Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

NN 36/2014 (21.3.2014.), Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

640

Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 10/2008), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 101 »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 101 – »Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice« (u daljnjem tekstu: Mjera 101) unutar IPARD programa.

Članak 2.

(1) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« broj 29/2012).

(2) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD Agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 3.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

Prilog I – »Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I Ugovora o EU«

Prilog II – »Urbana i ruralna područja RH«

Prilog III – »Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu«

Prilog IV – »Lista prihvatljivih izdataka«

Prilog V – »Kriteriji rangiranja prijava«

Prilog VI – »Popis gradova i općina obuhvaćenih Zakonom o brdskoplaninskim područjima«

Prilog VII – »Specifični kriteriji za ulaganja u traktore«

Prilog VIII – »Naputak za označavanje ulaganja«

Prilog IX – »Prikaz ocjene povijesnih pokazatelja poslovanja podnositelja«

Prilog X – »Popis dokumenata potrebnih za kontrolu na terenu«

Prilog XI – »Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice« – obrazac I-OOP-1

Prilog XII – »Poziv na podnošenje ponude« – obrazac I-OOP-7

Prilog XIII – »Tablica za usporedbu ponuda« – obrazac I-OOP-8

Prilog XIV – »Lista izdataka za Mjeru 101« – obrazac I-OOP-15.1

Prilog XV – »Poslovni plan« – obrasci I-OEA-4.1 i I-OEA-4.1-a

Prilog XVI – »Investicijska studija/poslovni plan« – obrasci I-OEA-4.2 i I-OEA-4.2-a

Prilog XVII – »Zahtjev za odobrenje promjena« – obrazac I-OPP-16

Prilog XVIII – »Zahtjev za isplatu« – obrazac I-OOI-1-101

Prilog XIX – »Izvještaj o stanju projekta« – obrazac I-OOI-15

(2) Obrasci koji su Prilozi XI – XIX ovoga Pravilnika dostupni su u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost, koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa.

– »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u alineji 1 ovoga članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke (kako je navedeno u člancima 22. i 23. ovoga Pravilnika) od čega samo prihvatljivi izdaci mogu biti sufinancirani sredstvima IPARD programa.

– »Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

– »Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba, koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja s Agencijom za plaćanja potpiše Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa u (daljnjem tekstu IPARD Ugovor).

– »Početak ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja prijave na natječaj iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Kraj ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Izgradnja i/ili rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine« broj 153/2013) isključujući održavanje koje nije prihvatljivo sukladno ovom pravilniku, građenje sukladno važećim Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima i dovršetak građenja nezavršene zgrade sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br. 82/2012 i 143/2013).

– »Restrukturiranje trajnih nasada« je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih mjera, unutar postojećih površina kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad, a sve s ciljem unapređenja proizvodnje i poboljšanja kvalitete.

– »Integrirana prevencija i kontrola onečišćenja« (u daljnjem tekstu: IPPC) predstavlja integrirani pristup za kontrolu onečišćenja i sprječavanje emisije u zrak, vodu ili tlo, vodeći računa o gospodarenju otpadom kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša u cjelini.

– »Poljoprivredna mehanizacija«: svi poljoprivredni pogonski strojevi koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, a obuhvaćaju: traktore, kombajne, samohodne utovarivače i ostale samohodne strojeve.

– »Poljoprivredna oprema«: priključci i oprema koji služe za određene poljoprivredne aktivnosti, a priključuju se na poljoprivrednu mehanizaciju (pogonske strojeve) ili djeluju samostalno, te obuhvaćaju: plugove, sijačice, drljače, tanjurače, prskalice, preše i ostale priključke i ostalu opremu.

II. PODNOSITELJI/KORISNICI I PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Članak 5.

(1) Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva u skladu s člankom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 149/2009), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

(2) Promjena pravne osobnosti podnositelja/korisnika fizičke osobe (OPG ili obrt) u podnositelja/korisnika pravnu osobu nije dozvoljena.

Članak 6.

Prihvatljivi sektori unutar Mjere 101 jesu:

– sektor mljekarstva,

– sektor govedarstva,

– sektor svinjogojstva,

– sektor peradarstva,

– sektor jaja,

– sektor voća i povrća,

– sektor žitarica i uljarica.

Opći kriteriji

Članak 7.

Podnositelj mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću sukladno sljedećim kriterijima:

a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt:

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta je upisan najmanje dvije godine u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ili

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završenu srednju školu ili fakultet iz područja poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva, prehrambene industrije ili ekonomije ili

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen program osposobljavanja za poljoprivredno zanimanje verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima podatke o stručnom radnom iskustvu u poljoprivredi od najmanje 5 godina.

b) za pravne osobe:

– najmanje jedan stalni zaposlenik ima završenu srednju školu ili fakultet iz područja poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva ili prehrambene industrije ili ekonomije ili

– najmanje jedan stalni zaposlenik ima završen program osposobljavanja za poljoprivredno zanimanje verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

– najmanje jedan stalni zaposlenik ima podatke o stručnom radnom iskustvu u poljoprivredi od najmanje 5 godina.

Članak 8.

(1) Ulaganja se moraju odnositi na poljoprivredne proizvode obuhvaćene Dodatkom I Ugovora o Europskoj uniji (Prilog I. ovoga Pravilnika).

(2) Ulaganja na kraju svoje realizacije moraju udovoljavati relevantnim standardima Unije kako je određeno člankom 170(1) Uredbe Komisije (EZ) broj 718/2007 u pogledu zaštite okoliša, sigurnosti, higijene i kvalitete hrane, zdravstvene zaštite bilja i zdravlja životinja, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu.

(3) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, sigurnosti, higijene i kvalitete hrane, zdravlje životinja i zdravstvenu zaštitu bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je Odluka o dodjeli sredstava donesena. Gdje su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni na EU standardima uvedeni u vrijeme zaprimanja prijave, odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove standarde do kraja realizacije ulaganja.

(4) Popis važećih nacionalnih minimalnih standarda, Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr).

(5) Pravne osobe, koje imaju integriranu proizvodnju (primarna proizvodnja i prerada) u sektoru mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja su prihvatljive za ulaganja u okviru ove mjere ako spadaju u rang mikro, malih i srednjih poduzetnika u skladu s Prilogom III ovog Pravilnika.

(6) Pravne osobe, koje imaju integriranu proizvodnju u sektorima svinjogojstva, peradarstva i jaja, a izvan su kategorije mikro, malih i srednjih poduzetnika (sukladno Prilogu III ovog Pravilnika), prihvatljive su za ulaganja ukoliko su obveznice IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008) te mora pribaviti na početku ulaganja Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora ishoditi Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

(7) Pravne osobe (izvan kategorije mikro, malih i srednjih poduzetnika u skladu s Prilogom III ovog Pravilnika, odnosno s više od 250 zaposlenih) koje su obveznice IPPC Direktive (2008/1/EC) mogu ostvariti potporu kroz Mjeru 101 ako nisu korisnici Mjere 103 – »Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice« unutar IPARD programa.

(8) Za sva ulaganja potrebno je priložiti dokaz o usklađenosti ulaganja s nacionalnim i standardima Zajednice s područja zaštite okoliša, izdan od strane MZOIP, a kod gradnje/rekonstrukcije u sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja i mišljenje o usklađenosti dokumentacije od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva.

(9) Ako projekt zahtijeva Procjenu utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« br. 64/2008, 67/2009), ista se mora provesti prije ulaganja.

(10) Podnositelj mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku prijave.

(11) Korisnici potpore jesu poljoprivredna gospodarstva čija se ulaganja odvijaju u ruralnim područjima Republike Hrvatske te se u skladu s planovima prostornog uređenja nalaze unutar područja dozvoljenih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(12) Ruralna područja su sva područja RH, sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim područja koja pokrivaju naselja Zagreb i Sesvete.

(13) Poljoprivredne površine poljoprivrednih gospodarstava čija su ulaganja vezana uz sektor voća i povrća te žitarica i uljarica, na početku ulaganja moraju biti upisana u ARKOD (evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta), a vinogradi moraju biti upisani i u Vinogradarski registar.

(14) Prilikom ulaganja u povrtlarstvo te ulaganja u sektor žitarica i uljarica, podnositelj je dužan prijaviti korištenje poljoprivrednih površina putem Jedinstvenog zahtjeva za potpore.

(15) Postojeće farme poljoprivrednih gospodarstava čija su ulaganja vezana uz sektor mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i proizvodnje jaja moraju biti upisane u Registar farmi/Jedinstveni registar domaćih životinja, na početku ulaganja. Ukoliko je predmet ulaganja izgradnja nove farme, na kraju ulaganja novoizgrađena farma mora biti upisana u Registar farmi/Jedinstveni registar domaćih životinja.

(16) Za ulaganja u sustave za navodnjavanje na otvorenom iz članka 14. stavka 1. točke g), potrebno je priložiti prethodno odobrenje projekta od strane Ministarstva. Ulaganje u sustave navodnjavanja prihvatljivo je isključivo na farmama, na zemljištu u vlasništvu podnositelja ili unajmljenom zemljištu te zemljištu za koje je stečeno pravo koncesije/ plodouživanja/ zakupa/ služnosti s trajanjem najmanje 7 godina od dana podnošenja prijave.

(17) Osim za ulaganja navedena u stavku (16) ovoga članka, ulaganja na unajmljenom zemljištu te zemljištu za koje je stečeno pravo koncesije/plodouživanja/zakupa/služnosti prihvatljiva su kod ulaganja iz članka 14., stavka 1. točke b), d), e) i f). Ugovor o najmu te ugovori za zemljište za koje je stečeno pravo koncesije/plodouživanja/zakupa/služnosti treba biti važeći najmanje 7 godina od dana podnošenja prijave.

(18) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

(19) Podnositelj je dužan popuniti Prilog III a, ovjeriti ga potpisom i žigom, ovjeriti kod javnog bilježnika te priložiti zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom.

SPECIFIČNI KRITERIJI

Sektor mljekarstva

Članak 9.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru mljekarstva na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava, i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprječavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor mljekarstva

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 20, a najviše 150 muznih krava, ukoliko se ulaganje provodi u držanje muznih krava ili

– najmanje 50, a najviše 350 mliječnih ovaca, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih ovaca ili

– najmanje 50, a najviše 350 mliječnih koza, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih koza.

2. najmanji broj po vrsti životinja koje su predmet ulaganja i to:

– 20 muznih krava, ukoliko se ulaganje provodi u držanje muznih krava ili

– 50 mliječnih ovaca, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih ovaca ili

– 50 mliječnih koza, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih koza.

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od maksimalnog kapaciteta jedne od vrsta životinja (150 muznih krava ili 350 mliječnih ovaca ili 350 mliječnih koza) dozvoljena su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka,

c) korisnik mora zadovoljavati EU standarde na kraju ulaganja u pogledu zahtjeva za sirovo mlijeko u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 99/2007, 28/2010 i 45/2011),

d) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

e) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Sektor govedarstva

Članak 10.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru govedarstva (mesno govedarstvo) na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za tov goveda i/ili držanje krava dojilja (sustav krava-tele) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganje u izgradnju i opremu za fiksno ograđivanje travnjaka, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

f) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor govedarstva su:

a) za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mora imati na kraju ulaganja:

– kapacitet za držanje najmanje 40, a najviše 300 goveda,

– najmanje 40 goveda kategorije koja je predmet ulaganja

b) podnositelju koji u trenutku prijave ima kapacitet za držanje više od 300 goveda dozvoljena su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka,

c) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

d) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Sektor svinjogojstva

Članak 11.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru svinjogojstva na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje krmača i/ili tovljenika i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008),

f) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor svinjogojstva su:

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 20, a najviše 300 krmača, ukoliko se ulaganje provodi u držanje krmača ili

– najmanje 400, a najviše 2.000 svinja za uzgoj, ukoliko se ulaganje provodi u držanje svinja za uzgoj ili

– najmanje 20, a najviše 300 krmača i najmanje 400, a najviše 2.000 svinja za uzgoj, ukoliko se ulaganje provodi u kompletnu proizvodnju.

2. najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja i to:

– 20 krmača, ukoliko se ulaganje provodi u držanje krmača ili

– 400 svinja za uzgoj, ukoliko se ulaganje provodi u držanje svinja za uzgoj ili

– 20 krmača ili 400 svinja za uzgoj, ukoliko se ulaganje provodi u kompletnu proizvodnju.

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od najvišeg kapaciteta jedne od kategorija (300 krmača ili 2.000 svinja za uzgoj) prihvatljiva su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka, kao i ulaganja vezana uz usklađivanje s IPPC direktivom (točka e) bez povećanja postojećih kapaciteta,

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 1. točke e) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008) te na početku ulaganja mora pribaviti Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje,

d) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

e) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Sektor peradarstva

Članak 12.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor peradarstva (tov pilića i uzgoj nesilica teških linija) na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje peradi (tov pilića, uzgoj nesilica teških linija) uključujući opremu za sprječavanje širenja bolesti ptica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008),

f) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor peradarstva su:

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 5.000, a najviše 40.000 pilića završne težine, koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilića ili

– najmanje 5.000, a najviše 15.000 nesilica teških linija, ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica teških linija ili

– najmanje 5.000, a najviše 40.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa i najmanje 5.000, a najviše 15.000 nesilica teških linija, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje

2. najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja i to:

– 5.000 ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili

– 5.000 ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica teških linija ili

– 5.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili 5.000 nesilica teških linija, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od najvišeg kapaciteta jedne od kategorija (40. 000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili 15.000 nesilica teških linija) prihvatljiva su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka, kao i ulaganja vezana uz usklađivanje s IPPC direktivom (točka e) bez povećanja postojećih kapaciteta,

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 1. točke e) ovoga članka, podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008), te na početku ulaganja mora pribaviti Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje,

d) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

e) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Sektor jaja

Članak 13.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor jaja (proizvodnja konzumnih jaja i uzgoj pilenki lake linije) na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje kokoši nesilica i/ili uzgoj pilenki lake linije uključujući opremu za sprječavanje širenja bolesti ptica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka, i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008),

f) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor jaja su:

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 10.000, a najviše 40.000 nesilica, ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica ili

– najmanje 10.000, a najviše 40.000 pilenki lake linije, ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilenki lake linije ili

– najmanje 10.000, a najviše 40.000 nesilica i najmanje 10.000, a najviše 40.000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje.

2. najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja i to:

– 10.000, ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica ili

– 10.000, ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilenki lake linije ili

– 10.000 nesilica ili 10.000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje.

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od najvišeg kapaciteta jedne od kategorija (40.000 nesilica ili 40.000 pilenki lake linije) prihvatljiva su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka kao i ulaganja vezana uz usklađivanje s IPPC direktivom (točka e) bez povećanja postojećih kapaciteta, te ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata kako bi se postigla usklađenost s Direktivom Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica, ali bez povećanja proizvodnje,

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka (1) točke e) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/2008) te na početku ulaganja mora pribaviti Mišljenje da je zahtjev za usklađivanjem postojećeg postrojenja s EU standardima (najbolje raspoloživim tehnikama) podnijet, te da su utvrđene mjere koje u tu svrhu mora ispoštivati. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje,

d) za ulaganja iz stavka 1. točka d) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

e) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII ovoga Pravilnika.

Sektor voća i povrća

Članak 14.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor voća i povrća na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min 200 mikrona) za proizvodnju voća i povrća, te objekata za proizvodnju gljiva i ostala ulaganja kako je navedeno Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća/povrća/stolnog grožđa/gljiva i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući ULO hladnjače i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u sustave za zaštitu od padalina (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada voća i stolnog grožđa i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

f) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada vinskih kultivara (sorti) grožđa i maslina (podizanje novih nasada nije prihvatljivo) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

g) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja bunara i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

h) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

i) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor voća i povrća su:

a) za ulaganja iz stavka (1) točke a) ovoga članka:

– korisnik mora imati veličinu staklenika/plastenika od najmanje 500 m² do najviše 10.000 m² na kraju ulaganja ako ulaže u proizvodnju voća/povrća,

– korisnik mora imati podnu površinu objekta od najmanje 500 m² do najviše 10.000 m² na kraju ulaganja ako ulaže u proizvodnju gljiva,

– korisnik mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje voća i povrća, sukladno proizvodnji za koju se provodi ulaganje, te istu imati upisanu u ARKOD (evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na kraju ulaganja, dok za ulaganja u proizvodnju gljiva korisnik mora biti upisan u Upisnik registriranih i odobrenih objekata pri Ministarstvu zdravlja, na kraju ulaganja.

b) za ulaganja iz stavka 1. točke b), c), d), e), f), g), h), i i) ovoga članka, podnositelj mora imati vlastitu proizvodnju vezanu uz kategoriju ulaganja, te istu imati upisanu sukladno odredbama članka 8. stavka 13. ovoga Pravilnika, na početku i na kraju ulaganja, na površini kako slijedi:

– Kategorija voće, vinski kultivari grožđa i masline – najmanje 2 ha do najviše 50 ha

– Kategorija povrće – najmanje 0,5 ha do najviše 30 ha

– Kategorija stolno grožđe – najmanje 0,5 ha do najviše 5 ha

c) proizvodna površina na početku ulaganja mora biti u cijelosti zasađena kulturom/kulturama prema kategorijama ulaganja uz poštivanje agrotehničkih mjera.

d) u slučaju ulaganja iz stavka (1) točke b), c), d) i g) gdje podnositelj ima kombiniranu proizvodnju (proizvodnja voća/vinskih kultivara grožđa/maslina/povrća/stolnog grožđa/gljiva), podnositelj mora zadovoljiti najmanji kriterij proizvodnje jedne od kategorija navedenih u stavku b) ovoga članka, dok najviši kriterij ne smije prijeći niti u jednoj kategoriji navedenoj u stavku b) ovoga članka,

e) u slučaju ulaganja iz stavka (1) točke h) i i) gdje podnositelj ima samo proizvodnju u staklenicima/plastenicima ili objektima za proizvodnju gljiva, podnositelj mora zadovoljiti specifične kriterije navedene u stavku 2 točke a) ovoga članka.

f) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada vinskih kultivara grožđa, odnosno krčenje i ponovna sadnja, prihvatljiva su ako je vinograd:

– starosti do 30 godina i ako se hibridi ili postojeći prihvatljivi kultivari zamjenjuju s preporučenim, u skladu s Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« br. 159/2004, 14/2005, 42/2005, 62/2005, 3/2006, 37/2006, 76/2006, 44/2007, 118/2007, 133/2007, 86/2008, 117/2008, 124/2008, 148/2008, 45/2009, 153/2009, 46/2010, 129/2010, 31/2011 i 78/2011) ili

– zdravstveno neispravan, starosti do 30 godina i ako se postojeći kultivari zamjenjuju s preporučenim, u skladu s Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« br. 159/2004, 14/2005, 42/2005, 62/2005, 3/2006, 37/2006, 76/2006, 44/2007, 118/2007, 133/2007, 86/2008, 117/2008, 124/2008, 148/2008, 45/2009, 153/2009, 46/2010, 129/2010, 31/2011 i 78/2011).

g) za ulaganja iz stavka 1. točka h) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

h) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII ovog Pravilnika.

(3) Nisu prihvatljiva ulaganja koja su prihvatljiva u Nacionalnom programu pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Sektor žitarica i uljarica

Članak 15.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru žitarica i uljarica na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije (isključujući kombajne, a uključujući traktore) i opreme i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor žitarica i uljarica su:

a) za ulaganja iz stavka (1) točke a) i c), korisnik mora imati skladišni kapacitet od najmanje 100 t do najviše 1.500 t na kraju ulaganja,

b) za sva ulaganja iz ovog članka podnositelj mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje, proizvodnjom upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava od najmanje 20 ha pod žitaricama i/ili uljaricama na početku i na kraju ulaganja,

c) za ulaganja iz stavka 1. točka b) podnositelj proizvedenu energiju iz obnovljivih izvora mora koristiti za vlastite potrebe.

– ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na poljoprivrednom gospodarstvu koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom (uključujući i kućanstvo, skladište…), podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

– podnositelj je dužan prilikom podnošenja prijave na natječaj u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

d) za ulaganje u nabavu traktora korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga VII ovog Pravilnika.

POSLOVNI PLAN/INVESTICIJSKA STUDIJA

Članak 16.

(1) U poslovnom planu podnositelj treba prikazati ekonomsku održivost podnositelja i projekta na kraju realizacije ulaganja.

(2) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s predlošcima i pojašnjenjima u obrascima I-OEA-4.1 i I-OEA-4.1-a za ulaganja do 27.000 EUR (200.000,00 kn), a za ulaganja iznad 27.000 EUR (200.000,00 kn) sukladno obrascima I-OEA-4.2 i I-OEA-4.2-a. Ako je glavni cilj ulaganja povećanje proizvodnje, postojanje tržišta također treba biti prikazano u poslovnom planu.

(3) Ako će za izračun ekonomske održivosti podnositelja i projekta biti potrebni dodatni podaci, podnositelj će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti.

Članak 17.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju izračunavaju se sukladno prilogu IX. ovoga Pravilnika.

(2) Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom prijava će biti odbijena.

Članak 18.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti podnositelja i izračunavati u reprezentativnoj godini su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– profitabilnost – dobit poslije oporezivanja treba biti pozitivna od reprezentativne do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) za procjenu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i obrta koji su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji:

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

b) za procjenu društava i obrta koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji:

– pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 0,9,

– odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 1,

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

(2) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– likvidnost – kumulativ financijskog tijeka treba biti pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta.

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) kumulativ financijskog tijeka treba biti pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta,

b) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%,

c) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope dobivenog kredita i ne manje od 5%,

d) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta.

Članak 19.

Ako je podnositelj početnik, odnosno ako posluje kraće od dvije godine, koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja iz članka 17. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati.

Rangiranje prijava

Članak 20.

(1) Nakon provjere kompletnosti prijava u administrativnoj kontroli za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima rangiranja sukladno Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova.

(3) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.

(4) Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova i isti datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(5) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

(6) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata koji su nakon analize kompletnosti ocijenjeni kao prihvatljivi, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

III. FINANCIRANJE

Članak 21.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Iznos sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Po jednoj prijavi, korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 13 500 EUR (100.000 kn).

(3) Korisnik u okviru vremenskog razdoblja trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 101, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 900.000 EUR (6.570.000 kn). Iznimno, korisnik za investicije u sektoru jaja može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 2,0 milijuna EUR (14.600.000 kn), ukoliko se oni odnose isključivo na primjenu:

a) Direktive Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) ili

b) primjenu Nitratne direktive (91/676/EC) – izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za gnojivo i/ili oprema za rukovanje i primjenu gnojiva i Direktive Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) u okviru istoga projekta.

(4) Javna potpora je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske unije.

(5) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima investicije iznosi do:

a) 50% ili

b) 55% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (nositelj OPG-a, obrtnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi) s manje od 40 godina u trenutku odobrenja potpore (odnosno poljoprivrednik koji na dan donošenja odluke o dodjeli sredstava ima manje od navršenih 40 godina), koji posjeduje odgovarajuće vještine i sposobnosti ili

c) 60% ukoliko se ulaganje provodi na brdsko-planinskim područjima, kako je navedeno u Prilogu VI. ovoga Pravilnika ili

d) 65%, ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (nositelj OPG-a, obrtnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi) na brdsko – planinskim područjima ili

e) 75%, ukoliko se ulaganje odnosi isključivo na primjenu Nitratne direktive (91/676/EEZ) i nalazi se na području određenom Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 130/2012).

(6) Dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku tijekom trajanja IPARD-a. Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja prethodne.

(7) U okviru IPARD programa korisnik može ostvariti potporu samo za jedan traktor.

(8) Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja za nabavu traktora ne može biti veći od umnoška maksimalne referentne cijene traktora po 1kW, a koja iznosi 3.750,00 kn, i snage traktora (kW). Ukoliko se prilikom provjere ponuda utvrdi da je iznos ulaganja u nabavu traktora niži i od gore navedenog umnoška, maksimalni iznos prihvatljivog ulaganja u nabavku traktora ne može biti veći od umnoška cijene traktora po 1 kW u ponudi i prihvatljive snage traktora (kW).

(9) Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja za nabavu žitnog kombajna ne može biti veći od 1.000.000,00 kn.

(10) Fizička osoba, bez obzira na obavljanje gospodarske djelatnosti sa svrhom postizanja dohotka (OPG ili obrt) smatra se istim korisnikom.

(11) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava za Mjeru 101 (u daljnjem tekstu: IPARD Ugovor) koji je korisnik sklopio s Agencijom za plaćanja.

(12) Iznosi u hrvatskim kunama su indikativni, osim iznosa navedenim u stavcima 8) i 9) ovoga članka.

Članak 22.

(1) Prihvatljivi izdaci obuhvaćaju:

a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine,

b) kupnju nove mehanizacije i opreme navedene u Prilogu IV. ovoga Pravilnika (uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine),

c) opće troškove do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka, od kojih su:

– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi izrade elaborata zaštite okoliša prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 10.000 EUR

– troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije koju čini razlika zbroja troškova navedenih u alinejama 1, 2 i 3 točke c) ovoga stavka i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova).

(2) Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

(3) Prihvatljivi izdaci moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Članak 23.

Izdaci koji se neće financirati iz IPARD programa za Mjeru 101 su sljedeći:

1. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

2. carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,

3. kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca,

4. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

5. operativni troškovi,

6. rabljeni strojevi i oprema,

7. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

8. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

9. doprinosi u naturi,

10. kupnja prava poljoprivredne proizvodnje, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja,

11. svi troškovi održavanja, amortizacije i najma,

12. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, poput marže najmodavca, režijskih troškova i troškova osiguranja,

13. troškovi promocije osim onih od općeg interesa,

14. izdaci za projekte koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova,

15. izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanja, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli,

16. dio iznosa općih troškova koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te upravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih troškova isključujući ove opće troškove,

17. troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

18. troškovi pripreme poslovnog plana i/ili pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) pripremljene od strane ugovorenog LAG-a u sklopu Mjere 202.

IV. PRIJAVA, POSTUPAK OBRADE PRIJAVA I UGOVARANJE

Članak 24.

(1) Prijave se podnose temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr/ipard/).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

(4) Obrti i pravne osobe dužne su, najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Inspekciji rada pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

(5) Podnositelj je dužan najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, MZOIP podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima s priloženim Elaboratom zaštite okoliša propisanog sadržaja. Podnositelj Potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom.

Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(6) Prije podnošenja prijave iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost prelazi 10.000 EUR, odnosno dvije (2) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, čija vrijednost prelazi 10.000 EUR. Za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi 10.000 EUR podnositelj je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, sukladno Pozivu na podnošenje ponude (I-OOP-7) uz prilaganje tehničke specifikacije.

(7) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati izdatke koji se nalaze na Listi prihvatljivih izdataka (Prilog IV. ovoga Pravilnika), te biti podrijetlom iz zemalja navedenih u članku 22., stavku 3. ovoga Pravilnika. Zemlja podrijetla mora biti navedena u svakoj ponudi.

(8) Prilikom podnošenja prijave podnositelj je dužan prikupljene ponude za svaku pojedinačnu nabavu iz stavka 6. ovoga članka priložiti prijavi te ih prikazati na obrascu I-OOP-8.

(9) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme i dodatne opreme, a svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude.

(10) U slučaju ulaganja iz članka 14. stavak (1) točke d), e), f) i g), prikupljene ponude moraju biti u skladu s podacima navedenim u Investicijskoj studiji/Poslovnom planu, poglavlje lokacija i distribucija (opis aktivnosti, količina i grafički prilog).

(11) Podnositelj je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

(12) Ako podnositelj izabere ponudu koja nije cjenovno najpovoljnija dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje.

(13) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (kn) za domaće dobavljače.

(14) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Internetska adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

(15) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(16) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

(17) Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani sa fizičkim ili pravnim osobama, koje su izradile Glavni projekt/Idejni projekt ili dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta(18) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(19) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(20) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da postupak prikupljanja ponuda za određena ulaganja/opće troškove nije proveden sukladno postupku propisanom u Pozivu na podnošenje ponude, pri čemu je udio spornih izdataka/troškova do 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, Agencija za plaćanja će ukupan iznos prihvatljivog ulaganja umanjiti za iznos spornih izdataka/troškova. U slučaju da udio spornih izdataka/troškova prelazi 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(21) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(22) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi podnositelja i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s podnositeljem, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument.

Članak 25.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 24. ovoga Pravilnika, podnositelji dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u jednom primjerku (izvornik numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-1. Prijave se podnose isključivo preporučeno s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

(2) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen Prijavni obrazac (I-OOP-1) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan (I-OEA-4.1 i I-OEA-4-1-a / I-OEA-4.2 i I-OEA-4-2-a) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti ponude u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Listu izdataka za mjeru 101 (I-OOP-15.1) u MS Office Excelu u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(5) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Investicijsku studiju/Poslovni plan (I-OEA-4.1 i I-OEA-4-1-a/I-OEA-4.2 i I-OEA-4-2-a) odnosno Investicijsku studiju/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke u svrhu odobravanja kredita u papirnatom obliku, dok je tablice Investicijske studije/poslovnog plana I-OEA-4.1-a/I-OEA-4.2-a, odnosno tablice Investicijske studije/poslovnog plana pripremljenog za potrebe banke potrebno dostaviti na CD-u u MS Office Excelu.

(6) Prijava iz stavka 1. ovoga članka, zajedno s propisanom dokumentacijom iz obrasca I-OOP-1 ovog Pravilnika čini prijavni dosje.

(7) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 24. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(8) Nakon provjere kompletnosti prijave u administrativnoj kontroli, bit će sastavljena rang-lista kako je navedeno u članku 20. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Iznimno od članka 25. stavak 2. ukoliko korisnik ne dostavi propisanu dokumentaciju koja je prilog prijave na natječaj Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(2) Ukoliko podnositelj nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko podnositelj ne preuzme Zahtjev za dopunu nakon niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči te se dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(3) Datumom podnošenja kompletne prijave smatra se datum dostave dokumentacije tražene u Zahtjevu za dopunu.

(4) Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će Agencija za plaćanja u roku od 15 dana od zaprimanja prijave donijeti Odluku o odbijanju prijave.

Članak 27.

(1) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(2) U slučaju potrebe, Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti tražene podatke preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje i/ili ispravak. Ukoliko podnositelj nije preuzeo poštu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom.

(3) Agencija za plaćanja će nakon obrade prijava donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prihvatljivosti ulaganja i/ili izdataka utvrđenih u Listi prihvatljivih izdataka, i

– ekonomske održivosti podnositelja i projekta.

b) Odluku o odbijanju prijave u slučaju:

– neusklađenosti s uvjetima propisanim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prijava nije poslana u propisanom roku,

– prijava je nepotpuna,

– prijavni obrazac i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/, Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke nije/nisu dostavljeni u prijavnom dosjeu,

– dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu/ obrazloženje/ ispravak nije dostavljena/nije dostavljena u propisanom roku/ nije potpuna/ nije odgovarajuća,

– kriteriji prihvatljivosti nisu zadovoljeni,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti koja prelazi 50% ukupne vrijednosti projekta ili je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru,

– neprihvatljivost izdataka/ulaganja za koje se traži potpora u odnosu na Listu prihvatljivih izdataka,

– neistinite/pogrešne informacije podnesene su od strane podnositelja i/ili ponuditelja,

– cijene u dostavljenim ponudama su namjerno uvećane,

– utvrđeno je postojanje sukoba interesa između podnositelja i ponuditelja i/ili ponuditelja u istom ulaganju,

– postupak prikupljanja ponuda nije proveden u skladu s procedurom opisanom u Pozivu na podnošenje ponude što je utvrđeno provjerom ponuda,

– udio izdatka/troška iz članka 24. stavak 20. prelazi 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja,

– ekonomske neodrživosti projekta i/ili podnositelja,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

– nedostatne raspoloživosti sredstava,

– uvrštenosti podnositelja na crnu listu i/ili knjigu dužnika,

– sufinanciranja aktivnosti iz IPA komponente III.

(4) Odluke iz stavka 3. točke a) i b) ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi u roku od 120 dana od dana završetka natječaja te iste šalje podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 28.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja i korisnik sklapaju IPARD Ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je u obvezi u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja IPARD Ugovora, dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisani primjerak IPARD Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(3) Datumom stupanja na snagu IPARD Ugovora smatra se datum javnobilježničke ovjere potpisa korisnika.

(4) Aktivnosti vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim pripremnih radova.

(5) Pripremni radovi uključuju pripremu tehnološko-tehničke dokumentacije, izradu ekonomske dokumentacije, stjecanje vlasništva na nekretninama na kojoj će se obavljati investicija, dobivanje građevinske dozvole i s njima vezane aktivnosti.

(6) Ako su aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, takve aktivnosti ne mogu biti predmet sufinanciranja IPARD sredstvima.

(7) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj te se ne smatraju prihvatljivim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa, osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 22. stavka 1. točke c).

Članak 29.

(1) IPARD Ugovorom uređuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore,

b) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz IPARD programa, od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

c) zabrana promjene vlasništva nad ulaganjem, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

d) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koja se korisniku odobravaju sredstva sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

e) obveza vidljivog označavanja da je ulaganje financirano iz sredstava IPARD programa,

f) dostavljanje izvještaja Agenciji za plaćanja u svezi provođenja ulaganja svaka tri mjeseca računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu,

g) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje ugovorenog projekta budu datirani nakon datuma sklapanja IPARD Ugovora, osim računa za opće troškove,

h) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje djelatnicima Agencije za plaćanja, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Nacionalnog fonda/Ministarstva financija, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF),

i) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa,

j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako je ulaganje financirano iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

k) izvještavanje Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između korisnika s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana sklapanja IPARD ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

l) podnošenje Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije,

m) obveza korisnika da osigura vođenje i davanje na uvid građevinskog dnevnika i građevinske knjige bez obzira na vrstu ugovora,

n) obveza korisnika da obavijesti e-mailom Agenciju za plaćanja (OKSP) o primopredaji opreme od dobavljača (koju nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole) i o provođenju »skrivenih radova« (radovi koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi radova) za koje su kontrolori u kontroli na terenu ostavili obavijest o potrebi obavještavanja, najkasnije sedam (7) dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme,

(2) Ako korisnik ne dostavi IPARD Ugovor u roku naznačenom u članku 28. stavku 2. ovoga Pravilnika smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(3) Za provedbu stavka 1. točke e) ovoga članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje ulaganja koji je Prilog VIII. ovoga Pravilnika. Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom trošku.

IZMJENE IPARD UGOVORA

Članak 30.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom IPARD Ugovora ili njegovih priloga korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena (I-OPP-16).Obrazac »Zahtjev za odobrenje promjena« korisnik može preuzeti s službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako bi zatražena promjena imala utjecaj na poboljšanje projekta.

Članak 31.

(1) U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnika

a) ime, prezime/naziv korisnika, b) adresa, c) ime osobe ovlaštene za zastupanje, d) naziv banke, IBAN/broj računa, model i poziv na broj primatelja na koji će se sredstva isplatiti Korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjene podataka navedenih u IPARD ugovoru putem Zahtjeva za odobrenje promjena s objašnjenjem i dostaviti popratnu dokumentaciju koja se odnosi na zatraženu promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(3) Promjena pravne osobnosti korisnika fizičke osobe (OPG ili obrt) u korisnika pravnu osobu nije dozvoljena.

(4) Agencija za plaćanja će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja potrebne dokumentacije.

Članak 32.

(1) U slučaju promjena koje se odnose na odobreni projekt (a) promjena imena/naziva, vrste i količine opreme, b) promjena ponuditelja, c) promjene kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika d) ostale promjene koje se odnose na projekt), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjene putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(2) U slučaju izgradnje/rekonstrukcije, korisnik je dužan izvijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama iz stavka 1. ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu, a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja će donijeti Pismo odobrenja vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u slučaju izgradnje/rekonstrukcije ili u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u slučaju nabave opreme. Korisnik ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odobrene promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma odobrenja od strane Agencije za plaćanja, koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora.

(5) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za odobrenje promjena nakon proteka roka navedenog u stavku 2. ovog članka, Zahtjev za odobrenje promjena će biti odbijen Pismom odbijanja.

Članak 33.

(1) U slučaju promjena koje se tiču dinamike provedbe projekta (promjena roka za predaju Zahtjeva za isplatu), Korisnik se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na navedenu promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom IPARD Ugovora.

(3) Agencija za plaćanja će poslati korisniku Pismo odobrenja u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena.

(4) Korisnik po ovoj osnovi ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora.

Članak 34.

(1) Sve promjene navedene u članku 31., 32. i 33. ovoga Pravilnika moraju se obostrano usuglasiti potpisivanjem Aneksa IPARD Ugovora. U Aneksu IPARD Ugovora, bez obzira na tip i vrijednost odobrene promjene, ni pod kojim okolnostima iznos potpore ne može biti veći od maksimalnog iznosa potpore koji je određen IPARD Ugovorom.

(2) U slučaju zatraženih promjena navedenih u članku 31., 32. i 33. ovog Pravilnika Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(3) Zatražene promjene koje nisu odobrene Pismom odobrenja odnosno Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom.

(4) Ako se traženom izmjenom dovodi do promjene u prihvatljivost projekta, Agencija za plaćanja promjenu neće odobriti, a ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio bez odobrenja Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom se raskida.

(5) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom ukoliko korisnik izmjeni odobreni projekt, a da prethodno nije zatražio odobrenje promjena sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju promjena IPARD Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora.

(7) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore korisniku promjene podaci koji se odnose na korisnika – ime, prezime/naziv korisnika, adresa, ime osobe ovlaštene za zastupanje, korisnik je obvezan obavijestiti Agenciju za plaćanja o navedenoj promjeni tijekom cijelog razdoblja važenja IPARD Ugovora, ali se Aneks IPARD Ugovora u tom slučaju neće sklapati.

V. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 35.

(1) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju temeljem Zahtjeva za isplatu.

(2) Obrti i pravne osobe dužne su, u roku od mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni propisa iz područja zaštite na radu na kraju ulaganja, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Inspekciji rada pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

(3) Korisnik je nakon završenog ulaganja dužan dostaviti Zahtjev za isplatu (I-OOI-1-101) u papirnatom obliku i na CD-u, zajedno s pripadajućom dokumentacijom do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(6) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta kako je navedeno u obrascu I-OOI-15, svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u Agenciji za plaćanja, računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora

(9) Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku naznačenom u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora ili ga dostavi nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(10) Ako korisnik odustane od ulaganja i o tome obavijesti Agenciju za plaćanja pisanim putem, izdat će mu se Izjava o raskidu ugovora.

Članak 36.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom,

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka,

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka,

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom,

f) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 35. stavku 6. ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Isplatu temeljem Odluke iz stavka 1. točke a) ovoga članka Agencija za plaćanja će izvršiti u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu. Rok računanja krajnjeg datuma za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju za plaćanja.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta. Rok računanja krajnjeg datuma za izdavanje Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju za plaćanja.

(5) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na projekt,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati projekt prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni,

d) ne otuđiti predmet financiranja,

e) osigurati da je ulaganje vidljivo označeno sukladno Naputku za označavanje ulaganja.

(6) Korisnik je dužan u svrhu provedbe stavka 6. točke e) ovoga članka, na objektu jasno istaći ploču iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran iz sredstava IPARD programa. Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku, a prema naputku koji je sastavni dio IPARD Ugovora.

VI. KONTROLA I NADZOR

Članak 37.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu, te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 38.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori), kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Ulaganja za koja je isplaćeno više od 50% prihvatljivog troška bit će kontrolirana najmanje jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete godine nakon dana konačne isplate krajnjem korisniku. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije.

(2) Osim djelatnika navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog IPARD projekta mogu obavljati i djelatnici unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, djelatnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europski revizorski sud.

Članak 39.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poljoprivredno zemljište, lokaciju ulaganja, nasade, stoku, poslovne, proizvodne i skladišne prostore, uređaje i robu,

b) izvršiti uvid u isprave Podnositelja prijave/Korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (knjiga ulaznih računa (URA), knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača),

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove),

e) provjeravati tehničku dokumentaciju (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga),

f) provjeravati rješenja, ugovore, potvrde i zapisnike relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda,

g) provjeravati napredovanje radova (kontrola skrivenih radova),

h) provjeravati sve podatke koji se tiču prirode, kvantitete i kvalitete izvedenih radova i usluga,

i) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja,

j) provjeravati tijek proizvodnje,

k) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

l) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Podnositelj/Korisnik je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz članka 38. ovoga Pravilnika pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu IX. ovoga Pravilnika).

(3) Podnositelj/Korisnik te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba navedenih u članku 38. ovoga Pravilnika, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 38. ovoga Pravilnika prilikom kontrole dužne su se identificirati službenom iskaznicom.

Članak 40.

(1) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u prijavi.

(2) Korisnik je dužan u realizaciji odobrenog ulaganja osigurati praćenje količine i kakvoće nabavljenih i ugrađenih građevnih proizvoda, materijala, opreme i izvršenih radova, čime se ostvaruje kakvoća građevine i opreme u skladu s glavnim projektom. Korisnik je dužan s izvođačem radova sklopiti ugovor kojim se izvođač obvezuje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu bez obzira na vrstu ugovora.

(3) Korisnik je dužan putem izvođača radova i/ili nadzornog inženjera gradnje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/2007, 38/2009, 55/2011 i 90/2011, 50/2012), osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaze kvalitete (certifikate sukladnosti građevnog proizvoda, rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku.

(4) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka kontrolirati te tražiti na uvid dokaze iz stavka 2. ovoga članka prilikom kontrola na terenu.

(5) Tijekom trajanja provedbe projekta, korisnik je dužan provoditi praćenje prihvatljivosti ulaganja i udovoljavanja kriterijima propisanim Pravilnikom i Planom.

(6) Korisnik je dužan projekt održavati prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni tijekom razdoblja od 5 godina od datuma konačne isplate.

VII. RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 41.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor, u slučaju kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, odnosno kada ne postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja, iz sljedećih razloga:

a) kada utvrđena nepravilnost prelazi 50% ukupne vrijednosti projekta – Korisnik je prekršio odredbe Pravilnika, ili nije ispunio obveze određene IPARD Ugovorom, ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno sumnja na prijevaru

b) ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu sa svom zatraženom dokumentacijom iz Priloga XVIII ovoga Pravilnika ili dostavi Zahtjev za isplatu nakon isteka roka,

c) ukoliko korisnik obavijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja, odnosno da otkazuje IPARD Ugovor,

d) ukoliko Agencija za plaćanja donese Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, a korisnik ne izjavi prigovor na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu,

e) ukoliko Povjerenstvo odbaci/odbije prigovor podnesen na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu,

f) ukoliko je prihvaćen prigovor na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu te je nakon ponovljenog postupka obrade Zahtjeva za isplatu ponovno donesena Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

(3) U slučaju iz stavka 1. točka 3. ovoga članka, Korisnik je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno da otkazuje IPARD Ugovor u pisanom obliku preporučeno putem povratnice ili osobno.

Članak 42.

(1) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga:

1. kada utvrđena nepravilnost prelazi 50% ukupne vrijednosti projekta i korisnika se Odlukom o povratu sredstava traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava,

2. kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru,

3. ukoliko korisnik otkaže Ugovor i vrati sredstva sukladno članku 45. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

Članak 43.

(1) U slučaju kada je nepravilnost utvrđena prije isplate, a ne prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti projekta, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog iznosa od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog iznosa.

(2) U slučaju kada je nepravilnost utvrđena nakon konačne isplate, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o povratu sredstava i to:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada utvrđena nepravilnost ne prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti projekta, Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat djelomično utvrđenog nepravilnog iznosa,

b) ukoliko utvrđena nepravilnost prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti projekta, Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

c) ukoliko korisnik nije ispravio utvrđenu nepravilnost sukladno Izvještaju Odjela za kontrolu mjera strukturne potpore, Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

d) ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru, Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.

(3) U slučajevima kada je nepravilnost utvrđena nakon konačne isplate, a koja nije predviđena stavcima 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja može izdati Odluku o povratu sredstava za cjelokupno isplaćeni iznos potpore.

Članak 44.

(1) Kada je utvrđena nepravilnost kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(2) Kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost koja je i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor, zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) i zatražiti povrat cjelokupno isplaćenih sredstava potpore putem Odluke o povratu sredstava.

Članak 45.

(1) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju od petnaest (15) dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem, osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom, te vratiti ukupno isplaćen iznos.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(3) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju nakon petnaest (15) dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos uvećan za iznos ugovorne kamate od 4% računajući od dana isplate.

Članak 46.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima ukoliko o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 obroka u razdoblju od jedne godine.

(4) Ukupan iznos duga bit će uvećan za 4% godišnje ugovorne kamate.

Članak 47.

(1)) Kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je administrativna greška – pretplata/kriva isplata ili bilo koja druga administrativna greška učinjena od strane Agencije za plaćanja prilikom provedbe IPARD programa, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju utvrđene administrativne greške kojom će od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(2) Korisnik je obvezan vratiti sredstva u roku od petnaest (15) dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške.

Članak 48.

Ako korisnik ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava i Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške, u slučaju da ne vrati dva obroka temeljem izvansudske nagodbe, u slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

Članak 49.

(1) Korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu sredstava sukladno članku 43. stavak 2. točka b), c), d) ili Izjava o raskidu ugovora sukladno članku 41. stavak 1. točka a), nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja.

(2) Na »crnoj listi« nalazit će se i korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu sredstava sukladno članku 43. stavak 2. točka a). ukoliko ne vrati sredstva u roku naznačenom u Odluci o povratu sredstava.

(3) Korisnik će se nalaziti na »crnoj listi« od dana izdavanja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne (1) godine od dana povrata duga u cijelosti.

(4) U slučaju izdavanja Izjave o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na »crnoj listi« od dana izdavanja Izjave o raskidu ugovora do isteka roka od jedne (1) godine.

(5) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(6) Korisnik koji se bude nalazio na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 3. i 4. ovoga članka.

IZNIMNE PRIRODNE KATASTROFE

Članak 50.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila područje na kojem se nalazi ulaganje koje je predmet IPARD Ugovora, Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20% od ukupnog troška ulaganja koje je odobrila Agencija za plaćanja. U ovom slučaju, odredba kojom se ograničavaju izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja IPARD Ugovora, može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe IPARD programa.

(2) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor potpisuje ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja i Pomoćnik ministra u čijem su djelokrugu rada poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 52.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Protiv Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 27. stavka 3. točke a) i Odluke o odbijanju prijave iz članka 27. stavka 3. točke b) i Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 36. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

(3) Odluka o isplati iz članka 36. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika je konačna.

Članak 53.

(1) Prigovor iz članka 52. stavka 2. ovoga Pravilnika se podnosi u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(2) Ako je podnositelj izjavio prigovor na temelju članka 52. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s Odlukom o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 27. stavkom 3. točka a) ovoga Pravilnika, podnositelj nije dužan pridržavati se roka navedenoga u članku 28. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

(3) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 27. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će u roku od 60 dana donijeti novu Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa stavljajući van snage Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor.

(4) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju prijave iz članka 27. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade i u roku od 60 dana donijeti novu Odluku o odbijanju prijave/Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa.

(5) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor podnesen na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 27. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, korisnik je dužan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva, vratiti Agenciji za plaćanja sve zaprimljene IPARD Ugovore koji proizlaze iz odluke na koju je korisnik podnio prigovor.

(6) Ukoliko je prigovor na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa prihvaćen i donesena je nova Odluka o dodjeli sredstva iz IPARD programa, Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji je korisnik dužan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(7) Ako Povjerenstvo odbije prigovor izjavljen na Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 27. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva dostaviti već zaprimljen IPARD Ugovor s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(8) Ako korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(9) Ako Povjerenstvo odbaci/odbije prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 36. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(10) Ako Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 36. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika i nakon ponovljenog postupka obrade Agencija za plaćanja ponovno donese Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(11) U slučaju kada Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade Zahtjeva za isplatu te u roku od 45 dana donijeti Odluku o isplati/Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Članak 54.

Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja zaključila IPARD Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Članak 55.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 101 unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 24/2013).

(2) Postupci obrade prijava koje je Agencija počela obrađivati sukladno odredbama Pravilnika o provedbi Mjere 101 unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 24/2013) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

SUSPENZIVNA KLAUZULA

Članak 56.

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja Odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(2) Ukoliko dobivanje Odluke Europske komisije/Odobrenja od strane Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o odobrenju nove verzije procedura bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovoga Pravilnika, podnositelj ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bit će objavljena na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/32

Urbroj: 525-08/0477-14-1

Zagreb, 14. ožujka 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. – PRILOG XIX.


36 21.03.2014 Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa 36 21.03.2014 Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa 36 21.03.2014 Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa 36 21.03.2014 Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa 36 21.03.2014 Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa