Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

NN 34/2014 (18.3.2014.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

34 18.03.2014 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

612

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE

I.

U Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge (»Narodne novine« broj 16/2014), Dijelu II. Odjeljku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. sve svinje na gospodarstvu moraju biti zatvorene u svinjce, štale ili prostore kako je navedeno u točkama 4. i 5. Dijela I. ove Naredbe;«.

II.

U Dijelu II. Odjeljku 2. stavku 2. točki 2. podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji je pregledan i ovjeren od strane ovlaštenog veterinara;«.

U Dijelu II. Odjeljku 2. stavku 2. točki 2. podtočki (d) riječi: »od strane nadležnog veterinarskog inspektora« zamjenjuju se riječima: »od strane ovlaštenog veterinara«.

U Dijelu II. Odjeljku 2. stavku 2. točki 2. podtočki (e) riječ: »kraćem« zamjenjuje se riječju: »dužem«.

III.

U Dijelu II. Odjeljku 4. točki 1. podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji je pregledan i ovjeren od strane ovlaštenog veterinara«.

U Dijelu II. Odjeljku 4. točki 1. podtočki (d) riječi: »od strane nadležnog veterinarskog inspektora« zamjenjuju se riječima: »od strane ovlaštenog veterinara«.

U Dijelu II. Odjeljku 4. točki 1. podtočki (e) riječ: »kraćem« zamjenjuje se riječju: »dužem«.

IV.

U Dijelu II. Odjeljak 5. mijenja se i glasi:

»Svježe meso svinja, mesni pripravci i mesni proizvodi koji se sastoje od mesa svinja ili ga sadržavaju, a podrijetlom su s gospodarstava navedenih u Odjeljku 4. ove Naredbe, označava se identifikacijskom oznakom ili oznakom zdravstvene ispravnosti sukladno odredbama Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 92/2012 i 80/2013).

Svježe meso svinja, mesni pripravci i mesni proizvodi koji se sastoje od mesa svinja ili ga sadržavaju, a podrijetlom su s gospodarstava izuzev onih navedenih u Odjeljku 4. ove Naredbe, označava se posebnom oznakom u skladu s posebnim propisom.«

V.

U Dijelu III. riječi: »Nadležni veterinarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »Ovlaštena veterinarska organizacija«.

VI.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/20
Urbroj: 525-10/0244-14-1
Zagreb, 6. ožujka 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.