Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze

NN 32/2014 (12.3.2014.), Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

588

Na temelju odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2014. donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI BURZE I POSTUPKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE BURZE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za članstvo u upravi burze, postupak za izdavanje suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze,

2. sadržaj programa vođenja poslova burze, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave burze koji predstavlja program,

3. sadržaj politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave burze,

4. postupak za izdavanje prethodne suglasnosti članu uprave burze za člana uprave trgovačkog društva unutar iste grupe i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3. Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

4. Kandidat – osoba koja je podnijela Agenciji zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na dužnost člana uprave burze,

5. Povezane osobe – osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. točkom 25. Zakona te osobe iz članka 293. stavka 3. Zakona,

6. Sukob interesa – okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom burze, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na upravu središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI BURZE

Članak 4.

(1) Član uprave burze može biti osoba koja dobije suglasnost Agencije za imenovanje člana uprave burze sukladno članku 287. Zakona i koja trajno ispunjava uvjete propisane odredbama članka 286. u vezi s člankom 21.a Zakona.

(2) Agencija će izdati prethodnu suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave burze osobi koja:

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, dobar ugled, sposobnost i iskustvo za vođenje poslovanja burze pažnjom dobrog stručnjaka,

– ispunjava uvjete propisane člankom 286. Zakona, i

– programom iz članka 10. Pravilnika dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje burze.

(3) Agencija će pri procjeni primjerenosti kandidata za člana uprave voditi računa i o raznolikosti strukture uprave s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo te o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje burza obavlja i rizicima kojima je ili kojima će biti izložena.

Stručne kvalifikacije i sposobnost

Članak 5.

(1) Stručne kvalifikacije u skladu s odredbama 286. stavka 1. Zakona potrebne za obavljanje dužnosti člana uprave burze ima osoba, koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) stručni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Agencija može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, provjeravati:

1.) kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

a) financijskim tržištima,

b) računovodstvenom okviru,

c) regulatornom okviru,

d) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

e) upravljanju rizicima,

f) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

g) analizi financijskih podataka.

2.) sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja burze, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Dobar ugled

Članak 6.

(1) Dobar ugled u smislu odredbi članka 286. stavka 1. Zakona nema osoba:

a) kojoj je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugoga nadležnog tijela,

b) protiv koje je pokrenuta istraga odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13),

c) protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela sukladno članku 286. stavku 5. Zakona u vezi s člankom 21a. stavka 1. točke 6. Zakona,

d) protiv koje je pokrenuta istraga ili protiv koje je potvrđena optužnica odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka,

e) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

f) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,

g) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i

h) za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka a) do d) Agencija će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Agencija će voditi računa i o većem broju lakših kaznenih ili prekršajnih djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točka e) Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Agencije ili drugoga nadležnog tijela.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka f) i g) Agencija će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju.

(5) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točke g) uzet će se u obzir financijska stabilnost kandidata i njezin moguć utjecaj na ugled kandidata. Pritom će Agencija analizirati:

– dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

– nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),

– je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog bankrota,

– je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 286. stavku 5. u vezi s člankom 21.a stavkom 1. točkom 6. Zakona,

– podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak.

Iskustvo

Članak 7.

(1) Iskustvom na rukovodećim položajima u smislu članka 286. stavka 5. Zakona, smatra se:

1.) iskustvo u upravi burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije i/ili

2.) iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije, bitnim za obavljanje njihove djelatnosti.

(2) Iskustvom u vođenju drugih usporedivih poslova u smislu članka 286. stavka 5. Zakona smatra se:

1.) iskustvo rukovođenja poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama, na kojima se osoba imala prilike upoznati s poslovanjem na financijskim tržištima,

2.) rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave, odnosno u tijelu nadležnom za nadzor burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije, ili

3.) iskustvo prokurista ili savjetnika uprave burze, investicijskog društva, kreditne institucije ili druge financijske institucije.

(3) Pri procjenjivanju trajanja iskustva kandidata Agencija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao, kandidat stekao najmanje šest godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka Pravilnika.

Sukob interesa članova uprave

Članak 8.

(1) U skladu s odredbom članka 286. stavka 5. u vezi s člankom 21.a stavkom 1. točkom 3. Zakona, smatra se da postoji sukob interesa:

1.) ako kandidat za člana uprave burze ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s burzom (primjerice, ako društvo povezano s članom uprave ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga burzi u kojoj je ta osoba član uprave i dr.),

2.) ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

(2) Agencija će pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzeti u obzir:

– prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat radio u burzi ili drugim trgovačkim društvima,

– osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima uprave, članovima nadzornog odbora, višim rukovodstvom burze te društva unutar iste grupe, te

– osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s imateljima kvalificiranog udjela u burzi.

POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI TE DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 9.

(1) Kandidat za člana uprave dužan je dobiti suglasnost Agencije u skladu s odredbama članka 287. Zakona te je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanjem dužan priložiti pisanu suglasnost nadzornog odbora burze, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u burzi i dokumentaciju propisanu ovim člankom Pravilnika.

(2) Pisana suglasnost nadzornog odbora burze, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u burzi mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na izdavanje suglasnosti za imenovanjem kandidata članom uprave i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata za člana uprave burze. Za potrebe pribavljanja pisane suglasnosti od strane nadzornog odbora, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave burze kao i za potrebe procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave iz stavka 4. točke 8. ovog članka, kandidat za člana uprave dužan je nadzornom odboru burze odnosno organu nadležnom za imenovanje članova uprave burze odnosno burzi, dostaviti na uvid dokumentaciju iz stavka 3. i stavka 4. točke 1. do 7. ovog članka Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dužnost i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati te najmanje sljedeće:

1.) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,

2.) informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3.) informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,

4.) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

5.) informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

6.) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je ista dostupna,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

– broj radnika kojima je kandidat za člana uprave rukovodio,

7.) pri inicijalnom imenovanju u toj burzi informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti,

8.) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21a. stavku 1. točki 6. u svezi s člankom 286. stavkom 5. Zakona odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

9.) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

10.) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 9. ovog stavka ovog članka Pravilnika, a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

11.) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

12.) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

13.) informaciju o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

14.) informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe s burzom, članovima uprave, nadzornog odbora, višim rukovodstvom burze kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u burzi, i

15.) informaciju o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave, koja je provedena u skladu s politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave, donesenom sukladno članku 286. stavku 5. u vezi s člankom 21.a stavkom 4. Zakona i članku 17. Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga ovog Pravilnika, kojem se prilažu:

1.) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),

2.) ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

3.) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju dužnost člana uprave burze, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao potrebno radno iskustvo iz članka 7. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika, pri čemu valja navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,

4.) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu za posljednje tri godine,

5.) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21a. stavku 1. točki 6. u vezi s člankom 286. stavkom 5. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

6.) uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, i to:

a) za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te

b) za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,

7.) program vođenja poslovanja iz članka 10. ovog Pravilnika,

8.) obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika provela burza u skladu s člankom 18. Pravilnika,

9.) pisana suglasnost nadzornog odbora burze, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave burze iz stavka 2. ovog članka Pravilnika,

10.) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

(5) Kada se ista osoba ponovno imenuje za člana uprave burze zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 2.), 3.) i 4.) stavka 4. ovoga članka.

(6) Osim dokumenata iz stavka 4. ovoga članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(7) Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

(8) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave pod točkom 2. stavka 4. dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(9) Ako utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu nepotpuna, Agencija će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

(10) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, Agencija će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

Program vođenja poslova burze

Članak 10.

(1) Program vođenja poslova burze za mandatno razdoblje iz 287. stavka 9. Zakona dostavlja se Agenciji u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

1. opis temeljnih pretpostavki koje su uzete u obzir prilikom izrade programa;

2. osnovne informacije o burzi, uključujući informacije o djelatnostima koje obavlja i vrstu financijskih instrumenata s kojima se trguje na burzi te kratak opis stanja u burzi (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu);

3. opis okruženja u kojem burza posluje i njezin položaj u odnosu na sektor u kojem posluje i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe);

4. detaljan opis planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije), te istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje;

5. financijski plan s podrobnim opisom svih planiranih aktivnosti za projicirana razdoblja, s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitaka za mandatno razdoblje;

6. plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika;

7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve u cilju adekvatnog prepoznavanja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje na burzi;

8. razgraničenja ovlasti među članovima uprave burze, s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje;

9. opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

10. plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti burze koji namjerava provoditi,

11. opis predviđenog sustava interne revizije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) burze sa zakonskim i podzakonskim odredbama,

12. pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,

13. opis plana izdvajanja poslovnih procesa,

14. u zaključku treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Prilikom izrade programa vođenja poslova burze iz stavka 1. kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pribaviti koji od podataka navedenih u stavku 1. ovog članka, potrebnih za izradu programa vođenja poslova burze, potrebno je u zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Pravilnika navesti razloge nemogućnosti pribavljanja podataka.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave burze

Članak 11.

(1) Kada Agencija u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova društva u skladu s člankom 287. stavkom 9. Zakona, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(2) Agencija provodi ocjenjivanje programa vođenja poslova burze vodeći računa osobito o:

a) realnosti pretpostavki programa,

b) predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarivanje ciljeva,

c) planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

d) usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.

(3) Agencija provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova burze vodeći osobito računa o:

a) poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

b) poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje burze i tržište kapitala,

c) poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izložena burza,

d) poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa burze,

e) poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja burze,

f) poznavanju poslovanja burze i poznavanju gospodarskog okruženja.

Članak 12.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave burze na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore.

Zahtjev za člana uprave burze

Članak 13.

(1) Zahtjev iz članka 9. stavka 1. Pravilnika mora u cijelosti biti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(2) Kandidat za člana uprave burze dužan je istinito i potpuno navesti podatke u obrascu zahtjeva iz Priloga Pravilnika.

(3) Zahtjev potpisuje kandidat za člana uprave burze, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu

Članak 14.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Agencija donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze.

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja burze u svim okolnostima.

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 10. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave burze.

Članak 15.

(1) Burza je dužna kontinuirano pratiti i procjenjivati ispunjavanje uvjeta članova uprave sukladno članku 19. Pravilnika te Agenciju obavještavati o promjenama informacija na temelju kojih je nadzorni odbor izdao suglasnost iz članka 9. stavka 2. Pravilnika.

(2) Član uprave burze kojemu je Agencija izdala suglasnost sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona dužan je Agenciju obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev, a na temelju kojih je Agencija izdala suglasnost za imenovanje člana uprave burze.

(3) Obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka burza odnosno član uprave burze dužni su dostaviti Agenciji po svakoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

SADRŽAJ POLITIKE BURZE I DINAMIKA PROCJENE ISPUNJENJA UVJETA ZA ČLANOVE UPRAVE

Interni akti burze

Članak 16.

(1) Burza je dužna usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave sukladno članku 286. stavku 5. u vezi s člankom 21.a stavkom 4. Zakona, kojom će propisati ciljanu strukturu uprave s obzirom:

1.) na vrstu, opseg i složenost poslova burze,

2.) na profil rizičnosti burze i

3.) na poslovnu strategiju burze.

(2) Politiku iz stavka 1. ovoga članka donosi uprava. Burza može svojim internim aktima predvidjeti da politiku iz stavka 1. ovog članka, donosi uz suglasnost nadzornog odbora burze.

(3) Burza može politikom, s obzirom na ciljanu strukturu uprave, detaljno propisati uvjete za članove uprave, uključujući:

1.) njihovu specifičnu nadležnost,

2.) odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti,

3.) zahtjev za kontinuiranu edukaciju i

4.) zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti.

(4) Pri procjeni dobrog ugleda i sukoba interesa burza je dužna voditi računa o tome da članovi uprave trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled i ne smiju biti u sukobu interesa u odnosu na burzu, dioničare burze, članove nadzornog odbora i ostale članove uprave burze, više rukovodstvo burze, te je dužna razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled odnosno upućivati na potencijalni sukob interesa tih osoba.

(5) Burza je dužna utvrditi postupak kontinuirane edukacije članova uprave kojim će osigurati da njihova stručna znanja budu trajno prikladna.

Politika o postupku procjene ispunjenja uvjeta i odluka o ispunjenju uvjeta za člana uprave burze

Članak 17.

Burza je dužna politikom najmanje propisati sljedeće:

1.) postupak imenovanja komisije odgovorne za provedbu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave burze,

2.) postupak procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave burze uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka,

3.) informacije i dokumentaciju koje član uprave, treba dostaviti burzi za provedbu procjene,

4.) način dostavljanja obrazložene procjene ispunjavanja uvjeta za člana uprave burze nadzornom odboru burze radi davanja suglasnosti iz članka 9. stavka 2. Pravilnika,

5.) situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu ispunjenja uvjeta za pojedinog člana uprave, i

6.) oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave burze.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave

Članak 18.

(1) Burza je dužna prije no što kandidat za člana uprave burze podnese zahtjev Agenciji u skladu s odredbama članka 287. Zakona, provesti postupak procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave svakoga kandidata u skladu sa politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave iz članka 17. Pravilnika.

(2) Pri provođenju redovne procjene ispunjenja uvjeta članova uprave, burza je dužna voditi računa o primjerenosti uprave u cjelini.

(3) Burza je dužna najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene ispunjenja uvjeta članova uprave burze s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, burza je dužna provesti izvanrednu procjenu ispunjenja uvjeta člana uprave kada nastupe okolnosti za provjeru ispunjavanja uvjeta za člana uprave propisane politikom iz članka 17. stavka 1. točke 5) Pravilnika.

(5) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka burza može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na ispunjavanje uvjeta člana uprave.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene ispunjavanja uvjeta za člana uprave

Članak 19.

(1) Nadzorni odbor izdaje pisanu suglasnost iz članka 9. stavka 2. Pravilnika kandidatu za člana uprave temeljem procjene koja mu je dostavljena u skladu s politikom o postupku procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave burze iz članka 17. Pravilnika.

(2) Ako burza u postupku naknadne procjene ispunjavanja uvjeta članova uprave utvrdi da član uprave više nije primjeren, dužna je obavijestiti Agenciju. Ako burza ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, burza može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka burza je dužna u roku iz članka 15. stavka 3. Pravilnika, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Agenciju o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti. Rezultate procjene i odluku burza je dužna obrazložiti.

(4) Burza je dužna sve postupke procjene ispunjavanja uvjeta pojedinih članova uprave adekvatno dokumentirati.

(5) Burza je dužna obvezati članove uprave da je obavijeste o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje da je obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena ispunjavanja uvjeta za člana uprave burze, nepromijenjeni.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ČLANU UPRAVE BURZE ZA IMENOVANJE ČLANOM UPRAVE U TRGOVAČKOM DRUŠTVU UNUTAR ISTE GRUPE

Članak 20.

(1) Član uprave burze kojemu je Agencija izdala suglasnost za imenovanje za člana uprave u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom dužan je, prije imenovanja za člana uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe, podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti, sukladno članku 286. stavku 2. Zakona i ovom Pravilniku.

(2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, dužan je:

– u zahtjevu istinito i potpuno obrazložiti razloge iz kojih podnosi zahtjev iz stavka 1. ovog članka Pravilnika,

– u zahtjevu detaljno opisati svoj odnos s trgovačkim društvom u čiju upravu se predlaže imenovati za člana uprave te odnos s drugim osobama koje su financijski, upravljački ili na koji drugi način povezane s njim u smislu odredbe članka 2. točke 5. Pravilnika,

– u zahtjevu opisati politike sprječavanja sukoba interesa koje je donijela burza i društvo na koje se odnosi zahtjev, te

– zahtjev vlastoručno potpisati, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Pravilnika potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju o trgovačkom društvu na koje se odnosi zahtjev:

1. statut društva s ispravom na temelju koje je usvojen;

2. podaci o vlasničkoj strukturi;

3. ovjereni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca;

4. detaljan prikaz organizacijske strukture;

5. financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji;

6. potvrda o plaćenim pristojbama i naknadama;

7. dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(4) Agencija će izdati prethodnu suglasnost podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Pravilnika pod uvjetom da na temelju zahtjeva iz stavka 2. i dokumentacije iz stavka 3. ovog članka Pravilnika, utvrdi:

– da, uzimajući u obzir članak 8. Pravilnika, isti nije u sukobu interesa u odnosu na burzu, članove nadzornog odbora i članove uprave burze, više rukovodstvo burze, imatelje kvalificiranog udjela u burzi, te

– da će isti uz obavljanje dužnosti člana uprave trgovačkog društva unutar iste grupe, moći posvetiti dovoljno vremena kvalitetnom ispunjavanju dužnosti člana uprave burze.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (»Narodne novine« broj 117/13).

Klasa: 011-02/14-04/16

Urbroj: 326-770-14-1

Zagreb, 7. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG

Ur. broj: ______________

Zagreb, ______________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE BURZE

1. PODACI O BURZI:

Tvrtka _____________________________________________

Sjedište ____________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. ZAHTJEV SE PODNOSI RADI IZDAVANJA PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE NA DUŽNOST:

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. PODACI O OSOBI KOJA PODNOSI ZAHTJEV:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je ista dostupna, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj zaposlenika kojima ste rukovodili)

8. INFORMACIJA O PREPORUCI (navesti ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje je kandidat radio u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI RAZLOZIMA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

9. FINANCIJSKO STANJE (opisati svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazite li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad njegovom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

10. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navesti informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat je ili je bio značajni dioničar ili u kojima ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

11. PROCJENA ISPUNJENJA UVJETA ZA ČLANA UPRAVE OD STRANE DRUGOG NADLEŽNOG TIJELA (navesti je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave za kandidata već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

12. POSLOVNI ODNOSI S BURZOM (navesti sve informacije o svim poslovnim odnosima te opisati poslovne odnose kandidata i s kandidatom povezanih osoba s burzom, članovima uprave, članovima nadzornog odbora i višim rukovodstvom burze kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u burzi, informacije o dionicama, poslovnim udjelima ili drugim financijskim interesima koje kandidat ili s njim povezane osobe imaju u burzi i u trgovačkom društvu unutar iste grupe)

13. Navesti sve druge činjenice i okolnosti za koje kandidat smatra da bi mogle biti važne za ocjenu njegove primjerenosti za obavljanje dužnosti predsjednika ili člana uprave burze.

14. IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE BURZE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK (podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)

(zaokružiti željeni odgovor)

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 21.a stavku 1. točki 6. Zakona u vezi s člankom 286. stavkom 5. Zakona? DA/NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?        DA/NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja?                         DA/NE

4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?         DA/NE

5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?                                      DA/NE

6. Je li protiv Vas izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja ovog Zakona i podzakonskih akata ili bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa? DA/NE

7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš dobar ugled?      DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datum                                                                                          Potpis kandidata

PRILOZI ZAHTJEVU:

1) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,

2) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

3) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju dužnost člana uprave u burzi u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,

4) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

5) izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21a. stavku 1. točki 6. u vezi s člankom 286. stavkom 5. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

6) uvjerenja odnosno podaci o kaznenoj i prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, i to:

• za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

• za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i

7) program vođenja poslova burze iz članka 10. ovog Pravilnika,

8) obrazložena procjena ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. članka 9. Pravilnika provela burza u skladu s člankom 18. Pravilnika,

9) pisana suglasnost nadzornog odbora burze odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u burzi iz članka 9. stavka 2. Pravilnika,

10) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

32 12.03.2014 Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze 32 12.03.2014 Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze