Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 34/2014 (18.3.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

615

Na osnovi članka 18. stavka 1., te članka 23. stavka 1., a u vezi s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 6. i 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 58. sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 146/13. i 160/13.) u članku 3. tablica iz stavka 1. pod nazivom: »DTP I. razine_KURATIVA_djeca do 18. godina« zamjenjuju se tablicom kako slijedi:

»DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka


DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

                    

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba


DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)


DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)


DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)


DM309

Vađenje mliječnog zuba


DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu -1 kanal


DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu -2 kanala


DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 3 kanala


DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 4 kanala


DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal


DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala -2 kanala


DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala


DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 4 i više kanala


DM319

Cementni ispun na 1 plohi


DM320

Cementni ispun na više ploha


DM325

Ispun kompositni na jednoj površini (prekutnjaci i kutnjaci)


DM326

Ispun kompositni dvoplošni (prekutnjaci i kutnjaci)


DM327

Ispun kompositni troplošni (prekutnjaci i kutnjaci)


DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (prekutnjaci i kutnjaci)


DM330

Cementni ispun jednoplošni


DM331

Cementni ispun višeplošni


DM332

Amalgamski ispun jednoplošni


DM333

Amalgamski ispun dvoplošni


DM334

Amalgamski ispun troplošni


DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu


DM336

Ispun kompositni jednoplošni (sjekutići i očnjaci)


DM337

Ispun kompositni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)


DM338

Ispun kompositni troplošni (sjekutići i očnjaci)


DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)


DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU


«.

U tablici »DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« šifra postupka oznake: »DM422«» zamjenjuje se šifrom postupka: »DM464«.

U stavku 2. Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine i Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka dentalne tehnike za ortodonciju zamjenjuju se kako slijedi:

»Popis dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija za doktora dentalne medicine

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice,sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera- naprave za retenciju po čeljusti.

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

DMO05

Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310,52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

DMO07

Headgear

 

52472

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgear-a u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgear-om s readaptacijom.

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

Popis dijagnostičko-terapijski postupaka dentalne tehnike za ortodonciju

Šifra DTP-a

Naziv DTP-a

Kriterij šifra ortodontske naprave

Opis

DTO03

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

DTO04

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)

DTO05

Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)

52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

DTO06

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne

DTO07

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne

DTO09

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

DTO10

Lab. izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji (fiksnom orto. napravom, Delairovom maskom i headgear-om) za obje čeljusti

52491, 52497, 52492

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.

«.

Članak 3.

Popis dentalnih pomagala iz članka 7. stavka 1. zamjenjuje se Popisom dentalnih pomagala koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi zamjenjuje se Tiskanicom potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/42

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 26. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

34 18.03.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 34 18.03.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 34 18.03.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja