Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-279/2012 od 20. veljače 2014.

NN 32/2014 (12.3.2014.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-279/2012 od 20. veljače 2014.

32 12.03.2014 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-279/2012 od 20. veljače 2014.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

592

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davor Krapac, Ivan Matija, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio I. V. iz R., na sjednici održanoj 20. veljače 2014. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Crikvenici dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem P-780/2013 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, I. V. iz R. D. B. 71/5, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 20.900,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnositelj je 12. siječnja 2012. podnio ustavnu tužbu smatrajući da u parničnom postupku, koji se vodi u povodu revizije pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) pod brojem Rev-1073/2008, nije donesena odluka u razumnom roku, čime mu je povrijeđeno njegovo pravo na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

I. ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u spis Općinskog suda u Crikvenici (ranije: Općinskog suda u Senju) broj: P-780/2013 (ranije broj: P-128/02, P-134/05), utvrdio sljedeće pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Parnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Senju 5. prosinca 2002. tužbom podnositelja protiv tuženika Grada Senja radi utvrđenja prava vlasništva i isplate.

Ročište je održano 7. veljače 2003., a 21. veljače 2003. održano je ročište na licu mjesta na kojemu je izvršen očevid, opis lica mjesta i skica lica mjesta te su saslušana dva svjedoka.

Podneskom od 7. ožujka 2003. umješači (17) te podneskom od 13. ožujka 2003. umješač (1) traže sudjelovanje u postupku na strani tuženika.

Nalaz i mišljenje je 3. srpnja 2003. mjernik – vještak dostavio sudu.

Na ročištu održanom 9. rujna 2003. saslušan je podnositelj.

Sud je rješenjem broj: P-128/02-19 od 9. rujna 2003. odbio prijedlog umješača za stupanje u parnicu na strani tuženika.

Županijski sud u Gospiću je rješenjem broj: Gž-310/03-2 od 30. listopada 2003. odbio kao neosnovanu žalbu (trojice) umješača i potvrdio prvostupanjsko rješenje od 9. rujna 2003.

Podneskom od 7. siječnja 2004. podnositelj požuruje postupanje suda.

Nakon toga, ročišta su održana 3. veljače 2004. i 13. veljače 2004. na kojemu je saslušan svjedok i tuženik je podnio zahtjev za izuzeće suca, ujedno i predsjednika Općinskog suda u Senju.

Županijski sud u Gospiću je rješenjem broj: 12 Su-54/04 od 1. lipnja 2004. odbio kao neosnovan zahtjev tuženika za izuzeće suca, ujedno i predsjednika Općinskog suda u Senju.

Na ročištu održanom 19. srpnja 2004. tuženik je podnio protutužbu i glavna rasprava je zaključena.

Na ročištu održanom 23. srpnja 2004. sud je objavio presudu broj: P-128/02, kojom je usvojio tužbeni zahtjev podnositelja i odbio kao neosnovan protutužbeni zahtjev tuženika – protutužitelja.

Županijski sud u Gospiću je rješenjem broj: Gž-458/04-2 od 23. lipnja 2005. ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak i odluku.

Predsjednik suda – sudac Općinskog suda u Senju podnio je 15. srpnja 2005. predsjedniku Županijskog suda u Gospiću zahtjev za njegovo izuzeće, kao i zahtjev za izuzeće cijelog Općinskog suda u Senju za postupanje u predmetu broj: P-134/05.

Županijski sud u Gospiću je rješenjem broj: 12-Su-177/05 od 28. prosinca 2005. odbio zahtjev za izuzeće predsjednika suda – suca Općinskog suda u Senju, kao i zahtjev za izuzeće Općinskog suda u Senju u predmetu broj: P-134/05.

Podneskom od 6. srpnja 2006. podnositelj požuruje postupanje suda.

Nakon toga, ročište je održano 5. ožujka 2007., a ročište zakazano za 10. svibnja 2007. odgođeno je zbog službene spriječenosti suca.

Iduće ročište održano je 6. lipnja 2007. na kojemu su saslušana četiri svjedoka, a na ročištu održanom 14. rujna 2007. saslušana su tri svjedoka, a uređujući sudac podnio je Vrhovnom sudu zahtjev za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u ovom predmetu.

Vrhovni sud je rješenjem broj: Grl-397/07-2 od 4. listopada 2007. odbio zahtjev Općinskog suda u Senju za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u ovom predmetu.

Nakon toga, na ročištu održanom 25. siječnja 2008. glavna rasprava je zaključena i objavljena je presuda broj: P-134/05-58 kojom je u točki I. izreke prihvaćen tužbeni zahtjev podnositelja te je tuženiku – protutužitelju naloženo plaćanje troškova parničnog postupka podnositelju, a u točki II. izreke odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika – protutužitelja.

Županijski sud u Gospiću je presudom broj: Gž-147/08-2 od 8. svibnja 2008. u točki I. izreke odbio kao neosnovanu žalbu tuženika – protutužitelja i potvrdio prvostupanjsku presudu, dok je u točki II. izreke odredio da je dopuštena revizija protiv presude.

Tuženik – protutužitelj je 5. srpnja 2008. izjavio reviziju.

Spis je 15. rujna 2008. dostavljen Vrhovnom sud na postupanje.

Vrhovni sud je presudom i rješenjem broj: Rev-1073/08-2 od 30. listopada 2013. djelomično potvrdio, a djelomično ukinuo nižestupanjske odluke te u ukinutom dijelu predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Predmet se vodi pred Općinskim sudom u Crikvenici pod brojem P-780/2013.

II. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u članku 29. stavku 1. Ustava.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedeće navedenim utvrđenjima.

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Senju 5. prosinca 2002.

Do dana donošenja odluke Ustavnog suda postupak nije okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana donošenja odluke Ustavnog suda postupak trajao jedanaest (11) godina, dva (2) mjeseca i dvadeset (20) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se vodio pred sudovima sva tri stupnja, koji su prema ocjeni Ustavnog suda postupali neučinkovito i protivno načelu ekonomičnosti postupka.

Postupak se ponovno vodi pred prvostupanjskim sudom te još uvijek nije okončan.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE
(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ustavni sud ocjenjuje da podnositelj nije pridonio duljini trajanja postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud ocjenjuje da se ne radi o osobito složenom predmetu.

III. OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio u trajanju od preko jedanaest godina. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neučinkovito postupanje sudova te okolnost da postupak još uvijek nije okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja da neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je, na temelju članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao u točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Predsjednik Općinskog suda u Crikvenici dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

8. Odluka o objavi (točka V. izreke ove odluke) temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-279/2012

Zagreb, 20. veljače 2014.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Snježana Bagić, v. r.