Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

NN 33/2014 (14.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

MINISTARSTVO TURIZMA

602

Na temelju odredbi članka 7. stavka 4., članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2. i članka 19. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE »HOTELI«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, broj 88/07., 58/08., 62/09. i 63/13), u članku 2. stavku 4. iza riječi: »stavka 1. ovog članka« dodaju se riječi: «,osim za lječilišne vrste,«.

U stavcima 5. do 8. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

»7. Difuzni hotel,

8. Integralni hotel (udruženi).«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Da bi objekti bili razvrstani u vrste Hotel baština, Difuzni hotel i Integralni hotel, moraju osim uvjeta iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovog članka ispunjavati i uvjete za vrstu Hotel baština propisane za vrstu Hotel baština (heritage) sukladno Prilogu A. ovog Pravilnika, za vrstu Difuzni hotel propisane za vrstu Difuzni hotel sukladno Prilogu B. ovog Pravilnika, a za vrstu Integralni hotel propisane za vrstu Integralni hotel sukladno prilogu C. ovog Pravilnika.«.

Dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Sve vrste objekata iz skupine Hoteli u kojima ugostiteljske usluge pruža zdravstvena ustanova ili druga pravna i fizička osoba koja se bavi zdravstvenom djelatnošću mogu se nazivati lječilišnom vrstom odnosno: Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel.«.

Članak 3.

U prilozima Pravilnika mijenja se »Prilog A. – UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA (HERITAGE) i dodaju se: uvjeti utvrđeni u »PRILOGU B. – UVJETI ZA DIFUZNI HOTEL« i »PRILOGU C. – UVJETI ZA INTEGRALNI HOTEL (UDRUŽENI)«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Hotel baština je objekt u kojem se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge.

(2) Hotel baština mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.

(3) Hotel baština je funkcionalna cjelina koju čini dio građevine, jedna ili dvije građevine. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(4) Hotel baština mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji ugostiteljsko turističke potrošnje.

(5) Smještajne jedinice u Hotelu baština mogu biti: sobe, hotelski apartmani (suite) i obiteljske sobe (family room).«.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaju se novi naslovi i članci 12a., 12b. i 12c. koji glase:

»7. Vrsta Difuzni hotel

Članak 12a.

(1) Difuzni hotel je objekt u kojem se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge.

(2) Difuzni hotel mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.

(3) Difuzni hotel je funkcionalna cjelina na području jednog naselja koju čine tri i više rasprostranjenih i funkcionalno povezanih građevina, uklopljenih u lokalnu sredinu i način života. Građevine hotela mogu biti rasprostranjene po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(4) Difuzni hotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, zajedničku prostoriju za boravak, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji ugostiteljsko turističke potrošnje.

(5) Smještajne jedinice u Difuznom hotelu mogu biti: sobe, hotelski apartmani (suite), obiteljske sobe (family room), studio apartmani i apartmani.

8. Vrsta Integralni hotel (udruženi)

Članak 12b.

(1) Integralni hotel je objekt u kojem se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge.

(2) Integralni hotel je funkcionalna cjelina na području jednog naselja koju čine zajednički sadržaji te udruženi i prethodno kategorizirani i/ili razvrstani objekti u tri i više rasprostranjenih građevina. Građevine hotela mogu biti rasprostranjene po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajni objekti, sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(3) Integralni hotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, zajedničku prostoriju za boravak, zajednički sanitarni čvor, objekte za smještaj u najmanje dvije odvojene građevine, a može imati i druge sadržaje u funkciji ugostiteljsko turističke potrošnje.

(4) Integralni hotel je objekt u kojem ugostitelj posluje (pruža ugostiteljske usluge) u zajedničkim sadržajima, svojim ugostiteljskim objektima i/ili objektima drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača, koji su prethodno ishodili rješenje za neki od sljedećih objekata:

1. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, osim kampa u domaćinstvu,

2. drugih vrsta ugostiteljskog objekata za smještaj, s kategorijama koje se označavaju zvjezdicama, iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«,

3. iz skupina Restorani, Barovi, Catering objekti i Objekti jednostavnih usluga.

(5) Ugostitelj koji posluje Integralnim hotelom osigurava:

1. usluge recepcije (prijem i odjava gosta, naplata boravišne i ostalih pristojbi, informacije i drugo),

2. usluge smještaja,

3. naplatu usluga (smještaja i ostalih usluga),

4. zajednički nastup na tržištu,

5. usluživanje doručka,

6. održavanje okoliša i građevina,

7. čišćenje građevina,

8. pranje posteljine, ručnika i sličnog,

9. ostale usluge po potrebi.

(6) Svaki gost Integralnog hotela mora biti prijavljen na recepciji hotela.

(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka usluge pod točkama 4., 5., 6.,7., 8. i 9. toga stavka može obavljati i druga pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje tih djelatnosti, a na temelju ugovora s ugostiteljem koji posluje integralnim hotelom.

(8) Iznimno od stavka 5. ovog članka usluge pod točkama 5., 6., 7. i 8. toga stavka može obavljati nositelj rješenja iz stavka 4. ovog članka, koji je temeljem ugovora svoj objekt dao na korištenje ugostitelju koji posluje integralnim hotelom.

(9) Drugi ugostitelji i/ili iznajmljivači moraju putem ugovora dati svoje objekte za smještaj na raspolaganje odnosno poslovanje ugostitelju koji posluje integralnim hotelom.

(10) Drugi zainteresirani (lokalna zajednica) mogu putem ugovora dati svoje sadržaje i/ili usluge u funkciji ugostiteljsko turističke potrošnje na raspolaganje integralnom hotelu.

(11) Prava i obveze između ugostitelja koji posluje integralnim hotelom i drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača te drugih zainteresiranih utvrđuju se ugovorom.

9. Lječilišne vrste

Članak 12c.

Lječilišne vrste moraju ispunjavati opće uvjete, minimalne uvjete i uvjete za kategoriju, za određenu vrstu iz skupine Hoteli na način da funkcionalna cjelina lječilišne vrste može biti prilagođena potrebama zdravstvene djelatnosti.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 2. iza riječi: »povijesno-kulturnih dobara« dodaju se riječi: »ili zbog ograničenja u pogledu: konstruktivnih elemenata, horizontalnih i vertikalnih komunikacija, instalacija i sigurnosti«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Za vrstu Hotel baština« zamjenjuju se riječima: »Za vrste Difuzni hotel i Integralni hotel«.

Članak 8.

U članku 27. iza stavka 1. dolazi stavak 2. koja glasi:

»(2) Vrsta Integralni hotel nema smještajnih jedinica već se usluga smještaja pruža u objektima iz članka 12b. ovog Pravilnika.«.

Članak 9.

U članku 31. stavka 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe stavka 1., osim za lječilišne vrste i stavka 2. ovog članka primjenjuju se do 31. 12. 2008. godine.«.

Članak 10.

Iza članka 32. u naslovu 2.4. umjesto riječi: »i Pansion« dolaze riječi: «,Pansion i Difuzni hotel«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 3. točki 1. na kraju rečenice dodaju se riječi koje glase: «,a u lječilišnim vrstama do 140 cm«.

Članak 12.

Iza članka 33. dodaje se novi naslov i članak 33a. koji glase:

»2.4a. Kapacitet za vrstu Integralni hotel

Članak 33a.

Kapacitet za vrstu Integralni hotel utvrđuje se prema broju objekata i njihovom kapacitetu.«.

Članak 13.

U članku 38. stavku 1. riječ: »zaseban« briše se.

Članak 14.

U članku 49. stavku 4. iza riječi: »smještajnih jedinica« dodaju se riječi: »odnosno objekata za smještaj,«.

Članak 15.

U članku 56. stavku 3. iza riječi: »smještajnih jedinica« dodaju se riječi: »odnosno objekata za smještaj,«.

Članak 16.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »Hotel« dodaju se riječi: »Integralni hotel,«.

Članak 17.

U članku 58. stavku 1. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Vrsta Integralni hotel sastoji se od objekata kojima su utvrđene kategorije od tri do pet zvjezdica.«.

Članak 18.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Objekti se kategoriziraju na temelju propisanih obveznih uvjeta u svezi: uređenja, opreme, uređaja, usluga, održavanja i drugo.

(2) Objekti u kojima se posluje ljeti unutar razdoblja od 1. svibnja do 31. listopada ne moraju zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima iz stavka 4. ovog članka i članka 4. ovog Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u smještajnoj jedinici.

(4) Uvjeti za kategorizaciju objekata utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:

– Prilog I. – Uvjeti za kategorizaciju Hotela – postojeći objekti,

– Prilog II. – Uvjeti za kategorizaciju Hotela – novi objekti,

– Prilog III. – Uvjeti za kategorizaciju Aparthotela – postojeći objekti,

– Prilog IV. – Uvjeti za kategorizaciju Aparthotela – novi objekti,

– Prilog V. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkog naselja – postojeći objekti,

– Prilog VI. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkog naselja – novi objekti,

– Prilog VII. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkih apartmana – postojeći objekti,

– Prilog VIII. – Uvjeti za kategorizaciju Turističkih apartmana – novi objekti,

– Prilog IX. – Uvjeti za kategorizaciju Pansiona – postojeći objekti,

– Prilog X. – Uvjeti za kategorizaciju Pansiona – novi objekti.

(5) Prilozi iz stavka 4. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 19.

U članku 60. stavku 2. dodaju se alineje 9., 10. i 11. koje glase:

»– vrstu »Difuzni hotel»: Difuzni hotel,

– vrstu »Integralni hotel (udruženi)»: Integralni hotel udruženi,

– lječilišnu vrstu sukladno alineji 1. do 10. ovog stavka.«.

U stavku 3. iza riječi: »Hotel baština (heritage)« dodaju se riječi: «,Difuzni hotel, Integralni hotel (udruženi)«.

Dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Vrsta Integralni hotel označava se standardiziranom pločom iz stavka 1. i 2. ovog članka (na recepciji), a svaki pojedinačni, udruženi objekt za smještaj mora biti označen standardiziranom pločom istaknutom sukladno rješenju iz članka 12b. ovog Pravilnika (postojeća ploča).

(10) Lječilišna vrsta, uz osnovnu vrstu navedenu u alinejama 1.-10. koja se označava standardiziranom pločom iz stavka 1. i 2. ovog članka, označava se i dodatnom standardiziranom pločom s nazivom: SPA i grafikom, sukladno stavcima 4. do 8. ovog članka.«.

Članak 20.

U članku 64. stavku 2. briše se točka 12., a točke 13. do 17. postaju točke 12. do 16.

Članak 21.

(1) U Prilogu XI. »GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI« dodaju se grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za Difuzni hotel, Integralni hotel (udruženi) i dodatna standardizirana ploča za lječilišne vrste.

(2) U Prilogu XII. »UVJETI ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU: HOTEL« briše se točka 12.: »POSEBNI STANDARD: SPA (TOPLICE)«, a točke 13. do 17. postaju točke 12. do 16.

(3) U Prilogu XIII. »GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU HOTEL« briše se standardizirana ploča za posebni standard: »SPA« te u Tehničkim uvjetima tekst: »SPA – PANTONE 3015 C«.

Članak 22.

U članku 69. stavku 3. iza riječi: »Hotel baština« dodaju se riječi: »i Difuzni hotel«.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/22

Urbroj: 529-03-14-7

Zagreb, 10. ožujak 2014.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.

PRILOG A.

UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA (HERITAGE)


PRILOG B.

UVJETI ZA DIFUZNI HOTEL


PRILOG C.

UVJETI ZA INTEGRALNI HOTEL (UDRUŽENI)


PRILOG XI

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Grafička rješenja standardiziranih ploče za označavanje vrsta ugostiteljskih objekata Difuzni hotel i Integralni hotel dizajnirana su: na metalnoj ploči smeđe boje s obrubom krem boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u krem boji.

U donjem desnom dijelu standardiziranih ploča ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u krem boji. Dimenzije standardiziranih ploča su: 30x30 (kvadrat s polukružnim kutovima).

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 30x30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima

– materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom

– boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom

– podloga ploče u boji PANTONE 7504 C

– obrub i tekst je u boji PANTONE 7499 C

– perforacija za vijke.

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S.

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina.

Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje lječilišnih vrsta jedinstveno je dizajnirano. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno – metalne boje ispisan je naziv SPA na engleskom jeziku, u tamnoplavoj boji i ilustracija posebnosti usluge, u pastelnim bojama.

Dimenzije standardizirane ploče su: 20x20 cm (kvadrat s polukružnim kutovima).

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploče

– dimenzije 20x20 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima,

– materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom,

– boja otporna na UV zračenje, površina zaštićena lakom,

– tekst naziva posebne oznake plave boje PANTONE 274 C, grafički prikaz u boji PANTONE 3015 C.

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S.

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina.

33 14.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"