Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste

NN 32/2014 (12.3.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

581

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 133/13) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA KONTROLNE LISTE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste (»Narodne novine«, broj 151/13) mijenja se Obrazac Kontrolne liste usklađenosti prijavljenog strateškog projekta s kriterijima za odabir strateških projekata koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Obrazac Kontrolne liste propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste (»Narodne novine«, broj 151/13).

Postupci pokrenuti temeljem Obrasca Kontrolne liste propisanog Pravilnikom o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste (»Narodne novine«, broj 151/13), dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/262
Urbroj: 526-03-02-01-01/4-14-130
Zagreb, 12. veljače 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

PRIVITAK

OBRAZAC KONTROLNE LISTE
USKLAĐENOST PRIJAVLJENOG STRATEŠKOG PROJEKTA S KRITERIJIMA ZA ODABIR STRATEŠKIH PROJEKATA

Naziv projekta


Zainteresirani investitor


Ukupna vrijednost projekta, kn


Područje investiranja


Vrsta projekta(privatni, javni, javno-privatni
investicijski projekti)


Lokacija projekta (općina/ grad, županija)

                        

Napomena:

Obavljena je administrativna provjera sukladno članku 9. stavak 1. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te je utvrđeno da je dostavljena uredna i potpuna prijava i da je uz prijavu dostavljena dokumentacija sukladno članku 7. Zakona.

Ovim Obrascem Kontrolne liste Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata procjenjuje da li predloženi strateški projekt udovoljava propisanim uvjetima iz članka 5. Zakona na temelju dostavljenih dokumenata u prijavi projekta sukladno članku 7. Zakona.

Kriterij 1: Zapošljavanje većeg broja osoba

Provedbom predloženog projekta stvaraju se uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta.

Prilikom procjene ispunjenja Kriterija zapošljavanja Povjerenstvo će uzeti u obzir vrstu projekta, lokaciju projekta i indeks razvijenosti na županijskoj i lokalnoj razini sukladno Kategorizaciji utvrđenoj u članku 24. odnosno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju.

Direktni učinci


• Novostvorena radna mjesta

• Održana radna mjesta (već postojeća koja bi se ugasila
bez realizacije investicije)

• Poslovi vezani za implementaciju investicije

• Poslovi vezani za održavanje investicije

Indirektni učinci – indirektna radna mjesta povezana
s investicijom

Lokacija (prema indeksu razvijenosti)

ZAPOŠLJAVANJE VEĆEG BROJA OSOBA:

DA/NE

Kriterij 2: Utjecaj na gospodarstvo

(označiti)

Da

Ne

• Znatno pridonosi razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda
za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga

• Uvodi i razvija nove tehnologije kojima se povećava
konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom
sektoru, i/ili

• Podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana i
zaštita okoliša

• Ostvaruje pozitivni utjecaj na više gospodarskih djelatnosti i
čijom se provedbom stvara dodana vrijednost

• U većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i
okoliša

• Znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, a
kroz (indikativno, ali ne isključivo):

→ podršku istraživanju, razvoju i inovacijama te uključenost u
tehnološku platformu; ili

→ tehnološko istraživanje u napredne tehnologije (KET):

■ Mikro- i nanoelektronika

■ Napredni materijali

■ Nanotehnologija

■ Biotehnologija

■ Fotonska tehnologija

■ Napredni sustavi proizvodnje; ili

→ ICT; ili

→ inovacije; ili

→ razvoj ljudskog kapitala

☐   

☐  

Kriterij 3: Usklađenost s dokumentima prostornog uređenja*

*utvrđuje se na temelju potvrde nadležnog tijela za prostorno planiranje da je projekt usuglašen s važećim dokumentima prostornog uređenja i urbanističkim parametrima propisanim u njima

Napomena: predloženi projekt mora biti usklađen s dokumentima prostornog uređenja, odnosno s onima koji su važeći kao i s onima za koje postoji zakonska obveza donošenja, isključujući provedbene dokumente prostornog uređenja (urbanistički plana uređenja i detaljnog plana uređenja) ukoliko isti nisu već izrađeni i doneseni

Dokumenti prostornog uređenja (označiti)

    Da

      Ne

• Strategija prostornog razvoja

• Program prostornog uređenja države

• Prostorni plan područja posebnih obilježja

• Prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba

• Prostorni plan uređenja velikoga grada, grada, odnosno
općine

• Urbanistički plan uređenja

• Detaljni plan uređenja

Kriterij 4: Vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja

Vrijednosti* ukupnih kapitalnih troškova ulaganja predloženog projekta, a koji će biti uneseni u dugotrajnu imovinu nositelja projekta, mora biti jedno od navedenog:


(označiti)

Da

Ne

vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaka ili veća
od 150.000.000,00 kuna

    ☐

    ☐

vrijednost ukupnih kapitalnih troškova projekta jednaka ili veća
od 75.000.000,00 kuna

Projekt koji se ostvaruje kroz mogućnost sufinanciranja iz fondova
i programa Europske unije,

Napomena: Zainteresirani investitor mora dostaviti dokaz da se
njegov projekt nalazi u bazi projekata Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU

Vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća
od 20.000.000,00 kuna

Projekt koje se ostvaruje na potpomognutim područjima, odnosno
na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili
na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno
zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske

vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća
od 20.000.000,00 kuna

Projekt koji se ostvaruju na otocima

vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća
od 20.000.000,00 kuna

Projekt koji spada u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva

* u prijavi iskazana vrijednost privatnih investicijskih projekata ne može biti veća od osiguranih izvora financiranja projekta sukladno dokazu o financijskoj sposobnosti/osiguranim izvorima financiranja projekta iz članka 7. Zakona priloženog uz prijavu

Kriterij 5: Usklađenost sa strateškim dokumentima EU

Kriterij 6: Usklađenost s relevantnim hrvatskim strateškim dokumentima

Strateški dokumenti (indikativno, ali ne isključivo):

Usklađenost
Da

           Ne

Prioriteti i ciljevi strategije Europa 2020 – strategija rasta EU


Strategija regionalnog razvoja RH

Sektorske strategije RH
(Navedi drugi relevantan strateški dokument)

(Navedi drugi relevantan strateški dokument)

(Navedi drugi relevantan strateški dokument)

(Navedi drugi relevantan strateški dokument)

Kriterij 7: VRSTA AKTIVNOSTI

Uz ispunjavanje kriterija 1. – 6. iz ovog Pravilnika, privatni investicijski projekti mogu biti proglašeni strateškima ukoliko udovoljavaju i 7. kriteriju, odnosno ukoliko se odnose na:


(označiti)

           Da 

            Ne

•   

proizvodno-prerađivačke aktivnosti

razvojno-inovacijske aktivnosti

aktivnosti poslovne podrške

centri za odnose s kupcima/korisnicima;

centri izdvojenih poslovnih aktivnosti;

logistički i distribucijski centri;

centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera

aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

aktivnosti kreativnih usluga

aktivnosti turističkih usluga

aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga

aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa

aktivnosti u energetskom sektoru

infrastrukturne aktivnosti

aktivnosti u poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva

32 12.03.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste 32 12.03.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste 32 12.03.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste 32 12.03.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste