Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije

NN 35/2014 (19.3.2014.), Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

630

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj: 80/13 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2014. donijela

MREŽNA PRAVILA

ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuju se opis distribucijske mreže, razvoj, građenje i održavanje distribucijske mreže, upravljanje i nadzor nad distribucijskom mrežom, uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, gradnja priključka i priključenje na distribucijsku mrežu, prava i dužnosti distributera toplinske energije i korisnika distribucijske mreže, uvjeti mjerenja isporučene toplinske energije, objava podataka i razmjena informacija, kvaliteta usluge i sigurnost opskrbe toplinskom energijom, mjere zaštite korisnika distribucijske mreže, neovlašteno korištenje toplinske energije, naknada štete i pravna zaštita.

Članak 2.

Mrežna pravila dužan je primjenjivati investitor ili vlasnik zgrade/građevine koja se priključuje na distribucijsku mrežu, kupac toplinske energije, krajnji kupac priključen na distribucijsku mrežu, opskrbljivač toplinskom energijom, distributer toplinske energije i proizvođač toplinske energije.

Definicije i izrazi

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Mrežnim pravilima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu toplinske energije, Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom, Općim uvjetima za isporuku toplinske energije, Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (u daljnjem tekstu: Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje), Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije i Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

(2) U ovim Mrežnim pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Mrežnih pravila imaju sljedeće značenje:

1. gradnja priključka – skup radnji namijenjen osiguravanju uvjeta za priključenje građevine na distribucijsku mrežu, a koji uključuje stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži i izvedbu priključka,

2. gubici toplinske energije u distribucijskoj mreži – razlika količine toplinske energije koja je predana u distribucijsku mrežu i količine toplinske energije koja je preuzeta iz distribucijske mreže,

3. izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži – gradnja novih dijelova distribucijske mreže koja nije planirana u planu razvoja distribucijske mreže,

4. mjesto preuzimanja ili mjesto predaje toplinske energije – mjesto na kojem se preuzima ili predaje toplinska energija, te na kojem prestaje odgovornost jednog energetskog subjekta i prelazi na drugi energetski subjekt ili na kupca toplinske energije,

5. naknada za priključenje i za povećanje priključne snage – naknada za gradnju priključka koju investitor građevine koja se priključuje na distribucijsku mrežu plaća distributeru toplinske energije, a koja se obračunava i naplaćuje sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje, ovim Mrežnim pravilima i ugovoru o priključenju na distribucijsku mrežu,

6. ovlašteni izvođač priključka – pravna ili fizička osoba koju je distributer toplinske energije ovlastio za gradnju priključka na distribucijsku mrežu,

7. pogon distribucijske mreže – stanje u distribucijskoj mreži u kojem su u tehnološkom smislu osigurani preduvjeti za vođenje distribucijske mreže, isporuku i preuzimanje toplinske energije svim korisnicima distribucijske mreže priključenim na distribucijsku mrežu,

8. posebna zona – uže područje unutar važećega prostornog plana (primjerice: poduzetnička, stambena, sportska, turistička ili druga posebna zona),

9. prethodna termoenergetska suglasnost – isprava kojom distributer toplinske energije utvrđuje mogućnost i uvjete priključenja na distribucijsku mrežu, određuje tehničke uvjete priključenja i korištenja distribucijske mreže,

10. pripremno-završni radovi – radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi distributer toplinske energije, a koji obuhvaćaju: provjeru usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom, ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, geodetsko snimanje izvedenog stanja priključka, povezivanje na distribucijsku mrežu, punjenje priključka radnim medijem za prijenos toplinske energije i administrativni poslovi na pripremno-završnim radovima,

11. redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži – gradnja nove i/ili rekonstrukcija dijela distribucijske mreže, kao i gradnja i/ili rekonstrukcija distribucijske mreže izvedena u svrhu stvaranja uvjeta za priključenje građevine na distribucijsku mrežu, odnosno povećanje priključne snage priključene zgrade,

12. smetnja – događaj ili pojava koja može uzrokovati odstupanje kvalitete toplinske energije,

13. termoenergetska suglasnost – isprava o priključnoj snazi i tehničkim uvjetima mjerenja toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu koju izdaje distributer toplinske energije,

14. vođenje distribucijske mreže – skup postupaka koji objedinjuje funkcije planiranja, upravljanja i nadzora nad distribucijskom mrežom s ciljem održavanja pogonskih parametara distribucijske mreže,

15. zaštitni pojas – prostor, uključujući zemljište, s obje strane mjereno od osi vrelovoda, toplovoda, parovoda ili priključka, u kojemu trećim osobama bez suglasnosti i nadzora distributera toplinske energije nije dozvoljeno obavljati radove.

II. OPIS DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Članak 4.

(1) Distribucijska mreža obuhvaća vrelovode, toplovode i/ili parovode, toplinske stanice, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, mjerila toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, kao i svu drugu opremu, u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijske mreže i opskrbe toplinskom energijom.

(2) U toplinskoj podstanici, na mjestu razgraničenja između distributera toplinske energije i kupca toplinske energije, distributer toplinske energije može uz zajedničko mjerilo toplinske energije ugraditi zaporne, regulacijske, sigurnosne i mjerne uređaje i opremu neophodnu za pravilno funkcioniranje distribucijske mreže.

(3) Distributer toplinske energije dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti zemljopisnu mapu distribucijskog područja na kojem obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije, s ucrtanim osnovnim objektima distribucijske mreže.

III. RAZVOJ, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Članak 5.

(1) Razvoj distribucijske mreže provodi se prema odobrenom planu razvoja distribucijske mreže, sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je do 30. travnja tekuće godine dostaviti Agenciji izvješće o ostvarenim investicijama u gradnju i rekonstrukciju distribucijske mreže u prethodnoj godini.

(3) Distributer toplinske energije dužan je do 1. ožujka tekuće godine dostaviti Agenciji godišnje izvješće za prethodnu godinu, a koje mora sadržavati izvješće o pouzdanosti, sigurnosti i učinkovitosti distribucijske mreže, kvaliteti usluge i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom, tehničkim karakteristikama distribucijske mreže, korištenju kapaciteta distribucijske mreže, održavanju opreme distribucijske mreže te izvješće o ispunjavanju ostalih dužnosti i ostvarivanju prava propisanih Zakonom o tržištu toplinske energije.

Članak 6.

(1) Prilikom planiranja, projektiranja, gradnje, probnog pogona, pogona, početka i prestanka pogona, rekonstrukcije, održavanja, te drugih zahvata na distribucijskoj mreži, primjenjuju se odredbe posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke kojima se uređuje projektiranje, gradnja, pogon i održavanje distribucijske mreže.

(2) Radi standardizacije i tipizacije mjerila, cijevi, zapornih elemenata, materijala, načina izvedbe, geodetskih elaborata i drugih elemenata distribucijske mreže, mogu se primjenjivati i interni tehnički propisi koje donosi distributer toplinske energije (upute, uvjeti, pravila, preporuke i drugo), ako nisu u suprotnosti s odredbama posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke.

(3) Interni tehnički propisi distributera toplinske energije moraju biti dostupni zainteresiranim stranama u pisanom ili elektroničkom obliku.

IV. UPRAVLJANJE I NADZOR NAD DISTRIBUCIJSKOM MREŽOM

Nadzor i zaštita distribucijske mreže

Članak 7.

Radi vođenja, održavanja i razvoja sigurne, pouzdane i učinkovite distribucijske mreže, distributer toplinske energije dužan je nadzirati projektiranje, gradnju i održavanje distribucijske mreže.

Članak 8.

(1) Distributer toplinske energije dužan je za svaku promjenu na distribucijskoj mreži izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja sa svim podacima o distribucijskoj mreži i njezinom položaju u prostoru, te ga dostaviti nadležnom katastru vodova na upis.

(2) Distributer toplinske energije dužan je voditi svoju evidenciju vodova distribucijske mreže.

Članak 9.

(1) U slučaju da treća osoba treba izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijske mreže dužna je, radi osiguranja sigurnosti distribucijske mreže, građevina, imovine, ljudi i životinja, zatražiti od distributera toplinske energije suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu.

(2) Uz zahtjev za suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti tehničku dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi radovi.

(3) Distributer toplinske energije dužan je podnositelju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Uvjeti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu određuju se sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih propisa distributera toplinske energije koji uređuju tehničke uvjete gradnje, pogona i održavanja distribucijske mreže.

(5) Najkasnije tri dana prije početka izvođenja radova, treća osoba kojoj je distributer toplinske energije izdao suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka, dužna je obavijestiti distributera toplinske energije o točnom vremenu početka radova, planu odvijanja radova i završetku radova.

(6) Zahvati u zaštitnom pojasu provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu.

Vođenje distribucijske mreže

Članak 10.

(1) Za vođenje distribucijske mreže odgovoran je distributer toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je održavati radne parametre distribucijske mreže koji su potrebni za sigurnu i pouzdanu opskrbu toplinskom energijom.

Članak 11.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo kupovati toplinsku energiju za obavljanje svoje osnovne djelatnosti, optimalnog vođenja distribucijske mreže, vlastite potrošnje i nadoknade pogonskih gubitaka.

(2) Distributer toplinske energije dužan je nabavljati toplinsku energiju za potrebe vođenja sustava na razvidan i nediskriminirajući način.

Uređaji i oprema za vođenje distribucijske mreže

Članak 12.

(1) Distributer toplinske energije dužan je kontinuirano nadzirati rad distribucijske mreže kako bi se osigurala sigurna i pouzdana distribucija toplinske energije, učinkovito i pouzdano upravljanje, uravnoteženje i održavanje distribucijske mreže te ispunjavanje ugovornih obveza prema korisnicima distribucijske mreže.

(2) Distributer toplinske energije ima pravo organizirati i osigurati rad vlastite komunikacijske mreže za nadzor, mjerenje i automatizaciju distribucijske mreže.

(3) Korisnici distribucijske mreže dužni su u toplinskoj podstanici omogućiti ugradnju komunikacijske opreme za potrebe nadzora, mjerenja i automatizacije distribucijske mreže, te po potrebi osigurati napajanje uređaja električnom energijom.

(4) Nadzor rada i upravljanje distribucijskom mrežom obavlja se neprekidno, sustavnim operativnim nadzorom distribucijske mreže, odgovarajućom i pravovremenom pripremom distribucijske mreže za posebne uvjete rada, analizom uvjeta i predviđanjem ponašanja u distribucijskoj mreži, pravovremenim prosljeđivanjem informacija korisnicima distribucijske mreže o stanju distribucijske mreže, te hitnim intervencijama za uklanjanje neposredne opasnosti za ljude i imovinu.

(5) Nadzor nad pogonom i vođenjem distribucijske mreže provodi se pomoću procesne, mjerne, regulacijske, komunikacijske i računalno-programske opreme koja omogućuje:

– utvrđivanje i javljanje odstupanja od normalnog pogona distribucijske mreže,

– simuliranje i prognozu radnih parametara distribucijske mreže,

– nadzor rada ključnih objekata u distribucijskoj mreži,

– nadzor preuzimanja i isporuke toplinske energije na mjestu preuzimanja ili mjestu isporuke toplinske energije,

– komunikaciju s korisnicima distribucijske mreže, javnim ustanovama i hitnim službama,

– organizaciju hitnih intervencija.

Provođenje aktivnosti na distribucijskoj mreži

Članak 13.

(1) U svrhu sigurnog i pouzdanog rada distribucijske mreže, distributer toplinske energije dužan je provoditi:

– održavanje i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme na distribucijskoj mreži,

– kontrolu nepropusnosti distribucijske mreže,

– zaštitu distribucijske mreže od mehaničkih, električnih i kemijskih utjecaja,

– nadzor aktivnosti trećih osoba u zaštitnom pojasu,

– servisiranje mjernih, regulacijskih i drugih uređaja i opreme na distribucijskoj mreži.

(2) Osim obveza iz stavka 1. ovoga članka, distributer toplinske energije dužan je voditi brigu o energetskoj učinkovitosti te zaštiti prirode i okoliša i kontinuirano provoditi aktivnosti u cilju smanjenja gubitaka toplinske energije u distribucijskoj mreži.

Planirani radovi na distribucijskoj mreži

Članak 14.

(1) Pod planiranim radovima na distribucijskoj mreži razumijevaju se svi radovi vezani uz gradnju i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijske mreže, koji se izvode sukladno odobrenim planovima razvoja iz članka 5. stavka 1. ovih Mrežnih pravila, kao i svi drugi radovi unaprijed poznati distributeru toplinske energije, osobito:

– gradnja ili rekonstrukcija distribucijske mreže,

– pregledi i redovno održavanje,

– testiranje i kontrolna mjerenja,

– priključenje novih korisnika distribucijske mreže,

– izvođenje radova na distribucijskoj mreži na zahtjev trećih osoba,

– izvođenje radova u zaštitnom pojasu.

(2) Planirani radovi iz stavka 1. ovoga članka izvode se, u pravilu, izvan ogrjevne sezone.

Neplanirani radovi na distribucijskoj mreži

Članak 15.

(1) Pod neplaniranim radovima razumijevaju se radovi vezani uz kvar ili smetnje na distribucijskoj mreži za koje distributer toplinske energije nije mogao znati niti ih je mogao predvidjeti.

(2) Distributer toplinske energije dužan je, po prijavi korisnika distribucijske mreže o prekidu opskrbe toplinskom energijom, utvrditi uzroke prekida najkasnije u roku od 24 sata od primitka prijave odnosno od trenutka od kojega je moguće utvrđivanje kvara.

(3) Nakon što utvrdi uzrok prekida iz stavka 2. ovoga članka, distributer toplinske energije dužan je otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku i nastaviti opskrbu toplinskom energijom.

Postupci distributera toplinske energije u slučaju ograničenja ili prekida opskrbe toplinskom energijom, ograničenja zbog planiranih radova i kod nastavka opskrbe toplinskom energijom

Članak 16.

(1) Distributer toplinske energije dužan je ograničenje ili prekid opskrbe toplinskom energijom radi planiranih radova iz članka 14. ovih Mrežnih pravila najaviti korisnicima distribucijske mreže najmanje 10 dana prije planiranog ograničenja ili prekida opskrbe toplinskom energijom.

(2) U slučaju ograničenja ili prekida opskrbe toplinskom energijom, kao i kod nastavka opskrbe toplinskom energijom, distributer toplinske energije dužan je provesti sve potrebne postupke, sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih propisa distributera toplinske energije.

(3) U slučaju prekida ili ograničenja opskrbe toplinskom energijom, odnosno kod nastavka opskrbe toplinskom energijom, korisnici distribucijske mreže dužni su postupati po uputama i preporukama distributera toplinske energije.

V. UVJETI PRIKLJUČENJA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

Prethodna termoenergetska suglasnost

Članak 17.

(1) Prethodnom termoenergetskom suglasnošću utvrđuje se mogućnost i uvjeti priključenja zgrade/građevine na distribucijsku mrežu, tehnički uvjeti priključenja te uvjeti korištenja distribucijske mreže.

(2) Prethodna termoenergetska suglasnost izdaje se na zahtjev investitora zgrade/građevine ili treće strane koju ovlasti investitor/vlasnik zgrade/građevine, a prije izrade glavnog projekta zgrade/građevine ili glavnog projekta strojarskih instalacija i toplinske podstanice.

(3) Distributer toplinske energije dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti.

Članak 18.

(1) Prethodna termoenergetska suglasnost sadrži:

– podatke o investitoru/vlasniku zgrade/građevine,

– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice zgrade/građevine koja se priključuje na distribucijsku mrežu,

– mjesto priključenja zgrade/građevine na distribucijsku mrežu,

– planiranu priključnu snagu,

– procijenjene ekonomske uvjete za priključenje zgrade/građevine na distribucijsku mrežu,

– način izvedbe priključka,

– tarifnu grupu, tarifni model i namjenu potrošnje,

– parametre distribucijske mreže na koju se zgrada/građevina priključuje,

– tehničke uvjete obračunskih mjernih mjesta,

– uvjete korištenja distribucijske mreže,

– rok važenja,

– uvjete prestanka važenja,

– uputu o pravu na žalbu.

(2) Prethodna termoenergetska suglasnost može sadržavati i:

– opremu koju je potrebno ugraditi ili obnoviti za potrebe izvedbe priključka,

– vrstu, tip, razred točnosti, mjerni opseg, mjesto i način ugradnje mjerne opreme,

– tehničke uvjete koji se odnose na vlastite izvore toplinske energije,

– očekivanu godišnju dinamiku potrošnje, odnosno proizvodnje toplinske energije,

– obvezna ispitivanja termoenergetskih objekata i instalacija investitora zgrade/građevine ili proizvođača toplinske energije prije priključenja.

Članak 19.

(1) Prethodna termoenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja.

(2) Prethodna termoenergetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu.

(3) Prethodna termoenergetska suglasnost može se produžiti za još dvije godine iz opravdanih razloga, ako to zatraži investitor/vlasnik zgrade/građevine.

Članak 20.

(1) Prethodnu termoenergetsku suglasnost izdaje distributer toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je izdati prethodnu termoenergetsku suglasnost u roku od 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

(3) U slučaju ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti distribucijske mreže, distributer toplinske energije može rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti.

(4) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, distributer toplinske energije dužan je obrazložiti razloge odbijanja.

Pravo žalbe na prethodnu termoenergetsku suglasnost

Članak 21.

(1) Nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Agenciji na rješenje distributera toplinske energije o odbijanju zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, na uvjete pristupa distribucijskoj mreži te na određivanje naknade za priključenje i/ili povećanje priključene snage.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka izjavljuje se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti ili rješenja kojim se izdaje prethodna termoenergetska suglasnost.

(3) Agencija je dužna donijeti odluku o žalbi iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana izjavljivanja žalbe.

(4) Odluka Agencije je izvršna, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor.

(5) Distributer toplinske energije koji odbije pristup distribucijskoj mreži zbog nedostatka kapaciteta ili drugih opravdanih razloga, dužan je u razumnom roku učiniti potrebne preinake i zahvate na distribucijskoj mreži radi omogućavanja pristupa, ukoliko su takvi zahvati ekonomski isplativi ili ako ih je voljan financirati potencijalni korisnik distribucijske mreže.

Predugovor o priključenju na distribucijsku mrežu

Članak 22.

Nakon ishođenja prethodne termoenergetske suglasnosti, stranke u postupku mogu zatražiti sklapanje predugovora o priključenju na distribucijsku mrežu.

Termoenergetska suglasnost

Članak 23.

(1) Termoenergetska suglasnost izdaje se na zahtjev investitora zgrade/građevine ili treće strane koju ovlasti investitor/vlasnik zgrade/građevine, nakon sklapanja ugovora o priključenju, a najkasnije prije sklapanja ugovora o opskrbi kupca toplinske energije, odnosno ugovora o opskrbi toplinskom energijom.

(2) Uz zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti investitor zgrade/građevine dužan je priložiti građevinsku dozvolu.

(3) Zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti za postojeću zgradu podnosi vlasnik zgrade, a uz zahtjev je dužan priložiti glavni projekt strojarskih instalacija i toplinske podstanice.

(4) U zgradi/građevini s više obračunskih mjernih mjesta u zahtjevu za izdavanje termoenergetske suglasnosti moraju se pojedinačno navesti sva obračunska mjerna mjesta.

(5) U slučaju da zgrada/građevina ima više obračunskih mjernih mjesta, investitoru zgrade/građevine može se izdati jedna termoenergetska suglasnost s pojedinačno navedenim obračunskim mjernim mjestima (primjerice zajedničko mjerilo toplinske energije za grijanje i zajedničko posebno mjerilo toplinske energije za pripremu potrošne tople vode).

(6) Distributer toplinske energije dužan je za svako obračunsko mjerno mjesto navesti nazivnu snagu, tarifnu grupu, tarifni model i namjenu potrošnje.

(7) Distributer toplinske energije dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje termoenergetske suglasnosti.

Članak 24.

(1) Termoenergetska suglasnost sadrži:

– podatke o investitoru/vlasniku zgrade/građevine,

– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice zgrade/građevine koja se priključuje na distribucijsku mrežu,

– broj prethodne termoenergetske suglasnosti,

– broj građevinske dozvole i datum izdavanja,

– broj projekta i naziv projektanta,

– priključnu snagu,

– tarifnu grupu, tarifni model i namjenu potrošnje,

– tehničke podatke obračunskog mjernog mjesta,

– uvjete prestanka važenja,

– uputu o pravu na prigovor.

(2) Termoenergetska suglasnost može sadržavati i:

– vrstu, tip, razred točnosti, mjerni opseg, mjesto i način ugradnje mjerne opreme,

– parametre distribucijske mreže na koju se zgrada/građevina priključuje,

– uvjete korištenja distribucijske mreže,

– tehničke podatke koji se odnose na vlastite izvore toplinske energije,

– očekivanu godišnju dinamiku potrošnje, odnosno proizvodnje toplinske energije,

– druge podatke.

Članak 25.

(1) Kupac toplinske energije dužan je obavijestiti distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom o planiranim promjenama na unutarnjim instalacijama koje se odnose na:

– promjenu priključne snage,

– promjenu na priključku,

– spajanje više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji,

– dijeljenje jednog obračunskog mjernog mjesta na više na istoj lokaciji,

– promjenu tarifne grupe i tarifnog modela na obračunskom mjernom mjestu.

(2) Distributer toplinske energije, ako to smatra potrebnim, uputit će kupca toplinske energije na podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti odnosno termoenergetske suglasnosti.

Članak 26.

(1) U slučaju da je izvršena rekonstrukcija zgrade/građevine na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno da je zgrada/građevina energetski učinkovitija, kupac toplinske energije ima pravo od distributera toplinske energije zahtijevati smanjenje priključne snage na obračunskom mjernom mjestu i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kupac toplinske energije dužan je uz zahtjev priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi za obračunsko mjerno mjesto koji je izradio ovlašteni inženjer.

Članak 27.

(1) Termoenergetska suglasnost prestaje važiti isključenjem zgrade/građevine korisnika distribucijske mreže iz toplinskog sustava danom raskida ugovora o opskrbi kupca toplinske energije odnosno ugovora o opskrbi toplinskom energijom.

(2) Distributer toplinske energije dužan je čuvati termoenergetsku suglasnost sve do trajne demontaže priključka i isknjiženja priključka iz poslovnih knjiga.

VI. GRADNJA PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

Stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži

Članak 28.

(1) Investitor stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži je distributer toplinske energije.

(2) Redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži financira se iz naknade za distribuciju toplinske energije koja se određuje u skladu s Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

(3) Izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži financira se iz naknade za priključenje i za povećanje priključne snage koja se određuje u skladu s Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje.

Članak 29.

(1) U slučaju da je za priključenje zgrade/građevine potrebno izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži, distributer toplinske energije dužan je na zahtjev investitora zgrade/građevine izraditi elaborat izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži (u daljnjem tekstu: elaborat).

(2) Elaboratom se utvrđuje osobito:

– tehnički detalji gradnje novih dijelova distribucijske mreže,

– usklađenost gradnje novih dijelova distribucijske mreže s prostorno-planskom dokumentacijom,

– popis odgovarajućih odobrenja koja je potrebno ishoditi sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju,

– procijenjeni trošak gradnje novih dijelova distribucijske mreže,

– popis zgrada/građevina koje se mogu priključiti na distribucijsku mrežu, u slučaju gradnje novih dijelova distribucijske mreže,

– popis zgrada/građevina čiji su investitori zainteresirani za financiranje gradnje novih dijelova distribucijske mreže,

– procijenjena ukupna priključna snaga koja nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži,

– procijenjena ukupna priključna snaga zainteresiranih investitora zgrade/građevine,

– način raspodjele troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, elaborat može izraditi pravna ili fizička osoba ovlaštena za projektiranje, u kojem slučaju distributer toplinske energije daje suglasnost na elaborat.

(4) Odnosi između distributera toplinske energije i investitora zgrade/građevine vezani za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom.

(5) Troškove izrade elaborata snosi investitor zgrade/građevine.

Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu

Članak 30.

(1) Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu sklapa distributer toplinske energije i proizvođač toplinske energije ili investitor zgrade/građevine, na temelju izdane prethodne termoenergetske suglasnosti i građevinske dozvole.

(2) Ugovor o priključenju postojeće zgrade na distribucijsku mrežu sklapa distributer toplinske energije i vlasnik zgrade, na temelju izdane prethodne termoenergetske suglasnosti i glavnog projekta strojarskih instalacija i toplinske podstanice.

(3) Ugovorom o priključenju na distribucijsku mrežu uređuju se uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, financijske obveze sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje i druge obveze ugovornih strana.

(4) Ugovor o priključenju sadrži:

– podatke o ugovornim stranama i datumu sklapanja ugovora,

– predmet ugovora,

– broj i datum izdavanja prethodne termoenergetske suglasnosti,

– broj i datum izdavanja građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi zgrada/građevina,

– naknadu za priključenje i za povećanje priključne snage,

– rok i dinamiku uplate naknade za priključenje i za povećanje priključne snage,

– rok i uvjete za izvedbu priključka,

– način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

– odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– rok važenja ugovora,

– uvjete raskida ugovora,

– ostale uvjete,

– način rješavanja sporova.

(5) Distributer toplinske energije dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu.

Gradnja priključka

Članak 31.

(1) Priključak se gradi u skladu s prethodnom termoenergetskom suglasnošću, ovim Mrežnim pravilima, ugovorom o priključenju na distribucijsku mrežu, te sukladno odredbama posebnih zakona kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje.

(2) Priključak je sastavni dio distribucijske mreže.

(3) Distributer toplinske energije dužan je organizirati gradnju priključka i priključiti zgradu/građevinu sukladno sklopljenom ugovoru o priključenju na distribucijsku mrežu.

(4) Distributer toplinske energije dužan je održavati priključak.

Članak 32.

(1) Građenje priključka obavlja distributer toplinske energije ili ovlašteni izvođač priključka.

(2) Pripremno-završne radove obavlja distributer toplinske energije.

(3) Ugradnja mjerila toplinske energije i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme smatra se pripremno-završnim radovima.

(4) U slučaju da građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka, distributer toplinske energije dužan je imenovati nadzornog inženjera, prema posebnom zakonu.

Članak 33.

(1) Materijal i oprema za gradnju priključka mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih propisa distributera toplinske energije.

(2) U svrhu gradnje priključka investitor zgrade/građevine dužan je bez naknade distributeru toplinske energije:

– dati na korištenje zemljište i dijelove zgrade/građevine potrebne za gradnju priključka,

– dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za gradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta.

Stavljanje priključka u funkciju

Članak 34.

(1) Distributer toplinske energije dužan je staviti priključak privremeno u funkciju za potrebe ispitivanja ili probnog pogona termoenergetskih objekata i instalacija, a temeljem pisanog zahtjeva investitora i pisane izjave izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom privremenog stavljanja priključka u funkciju.

(2) Stavljanje priključka u funkciju iz stavka 1. ovoga članka traje do 15 dana i može se produžiti još jednom do 30 dana.

Članak 35.

Distributer toplinske energije dužan je staviti u funkciju priključak zgrade/građevine na dan početka opskrbe toplinskom energijom određen ugovorom o opskrbi kupca toplinske energije ili ugovorom o opskrbi toplinskom energijom.

Priključenje posebnih zona na distribucijsku mrežu

Članak 36.

(1) Priključenje posebnih zona i zatvorenih toplinskih sustava na distribucijsku mrežu provodi se sukladno odredbama ovih Mrežnih pravila.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, distributer toplinske energije, opskrbljivač toplinskom energijom i korisnici distribucijske mreže dužni su ugovorima urediti međusobna prava i obveze.

VII. PRAVA I DUŽNOSTI DISTRIBUTERA TOPLINSKE ENERGIJE I KORISNIKA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Članak 37.

Distributer toplinske energije dužan je:

– sklopiti s investitorom/vlasnikom zgrade/građevine ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu,

– sklopiti s opskrbljivačem toplinskom energijom ugovor o distribuciji toplinske energije,

– sklopiti s proizvođačem toplinske energije ugovor o korištenju distribucijske mreže,

– osigurati objektivne, jednake i razvidne uvjete priključenja na distribucijsku mrežu,

– osigurati zaštitu povjerljivosti podataka u obavljanju energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, sukladno pozitivnim propisima,

– voditi centralni popis obračunskih mjernih mjesta,

– osigurati sudionicima na tržištu toplinske energije potrebne informacije za priključenje na distribucijsku mrežu,

– osigurati korisnicima distribucijske mreže kvalitetu usluge i pouzdanu opskrbu toplinskom energijom,

– osigurati uvjete mjerenja isporučene toplinske energije,

– po nalogu opskrbljivača toplinskom energijom obustaviti odnosno nastaviti opskrbu toplinskom energijom kupcu toplinske energije,

– osigurati besplatni telefonski broj za hitne intervencije dostupan 24 sata i objaviti ga na svojoj internetskoj stranici.

Članak 38.

(1) Distributer toplinske energije može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti za izvođenje priključaka na distribucijsku mrežu.

(2) Distributer toplinske energije dužan je uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti iz stavka 1. ovoga članka javno objaviti u elektroničkom ili pisanom obliku.

Članak 39.

Distributer toplinske energije dužan je u skladu s posebnim propisima i internim tehničkim propisima distributera toplinske energije, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe:

– ucrtati položaj elemenata postojeće distribucijske mreže na podloge,

– obilježiti trasu vrelovoda, toplovoda i parovoda,

– izmjestiti elemente distribucijske mreže, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

Članak 40.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo:

1. odbiti priključenje na distribucijsku mrežu u slučaju nedostatka kapaciteta, tehničke nemogućnosti priključenja, ekonomske neisplativosti, mogućeg ugrožavanja potreba postojećih korisnika distribucijske mreže, onemogućavanja izvršavanja obveze javne usluge distribucije toplinske energije i u drugim opravdanim slučajevima,

2. ograničiti ili obustaviti opskrbu toplinskom energijom odnosno ugovorenu uslugu distribucije toplinske energije opskrbljivaču toplinskom energijom:

a) u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti,

b) radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijske mreže,

c) radi priključenja novih zgrada/građevina na distribucijsku mrežu,

d) radi otklanjanja kvarova na distribucijskoj mreži,

e) kada uređaji priključeni na distribucijsku mrežu tijekom rada ugrožavaju ili bi mogli ugroziti život i zdravlje ljudi ili imovinu,

f) u slučaju neovlaštene potrošnje toplinske energije,

g) kada se korisnik distribucijske mreže ne pridržava ugovornih obveza,

h) kada ovlaštenoj osobi distributera toplinske energije nije omogućen pristup potreban za planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i obračunskoga mjernog mjesta,

i) kada dva puta uzastopno ovlaštenoj osobi distributera toplinske energije nije omogućeno očitanje mjerila toplinske energije,

j) po nalogu proizvođača toplinske energije ili opskrbljivača toplinskom energijom.

(2) Distributer toplinske energije dužan je prije ograničenja ili obustave opskrbe toplinskom energijom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dostaviti pisanu obavijest opskrbljivaču toplinskom energijom najmanje tri dana prije ograničenja ili obustave, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 2. točke a) i e) ovoga članka.

(3) U slučaju obustave opskrbe toplinskom energijom iz stavka 1. podstavka 2. točke a) ovoga članka distributer toplinske energije dužan je bez odlaganja obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije.

Članak 41.

Korisnik distribucijske mreže dužan je distributeru toplinske energije na njegov pisani zahtjev dostavljati podatke i informacije za potrebe razvoja distribucijske mreže, vođenja distribucijske mreže i analize pogonskih događaja, sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Povjerljivost podataka i informacija

Članak 42.

(1) Radi zaštite korisnika distribucijske mreže, distributer toplinske energije dužan je organizirati i provoditi mjere kojima se štite podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništenje podataka, njihova promjena ili gubitak, kao i neovlaštena obrada i uporaba podataka o korisniku distribucijske mreže i svih podataka povezanih s korištenjem mreže.

(2) Distributer toplinske energije ne smije zlorabiti podatke i informacije o trećim osobama za koje je saznao tijekom postupka priključenja na distribucijsku mrežu.

VIII. UVJETI MJERENJA ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 43.

(1) Preuzeta ili predana toplinska energija mjeri se mjerilom toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu koje se nalazi na mjestu preuzimanja ili na mjestu predaje toplinske energije.

(2) Mjerila toplinske energije korisnika distribucijske mreže očitava ovlaštena osoba distributera toplinske energije, uz predočenje službene iskaznice.

(3) Mjerila toplinske energije u toplinskim podstanicama očitavaju se u razdoblju od 8.00 do 20.00 sati.

(4) Mjerila toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka očitavaju se mjesečno i to unutar tri dana prije ili poslije isteka obračunskog razdoblja, što se smatra standardnom uslugom očitanja.

(5) Distributer toplinske energije dužan je i na poseban zahtjev korisnika distribucijske mreže očitati mjerila toplinske energije, o trošku korisnika distribucijske mreže.

(6) Distributer toplinske energije dužan je voditi sustav prikupljanja, obrade i pohrane mjernih podataka.

(7) Distributer toplinske energije dužan je očitana stanja mjerila toplinske energije dostavljati proizvođaču toplinske energije, opskrbljivaču toplinskom energijom i kupcu toplinske energije ili im omogućiti pristup mjernim podacima elektroničkim putem, za podatke koji se na njih odnose.

Članak 44.

(1) Mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici između distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom i/ili kupca toplinske energije vlasništvo je distributera toplinske energije i isti ga je dužan održavati i ovjeravati.

(2) Mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu između proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije vlasništvo je distributera toplinske energije i isti ga je dužan održavati i ovjeravati.

Centralni popis obračunskih mjernih mjesta

Članak 45.

(1) Distributer toplinske energije dužan je voditi i ažurirati centralni popis obračunskih mjernih mjesta korisnika distribucijske mreže.

(2) Centralni popis obračunskih mjernih mjesta iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– identifikacijsku oznaku obračunskoga mjernog mjesta,

– broj termoenergetske suglasnosti,

– priključnu snagu obračunskog mjernog mjesta,

– priključnu snagu po tarifnim modelima,

– identifikacijsku oznaku kupca toplinske energije,

– identifikacijsku oznaku opskrbljivača toplinskom energijom,

– identifikacijsku oznaku proizvođača toplinske energije,

– namjenu potrošnje toplinske energije,

– druge potrebne podatke.

IX. OBJAVA PODATAKA I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 46.

(1) Prije i tijekom preuzimanja toplinske energije u distribucijsku mrežu odnosno isporuke toplinske energije iz distribucijske mreže, distributer toplinske energije i korisnik distribucijske mreže dužni su pravodobno obavještavati jedan drugoga o svim činjenicama i okolnostima koje imaju ili mogu imati utjecaj na rad distribucijske mreže.

(2) Kupac toplinske energije, opskrbljivač toplinskom energijom i proizvođač toplinske energije dužan je obavijestiti distributera toplinske energije o očekivanim smetnjama u predaji toplinske energije u distribucijsku mrežu ili preuzimanju toplinske energije iz distribucijske mreže kako bi distributer toplinske energije mogao pravodobno reagirati i na odgovarajući način otkloniti smetnje ili umanjiti posljedice smetnji.

X. KVALITETA USLUGE I SIGURNOST OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 47.

(1) Distributer toplinske energije dužan je na obračunskom mjernom mjestu osigurati standardnu razinu kvalitete opskrbe toplinskom energijom propisanu Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom.

(2) Standardna razina kvalitete opskrbe toplinskom energijom iskazuje se pokazateljima kvalitete toplinske energije, pokazateljima pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom i pokazateljima kvalitete usluge.

(3) Korisnik distribucijske mreže i distributer toplinske energije mogu ugovoriti i drukčiju razinu kvalitete opskrbe toplinskom energijom u odnosu na standardnu, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

Članak 48.

Distributer toplinske energije dužan je opskrbljivaču toplinskom energijom na njegov pisani zahtjev podnijeti pisano izvješće o razini kvalitete toplinske energije i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom za obračunsko mjerno mjesto.

XI. MJERE ZAŠTITE KORISNIKA DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Članak 49.

(1) Korisnik distribucijske mreže odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih termoenergetskih objekata i instalacija.

(2) Ako distributer toplinske energije utvrdi da su termoenergetski objekti i instalacije korisnika distribucijske mreže neispravni, a njihovo bi korištenje moglo dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi ili oštećenje imovine, dužan je pisanim putem obavijestiti korisnika distribucijske mreže o svom nalazu i dati mu primjeren rok za otklanjanje utvrđenih neispravnosti, te o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.

(3) Ako korisnik distribucijske mreže u ostavljenom roku ne dovede svoje termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje, distributer toplinske energije privremeno će obustaviti preuzimanje ili predaju toplinske energije i o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.

(4) Nakon što korisnik distribucijske mreže otkloni nedostatke i dovede termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje te o tome dostavi pisanu obavijest distributeru toplinske energije, distributer toplinske energije dužan je bez odlaganja nastaviti s distribucijom toplinske energije i o istome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.

XII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 50.

(1) Pod neovlaštenim korištenjem toplinske energije razumijeva se:

– korištenje toplinske energije mimo postojeće mjerne opreme ili mjerne opreme onesposobljene za ispravan rad,

– korištenje toplinske energije preko mjerila toplinske energije s kojega je skinuta ili oštećena plomba,

– samovoljno priključenje na distribucijsku mrežu.

(2) U slučaju onemogućavanja kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije, distributer toplinske energije ima pravo prekinuti opskrbu toplinskom energijom, uz obavijest opskrbljivaču toplinskom energijom i kupcu toplinske energije.

(3) Za neovlašteno korištenje toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka distributer toplinske energije, opskrbljivač toplinskom energijom i proizvođač toplinske energije ima pravo obračunati naknadu za neovlaštenu potrošnju toplinske energije.

XIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 51.

(1) Korisnik distribucijske mreže ima pravo na naknadu štete ako mu distributer toplinske energije bez opravdanog razloga obustavi opskrbu toplinskom energijom.

(2) U slučaju oštećenja termoenergetskih objekata i instalacija korisnika distribucijske mreže uzrokovanih namjerom ili grubom nepažnjom distributera toplinske energije, distributer toplinske energije dužan je naknaditi štetu korisniku distribucijske mreže.

XIV. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 52.

(1) Strana nezadovoljna radom distributera toplinske energije može podnijeti prigovor Agenciji u vezi s odbijanjem priključka na distribucijsku mrežu, uvjetima priključenja na distribucijsku mrežu te određivanjem naknade za priključenje i/ili povećanje priključne snage na distribucijskoj mreži sve dok traje radnja ili propuštanje radnje distributera toplinske energije.

(2) Agencija je dužna poduzeti mjere iz svoje nadležnosti te bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, obavijestiti nezadovoljnu stranu u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela.

(3) Ako nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor protiv distributera toplinske energije.

XV. NADZOR

Članak 53.

(1) Nadzor nad primjenom ovih Mrežnih pravila obavlja Agencija.

(2) Upravni nadzor nad provedbom ovih Mrežnih pravila obavlja Ministarstvo.

XVI. POSEBNE ODREDBE

Članak 54.

Odredbe ovih Mrežnih pravila kojima se uređuje izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, termoenergetske suglasnosti, ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu, upravljanje i nadzor nad distribucijskom mrežom te uvjeti mjerenja isporučene toplinske energije, na odgovarajući način primjenjuje i opskrbljivač toplinskom energijom u zatvorenom toplinskom sustavu.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

(1) Ako niti distributer toplinske energije niti ovlašteni predstavnik suvlasnika, odnosno kupac toplinske energije, na dan stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila nemaju u svojoj dokumentaciji termoenergetsku suglasnost niti podatak o odobrenoj priključnoj snazi na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici, priključna snaga se određuje u vrijednosti od 50 W/m3.

(2) Priključna snaga određena prema kriteriju iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka, uključujući i mjerila toplinske energije.

(3) Ukoliko kupac toplinske energije nije suglasan s priključnom snagom određenoj primjenom kriterija iz stavka 1. ovoga članka, može od ovlaštenog inženjera zatražiti snimanje priključne snage te ovjereni dokument o stvarnoj priključnoj snazi dostaviti distributeru toplinske energije.

Članak 56.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila nastavit će se i dovršiti prema odredbama Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj: 129/06).

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila prestaju važiti odredbe Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj: 129/06) u dijelu koji se odnosi na postupak izdavanja prethodne termoenergetske suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na distribucijsku mrežu, postupak izdavanja termoenergetske suglasnosti, opis distribucijske mreže, priključenje na distribucijsku mrežu, korištenje distribucijske mreže, obveze i odgovornosti distributera toplinske energije i korisnika distribucijske mreže, uvjete mjerenja isporučene toplinske energije, uvjete za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke toplinske energije, mjere zaštite korisnika distribucijske mreže, neovlašteno korištenje toplinske energije i naknadu štete.

Članak 58.

Ova Mrežna pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/06

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.