Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

NN 32/2014 (12.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

MINISTARSTVO BRANITELJA

584

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13. i 148/13.), ministar branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (»Narodne novine«, broj 49/13.), u članku 2. stavak 1. točka 5., iza alineje 11. dodaje se nova alineja 12. koja glasi:

»– zajamčena minimalna naknada u najvišem iznosu predviđenim propisima o socijalnoj skrbi,«

Dosadašnja alineja 12. postaje alineja 13.

Točka 8. mijenja se i glasi:

« 8. Teška akutna, teška kronična ili maligna bolest – bolest koja se nalazi na Popisu teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Teška ozljeda – tjelesna ozljeda temeljem koje je osoba zadržana na bolničkom liječenju u najmanjem trajanju od 10 dana neprekidno.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o teškoj akutnoj, teškoj kroničnoj ili malignoj bolesti temeljem koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku.«

Točka n) mijenja se i glasi:

»n) preslika medicinske dokumentacije za tešku ozljedu temeljem koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć odnosno otpusno pismo ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje bolničkog liječenja,«

Točka o) briše se.

Točke p), q), r) i s) postaju točke o), p), q) i r).

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. točka »o) potvrda da li su korisnik i članovi njegova kućanstva, ostvarili pravo na obnovu stambenog prostora prema propisima o obnovi u slučaju iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika (nadležan Ured državne uprave, Služba za imovinskopravne poslove, odnosno Gradski ured za imovinskopravne poslove i imovinu grada u Gradu Zagrebu),« mijenja se i glasi:

»r) potvrda nadležnog tijela o ostvarenom pravu i visini zajamčene minimalne naknade,«.

Točka »p) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove kućanstva (nadležna policijska uprava /postaja prema mjestu prebivališta),« postaje točka s).

Točka q) briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. riječi: »ili je korisnik prava na opskrbninu u istoj kalendarskoj godini« brišu se.

U točki a) riječi: »ili u postupku ostvarivanja prava na opskrbninu« brišu se.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»U postupku ostvarivanja prava iz članka 8. stavka 1. Uredbe, službena osoba u nadležnom prvostupanjskom tijelu, uz zahtjev za obavljanje očevida radi utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 1. točke c) Uredbe, dostavit će ministarstvu nadležnom za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) cjelokupan spis upravnog predmeta.

Ministarstvo će po dostavljenom zahtjevu odlučiti o potrebi obavljanja očevida te, ako za to postoji potreba, odrediti nadležan centar za psihosocijalnu pomoć ili Područnu jedinicu Ministarstva koja će obaviti očevid.

Očevid se obavlja iznimno, samo u slučajevima kada se iz dokaza koji se nalaze u spisu upravnog predmeta ne može utvrditi da li su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 1. točke c) Uredbe.

Obrazac zapisnika o očevidu je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 6).«

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Ukoliko se tijekom postupka ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 6. stavka 1. Uredbe utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć ili član njegovog zajedničkog kućanstva ostvario pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, potrebno je pribaviti sljedeće dokaze:

a) rješenje nadležnog tijela o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) dokaze iz članka 10. stavka 1. točke b), c) i d) ovoga Pravilnika,

c) popunjen Obrazac broj 3,

d) dokaze iz članka 10. stavka 1. točke e), f) i g) ovoga Pravilnika, u slučaju ostvarenog prava na zajamčenu minimalnu naknadu u umanjenom iznosu,

e) dokaze kojima se utvrđuje postojanje situacije iz članka 7. stavka 1. točke a) do f) Uredbe.«

Članak 7.

U članku 19., iza riječi: »Registrirani osobni automobil stariji od 10 godina,« dodaju se riječi: »ostala registrirana motorna vozila starija od 20 godina,«

Članak 8.

U članku 25. stavak 1. točka b), iza riječi: »broju članova kućanstva,« dodaju se riječi: »osim po situaciji iz članka 7. točke f) Uredbe,«.

Članak 9.

U članku 26. stavak 1. točka a), riječi: »(osim u slučaju ostvarivanja pomoći na uzdržavanje)« brišu se.

U točki b), iza riječi: »broju članova kućanstva,« dodaju se riječi: »osim po situaciji iz članka 7. točke f) Uredbe,«.

U stavku 3., riječ »viša« na kraju rečenice zamjenjuje se riječju: »niža«.

Članak 10.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, po osnovi članka 7. stavka 1. točke a), b), c) i d) Uredbe, korisnik može ostvariti jedanput u kalendarskoj godini, bez obzira na broj situacija po svakoj od navedenih osnova, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, po osnovi članka 7. stavka 1. točke e), f) i g) Uredbe korisnik može ostvariti više puta tijekom kalendarske godine, za svaku situaciju po navedenim osnovama, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi članka 7. stavka 1. točke a) i b) Uredbe, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo onaj korisnik u situaciji iz članka 7. stavka 1. točke a) Uredbe, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi članka 7. stavka 1. točke c) i d) Uredbe, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo onaj korisnik u situaciji iz članka 7. stavka 1. točke c) Uredbe, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi članka 7. stavka 1. točke b), d) i f) Uredbe, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan korisnik, a u slučaju više istovremenih zahtjeva, iznos jednokratne novčane pomoći im pripada u jednakim dijelovima, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi iz članka 7. stavka 1. točke e) i g) Uredbe, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan korisnik, a u slučaju više istovremenih zahtjeva, iznos jednokratne novčane pomoći im pripada u jednakim dijelovima, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Situacije iz stavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, na odgovarajući način se primjenjuju na slučajeve ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem članka 8. Uredbe.«

Članak 11.

U članku 30. stavak 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

»Popis teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je obrazac broj 2, tablica broj 1. i tablica broj 2.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/13-0002/2

Urbroj: 522-04/1-3-14-4

Zagreb, 28. veljače 2014.

Ministar
Predrag Matić, v. r.

Obrazac broj 2

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 6. stavka 1. Uredbe

__________________________________________________

__________________________________________________

Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno gradu Zagrebu

__________________________________________________

__________________________________________________

Ime i prezime službene osobe

__________________________________________________

Broj telefona službene osobe

ZAHTJEV

Osobni podaci:

IME I PREZIME: _____________________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA: _______________________________

MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA: ___________________________

DATUM ROĐENJA: ___________________________________

OIB: ______________________________________________

MBG: _____________________________________________

BROJ TELEFONA/MOBITELA: ___________________________

IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE, BROJ TELEFONA OPUNOMOĆENIKA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA/SKRBNIKA (ako on postoji)

__________________________________________________

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

a) član obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

Podnositelj zahtjeva ili član njegovog zajedničkog kućanstva ostvario pravo na zajamčenu minimalnu naknadu*:

a) DA

b) NE

c) POSTUPAK PO PODNESENOM ZAHTJEVU U TIJEKU

(*Napomena: U slučaju ostvarenog prava na zajamčenu minimalnu naknadu dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu)

Član zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva podnio ili ostvario pravo na jednokratnu novčanu naknadu:

a) DA, po osnovi _____________________________________

b) NE

Osnova za podnošenja zahtjeva:

a) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest korisnika (navesti koja)________________,

b) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu (navesti koja) _________________________________________________________,

c) teška ozljeda nastala uslijed nesretnog slučaja korisnika,

d) teška ozljeda nastala uslijed nesretnog slučaja članova uže obitelji korisnika, koji žive u zajedničkom kućanstvu,

e) elementarna nepogoda (požar, poplava, potres i sl.) u zajedničkom kućanstvu korisnika,

f) smrt člana uže obitelji korisnika, koji žive u zajedničkom kućanstvu,

g) redovni novčane prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 25% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

VREMENSKO RAZDOBLJE ZA IZRAČUN PRIHODA:

a) prethodna godina

b) tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Upoznat-a sam da se, sukladno čl. 6. st. 1., čl. 7. st. 1. i čl. 9. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06. i 41/08.), moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04., 92705., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11, 140/12, 33/13, 148/13) i podaci članova moje uže obitelji i kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava te da se u druge svrhe neće koristiti. Također sam informiran o identitetu voditelja zbirke. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova uže obitelji i kućanstva te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U _____________, dana __________     _______________
                                                                  potpis

POPIS TEŠKIH AKUTNIH, TEŠKIH KRONIČNIH ILI MALIGNIH BOLESTI

 

ŠIFRA

BOLEST

1

A01

Trbušni tifus i paratifus

2

A01.0

Trbušni tifus uzročnik Salmonella typhi

3

A02.9

Infekcije salmonelama s komplikacijama

4

A03.9

Šigeloza nespecificirana

5

A05.1

Botulizam

6

A15

Tuberkuloza dišnih putova

7

A21

Tularemija

8

A22

Antraks

9

A23

Bruceloza

10

A27

Leptospiroza

11

A35

Tetanus

12

A36

Difterija

13

A37

Hripavac (pertussis)

14

A39

Meningokokna infekcija

15

A40

Streptokokna sepsa

16

A41

Ostale sepse

17

A42

Aktinomikoza

18

A78

Q-groznica

19

A80

Akutni poliomijelitis

20

A82

Bjesnoća

21

A84

Virusni encefalitis koji prenose krpelji

22

B02

Zoster (herpes zoster)

23

B15

Akutni hepatitis

24

C00 – C14

ZLOĆUDNE NOVOTVORINE USNE, USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA

25

C15

Zloćudna novotvorina jednjaka

26

C16

Zloćudna novotvorina želuca

27

C17

Zloćudna novotvorina tankoga crijeva

28

C18, C19, C20

Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma)

29

C21

Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala

30

C22

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

31

C23

Zloćudna novotvorina žučnog mjehura

32

C24

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta

33

C32

Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa)

34

C33

Zloćudna novotvorina dušnika (traheje)

35

C34

Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća

36

C40

Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova

37

C43

Zloćudni melanom kože

38

C44

Ostale zloćudne novotvorine kože

39

C46

Kaposijev sarkom

40

C50

Zloćudna novotvorina dojke

41

C51

Zloćudna novotvorina stidnice (vulve)

42

C53

Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa)

43

C56

Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)

44

C57

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih

45

C60

Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa)

46

C61

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

47

C62

Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa)

48

C63

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa

49

C64

Zloćudna novotvorina bubrega, osim bubrežne zdjelice

50

C65

Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice

51

C66

Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera)

52

C67

Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura

53

C70

Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)

54

C71

Zloćudna novotvorina mozga

55

C72

Zloćudna novotvorina kralježnične moždine, moždanih živaca i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

56

C75

Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura

57

C80

Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela

58

C81

Hodgkinova bolest

59

C82

Non Hodgkin limfomi

60

C88

Zloćudne imunoproliferativne bolesti

61

C90

Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor.

62

C91

Limfatična leukemija

63

C92

Mijeloična leukemija

64

D02

Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava

65

D04

Karcinom in situ kože

66

D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

67

D25

Lejomiom maternice

68

D27

Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)

69

D30

Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa

70

D33

Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

71

D50-D89

BOLESTI KRVI I KRVOTVORNOG SUSTAVA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA

72

D73

Bolesti slezene

73

D86

Sarkoidoza

74

E05

Tireotoksikoza (hipertireoza)

75

E06

Tireoiditis

76

E10

Dijabetes melitus

77

E27

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

78

F00

Demencija kod Alzheimerove bolesti

79

F03

Nespecificirana demencija

80

F04

Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom i drugim psihoaktivnim tvarima

81

F06

Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću

82

F20

Shizofrenija

83

F23

Akutni i prolazni psihotični poremećaji

84

(F30-F39)

AFEKTIVNI POREMEĆAJI (POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA) NEUROTSKI, VEZANI UZ STRES I SOMATOFORMNI POREMEĆAJI

85

G00

Bakterijski meningitis, nesvrstan drugamo

86

G04

Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis

87

G20

Parkinsonova bolest i srodni sindromi

88

G35

Multipla skleroza

89

G40

Epilepsija

90

G46

Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti

91

G54

Poremećaji živčanih korijena i pleksusa

92

G56

Mononeuropatije ruke

93

G57

Mononeuropatije noge

94

(G60-G64)

POLINEUROPATIJE I OSTALI POREMEĆAJI PERIFERNOGA ŽIVČANOG SUSTAVA

95

G70

Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji

96

G81

Hemiplegija

97

G82

Paraplegija i tetraplegija

98

G92

Toksična encefalopatija

99

H05

Bolesti očne šupljine

100

H25

Senilna katarakta

101

H27

Ostali poremećaji leće

102

H30

Korioretinalna upala

103

H33

Ablacije i rupture mrežnice

104

H40

Glaukom

105

H43

Poremećaji staklastog tijela

106

H44

Poremećaji očne jabučice

107

H I01

Reumatska groznica sa srčanom bolesti

108

I07

Reumatske bolesti trikuspidalne valvule

109

I09

Ostale reumatske bolesti srca

110

I11

Hipertenzivna bolest srca

111

I20 – I25

ISHEMIČNE BOLESTI SRCA

112

I21

Akutni infarkt miokarda

113

I25

Kronična ishemična bolest srca

114

I26

Plućna embolija

115

I30

Akutni perikarditis

116

I35

Nereumatske bolesti aortne valvule

117

I38

Endokarditis, valvula nespecificirana

118

I40

Akutni miokarditis

119

I43

Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo

120

I44

Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane

121

I50

Insuficijencija srca

122

I60 – I69

CEREBROVASKULARNE BOLESTI

123

I60

Subarahnoidalno krvarenje

124

I61.2

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano

125

I63

Cerebralni infarkt

126

I64

Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt

127

I81

Tromboza vene porte

128

I82

Ostale embolije i tromboze vena

129

I83

Varikozne vene nogu

130

I85

Varikoziteti jednjaka

131

I97

Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka

132

J15.8

Druga bakterijska pneumonija

133

J15.9

Bakterijska pneumonija, nespecificirana

134

J17

Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo

135

K21

Gastroezofagealni refluks

136

K21.0

Gastroezofagealni refluks s ezofagitisom

137

K40.2

Obostrana preponska kila, bez opstrukcije ili gangrene

138

K40.3

Jednostrana ili nespecificirana preponska kila

139

K41

Bedrena kila (femoralna hernija)

140

K50.9

Crohnova bolest, nespecificirana

141

K51.0

Ulcerozni (kronicni) enterokolitis

142

K56

Paraliticni ileus i opstrukcija crijeva bez hernije

143

K71

Toksična bolest jetre

144

K75.0

Apsces jetre

145

K81

Upala žučnjaka (kolecistitis)

146

K83

Ostale bolesti žučnog sustava

147

K83.0

Upala žučovoda (kolangitis)

148

K85

Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis)

149

K86

Ostale bolesti gušterače

150

L40

Psoriasis

151

L51

Erythema multiforme

152

M00

Piogeni artritis

153

M02.9

Reaktivna artropatija, nespecificirana

154

M05 – M14

UPALNE POLIARTROPATIJE

155

M05.3

Reumatoidni artritis koji zahvaća druge organe i sustave

156

M06

Ostali reumatoidni artritisi

157

M14

Artropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

158

M15

Poliartroza

159

M15.0

Primarna generalizirana (osteo)artroza

160

M15.8

Ostale poliartroze

161

M23

Unutrašnje ozljede koljena

162

M23.5

Kronična nestabilnost koljena

163

M25

Ostali poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo

164

M32

Sistemni lupus eritematozus

165

M33

Dermatopolimiozitis

166

M36

Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti

167

M42

Osteohondroza kralježnice

168

M43

Ostale deformirajuće dorzopatije

169

M45

Ankilozantni spondilitis

170

M47

Spondiloza

171

M48

Ostale spondilopatije

172

M50

Bolesti cervikalnog diska

173

M51

Druge bolesti intervertebralnog diska

174

M51.0

Bolest lumbalnog i drugog intervertebralnog diska

175

M51.1

Bolesti lumbalnog i drugog intervertebralnog diska s radikulopatijom

176

M66

Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva

177

M67

Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva

178

M75.1

Sindrom rotacijske manšete

179

M75.2

Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišića (tendinitis m.)

180

M75.9

Oštećenje ramena, nespecificirano

181

M80

Osteoporoza s patološkim prijelomom

182

M86

Osteomijelitis

183

M86.6

Drugi kronični osteomijelitis

184

M96

Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo

185

M99.4

Stenoza živčanog kanala vezivnim tkivom

186

M99.7

Stenoza intervertebralnih otvora (foramina) vezivnim tkivom

187

N00

BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

188

N00

Akutni nefritički sindrom

189

N03

Kronični nefritički sindrom

190

N13.0

Hidronefroza s bubrežnom ili ureterskom opstrukcijom

191

N13.5

Uropatija udružena s vezikoureterskim refluksom

192

N17-N19

Bubrežna insuficijencija

193

N.23

Nespecificirane bubrežne kolike

194

N28

Drugi poremećaji bubrega i uretera,

195

(N30-N39)

Druge bolesti urinarnog sustava

196

N41.9

Upalna bolest prostate, nespecificirana

197

N70 – N77

UPALNE BOLESTI ŽENSKIH ZDJELIČNIH ORGANA (MALA ZDJELICA)

198

N80

Endometrioza

199

N81.1

Cistokela

200

(N99)

Poremećaji genitourinarnog sustava nakon operacije

201

O14

Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom)

202

O15

Eklampsija

203

O20

Krvarenje u ranoj trudnoći

204

O20.0

Prijeteći pobačaj

205

O21

Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis)

206

O22

Venska bolest kao komplikacija u trudnoći, nespecificirana

207

O24

Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći

208

R64

Kaheksija

209

T35

Smrzotine multiplih lokalizacija i nespecificirane smrzotine

210

T86

Neuspjeh i odbacivanje presađenih organa i tkiva

TABLICA ZA ODREĐIVANJE VISINE JNP IZ ČL. 6. (TABLICA BROJ 1)

Broj članova kućanstva

1 član

2 člana

3 člana

4 člana

5 ili više članova

PRIHOD po članu

<498,9   kn

498,9-831,5 kn

<498,9 kn

498,9-831,5 kn

<498,9 kn

498,9-831,5 kn

<498,9 kn

498,9-831,5 kn

<498,9 kn

498,9-831,5 kn

čl. 7. st. 1. Uredbe

točka a)

3659

3326

3991

3659

4324

3991

4656

4324

4989

4656

točka b)

x

x

2993

2661

3326

2993

3659

3326

3991

3659

točka c)

3326

2993

3659

3326

3991

3659

4324

3991

4656

4324

točka d)

x

x

2993

2661

3326

2993

3659

3326

3991

3659

točka e)

2993

2661

3326

2993

3659

3326

3991

3659

4324

3991

točka f)

1663

1330

1663

1330

1663

1330

1663

1330

1663

1330

točka g)

998

665

1330

998

1663

1330

1996

1663

2328

1996

TABLICA ZA ODREĐIVANJE VISINE JNP iz čl. 8. (Tablica broj 2)

ZAPREKA

prihodi veći od 25%

vlasnici ili korisnici motornog vozila

nekretnine koje ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba

PRIHOD

831,5-1663 kn

1664 – 3326 kn

do 1663 kn

1664 – 3326 kn

do 1663 kn

1664 – 3326 kn

čl. 7. st. 1. Uredbe

br. članova

 

 

 

 

 

 

 

1

2495

2162

2827

2495

3160

2827

 

2

2661

2328

2993

2661

3326

2993

točka a)

3

2827

2495

3160

2827

3492

3160

 

4

2993

2661

3326

2993

3659

3326

 

5 i više

3160

2827

3492

3160

3825

3492

 

1

x

x

1996

1663

x

x

 

2

1996

1663

2162

1829

2661

2328

točka b)

3

2162

1829

2328

1996

2827

2495

 

4

2328

1996

2495

2162

2993

2661

 

5 i više

2495

2162

2661

2328

3160

2827

 

1

2328

1996

x

x

x

x

 

2

2495

2162

2661

2328

2993

2661

točka c)

3

2827

2328

2827

2495

3160

2827

 

4

2993

2495

2993

2661

3326

2993

 

5 i više

3160

2661

3160

2827

3492

3160

 

1

x

x

1996

1663

x

x

 

2

1996

1663

2162

1829

2661

2328

točka d)

3

2162

1829

2328

1996

2827

2495

 

4

2328

1996

2495

2162

2993

2661

 

5 i više

2495

2162

2661

2328

3160

2827

 

1

2162

1829

2495

2162

2827

3160

 

2

2328

1996

2661

2328

2993

3326

točka e)

3

2495

2162

2827

2495

3160

3492

 

4

2661

2328

2993

2661

3326

3659

 

5 i više

2827

2495

3160

2827

3492

3825

 

 

1497

1164

1663

1330

1829

1497

 

 

točka f)

 

 

 

 

 

 

1

x

x

665

333

998

665

 

2

x

x

832

499

1164

832

točka g)

3

x

x

998

665

1330

998

 

4

x

x

1164

832

1497

1164

 

5 i više

x

x

1330

998

1663

1330

32 12.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć 32 12.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć