Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 35/2014 (19.3.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

625

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/2013, 99/2013 – Rješenje USRH, 148/2013 i 153/2013 – Rješenje USRH) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/2013, 85/2013 – ispravak i 160/2013) u članku 136. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka pretporez se može odbiti za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila. Porezna uprava nadležna je za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila. Carinska uprava nadležna je za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.«

Članak 2.

U članku 139. stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema članku 136. stavku 6. ovoga Pravilnika, porezni obveznik obvezan je ispraviti odbijeni pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/14-01/190

Urbroj: 513-07-21-01/14-1

Zagreb, 4. ožujka 2014.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.