Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 34/2014 (18.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

614

Na osnovi članka 24. stavak 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 58. sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14. i 12/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:


U legendi za primjenu iza Popisa pomagala tekst pod rednim brojem 14. mijenja se i glasi:

»Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog), sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom«.

Članak 2.

Tiskanice potvrda o pomagalu iz članka 13. stavak 4. zamjenjuju se novim tiskanicama potvrda o pomagalu koje su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

U članku 87. stavku 1. tekst: »U roku od 12 mjeseci« zamjenjuje se tekstom: »U roku od najkasnije 24 mjeseca«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/44

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 26. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravsveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

34 18.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 34 18.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima