Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

NN 32/2014 (12.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

589

Na temelju odredbi članka 296. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2014. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (»Narodne novine« br. 117/13), u članku 3. riječi: »strane isprave« zamjenjuju se riječima: »isprave na stranom jeziku«.

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze u skladu s člankom 296. stavak 1. Zakona odnosno uprava društva u skladu s člankom 296. stavak 2. Zakona na Obrascu IOB, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«

U stavku 2. iza riječi: »IOB« dodaju se riječi: »sukladno članku 6. Pravilnika«.

U stavku 4. iza riječi: »osnivači burze« dodaju se riječi; »odnosno članovi uprave društva«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki 4. riječi: »292., 292.a i 293.« zamjenjuju se riječima: »292. i 292.a«.

U točki 14. riječi: »292., 292a. i 293.« zamjenjuju se riječima: »292., 292.a, 293., 294 i 295.«.

U točki 15. riječ: »osnivači« zamjenjuju se riječima: »podnositelje zahtjeva«.

Članak 4.

U članku 6. ispred riječi: »Uz« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, u Obrascu IOB, podnositelj zahtjeva je dužan ispuniti podatke pod točkama 1. do 3., 5. i 8.«

Članak 5.

U prilogu Pravilnika, obrazac Obrazac IOB, mijenja se i glasi:

[Obrazac IOB]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači odnosno članovi uprave društva sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika ili članovi uprave burze sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

1) Poslovi iz članka 281. Zakona za koje burza podnosi zahtjev: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)


1. Upravljanje uređenim tržištem

      

2. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članaka 104., 113., 114. i 341a. Zakona


3. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članaka 104., 113., 114. i 341a. Zakona


4. Vođenje službenog registra propisanih informacija


5. Poslovi upravljanja MTP-om, pod uvjetima i na način propisan odredbama članaka 119. do 135. Zakona


6. Druge djelatnosti iz članka 281. stavka 3. i 4. Zakona, navesti koje:

2) Vrsta financijskih instrumenata za koje se podnosi zahtjev: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

      

1. Sve financijske instrumente


2. Pojedine financijske instrumente, i to:


a) prenosivi vrijednosni papiri


b) instrumenti tržišta novca


c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja


d) izvedenice

3.) Podaci o Podnositelju zahtjeva:

1.

Adresa sjedišta:

2.

Poslovna adresa:

3.           

Broj telefona:

4.

Broj telefaksa:

5.

Elektronička pošta:

6.

Internetske stranice:

7.

Broj zaposlenih:

8.

Statistički broj burze dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:

9.

Matični broj subjekta (MBS):

10.

Osobni identifikacijski broj (OIB):

11.

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

12.

Iznos temeljnog kapitala:

13.

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

4.) Popis osnivača (ispuniti kod osnivanja novog društva):

Redni broj

Ime prezime/tvrtka

Adresa prebivališta/sjedišta

OIB

1.
2.
3.
5.) Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Podnositelja zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

Funkcija

Broj dionica

1.
2.
3.
6.) Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva:

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

OIB

Broj dionica

1.
2.
3.
7.) Popis osoba koje su u smislu članka 4. točke 25. Zakona, povezane s osobama iz točaka 4., 5. i 6. ovog zahtjeva:

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

OIB

Broj dionica

1.
2.
3.
8.) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

Račun za redovno (kunsko/devizno) poslovanje

1.2.3.9.) Ima li Podnositelj zahtjeva nekretnine u vlasništvu/posjedu?

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

Adresa

Opis i podaci iz Zemljišnih knjiga/Katastra (katastarska općina, čestica, broj uloška)

1.
2.
3.
10.) DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

U desnom stupcu unesite znak »X« u odgovarajućoj koloni

   DA

    NE

1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz
djelatnosti propisane člankom 281. Zakona?2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno
upravljanje Podnositelja zahtjeva?3. Je li bilo kojoj od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća
suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela?4. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno je li protiv
iste pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela propisana člankom 286. stavkom 5. u vezi s
člankom 21.a stavkom 1. točkom 6. Zakona?5. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste je
pokrenuta istraga odnosno vodi se kazneni postupak za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira
(»Narodne novine« 84/02 i 136/08), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta (»Narodne novine« 152/08) i Zakonom o
trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,
152/11, 111/12, 144/12, 68/13)?6. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena za neki od prekršaja
iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?7. Je li protiv bilo koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pokrenut prekršajni postupak
iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?8. Je li otvoren stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija nad Podnositeljem zahtjeva?9. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva prema vašim saznanjima bilo kakav
sudski postupak koji bi negativno mogao utjecati na financijsku stabilnost burze?
(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)10. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom trgovačkom društvu?11. Je li bilo koja osoba navedena pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposlena
u drugom trgovačkom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom trgovačkom društvu?POTPISNA STRANICA

Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Podnositelja zahtjeva, odnosno osnivači Podnositelja zahtjeva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Podnositelj zahtjeva izjavljuju da je isti pročitan u cijelosti, a isti su ga potpunosti razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajena nikakva informacija koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje suglasnosti.

Potpisnici ovog Upitnika izjavljuju da su upoznati s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine kazneno djelo.

Naziv društva:

Datum:Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:

Vlastoručni potpis:Pečat Društva:

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/51

Urbroj: 326-770-14-2

Zagreb, 7. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

32 12.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi 32 12.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi