Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

NN 32/2014 (12.3.2014.), Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

32 12.03.2014 Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

586

Na temelju članka 11. stavka 2. alineja 5. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06 i 19/07), a u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00 i 65/09), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. veljače 2014. donijelo je

PRAVILNIK

O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA NASTALOG U RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA I REFERENDUMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se obrada, odlaganje, čuvanje, odabiranje i izlučivanje javnog arhivskog i registraturnog gradiva (u daljnjem tekstu: gradivo) Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te drugih tijela za provedbu izbora i referenduma nastalog u postupku:

– izbora za zastupnike u Hrvatski sabor,

– izbora za predsjednika Republike Hrvatske,

– izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,

– izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike,

– izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika hrvatskog naroda,

– izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– provedbi državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma i

– ostvarivanja ostalih zakonskih nadležnosti Povjerenstva.

Ovim Pravilnikom se uređuje obrada, odlaganje, čuvanje, odabiranje i izlučivanje gradiva nastalog u provedbi nadzora godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: redovni nadzor financiranja) u smislu članka 27. st. 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – proč. tekst, u daljnjem tekstu: Zakon o financiranju), te nadzora financiranja izborne promidžbe u smislu članka 27. st. 2. Zakona o financiranju.

Ovim Pravilnikom uređuje se i način vođenja uredskih i drugih evidencija o arhivskom i registraturnom gradivu koje se vode u stručnoj službi Povjerenstva.

Članak 2.

Gradivo iz članka 1. ovoga Pravilnika čine sljedeće dokumentacijske cjeline:

1) izborna dokumentacija izbora za zastupnike u Hrvatski sabor,

2) izborna dokumentacija izbora za Predsjednika Republike Hrvatske,

3) izborna dokumentacija izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,

4) izborna dokumentacija izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike,

5) izborna dokumentacija izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika hrvatskog naroda,

6) izborna dokumentacija za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

7) izborna dokumentacija za izbor članova vijeća i predstavnike nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

8) dokumentacija za provedbu državnog referenduma,

9) dokumentacija za provedbu lokalnog i savjetodavnog referenduma,

10) dokumentacija nastala u postupku provedbe redovnog nadzora financiranja,

11) dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe i

12) predmetna dokumentacija redovnog poslovanja.

II. IZBORNA DOKUMENTACIJA, DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU REFERENDUMA, DOKUMENTACIJA NASTALA U POSTUPKU PROVEDBE REDOVNOG NADZORA FINANCIRANJA, DOKUMENTACIJA NASTALA U POSTUPKU NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE I PREDMETNA DOKUMENTACIJA

Članak 3.

Izbornu dokumentaciju i dokumentaciju za provedbu referenduma u smislu ovog Pravilnika čine:

1. odluka o raspisivanju izbora, odnosno odluka o raspisivanju referenduma,

2. obvezatne upute Povjerenstva,

3. rješenja o imenovanju izbornih tijela odnosno tijela za provedbu referenduma,

4. upotrijebljeni obrasci za postupak kandidiranja,

5. odluke o određivanju biračkih odnosno glasačkih mjesta,

6. odluke nastale u postupku provedbe izbora odnosno referenduma,

7. upotrijebljeni obrasci za provedbu izbora odnosno referenduma,

8. upotrijebljeni izvodi iz zapisnika o radu izbornih povjerenstava odnosno povjerenstava za provedbu referenduma, biračkih odbora odnosno odbora za provedbu glasovanja na referendumu,

9. glasački listići,

10. izvodi iz popisa birača sa potvrdama i popisi za glasovanje,

11. službeni rezultati izbora odnosno referenduma i

12. informatičke baze podataka.

Članak 4.

Informatička baza podataka sadrži:

– pravovaljano predložene liste i zbirne liste u digitalnom obliku,

– službene rezultate izbora i rezultate referenduma u digitalnom obliku i

– službene rezultate izbora odnosno referenduma po biračkim (glasačkim) mjestima (u općinama, gradovima, županijama i izbornim jedinicama) u digitalnom obliku.

Članak 5.

Dokumentaciju u provedbi redovnog nadzora financiranja čine:

– financijski izvještaji za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (u daljnjem tekstu: godišnji financijski izvještaji) političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupa birača,

– godišnji financijski izvještaji političkih stranaka iz članka 30. st. 5. Zakona o financiranju i

– financijski izvještaji nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupa birača iz članka 30. st. 7. Zakona o financiranju.

Članak 6.

Dokumentaciju u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe čine:

– izvješća o primljenim donacijama i izvješća o troškovima iz članka 24. st. 1. Zakona o financiranju,

– financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe iz članka 34. st. 1. i 2. Zakona o financiranju sa sastavnim dijelovima,

– izvješća o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe i

– odluke o administrativnim sankcijama.

Članak 7.

Predmetnu dokumentaciju čini dokumentacija povezana sa sljedećim cjelinama:

1. Organizacija i upravljanje

1.1. Upravljanje

– zapisnici sa sjednica Povjerenstva

– odluke Povjerenstva

1.2. Propisi i normativni akti

– poslovnici o radu Povjerenstva

– interni normativni akti (Pravilnici i sl.)

1.3. Žigovi i potpisi

– općenito

– žigovi

– potpisi

2. Ljudski resursi, rad i radni odnosi

2.1. Ljudski resursi

– općenito

– školovanje i stručno usavršavanje

– državni stručni ispit

2.2. Rad i radni odnosi

– općenito

– radna mjesta

– evidencija zaposlenika

– natječaji

– zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

– zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

– radno vrijeme

– godišnji odmori

– disciplinska i materijalna odgovornost

– plaće i naknade plaća

– ostala primanja iz radnog odnosa

– bolovanja

– zaštita na radu

– zdravstveno osiguranje

– mirovinsko i invalidsko osiguranje

– ugovori o djelu

– autorski ugovori

– rad volontera

3. Poslovni prostor i oprema

3.1. Poslovni prostor i oprema

– općenito

– stjecanje i raspolaganje

– održavanje

3.2. Oprema

– općenito

– namještaj

– računalna oprema

– ostala oprema

3.3. Sigurnost i zaštita

– općenito

– nesreće i nepogode

– rizici i osiguranje

4. Financijsko poslovanje i računovodstvo

4.1. Financijski planovi i izvješća

– općenito

4.2. Trošenje sredstava

– javna nabava

– godišnji planovi javne nabave

– odluke o početku postupka javne nabave

– dokumentacija za provođenje postupka javne nabave

– objave u službenom glasilu

– zapisnici o otvaranju ponuda

– ponude

– zapisnici o pregledu ponuda

– odluke o izboru najboljeg ponuditelja

– žalbe natjecatelja

– ugovori o izvođenju radova, nabavi robe i usluga

5. Informacijski resursi i dokumentacija

5.1. Pravo na pristup informacija – općenito

– katalog informacija

– upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

– zahtjevi građana u svezi ostvarenja prava na pristup informacijama

5.2. Spisovodstvo

– općenito

– organizacija i klasifikacija spisa

– rukovanje spisima

– pohrana i zaštita gradiva

– nadzor

– vrednovanje, izlučivanje i predaja

5.3. Seminari i konferencije

– općenito

– organizacija seminara i konferencija

– sudjelovanje na seminarima i konferencijama.

III. NAČIN ODLAGANJA ARHIVSKOG GRADIVA

Članak 8.

Nakon što bude popisano, u sređenom stanju i oblikovano u arhivske jedinice, arhivsko gradivo iz članka 2. ovog Pravilnika odlaže se i čuva u pismohrani.

Na svakoj arhivskoj jedinici prije odlaganja potrebno je ispisati sljedeće oznake:

1. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odnosno naziv drugog tijela za provedbu izbora ili referenduma,

2. klasifikacijsku oznaku i njen sadržaj,

3. granične brojeve predmeta za svaku klasifikacijsku oznaku,

4. oznaku godine nastanka,

5. rok čuvanja i

6. oznaku »pismohrana«.

Članak 9.

Arhivsko gradivo iz članka 2. t. 1. – 9. predaje se u pismohranu najkasnije u roku od tri mjeseca od nastanka, a gradivo iz članka 2. t. 10. – 12. najkasnije u roku godine dana nakon što mu od ovlaštene osobe bude dodijeljena oznaka »a/a« (ad acta).

Članak 10.

Predaja odnosno preuzimanje arhivskog gradiva obavlja se na temelju zapisnika o primopredaji i popisa arhivskog gradiva.

Zapisnik potpisuju tajnik Povjerenstva i osoba odgovorna za preuzimanje arhivskog gradiva u pismohrani.

Kod predaje arhivskog gradiva izbornih povjerenstava odnosno povjerenstava za provođenje referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zapisnik potpisuje predsjednik povjerenstva i osoba odgovorna za pismohranu u toj jedinici.

Članak 11.

Arhivsko gradivo nastalo ili zaprimljeno u elektroničkom obliku, baze podataka, elektroničke kopije dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali u postupku izbora, referenduma i poslovanja Povjerenstva čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka i zaštite informacijskih sustava.

Tajnik Stručne službe je osoba odgovorna za zaštitu podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija i arhiviranje podataka za svaki računalni sustav odnosno aplikaciju koja se koristi za pohranu ili rad s elektroničkim dokumentima i drugim elektroničkim zapisima.

Korištenje arhivskog gradiva opisanog u stavku 1. ovog članka odobrava tajnik Stručne službe, kao osoba odgovorna za rad pismohrane.

Administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva s položenim stručnim ispitom za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva je osoba zadužena za postupanje sa arhivskim gradivom opisanim u stavku 1. ovog članka.

Postupak i učestalost izrade sigurnosnih kopija te postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka istih, Povjerenstvo će utvrditi posebnom odlukom. Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

Članak 12.

Elektronički dokumenti i drugi elektronički zapisi arhiviraju se i čuvaju u najmanje dva primjerka. Jedan primjerak mora biti takav da je iz njega moguće obnoviti podatke te da je moguće njihovo pregledavanje i korištenje u slučaju gubitka ili oštećenja podataka u računalnom sustavu u kojem se obavlja pohrana i obrada zapisa.

Pri izradi arhivske kopije obvezno se u pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format i struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu kopije te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom informacijskom sustavu ili brišu iz njega.

Prije predaje arhivskih kopija na mjesto čuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost, čitljivost i ispravnost.

Arhivske kopije se predaju na mjesto čuvanja s programima odnosno aplikacijama koje su potrebne za njihovo pregledavanje i korištenje, ili s podrobnim uputama o hardverskim i softverskim zahtjevima za prikaz i korištenje i navodom o informacijskom sustavu koji trenutno to omogućuje.

Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na novi medij obavlja se najmanje svake pete godine, a obvezno ako su prilikom provjere uočene pogreške ili ako je primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen ili izgubljen.

Članak 13.

Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom obliku opisati: svrhu, opseg i način korištenja aplikacije; minimalne hardverske i softverske zahtjeve; mjere zaštite zapisa od neovlaštenoga pristupa, mijenjanja i gubitka podataka; format i strukturu zapisa; predviđeni način trajne pohrane zapisa (npr. čuvanje u izvornom formatu, konverzija u drugi format, kopiranje na drugi medij i dr.); način (tehnologija) na koji će se osigurati pristup podacima ako je predviđeno čuvanje izvan izvornog hardverskog i softverskog okruženja; način predaje gradiva arhivu (format zapisa i medij, aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja treba omogućiti iskoristivost podataka nakon predaje, dokumentacija o aplikaciji i strukturi zapisa, dokumentacija o postupku pripreme za čuvanje i zaštitu arhivskog gradiva.).

IV. ČUVANJE I ZAŠTITA ARHIVSKOG GRADIVA

Članak 14.

Arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 1., 2., 3., 8. i 12. Pravilnika, za razdoblje do 2007. čuva se u pismohrani Hrvatskoga sabora.

Arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 1., 2., 3., 8., 10., 11. i 12. osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 6. al. 1. i 2. Pravilnika, za razdoblje od 2007. pa nadalje, čuva se u pismohrani Državnog izbornog povjerenstva, u Zagrebu, Visoka 15.

Arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 4., 5., 6., 7. i 9., te dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 6. al. 1. i 2. ovog Pravilnika, čuva se u pismohranama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je nastala.

Članak 15.

Arhivsko gradivo mora biti pohranjeno u primjerenom prostoru opskrbljenom potrebnom opremom i inventarom, sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04 i 106/07).

Članak 16.

O arhivskom gradivu koje se po odredbama ovog Pravilnika čuva u pismohrani Hrvatskog sabora, kao i o gradivu koje se čuva u pismohrani Državnog izbornog povjerenstva, u Zagrebu, Visoka 15, brine Povjerenstvo.

Povjerenstvo nadzire pohranjivanje, čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

O čuvanju arhivskog gradiva koje se po odredbama ovog Pravilnika čuva u pismohranama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave brinu se ovlaštene osobe u tim jedinicama.

Članak 17.

O odobrenom uvidu ili korištenju arhivskog gradiva vodi se jedinstvena evidencija u pisanom obliku.

O korištenju arhivskog gradiva izdaje se pisana potvrda koja sadrži: oznaku predmeta koji se izdaje, broj evidencije iz stavka 2. ovog članka, ime, prezime, adresa, broj osobne iskaznice osobe koja uzima gradivo na korištenje (uz naznaku institucije ukoliko se gradivo uzima za potrebe iste), vlastoručni potpis osobe koja preuzima gradivo, datum preuzimanja i rok vraćanja gradiva.

Odgovorna osoba u pismohrani zadužena je za čuvanje potvrde do vraćanja arhivskog gradiva.

Članak 18.

Korištenje arhivskog gradiva odobrava tajnik Stručne službe, kao osoba odgovorna za rad pismohrane.

Administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva sa položenim stručnim ispitom za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva je osoba zadužena za postupanje sa arhivskim gradivom.

Korištenje arhivskog gradiva se ostvaruje neposrednim uvidom u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili izdavanjem izvornika.

Izvornici arhivskog gradiva mogu se izdati na privremeno korištenje jedino putem odgovarajuće potvrde (reversa), dok je za uvid i izdavanje kopije potreban samo upis u evidenciju.

Izdavanje arhivskog gradiva za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i propisa imaju pravo uvida u informacije sadržane u gradivu, obavlja se temeljem pisane zamolbe tražitelja.

Korištenje arhivskog gradiva može se uskratiti u slučajevima koje propisuje članak 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13).

Članak 19.

Krajem svake godine vrši se provjera je li tijekom godine posuđeno gradivo vraćeno u arhiv. Nadzor obavlja odgovorna osoba za arhiv, odnosno zadužena osoba za arhiv.

Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno, odgovorna osoba za arhiv, odnosno zadužena osoba za arhiv, traži povrat gradiva.

Korisnik gradiva pisano potvrđuje, uz supotpis odgovorne osobe ustrojstvene jedinice, ukoliko mu zaduženo gradivo treba i u sljedećoj godini.

V. POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA

Članak 20.

Organizacija postupka izlučivanja gradiva temelji se na Posebnom popisu gradiva Povjerenstva s rokovima čuvanja (u daljnjem tekstu: Posebni popisi) i Općem popisu za izlučivanje registraturnog gradiva iz članka 9. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (»Narodne novine«, broj 90/02, u daljnjem tekstu: Opći popis).

Bezvrijedno registraturno gradivo izlučuje se u skladu s rokovima čuvanja utvrđenima u Posebnom popisu i Općem popisu.

Članak 21.

Nakon isteka rokova za čuvanje gradiva Povjerenstvo upućuje prijedlog za izlučivanje nadležnom državnom arhivu.

Prijedlog za izlučivanje registraturnog gradiva iz članka 2. točaka 1., 2., 3., 8., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika podnosi se Hrvatskom državnom arhivu, a prijedlog za izlučivanje registraturnog gradiva iz članka 2. točaka 4., 5., 6., 7. i 9 ovog Pravilnika podnosi se područnom državnom arhivu.

Prijedlog iz prethodnoga stavka sadrži: naziv i sjedište predlagatelja, redni broj, sadržaj-naziv-oznaka gradiva, vrijeme nastanka gradiva, poziv na redni broj stavke iz Posebnog popisa gradiva Povjerenstva s rokovima čuvanja, te količinu gradiva.

Članak 22.

Po primitku odobrenja nadležnog državnog arhiva za izlučivanje gradiva, Povjerenstvo donosi Odluku o izlučivanju koju prosljeđuje nadležnom povjerenstvu na čijem području se nalazi gradivo koje se izlučuje, odnosno Povjerenstvu za izlučivanje gradiva u svome sastavu.

Nadležno povjerenstvo na čijem području se nalazi gradivo koje se izlučuje provodi postupak izlučivanja.

Izlučeno gradivo predaje se radi uništenja u industrijsku obradu.

Članak 23.

O postupku uništenja izlučenog gradiva vodi se zapisnik. Nadležno povjerenstvo na čijem području se izlučuje gradivo, odnosno Povjerenstvo za izlučivanje gradiva u Povjerenstvu, dužno je nakon provedenog postupka izlučivanja i uništenja gradiva sastaviti zapisnik o izlučivanju odnosno uništenju gradiva, te ga dostaviti Povjerenstvu.

Povjerenstvo je dužno nadležnom državnom arhivu dostaviti kopije svih zapisnika i to nakon završetka svih postupka izlučivanja.

VI. EVIDENCIJA ARHIVSKOG GRADIVA

Članak 24.

Za svaku pojedinu arhivsku cjelinu Povjerenstvo vodi popis arhivskog gradiva za gradivo iz članka 2. točaka 1., 2., 3., 8., 10., 11. i 12. osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 6. al. 1. i 2. ovog Pravilnika, u skladu s člankom 6. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04 i 106/07).

Podaci iz evidencije o arhivskom gradivu dostavljaju se jednom godišnje Hrvatskom državnom arhivu, u skladu s Pravilnikom iz prethodnog stavka.

VII. PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA NADLEŽNOM DRŽAVNOM ARHIVU

Članak 25.

Arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 1., 2., 3., 8., 10., 11. i 12. osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 6. al. 1. i 2. ovog Pravilnika, čuva se u pismohrani Povjerenstva a na način na koji je opisano u članku 14. st. 1. i 2. ovog Pravilnika, do predaje Hrvatskom državnom arhivu, u skladu s rokovima propisanim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i Pravilnikom o predaji arhivskog gradiva arhivima.

Arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 4., 5., 6., 7. i 9., te dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 6. al. 1. i 2. ovog Pravilnika, čuva se najduže tri mjeseca od objave službenih rezultata u pismohranama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva Povjerenstva.

Protekom roka iz stavka 2. ovog članka gradivo se predaje nadležnom područnom arhivu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovaj Pravilnik podliježe suglasnosti Hrvatskog državnog arhiva te stupa na snagu danom zaprimanja izdane suglasnosti odnosno u roku propisanom člankom 17. stavak 3. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04 i 106/07).

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 35/11 i 93/13).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 036-02/14-02/01
Urbroj: 507/11-14-5
Zagreb, 21. veljače 2014.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.