Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva

NN 31/2014 (7.3.2014.), Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

564

Na temelju odredbe članka 21.a stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. veljače 2014. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za članstvo u upravi investicijskog društva i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu,

2. sadržaj programa vođenja poslova investicijskog društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave koji predstavljaju program i

3. sadržaj politike za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3. član uprave – član uprave investicijskog društva u smislu Zakona;

4. sukob interesa – okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesima investicijskog društva, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti;

5. značajno investicijsko društvo – investicijsko društvo definirano Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva;

6. EBA – europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Član uprave može biti osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva i koja u svakom trenutku ispunjava uvjete propisane odredbom članaka 21. i 21.a stavaka 1. do 3. Zakona.

(2) Član uprave značajnog investicijskog društva može biti osoba koja istodobno ne obavlja jednu funkciju izvršnog direktora i dvije funkcije neizvršnog direktora unutar iste grupe, odnosno četiri funkcije neizvršnog direktora unutar institucija koje su članovi istog institucionalnog sustava zaštite, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili u društvima (uključujući nefinancijske subjekte) u kojima ima kvalificirani udio.

(3) Agencija će izdati suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva osobi koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje, dobar ugled, sposobnost, vještine i iskustvo za vođenje poslovanja investicijskog društva kako bi bila u mogućnosti razumijeti djelatnost i glavne rizike investicijskog društva,

– programom iz članka 8. Pravilnika dokaže da je sposobna osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje investicijskog društva.

(4) Agencija će pri procjeni odgovarajuće raznolikosti strukture uprave voditi računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje investicijsko društvo obavlja i rizicima kojima je ili kojima će biti izloženo.

(5) Pri procjeni raznolikosti strukture uprave, Agencija će uzeti u obzir raznolikost s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo.

(6) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat propisane uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja investicijskog društva.

Stručne kvalifikacije i sposobnost

Članak 4.

(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 21.a stavkom 1. točkom 1. Zakona potrebne za obavljanje funkcije člana uprave ima osoba koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/134 i 139/13) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Agencija može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka provjeravati:

1. kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

a) financijskim tržištima,

b) računovodstvenom okviru,

c) regulatornom okviru,

d) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

e) upravljanju rizicima,

f) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

g) analizi financijskih podataka.

2. sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Dobar ugled

Članak 5.

(1) Dobar ugled u smislu odredbi članka 21.a stavka 1. točke 5. Zakona nema osoba:

a) kojoj je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa ukinuta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela,

b) protiv koje je pokrenuta istraga odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13),

c) protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 21.a stavka 1. točke 6. Zakona,

d) protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,57/11, 125/11 i 144/12) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka,

e) za koju postoje podaci u središnjoj bazi podataka o administrativnim kaznama EBA-e, uključujući sve trajne zabrane koje su izrečene za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenja za rad i zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, te podaci o žalbama u vezi s tim kaznama i ishodi po žalbama.

f) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

g) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,

h) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe,

i) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka a) do d) Agencija će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Agencija će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke e) Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Agencije ili drugog nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka f) i g) Agencija će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju.

(5) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točke g) uzet će se u obzir financijska stabilnost kandidata i njezin moguć utjecaj na ugled kandidata. Pritom će Agencija analizirati:

– dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

– nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),

– je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota,

– je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona,

– podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak.

Iskustvo

Članak 6.

(1) Iskustvom na rukovodećim poslovima u investicijskom društvu u smislu odredbi članka 21.a stavka 2. Zakona smatra se:

a) iskustvo u upravi investicijskog društva i/ili rukovođenju sektorima i drugim organizacijskim dijelovima investicijskog društva ili druge osobe koja je sukladno odredbama članka 6. Zakona ovlaštena pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti i/ili

b) iskustvo prokurista u investicijskom društvu i/ili drugoj pravnoj osobi koja je sukladno odredbama članka 6. Zakona ovlaštena pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti.

(2) Iskustvom u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima investicijskog društva u smislu odredbi članka 21.a stavka 2. Zakona smatra se rukovođenje prije svega u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama ili tijelima javne vlasti, kojima su financijski poslovi temeljni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost, a za koje poslove Agencija ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje o poslovanju investicijskih društava i funkcioniranju tržištu kapitala.

(3) Iskustvom na drugim usporedivim poslovima u smislu odredbi članka 21.a stavka 2. Zakona može se priznati iskustvo u financijskim ili pravnim poslovima u drugim institucijama ili pravnim osobama, ako je kandidat poslove obavljao na razini uprave ili neposredno ispod uprave i ako je ta institucija odnosno pravna osoba imala takvo gospodarsko značenje i takav obujam da se opravdano može pretpostaviti da je kandidat u praksi upoznao poslovanje investicijskih društava ili funkcioniranje tržišta kapitala.

(4) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Agencija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat stekao najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavaka 1. do 3. ovog članka.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 7.

(1) Kandidat za člana uprave dužan je dobiti suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva te je obvezan uz zahtjev priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave i dokumentaciju propisanu ovim člankom Pravilnika.

(2) Pisana suglasnost nadzornog odbora odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu investicijskog društva.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati te najmanje sljedeće:

a) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište/boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,

b) informacije o obrazovanju, uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

c) informacije o stručnom usavršavanju, uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licenci i slično,

d) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

e) informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

f) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

• opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

• organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,

• opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

• broj podređenih radnika,

g) pri inicijalnom imenovanju u tom investicijskom društvu informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti,

h) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

i) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

j) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki i), a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

k) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,

l) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

m) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

n) informaciju o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana upreve osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene) i

o) informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe s investicijskim društvom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u tom investicijskom društvu, njoj nadređenom i njoj podređenim društvima

p) informaciju o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je proveo podnositelj zahtjeva i obrazloženje procjene.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz ovog Pravilnika, kojem se prilažu:

a) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),

b) ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

c) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju člana uprave, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika, pri čemu valja navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,

d) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu za kojeg je radio posljednje tri godine,

e) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

f) uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i to:

i. za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca,

ii. za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,

g) program vođenja poslovanja iz članka 8. ovog Pravilnika,

h) obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je provelo investicijsko društvo u skladu s odredbom članka 14. ovog Pravilnika,

i) pisana suglasnost nadzornog odbora investicijskog društva odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave iz stavka 2. ovog članka Pravilnika i

j) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

(5) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama b), c) i d) iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Osim dokumenata iz stavka 4. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(7) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave pod točkom b) stavka 4. dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(8) Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

(9) Ako utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu nepotpuna, Agencija će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

(10) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, Agencija će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

Program vođenja poslova investicijskog društva

Članak 8.

(1) Program vođenja poslova investicijskog društva za mandatno razdoblje iz članka 22. stavka 9. Zakona dostavlja se Agenciji u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

– kratak opis stanja u investicijskom društvu te organizacijsku shemu društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

– opis okruženja u kojem investicijsko društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

– detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije), uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

– projekcije financijskih izvještaja i adekvatnosti kapitala investicijskog društva za mandatno razdoblje, i to:

i. u obliku poslovnih i financijskih izvješća investicijskih društava propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava,

ii. kao podatke o kapitalu iz »Obrasca o adekvatnosti kapitala investicijskih društava« (Obrazac K), koji je sastavni dio Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava,

– opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

– detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem adekvatnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupci, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u investicijskom društvu,

– opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave investicijskog društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje i postupanje,

– opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa, plan budućeg postupanja za slučaj insolventnosti investicijskog društva koju namjerava provoditi,

– opis predviđenog sustava unutarnjih kontrola i kontrolnih funkcija,

– pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,

– opis plana izdvajanja poslovnih procesa i

– u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pribaviti koji od podataka navedenih u stavku 1. ovog članka, potrebnih za izradu programa vođenja poslova investicijskog društva potrebno je u programu iz stavka 1. ovog Pravilnika navesti razloge nemogućnosti pribavljanja podataka.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave

Članak 9.

(1) Kada Agencija u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave ocijeni da je potrebno da kandidat predstavi program vođenja poslova, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(2) Agencija provodi ocjenjivanje programa vođenja poslova vodeći računa osobito o:

a) realnosti pretpostavki programa,

b) predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarivanje ciljeva,

c) planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

d) usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.

(3) Agencija provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova investicijskog društva vodeći osobito računa o:

a) poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

b) poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje investicijskih društava i tržište kapitala,

c) poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo investicijsko društvo,

d) poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa investicijskog društva,

e) poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja investicijskog društva,

f) poznavanju poslovanja investicijskog društva i poznavanju gospodarskog okruženja.

Članak 10.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore.

Zahtjev za kandidata za člana uprave

Članak 11.

(1) Zahtjev iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika mora u cijelosti biti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(2) Kandidat za člana uprave dužan je istinito i potpuno navesti podatke u obrascu zahtjeva iz priloga ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev potpisuje kandidat za člana uprave, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu

Članak 12.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Agencija donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave.

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja investicijskog društva.

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 8. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 13.

(1) Investicijsko društvo dužno je kontinuirano pratiti i procjenjivati ispunjavanje uvjeta članova uprave te Agenciju obavještavati o promjenama informacija na temelju kojih je nadzorni odbor odnosno organ nadležan za imenovanje člana uprave izdao suglasnost za imenovanje člana uprave iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Član uprave investicijskog društva kojeme je Agencija izdala suglasnost sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Zakona dužan je Agenciju obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev, a na temelju kojih je Agencija izdala suglasnost za imenovanje člana uprave investicijskog društva.

(3) Obavijest iz stavaka 1. i 2. ovog članka investicijsko društvo odnosno član uprave dužni su dostaviti Agenciji po svakoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

SADRŽAJ POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU ISPUNJENJA UVJETA ZA ČLANOVE UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Interni akti investicijskog društva

Članak 14.

(1) Investicijsko društvo je dužno usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave sukladno članku 21.a stavak 4. Zakona, kojom će propisati ciljanu strukturu uprave s obzirom na:

a) vrstu, opseg i složenost poslova investicijskog društva,

b) profil rizičnosti investicijskog društva i

c) poslovnu strategiju investicijskog društva.

(2) Investicijsko društvo dužno je s obzirom na ciljanu strukturu uprave, detaljno propisati uvjete za članove uprave uključujući:

a) njihovu specifičnu nadležnost,

b) odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti,

c) zahtjev za kontinuiranu edukaciju i

d) zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva (»Narodne novine« broj117/13).

Klasa: 011-02/14-04/13

Urbroj: 326-330-14-01

Zagreb, 28. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

1. Podaci o investicijskom društvu u odnosu na koje se podnosi zahtjev:

Investicijsko društvo: __________________________________

Sjedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju:

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. Podaci o osobi koja podnosi zahtjev:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište ili boravište: ________________________________

Državljanstvo: _______________________________________

Telefon/telefaks na radnom mjestu: _________________________

Elektronička adresa: ___________________________________

4. Obrazovanje (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. Stručno usavršavanje (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

6. Razina znanja hrvatskog jezika (samo za strane državljane)

7. Radno iskustvo (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj zaposlenika kojima ste rukovodili)

8. Informacije o preporuci (navesti ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje je kandidat radio u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ili razlozima nedostupnosti preporuke

9. Financijsko stanje (opisati svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad njegovom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

10. Financijski i poslovni rezultati (navesti informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat je ili je bio značajni dioničar ili u kojima ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

11. Procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave od strane drugog nadležnog tijela (navesti je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave za kandidata već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

12. Poslovni odnosi s investicijskim društvom (navesti sve informacije o svim poslovnim odnosima te opisati poslovne odnose kandidata i s kandidatom povezanih osoba s investicijskim društvom, članovima uprave, članovima nadzornog odbora i višim rukovodstvom investicijskog društva te trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u investicijskom društvu te informacije o dionicama, poslovnim udjelima ili drugim financijskim interesima koje kandidat ili s njim povezane osobe imaju u investicijskom društvu i u trgovačkom društvu unutar iste grupe)

13. Navesti sve druge činjenice i okolnosti za koje kandidat smatra da bi mogle biti važne za ocjenu njegove primjerenosti za obavljanje dužnosti predsjednika ili člana uprave burze.

IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK (podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)

(zaokružiti željeni odgovor)

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona? DA/NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?      DA/NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja?                        DA/NE

4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?       DA/NE

5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?                                     DA/NE

6. Je li protiv Vas izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja ovog Zakona i podzakonskih akata ili bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?     DA/NE

7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš dobar ugled?     DA/NE

8. Je li protiv Vas nadležno tijelo druge države članice izreklo administrativnu kaznu?

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datum                                                                                                   Potpis kandidata

Prilozi zahtjevu:

a) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,

b) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

c) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju člana uprave u investicijskom društvu u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 2. i 3. Pravilnika, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,

d) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

e) izjava da kandidat za člana uprave nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,

f) ako je dostupan, izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

• za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

• za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i

g) program vođenja poslova iz članka 8. ovog Pravilnika,

h) obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave investicijskog društva koju je prije podnošenja zahtjeva provelo investicijsko društvo u skladu s odrebom članka 15. Pravilnika,

i) pisana suglasnost nadzornog odbora odnosno organa nadležnog za imenovanje člana uprave investicijskog društva iz članka 7. stavka 2. Pravilnika,

j) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

31 07.03.2014 Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva