Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

NN 37/2014 (24.3.2014.), Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

647

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju građevine i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja te zahvati u prostoru i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem, a koji se prostornim planovima planiraju na teritoriju Republike Hrvatske i u njenom epikontinentalnom pojasu.

GRAĐEVINE I POVRŠINE DRŽAVNOG ZNAČAJA

Članak 2.

Građevine državnog značaja su:

1. Prometne i komunikacijske građevine i površine

1.1. cestovne građevine:

– autoceste,

– državne ceste,

1.2. željezničke građevine:

– željeznička pruga za međunarodni promet, s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,

– željeznička pruga za regionalni promet, s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,

1.3. građevine zračnog prometa:

– međunarodni aerodromi,

– zgrade te komunikacijska i navigacijska infrastruktura kontrole zračne plovidbe,

– helidromi na otocima,

1.4. građevine i površine pomorske plovidbe:

– luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku,

– luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku,

– međunarodni plovni putovi,

– zgrade i objekti sigurnosti plovidbe,

– građevine i telekomunikacijska i navigacijska infrastruktura za nadzor i upravljanje pomorskim prometom,

1.5. građevine unutarnje plovidbe:

– luke i pristaništa na vodnim putovima od državnog značaja,

– međunarodni vodni putovi s pripadajućim objektima sigurnosti plovidbe,

– međudržavni vodni putovi s pripadajućim objektima sigurnosti plovidbe,

1.6. građevine i površine elektroničkih komunikacija:

– međunarodni i međužupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama,

– koridori elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora elektroničkih komunikacija državnog značaja,

– građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske.

2. Energetske građevine

2.1. elektrane instalirane snage 20 MW i veće s pripadajućim građevinama,

2.2. hidroelektrane s pripadajućim građevinama,

2.3. dalekovodi 220 kV i više, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,

2.4. međunarodni i magistralni cjevovodi koji služe za transport nafte, plina ili naftnih derivata, uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom,

2.5. podzemna skladišta prirodnog plina,

2.6. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koja su samostalni objekti kapaciteta 50.000 tona i više,

2.7. skladišta ukapljenog naftnog plina koja su samostalni objekti kapaciteta 10.000 tona i više.

3. Vodne građevine

3.1. regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda,

3.2. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,

3.3. vodne građevine za:

– melioracijsku odvodnju površine 10.000 ha i više,

– vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 l/s i više,

– navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta 500 l/s i više,

– zaštitu voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika i više.

4. Proizvodne građevine

4.1. građevine u kojima se obavlja nuklearna djelatnost, osim zdravstvene djelatnosti,

4.2. građevine za proizvodnju metala, koksa, cementa, stakla i celuloze,

4.3. rafinerije nafte.

5. Posebne građevine i površine

5.1. vojne lokacije i građevine,

5.2. građevine Ministarstva unutarnjih poslova:

– građevine vezane uz nadzor granice,

– prihvatilišta za tražitelje azila,

– zatvori, kaznionice i odgojni zavodi,

5.3. granični prijelazi:

– stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama,

– stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba,

– stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika,

– granični prijelazi određeni za veterinarski i fitosanitarni nadzor,

5.4. centralna skladišta Državne uprave za zaštitu i spašavanje,

5.5. građevine za proizvodnju eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za gospodarsku uporabu,

5.6. građevine za gospodarenje otpadom:

– regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom,

– odlagališta opasnog otpada,

– privremena odlagališta opasnog otpada,

– građevine za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada,

– spalionice otpada,

5.7. veterinarske građevine:

– spalionice nusproizvoda životinjskog podrijetla kategorije I.,

– građevine za smještaj životinja zatečenih u ilegalnom prometu,

– odmorišta za životinje u transportu,

5.8. centralno oporavilište za zbrinjavanje strogo zaštićenih životinjskih vrsta iz prirode ili divljih životinja zaplijenjenih u provedbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode.

6. Ostale građevine

6.1. golf igrališta s 18 i više rupa ili površine veće od 40 ha, sa ili bez smještajnih kapaciteta,

6.2. građevine planirane na izdvojenim građevinskim područjima državnog značaja,

6.3. građevine za koje je izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,

6.4. građevine i drugi zahvati u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske određeni prema posebnom zakonu.

Članak 3.

Površine državnog značaja su:

– površine izdvojenih građevinskih područja državnog značaja gospodarske, javne ili druge namjene,

– infrastrukturni koridori podmorskih kabela i cjevovoda u teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji prelaze granice epikontinentalnog pojasa i koji prelaze granice dviju ili više županija,

– istražni koridori i površine za planiranje građevina iz članka 2. ove Uredbe.

GRAĐEVINE I POVRŠINE PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Članak 4.

Građevine područnog (regionalnog) značaja su:

1. Prometne i komunikacijske građevine i površine

1.1. cestovne građevine:

– županijske ceste,

– lokalne ceste,

1.2. željezničke građevine:

– željeznička pruga za lokalni promet, s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,

1.3. građevine zračnog prometa:

– zračne luke, osim međunarodnih aerodroma,

– helidromi, osim helidroma na otocima,

1.4. građevine pomorske plovidbe:

– luke županijskog značaja,

– luke posebne namjene koje nisu od značaja za Republiku Hrvatsku,

– plovni putovi, osim međunarodnih plovnih putova,

1.5. građevine unutarnje plovidbe:

– luke i pristaništa na unutarnjim vodnim putovima županijskog značaja,

– državni vodni putovi s pripadajućim objektima sigurnosti plovidbe,

1.6. građevine elektroničkih komunikacija:

– odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskog područja,

– županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama.

2. Energetske građevine

2.1. elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajućim građevinama,

2.2. dalekovodi od 35 kV do 220 kV, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,

2.3. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koja su samostalni objekti kapaciteta od 10.000 do 50.000 tona,

2.4. skladišta ukapljenog naftnog plina koja su samostalni objekti kapaciteta od 1.000 do 10.000 tona.

3. Vodne građevine

3.1. regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama, osim građevina iz članka 2. točke 3. podtočke 3.1. ove Uredbe,

3.2. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama izvan granica građevinskog područja, osim građevina iz članka 2. točke 3. podtočke 3.2. ove Uredbe,

3.3. vodne građevine za:

– melioracijsku odvodnju površine do 10.000 ha,

– navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta do 500 l/s,

– zaštitu voda kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika u dvije ili više jedinica lokalne samouprave.

4. Posebne građevine

4.1. granični prijelazi:

– stalni granični prijelazi za pogranični promet,

– sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika,

4.2. građevine za zaštitu i spašavanje:

– zonska skladišta Državne uprave za zaštitu i spašavanje,

– učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja s izdvojenim objektima i vježbalištima,

4.3. građevine za skladištenje eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za gospodarsku uporabu,

4.4. građevine za gospodarenje otpadom:

– skladišta opasnog otpada,

– kazete za zbrinjavanje azbesta,

4.5. sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla.

5. Ostale građevine

5.1. golf igrališta s 9 ili više rupa površine 40 ha ili manje, sa ili bez smještajnih kapaciteta,

5.2. građevine planirane na izdvojenim građevinskim područjima područnog (regionalnog) značaja.

Članak 5.

Površine županijskog značaja su:

– površine izdvojenih građevinskih područja područnog (regionalnog) značaja gospodarske i/ili javne namjene,

– površine druge namjene područnog (regionalnog) značaja veće od 5 ha,

– infrastrukturni koridori podmorskih kabela i cjevovoda u teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji ne prelaze granice županije.

ZAHVATI U PROSTORU I POVRŠINE DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM

Članak 6.

Zahvati u prostoru, odnosno površine državnog značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem su:

– istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

– građevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina,

– podzemna skladišta prirodnog plina u geološkim strukturama,

– deponije mineralnih sirovina,

– uzgoj ribe i drugih morskih organizama na udaljenosti većoj od 300 m od obalne crte,

– ribolovna područja na moru.

Članak 7.

Zahvati u prostoru, odnosno površine područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem su:

– uzgoj ribe i drugih morskih organizama na udaljenosti do 300 m od obalne crte,

– sidrišta na moru.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/29

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 19. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.