Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a

NN 32/2014 (12.3.2014.), Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a

32 12.03.2014 Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

587

Na temelju odredbe članka 261. stavka 1. točka 5. i stavka 3., članka 263. stavka 5., članka 266., članka 267. stavka 6. i članka 268. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O LIKVIDACIJI I PRESTANKU AIF-ova

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom dodatno se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije AIF-ova, objave, obavijesti i izvještavanje tijekom likvidacije, način, postupak i uvjeti imenovanja likvidatora te uvjeti i način prestanka, produljenja i skraćivanja trajanja AIF-ova osnovanih na određeno vrijeme.

(2) Pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji AIF-a te postupak likvidacije AIF-a obavezno se propisuju pravilima AIF-a.

LIKVIDACIJA ZATVORENOG AIF-a

Članak 2.

(1) Ako Zakonom nije drugačije propisano, likvidacija zatvorenog AIF-a provodi se u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(2) Likvidator zatvorenog AIF-a je dužan sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom o tome obavijestiti Agenciju te joj u roku od 30 dana dostaviti plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji.

(3) Likvidator je dužan u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji zatvorenog AIF-a izraditi i dostaviti Agenciji revidirane godišnje izvještaje iz članka 215. Zakona, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji zatvorenog AIF-a.

(4) Likvidator je dužan dostavljati mjesečno, u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i aktivnostima poduzetim vezano uz izvršenje plana likvidacijskog postupka.

(5) Likvidator je dužan u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza zatvorenog AIF-a i isplate ili prijenosa preostale imovine AIF-a imateljima udjela, odnosno dioničarima izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji zatvorenog AIF-a.

LIKVIDACIJA OTVORENOG AIF-a

Razlozi za likvidaciju te obustavu likvidacije i nastavak poslovanja

Članak 3.

(1) U skladu s člankom 261. stavak 1. Zakona likvidacija otvorenog AIF-a provodi se u slučajevima predviđenima Zakonom (primjerice člankom 85., člankom 88. stavak 2., člankom 245. stavak 3., člankom 294. stavak 2. točka 6. Zakona) te pravilima i/ili prospektom AIF-a i propisima donesenim na temelju Zakona.

(2) Likvidacija otvorenog AIF-a se također provodi ako UAIF više ne može obavljati poslove upravljanja tim AIF-om, a ne radi se o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti u smislu odredaba članka 87. i 88. Zakona, niti su ispunjeni uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja iz članka 82. Zakona.

(3) Odmah nakon nastupanja razloga za početak likvidacije, likvidator donosi u pisanom obliku odluku o likvidaciji otvorenog AIF-a te najkasnije sljedeći radni dan o tome obavještava Agenciju i depozitara. Uz obavijest Agenciji prilaže se tekst za objavu i obavijest o početku likvidacije iz članka 263. stavka 2. Zakona.

(4) Kada otvoreni AIF nema imovine i ulagatelja u razdoblju dužem od 30 dana, UAIF je dužan bez odlaganja donijeti odluku o likvidaciji iz stavka 3. ovog članka, kojom se likvidacijski postupak istovremeno pokreće i završava.

(5) Pod uvjetima predviđenima pravilima te ako je to u interesu imatelja udjela, likvidator otvorenog AIF-a s privatnom ponudom prije završetka postupka likvidacije može u pisanom obliku donijeti odluku o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja otvorenog AIF-a s privatnom ponudom. Ovu odluku likvidator najkasnije sljedeći radni dan dostavlja Agenciji i depozitaru, pri čemu je istu dužan obrazložiti na način da navede razloge za njeno donošenje i učinke koje će takva odluka imati na imatelje udjela. Likvidator je također dužan uz odluku o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja otvorenog AIF-a s privatnom ponudom priložiti Agenciji i depozitaru izvještaj o stanju imovine i obveza sa stanjem na dan njenog donošenja.

(6) Likvidator u roku od 3 radna dana od donošenja odluke iz stavka 4. ovoga dostavlja svakom imatelju udjela obavijest o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja otvorenog AIF-a s privatnom ponudom, na način predviđen člankom 6. stavak 2. ovog Pravilnika.

Likvidator

Članak 4.

(1) Likvidaciju otvorenog AIF-a provode osobe navedene u članku 262. stavku 1. Zakona, s time da depozitar provodi likvidaciju i u slučaju iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika. Odmah po donošenju odluke o likvidaciji, odnosno po imenovanju određene osobe likvidatorom, UAIF i/ili depozitar AIF-a dužni su osobi koja provodi likvidaciju odnosno likvidatoru bez odlaganja dati na uvid poslovne knjige i dokumentaciju AIF-a.

(2) U slučaju iz članka 262. stavka 1. točke 3. Zakona, Agencija za likvidatora otvorenog AIF-a može imenovati fizičku ili pravnu osobu. Agencija je dužna na svojim internetskim stranicama objaviti javni natječaj za osobu likvidatora najmanje tri dana prije donošenja odluke o njegovu imenovanju. Agencija može za likvidatora imenovati i osobu koja se nije javila na objavljeni natječaj. Prilikom imenovanja likvidatora Agencija se dužna rukovoditi prvenstveno interesima ulagatelja, odnosno AIF-a te zaštitom integriteta tržišta kapitala.

(3) Na imenovanje fizičke osobe likvidatorom otvorenog AIF-a na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 36. Zakona koje propisuju uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, osim odredaba stavka 1. točke 8. i stavka 2. i 4. istoga članka. Likvidator ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika. Likvidatorom ne može biti imenovana osoba koja je zaposlenik Agencije.

(4) Ako je likvidatorom otvorenog AIF-a imenovana pravna osoba, radnik te osobe koji obavlja rukovodeću funkciju u postupku likvidacije otvorenog AIF-a mora ispunjavati uvjete koje propisuje članak 36. Zakona za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, osim odredaba stavka 1. točke 8. i stavka 2. i 4. istoga članka, s time da ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika.

(5) Nakon donošenja odluke o likvidaciji, likvidator otvorenog AIF-a je dužan u nazivu otvorenog AIF-a navesti naznaku »u likvidaciji«.

Likvidacija otvorenog AIF-a s javnom ponudom

Članak 5.

Ako se radi o otvorenom AIF-u s javnom ponudom, na postupak njegove likvidacije, dostavu i sadržaj obavijesti imateljima udjela o početku likvidacije, izvještavanje Agencije o tijeku likvidacije, rokove za provođenje likvidacije, na unovčavanje imovine i isplatu imatelja udjela, na troškove likvidacije te na prestanak i produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fondova, ako odredbama ovoga Pravilnika nije izričito drugačije propisano.

Dostava i sadržaj obavijesti imateljima udjela o početku likvidacije

Članak 6.

(1) Likvidator je dužan kod likvidacije otvorenog AIF-a (bilo s javnom ili privatnom ponudom), u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o likvidaciji, svakom imatelju udjela dostaviti obavijest o početku likvidacije iz članka 263. stavka 2. Zakona.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. tvrtku i sjedište likvidatora, odnosno ime i prezime te prebivalište likvidatora,

2. naziv otvorenog AIF-a,

3. datum donošenja odluke o likvidaciji,

4. razlog provođenja likvidacije,

5. kratko obrazloženje postupka likvidacije, uključujući predviđeni rok trajanja i utjecaj likvidacije na udjele, odnosno imatelje udjela u otvorenom AIF-u,

6. upozorenje na pravne posljedice likvidacije iz članka 264. stavka 1. i stavka 2. te članka 265. Zakona, te

7. gdje, kada i na koji način je moguće dobiti dodatne informacije o likvidaciji otvorenog AIF-a.

(3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se imateljima udjela u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, u skladu s člankom 111. Zakona, osim u slučaju likvidacije iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, kada se obavijest smatra dostavljenom samom objavom na internetskim stranicama likvidatora, odnosno Agencije ako likvidator nema svoju internetsku stranicu.

Izvještavanje Agencije o tijeku likvidacije otvorenog AIF-a s privatnom ponudom

Članak 7.

(1) Likvidator otvorenog AIF-a je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom izraditi i dostaviti Agenciji i depozitaru plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza otvorenog AIF-a sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji otvorenog AIF-a.

(2) Likvidator je dužan u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji otvorenog AIF-a izraditi i dostaviti Agenciji revidirane godišnje izvještaje iz članka 215. Zakona sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji otvorenog AIF-a.

(3) Likvidator je dužan dostavljati mjesečno, najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i radnjama provođenja plana likvidacijskog postupka.

(4) Izvještaj iz stavka 3. ovoga članka likvidator dostavlja Agenciji u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju.

(5) Likvidator je dužan u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza otvorenog AIF-a i isplate preostale imovine imateljima udjela izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji otvorenog AIF-a.

(6) Iznimno od odredaba stavka 1.,2., 3. i 5. ovoga članka, u slučaju likvidacije iz članka 3. stavak 4. ovoga Pravilnika, likvidator je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji izraditi i dostaviti Agenciji i depozitaru samo izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji. Ova iznimka se primjenjuje i na likvidaciju otvorenih AIF-ova s javnom ponudom.

(7) Nakon završetka postupka likvidacije, likvidator je dužan sve poslovne knjige otvorenog AIF-a čuvati sukladno računovodstvenim propisima.

Rok za provođenje likvidacije otvorenog AIF-a s privatnom ponudom

Članak 8.

(1) Rok za provedbu likvidacije otvorenog AIF-a je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji.

(2) Ako likvidator ocijeni da je produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka u interesu imatelja udjela u otvorenom AIF-u, ili iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator će odrediti daljnji rok koji ne može biti dulji od 6 mjeseci te dostaviti Agenciji obrazloženje za njegovo produljenje.

(3) Ako niti produljenje roka u skladu sa stavkom 2. ovoga članka nije dovoljno da se zaštite interesi imatelja udjela u otvorenom AIF-u, odnosno iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator može odrediti daljnji rok koji ne može biti dulji od 6 mjeseci te dostaviti Agenciji obrazloženje za njegovo produljenje i tako sve dok je neophodno, pri čemu Agencija ima ovlaštenje naložiti likvidatoru dovršetak postupka likvidacije u određenom roku.

Unovčavanje imovine i isplata imatelja udjela otvorenog AIF-a s privatnom ponudom

Članak 9.

(1) U postupku provedbe likvidacije otvorenog AIF-a, likvidator unovčava imovinu otvorenog AIF-a prodajom iste.

(2) Nakon što Agenciji dostavi plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza otvorenog AIF-a iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, likvidator započinje sa unovčavanjem imovine otvorenog AIF-a.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, likvidator može dijelove imovine otvorenog AIF-a kao što su depoziti, financijske izvedenice, kratkoročni i dugoročni dužnički vrijednosni papiri unovčiti na prikladan način koji ne uključuje prodaju (npr. dospijeće), ravnajući se pri tome prvenstveno interesom imatelja udjela u otvorenom AIF-u te rokom koji je predviđen za provođenje likvidacije otvorenog AIF-a.

(4) Likvidator može za račun otvorenog AIF-a sklapati samo poslove koji su potrebni za zaštitu imovine otvorenog AIF-a, njeno unovčavanje te podmirenje obveza otvorenog AIF-a. Likvidator može obavljati i poslove zastupanja otvorenog AIF-a koji proizlaze iz prava pojedine vrste imovine od koje se otvoreni AIF sastoji, ali samo s ciljem zaštite imovine otvorenog AIF-a, odnosno interesa imatelja udjela u otvorenom AIF-u.

(5) Nakon što su podmirene obveze otvorenog AIF-a u skladu s člankom 265. stavkom 1. Zakona, likvidator će izraditi prijedlog za raspodjelu preostale neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u otvorenom AIF-u.

(6) Ako je unovčen samo dio imovine otvorenog AIF-a, a podmirene su obveze otvorenog AIF-a u skladu s člankom 265. stavkom 1. Zakona, likvidator može izraditi prijedlog za raspodjelu samo unovčenog dijela imovine otvorenog AIF-a imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u otvorenom AIF-u, ako je to u interesu imatelja udjela.

(7) Ukoliko se zbog zastoja unovčavanja imovine otvorenog AIF-a vrše isplate imateljima udjela sukladno njihovim udjelima u otvorenom AIF-u u više navrata, prilikom svake isplate imateljima udjela likvidator će ih izvijestiti o imovini na čije se unovčavanje čeka, razlozima nemogućnosti unovčavanja te imovine i ukoliko je moguće roku u kojem se očekuje unovčavanje imovine.

(8) Obavijest iz stavka 7. ovog članka uputit će se imateljima udjela u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju.

(9) U slučaju da likvidaciju nije moguće provesti, odnosno unovčiti imovinu otvorenog AIF-a i isplatiti imateljima udjela razmjeran dio preostale neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a niti u produljenom roku iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, likvidator može radi završetka postupka likvidacije preostalu imovinu otvorenog AIF-a prenijeti imateljima udjela, razmjerno veličini njihovih udjela u otvorenom AIF-u, osim ako se neki od imatelja udjela tome protive. Pravilima AIF-a moguće je za ovaj slučaj propisati i drugačiji način podjele ili prijenosa imovine, pod uvjetom da su svi imatelji udjela suglasni.

(10) Prilikom svake isplate dijela preostale neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, imateljima udjela mora biti dostupno izvješće iz kojeg je vidljivo stanje imovine i obveza otvorenog AIF-a u postupku likvidacije.

Članak 10.

Nakon završetka postupka likvidacije AIF-a, odnosno nakon što Agencija zaprimi zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji AIF-a iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika, odnosno početne i završne likvidacijske financijske izvještaje iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika, u registru UAIF-a i AIF-ova upisuje se završetak postupka likvidacije AIF-a i isti se briše iz registra.

Troškovi likvidacije otvorenog AIF-a s privatnom ponudom

Članak 11.

(1) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, otvorenom AIF-u se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi, osim naknada depozitaru i troškova vezanih uz postupak likvidacije.

(2) Troškovi vezani uz postupak likvidacije otvorenog AIF-a obuhvaćaju troškove za unovčavanje imovine otvorenog AIF-a, podmirenje obveza otvorenog AIF-a i eventualnu raspodjelu imovine ulagateljima, troškove obavještavanja ulagatelja iz članka 6. i članka 9. stavka 7. ovog Pravilnika, troškove revizije u likvidaciji, naknadu likvidatoru te sve ostale troškove koji se pojave kao neophodni u postupku likvidacije, odnosno za koje likvidator procijeni da su u interesu imatelja udjela.

(3) U slučaju iz članka 262. stavka 1. točke 3. Zakona, naknadu likvidatoru AIF-a određuje Agencija. U ostalim slučajevima likvidator određuje primjerenu naknadu koju dostavlja Agenciji na suglasnost.

(4) Naknada likvidatoru određuje se kao naknada za upravljanje propisana pravilima AIF-a, uz iznimnu mogućnost uvećanja do 100% kada je to opravdano. Ovo pravilo se primjenjuje i na likvidaciju otvorenih AIF-ova s javnom ponudom.

(5) Troškovi vezani uz postupak likvidacije otvorenog AIF-a i naknada likvidatoru isplaćuju se iz imovine otvorenog AIF-a nakon podmirenja obveza dospjelih do dana donošenja odluke o likvidaciji, a prije podmirenja ostalih obveza AIF-a i raspodjele imovine imateljima udjela.

PRESTANAK I PRODULJENJE TRAJANJA OTVORENOG AIF-A S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 12.

Ako pravila otvorenog AIF-a s privatnom ponudom koji je osnovan na određeno vrijeme predviđaju mogućnost prestanka AIF-a prije datuma određenog tim pravilima, odnosno mogućnost produljenja trajanja AIF-a, onda se tim pravilima moraju urediti uvjeti i način prestanka, odnosno produljenja trajanja tog AIF-a.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/11

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 7. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.