćena ili dok se ne primijeni ili ostvari plan financijskog oporavka ili druge slične mjere.

Varijabilni primici

Članak 39.

Ako su politikom primitaka propisani i varijabilni primici, na njih se uz načela navedena u članku 37. stavku 2. i pod istim uvjetima primjenjuju i sljedeća načela:

1. ako primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos primitaka trebao bi se temeljiti na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca i poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva, a kada se ocjenjuje uspješnost pojedinca, uzimaju se u obzir financijski i nefinancijski kriteriji,

2. ocjena uspješnosti treba biti postavljena u višegodišnji okvir, kako bi se osiguralo da se postupak ocjenjivanja temelji na dugoročnoj uspješnosti te da se stvarno plaćanje primitaka zasnovanih na uspješnosti raspodjeljuje tijekom razdoblja koje uzima u obzir osnovni poslovni ciklus i poslovne rizike,

3. ukupni varijabilni primici ne ograničavaju sposobnost investicijskog društva da ojača svoju kapitalnu osnovu,

4. zajamčeni varijabilni primici ne smiju biti dio mogućih planova primitaka, iznimni su te se mogu isplaćivati samo novim zaposlenicima kada investicijsko društvo ima dobru i čvrstu kapitalnu osnovu, ali moraju biti ograničeni samo na prvu godinu rada,

5. fiksni i varijabilni dio ukupnih primitaka moraju biti uravnoteženi na način da fiksni dio predstavlja dovoljno visok udio u ukupnim primicima da omogućuje provođenje fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka,

6. institucije određuju odgovarajuće omjere između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka, pri čemu varijabilni dio ne smije prelaziti 100% fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca,

7. plaćanja koja se odnose na prijevremeni raskid ugovora trebaju odražavati uspješnost postignutu u određenom razdoblju,

8. paketi primitaka povezani s kompenzacijom ili odštetom iz ugovora iz prethodnih zaposlenja moraju biti usklađeni s dugoročnim interesima investicijskog društva, uključujući mjere zadržavanja, odgode, ocjene uspješnosti i povrata primitaka;

9. mjerenje uspješnosti, kao osnove za izračun i raspoređivanje varijabilnih primitaka moraju uzeti u obzir sve vrste trenutnih i budućih rizika, kao i troškove kapitala i likvidnosti samog investicijskog društva;

10. značajan dio, a svakom slučaju barem 50% svakog varijabilnog primitka, trebao bi se sastojati od:

a. dionica ili istovjetnih vlasničkih udjela, ovisno o pravnoj strukturi investicijskog društva, ili od instrumenata povezanih s dionicama ili istovjetnih negotovinskih instrumenata, ako investicijsko društvo nije uvršteno na uređeno tržište;

b. ako je moguće, drugih instrumenata u smislu članka 52. ili članka 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili drugih instrumenata koji se mogu u potpunosti konvertirati u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala ili čija se vrijednost može smanjiti, koji u svakom slučaju adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu institucije kao društva koje trajno posluje i primjereni su za primjenu za potrebe varijabilnih primitaka.

Na instrumente navedene u ovoj točki primjenjuje se odgovarajuća politika zadržavanja, čija je svrha uskladiti poticaje s dugoročnim interesima društva.

11. značajni dio, u svakom slučaju najmanje 40% varijabilnog dijela primitaka odgađa se za razdoblje koje nije kraće od 3 do 5 godina, te se na odgovarajući način usklađuje s vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika.

Dinamika stjecanja primitaka koji se odgađaju ne smije biti brža od stjecanja na proporcionalnoj osnovi. Ako je iznos varijabilnog dijela primitaka izrazito visok, odgađa se plaćanje barem 60% iznosa. Trajanje odgode određuje se u skladu s poslovnim ciklusom, vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika;

12. varijabilni primici, uključujući odgođeni dio, isplaćuju se ili se stječu samo ako su održivi s obzirom na financijsko stanje investicijskog društva u cjelini, te ako su opravdani s obzirom na uspješnost društva, poslovne jedinice i pojedinca na kojeg se to odnosi. Ukupni varijabilni primici općenito trebaju biti znatno smanjeni ako dođe do slabije ili negativne financijske uspješnosti investicijskog društva, pri čemu se uzimaju u obzir i tekući primici i smanjenje isplata iznosa koji su prethodno zarađeni, uključujući one na osnovi dogovora o malusu ili povratu primitaka.

Do 100% ukupnih varijabilnih primitaka podliježe dogovorima o malusu ili povratu primitaka. Društva određuju posebne kriterije za primjenu malusa i povrata primitaka. Ti kriteriji posebno se primjenjuju ako je radnik sudjelovao u ponašanju ili bio odgovoran za ponašanje koje je dovelo do značajnih gubitaka za instituciju ili nije ispunio standarde prikladnosti i primjerenosti;

13. politika mirovinskih pogodnosti mora biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskih društava.

Ako radnik napusti instituciju prije mirovine, institucija zadržava diskrecijske mirovinske pogodnosti u razdoblju od pet godina u obliku instrumenata iz točke 10. ovog članka, a ako radnik ostvari uvjete za mirovinu, diskrecijske mirovinske pogodnosti isplaćuju se radniku u obliku instrumenata iz točke 10. ovog članka, uz uvjet petogodišnjeg razdoblja zadržavanja;

14. radnici se obvezuju da neće upotrebljavati strategije osobne zaštite od rizika ili osiguranje vezano uz primitke i odgovornost, koji narušavaju učinke usklađenosti s rizikom, ugrađene u njihove primitke;

15. varijabilni primici ne isplaćuju se pomoću načina ili metoda koje pogoduju neusklađenosti s Direktivom 2013/36/EU ili Uredbom (EU) br. 575/2013.

Vođenje dokumentacije u svezi s politikom primitaka

Članak 40.

Investicijsko društvo, kada je to primjereno, dužno je osigurati cjelovitost dokumentacije vezane uz primitke radnika, što uključuje najmanje politiku primitaka i moguće procedure za njezino provođenje, odluke nadzornog odbora i uprave u svezi s primicima radnika te metodologiju i rezultate mjerenja uspješnosti pri utvrđivanju varijabilnih primitaka radnika čije profesionalne aktivnosti imaju materijalno značajan utjecaj na profil rizičnosti investicijskog društva.

Sadržaj izvještaja i rokovi izvještavanja

Članak 41.

(1) Investicijsko društvo je dužno izvještavati Agenciju u vezi s radnicima čiji ukupni godišnji primici u financijskoj godini prelaze iznos u protuvrijednosti od jedan milijun eura. Takvi izvještaji moraju sadržavati podatke o:

1. broju tih radnika,

2. opisu radnih mjesta i odgovornosti tih radnika,

3. poslovnim područjima u kojima su ti radnici zaposleni i

4. iznosu ukupnih primitaka tih radnika raščlanjenih na fiksne primitke, gotovinske varijabilne primitke, instrumente, diskrecijske mirovinske pogodnosti i ostale primitke.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovog članka investicijsko društvo dužno je dostaviti Agenciji pisanim putem jednom godišnje, najkasnije četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(3) Investicijska društva dužna su prve izvještaje iz stavka 1. ovog članka dostaviti prema stanju na dan 31. prosinca 2013. do 30. travnja 2014. godine.

VII. ZNAČAJNO INVESTICIJSKO DRUŠTVO I ODBORI ZNAČAJNOG INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

ZNAČAJNO INVESTICIJSKO DRUŠTVO

Članak 42.

(1) U smislu ovog Pravilnika i članka 23.a Zakona, značajno investicijsko društvo je uvijek ono koje kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazan u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od dvjesto milijuna kuna i

2. prosječni ukupni prihodi za prethodne tri poslovne godine iskazani u revidiranim financijskim izvještajima prelaze iznos od pedeset milijuna kuna.

(2) U smislu ovog Pravilnika, značajno je investicijsko društvo i ono koje Agencija svojim rješenjem temeljem nalaza nadzora proglasi značajnim s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju i prirodu, opseg i složenost poslovanja u skladu sa člankom 23 a. Zakona.

Ovlasti i dužnosti članova nadzornog odbora

Članak 43.

(1) Osim dužnosti i odgovornosti članova nadzornog odbora koje proizlaze iz članka 23 a, Zakona i Zakona o trgovačkim društvima, članovi nadzornog odbora značajnog investicijskog društva dužni su:

1. zauzimati stavove o nalazima Agencije i drugih nadzornih tijela,

2. nadzirati primjerenost postupaka i djelotvornost unutarnje revizije,

3. zauzimati stavove o izvješćima unutarnje revizije

4. odmah obavijestiti Agenciju o:

■ imenovanju ili prestanku svoje funkcije u upravnim i/ili nadzornim tijelima drugih pravnih osoba i

■ pravnim poslovima na temelju kojih je sam član nadzornog odbora ili netko od njegove uže obitelji neposredno ili posredno stekao dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je taj član nadzornog odbora zajedno sa članovima svoje uže obitelji stekao kvalificirani udio u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su se njihovi udjeli smanjili ispod granice kvalificiranog udjela,

5. nadzirati provedbu i učinkovitost sustava upravljanja,

6. nadzirati provedbu poslovne politike, strateških ciljeva i strategije investicijskog društva i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima i

7. nadzirati postupak objave i priopćavanja informacija.

(2) Članovi nadzornog odbora investicijskog društva solidarno odgovaraju za štetu koja investicijskom društvu nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja ili propuštanja ispunjavanja svojih dužnosti, osim ako ne dokažu da su u ispunjavanju svojih dužnosti obavljanja nadzora nad upravljanjem investicijskim društvom postupali s pažnjom dobroga i savjesnoga gospodarstvenika.

Odbor za primitke

Članak 44.

(1) Investicijsko društvo koje je prema članku 42. ovog Pravilnika značajno, dužno je, sukladno odredbama članka 23.a. Zakona osnovati odbor za primitke, osim ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. radi se o investicijskom društvu koja je društvo kći kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

2. matično investicijsko društvo ili kreditna institucija u Republici Hrvatskoj osnovala je odbor za primitke koji obavlja poslove za cijelu grupu u Republici Hrvatskoj.

(2) Odbor za primitke iz članka 23.a. stavka 1. točke 2. Zakona obavlja sljedeće zadaće:

1. pružanje podrške nadzornom odboru pri donošenju i redovitom preispitivanju temeljnih načela politike primitaka,

2. pružanje podrške i savjetovanje uprave pri izradi politike primitaka,

3. davanje prijedloga nadzornom odboru vezanih uz traženje konzultantskih usluga na području politike primitaka i provođenja te politike,

4. preispitivanje i provjeru provođenja politike primitaka ili pružanje podrške nadzornom odboru pri preispitivanju i provjeri provođenja politike primitaka i

5. najmanje jednom godišnje formalno provođenje nekoliko različitih scenarija za potrebe testiranja utjecaja budućih vanjskih i unutarnjih događaja na politiku primitaka i provođenje te politike, kao i provođenje retroaktivnog testiranja.

Odbor za imenovanja

Članak 45.

(1) Odbor za imenovanja iz članka 23.a. stavka 1. točke 1. Zakona obavlja sljedeće zadaće:

1. određuje i preporučuje kandidate za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u upravljačkom tijelu, koje odobrava upravljačko tijelo ili glavna skupština, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznolikosti i iskustva upravljačkog tijela i priprema opis uloga i kvalifikacija za određeno imenovanje te predlaže trajanje mandata članova upravljačkog tijela. Nadalje, odbor za imenovanja odlučuje o ciljanoj zastupljenosti spola koji je premalo zastupljen u upravljačkom tijelu i priprema politiku o načinu povećavanja broja premalo zastupljenog spola u upravljačkom tijelu kako bi se postigla ciljana zastupljenost. Ciljana zastupljenost, politika i njezina provedba javno se objavljuju u skladu s člankom 435. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

2. periodično, a barem jednom godišnje, ocjenjuje strukturu, veličinu, sastav i uspješnost upravljačkog tijela te daje preporuke upravljačkom tijelu vezane uz bilo kakve promjene;

3. periodično, a barem jednom godišnje, ocjenjuje znanje, vještine i iskustvo pojedinih članova upravljačkog tijela i upravljačkog tijela kao cjeline te o tome izvješćuje upravljačko tijelo;

4. periodično provjerava politike upravljačkog tijela za odabir i imenovanje višeg rukovodstva i daje preporuke upravljačkom tijelu.

(2) U izvršavanju svojih dužnosti odbor za imenovanja, u mjeri u kojoj je to moguće i na kontinuiranoj osnovi, vodi računa o potrebi osiguravanja izbjegavanja dominacije pojedinca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju upravljačkog tijela na način koji je štetan za interese društva kao cjeline.

(3) Odbor za imenovanja može se koristiti bilo kojim oblicima resursa koje smatra prikladnim, uključujući vanjsko savjetovanje te za to prima odgovarajuća financijska sredstva.

Odbor za rizike

Članak 46.

(1) Članovi odbora za rizike moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost kako bi u potpunosti razumjeli i pratili strategiju rizika i sklonost preuzimanju rizika investicijskog društva.

(2) Odbor za rizike iz članka 23.a. stavka 1. točke 1. Zakona obavlja sljedeće zadaće:

1. savjetovati nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika i strategiji te pomagati u nadziranju provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost uprave i nadzornog odbora u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju investicijskog društva,

2. preispitati jesu li pri određivanju vrijednosti potraživanja i obveza prema klijentima uzeti u obzir model poslovanja i strategija rizika te ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predložiti upravi plan za otklanjanje nedostataka,

3. neovisno o poslovima odbora za primitke, s ciljem uspostave i provođenja odgovarajućih politika primitaka preispitati uzimaju li poticaji predviđeni sustavom primitaka u obzir rizik, kapital, likvidnost kao i vjerojatnost i očekivano razdoblje ostvarivanja dobiti i

4. obavljati druge poslove određene propisima.

(3) Investicijsko društvo iz članka 42. stavka 2. ovog Pravilnika može osnovati kombinirani odbor za rizike i reviziju. Članovi odbora za rizike i reviziju moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost koja se zahtjeva za članove odbora za rizike.

(4) Investicijsko društvo dužno je osigurati da članovi odbora za rizike ili odbora za rizike i reviziju imaju odgovarajući pristup informacijama o profilu rizičnosti te ako je to potrebno i primjereno, pristup funkciji upravljanja rizicima i savjetima vanjskih stručnjaka.

(5) Odbor za rizike, ili odbor za rizike i reviziju, određuje vrstu, količinu, oblik i učestalost informacija o riziku koje će primati od organizacijskih jedinica/osoba ili funkcija unutar investicijskog društva.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga (»Narodne novine«, broj 05/09 i 42/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/15

Urbroj: 326-330-14-1

Zagreb, 28. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I

POPIS POSLOVNE DOKUMENTACIJE I PODATAKA

Vrsta evidencije

Predmet evidencije (okvirni)

Vrijeme (razdoblje) kada podaci potrebni za evidenciju moraju nastati (okvirno)

Identitet i kategorizacija svakog klijenta

– identitet svakog klijenta

– podaci dostatni za potkrijepu kategorizacije klijenta kao malog ulagatelja, profesionalnog ulagatelja i/ili kvalificiranog nalogodavatelja

s početkom poslovnog odnosa s klijentom ili nakon promjene kategorizacije klijenta (temeljem svake revizije)

Ugovor s klijentom

– evidencija sukladno članku 58. Zakona

prije početka pružanja usluga klijentu po prvi put

Pojedinosti o klijentu sukladno članku 68. Zakona

– podaci o znanju i iskustvu klijenta ili potencijalnog klijenta, financijskoj situaciji i investicijskim ciljevima, relevantnim za pojedinu uslugu ili proizvod, koje je investicijsko društvo prikupilo sukladno odredbama članka 68. Zakona

u trenutku pružanja savjeta ili u trenutku kada se određuje osoba koja je ovlaštena upravljati portfeljem klijenta

Pojedinosti o klijentu sukladno članku 69. Zakona

– podaci o znanju i iskustvu klijenta ili potencijalnog klijenta, relevantnim za pojedinu uslugu ili proizvod, koje je investicijsko društvo prikupilo sukladno odredbama članka 69. Zakona

po pružanju relevantne usluge

Evidencija sukladno članku 112.

– podaci sukladno članku 112. Zakona

navedenu evidenciju investicijsko društvo dužno je čuvati sukladno člankom 112. Zakona

Pridružena transakcija, koja uključuje:

− dva ili više naloga klijenta, ili

− jedan ili više naloga klijenta i vlastiti nalog investicijskog društva

– identitet svakog klijenta,

– podatak je li cjelokupna transakcija ili samo njen dio izvršena temeljem investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točka 4. Zakona i

– svaki relevantni omjer kao i osnova za određivanje alokacije

po izvršenju pridružene transakcije i prije izvršenja transakcije kada je razmotrena osnova za određivanje alokacije

Alokaciju pridružene transakcije što uključuje izvršenje naloga klijenta

– datum i vrijeme alokacije,

– predmetni financijski instrument,

– identitet svakog klijenta,

– iznos alociran svakom klijentu

na datum kada je transakcija alocirana

Re-alokacija

– osnova i razlog svake re-alokaciju

u vrijeme re-alokacije

Prihvaćen ili zaprimljen nalog

ili odluka o trgovanju donesena u sklopu usluge upravljanja portfeljem

– evidencija iz članka 12. Pravilnika

bez odgode, po prihvaćanju naloga ili donošenju odluke

Nalozi izvršeni za račun klijenata

– evidencija iz članka 13. stavak 1. Pravilnika

U vrijeme izvršenja naloga

Transakcije izvršene za vlastiti račun

– evidencija iz članka 13. stavak 1. Pravilnika

Bez odgode po izvršenju transakcije

Prijenos prihvaćenog naloga

– evidencija iz članka 12. i 13. stavak 2. Pravilnika

Bez odgode po prihvaćanju i prijenosu naloga i bez odgode po zaprimanju potvrde o izvršenju naloga

Povremena izvješća klijentima

– podaci koji dokazuju sadržaj i slanje periodičkih izvješća klijentima u svezi pruženih usluga (ili u vidu kopije ili na način koji omogućava rekonstrukciju)

Na dan kada je isto poslano

Financijski instrumenti klijenta koje drži investicijsko društvo

– evidencija iz članka 42. Zakona i članka 20. točke 1. i 2.

Po zaprimanju takvih financijskih instrumenata

Financijski instrumenti klijenta koji su na raspolaganju za korištenje sukladno odredbama ovog pravilnika i one koji se koriste

– točan naziv financijskih instrumenata klijenta koje je moguće pozajmljivati, koji su bili pozajmljivani, kao i podaci koji potvrđuju pristanak klijenta

(također i sukladno zahtjevima iz članka 42. stavak 2. Zakona i članka 27. stavak 4. kada je primjereno)

Kada su instrumenti postali dostupni za korištenje i kada su korišteni

Novčana sredstva klijenta

– dovoljno podataka koji će pokazati i obrazložiti transakcije investicijskog društva i obveze sukladno članku 13. Pravilnika

(obratiti pozornost na zahtjeve propisane člankom 42. stavak 3. Zakona i člankom 20. točkama 1.i 2. Pravilnika

Bez odgode po zaprimanju i isplati novčanih sredstava

Promidžbena komunikacija

(osim one u usmenom obliku)

– primjerak svake promidžbene komunikacije koju je investicijsko društvo uputilo malim ulagateljima ili potencijalnim malim ulagateljima

U vrijeme kada investicijsko društvo po prvi put učini dostupnom promidžbenu komunikaciju

Investicijsko istraživanje

– svaki predmet/tema investicijskog istrađživanja, iz članka 35. stavak 1. Pravilnika, koje je investicijsko društvo učinilo dostupnom u pisanom obliku

U vrijeme kada investicijsko društvo prvi puta učinilo dostupnim predmet, odnosno temu investicijskog istraživanja

Poslovna i interna organizacija investicijskog društva

– evidencija iz članka 4. stavak 1. Pravilnika

Ustrojavanjem i svakom izmjenom poslovne i interne organizacije investicijskg društva

Procedure postupanja u svezi s praćenjem usklađenosti s relevantnim propisima

– temeljne procedure postupanja u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima iz članka 5. stavak 1. Pravilnika

Utvrđivanjem ili pri svakoj izmjeni procedura

Usluge ili aktivnosti koje mogu dovesti do štetnog sukoba interesa

– usluge i aktivnosti iz članka 29. Pravilnika

U vrijeme kada je sukob interesa utvrđen

Izvještaji u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

– svaki izvještaj višim rukovoditeljima iz članka 5., sukladno članku 8. stavak 4. Pravilnika

U vrijeme predmetnog izvještaja

Izvještaji u svezi upravljanja rizicima

– svaki izvještaj višim rukovoditeljima iz članka 6. stavak 1. točka 2, sukladno članku 8. stavak 4. Pravilnika

U vrijeme predmetnog izvještaja

Izvještaji u svezi interne revizije

– svaki izvještaj višim rukovoditeljima iz članka 7. stavak 2. točka 6. sukladno članku 8. stavak 4. Pravilnika

U vrijeme predmetnog izvještaja

Evidencija u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

– svaka pritužba iz članka 9. Pravilnika

Po zaprimanju pritužbe

Postupanje po pritužbama

– mjere poduzete u svrhu rješavanja pritužbe, sukladno članku 9. Pravilnika

Po poduzimanju mjere

Evidencija osobnih transakcija

– podaci iz članka 34. stavak 3. točka 4. Pravilnika

Kada je obavijest o osobnoj transakciji investicijsko društvo zaprimilo ili kada ih je investicijsko društvo utvrdi na drugi način

Evidencija o podacima danim klijentima u svezi dodatnih poticaja

– podaci dani klijentima sukladno članku 5 Pravilnika o pravilima poslovnog ponašanja,

Kada su podaci dani

Investicijski savjeti malim ulagateljima

– činjenica da je pružen investicijski savjet

– financijski instrument koji je preporučen

Po davanju investicijskog savjeta

PRILOG II

Tabela 1. POPIS PODATAKA U SVRHU IZVJEŠTAVANJA


Podatak

Opis

1.

Trgovinski dan

Trgovinski dan kada je transakcija izvršena

2.

Vrijeme trgovanja

Vrijeme kada je transakcija izvršena

3.

Pokazatelj kupnje/prodaje

Identifikacija radi li se o kupovnoj ili prodajnoj transakciji, sa stanovišta investicijskog društva koje podnosi izvještaj

4.

Identifikacijska oznaka instrumenta

(ISO 10962)

Sastoji se od:

– jedinstvene oznake (koju utvrđuje nadležno tijelo – ako isto postoji – kojem se podnosi izvješće) kojom se vrši identifikacija financijskog instrumenta koji je predmet transakcije,

– ako predmetni financijski instrument nema jedinstvenu identifikacijsku oznaku, izvješće mora sadržavati naziv instrumenta ili, u slučaju izvedenog ugovora, karakteristike ugovora

5.

Jedinična cijena

Cijena po jednom vrijednosnom papiru ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

6.

Označavanje cijene

Valuta u kojoj se izražava cijena. Ako je, u slučaju obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, cijena izražena kao postotak, potrebno je uključiti tak postotak

7.

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju

8.

Označavanje količine

Naznaka je li količina broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj izvedenih ugovora

9.

Druga ugovorna strana

Identifikacija druga ugovorna strana u transakciji; identifikacija se sastoji od:

– kada je druga ugovorna strana investicijsko društvo, jedinstvena oznaka (unique code) za to društvo (koju utvrđuje nadležno tijelo – isto ako postoji – kojem se izvješće podnosi),

– kada je druga ugovorna strana uređeno tržište ili MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana predmetnih mjesta trgovanja, jedinstvena usklađena identifikacijska oznaka za to tržište, MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana (kao što je navedeno na popisu kojeg objavljuje nadležno tijelo matične države članice tog subjekta),

– kada druga ugovorna strana nije investicijsko društvo, uređeno tržište, MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana, njena se identifikacija vrši pomoću oznake »korisnik usluge/klijent« investicijskog društva koje je izvršilo transakciju

10.

Identifikacija mjesta izvršenja

Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija. Ta se identifikacija sastoji od:

– kada je mjesto izvršenja mjesto trgovanja: njegovu jedinstvenu usklađenu identifikacijsku oznaku,

– u ostalim slučajevima: oznake »OTC«

31 07.03.2014 Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva