Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

NN 37/2014 (24.3.2014.), Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

648

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način utvrđivanja, visina i omjer raspodjele naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (u daljnjem tekstu: naknada).

II. UTVRĐIVANJE NAKNADA

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Uredbe utvrđuje se za:

1. istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (naftu, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak),

2. skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama,

3. trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama.

III. NAKNADA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

Članak 3.

(1) Naknada iz članka 1. ove Uredbe sastoji se od:

1. ukupne novčane naknade,

2. podjele količina pridobivenih ugljikovodika.

(2) Ukupna novčana naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sastoji se od:

1. novčane naknade za površinu odobrenog istražnog prostora određenu upisom u registar istražnih prostora ministarstva nadležnog za rudarstvo, uspostavljen temeljem odredbi važećih Zakona o rudarstvu,

2. novčane naknade za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja određenu upisom u registar eksploatacijskih polja ministarstva nadležnog za rudarstvo, uspostavljen temeljem odredbi važećih Zakona o rudarstvu,

3. novčane naknade za sklapanje ugovora između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole,

4. novčane naknade za pridobivene količine ugljikovodika,

5. dodatne novčane naknade za ostvarenu eksploataciju ugljikovodika,

6. novčane naknade za administrativne troškove.

(3) Ukupna novčana naknada iz stavka 2. ovoga članka ne ulazi u obračun povrata troškova na koje investitor ima pravo.

(4) Podjela količina pridobivenih ugljikovodika izražena je u postotnom udjelu u količini pridobivenih ugljikovodika koji pripada Republici Hrvatskoj.

(5) Na eksploatacijskim poljima ugljikovodika na kojima se obavlja eksploatacija ugljikovodika sukladno stečenim pravima iz tada važećih odredbi Zakona o rudarstvu, a prije stupanja na snagu odredbi Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2013 i 14/2014) i odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ne primjenjuju se odredbe stavka 1. točke 2. i stavka 2. točaka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 1. ove Uredbe iznosi 400,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 2. ove Uredbe iznosi 4.000,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana utvrđivanja eksploatacijskog polja, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cijelosti se ustupa jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje.

(5) Ukoliko se istražni prostor ili eksploatacijsko polje nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole ne može biti manja od 1.400.000,00 kuna.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole je jedan od kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja javnog nadmetanja za dodjelu dozvole.

(3) Rok i način plaćanja novčane naknade iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole utvrđuje se ugovorom.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske i iznosi 10% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika.

(2) Iznos novčane naknade iz stavka. 1 ovoga članka dijeli se na sljedeći način:

– 30% jedinici lokalne samouprave na čijem području se pridobivaju ugljikovodici,

– 20% jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području se pridobivaju ugljikovodici,

– 50% državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Ukoliko se istražni prostor ili eksploatacijsko polje na kojima se pridobivaju ugljikovodici nalazi na području više jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja na području pojedine jedinice lokalne i/ili regionalne samouprave.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Investitor je obvezan dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo i Agenciji za ugljikovodike podatke o pridobivenim količinama ugljikovodika i podatke o tržišnoj vrijednosti pridobivenih količina ugljikovodika u prethodnom kvartalu, najkasnije desetog dana narednog kvartala.

(6) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe obračunava se najmanje kvartalno i dospijeva petnaestoga dana narednoga kvartala.

Članak 7.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe za ostvarenu eksploataciju nafte isplaćuje se na sljedeći način:

– 1.400.000,00 kuna na početku pridobivanja,

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 50.000 barrela,

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 100.000 barrela,

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 150.000 barrela,

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 200.000 barrela.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe za ostvarenu eksploataciju plina isplaćuje se na sljedeći način:

– 900.000,00 kuna na početku pridobivanja,

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 25.000 boe,

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 50.000 boe,

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 75.000 boe,

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 100.000 boe.

(3) Rok i način plaćanja novčane naknade iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe uređuju se ugovorom između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe iznosi 600.000,00 kuna, i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, te se za svaku godinu uvećava za 4%.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe plaća se jednom godišnje za vrijeme trajanja dozvole i ugovora.

(3) Rok i način plaćanja novčane naknade iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe uređuju se ugovorom između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe prihod je Agencije za ugljikovodike.

Članak 9.

(1) Podjela količina pridobivenih ugljikovodika izražena je u postotnom udjelu u količini pridobivenih ugljikovodika koji pripada Republici Hrvatskoj.

(2) Postotni udio pridobivenih količina ugljikovodika računa se pomoću R-Factora (R) za svaki kvartal.

(3) R-Factor (R) se izračunava na način kako slijedi:

R = X/Y

gdje je:

– X iznos ostvarenog kumulativnog neto prihoda investitora s osnove pridobivenih količina ugljikovodika temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i investitora u prethodnom kvartalu.

– Y iznos kumulativnih kapitalnih troškova s osnove pridobivenih količina ugljikovodika temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i investitora u prethodnom kvartalu.

»Neto prihod« predstavlja ukupan novčani iznos koji je uprihodio investitor radi povrata troškova kao i njegov dio prihoda od podjele količine pridobivenih ugljikovodika temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora, umanjeno za operativne troškove.

»Kumulativni kapitalni troškovi« predstavljaju sve razvojne troškove i troškove eksploatacije temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora.

(4) Postotak od podjele količina pridobivenih ugljikovodika na koji investitor ima pravo od prvoga dana eksploatacije jednak je postotku prema vrijednosti R-Factora (R) kako slijedi:

R-Factor (R) Postotak na koji investitor ima pravo

0 < R < 1.0        90%

1.0 < R < 1.5     80%

1.5 < R < 2.0     70%

R > 2.0             60%.

(5) Sve komponente i način izračuna R-Factora (R), kao i obveze investitora i Agencije za ugljikovodike u izračunu, odobravanju i praćenju istog, detaljno će biti uređene u ugovoru sklopljenom između investitora i Vlade Republike Hrvatske.

(6) Povrat troškova na koje investitor ima pravo bit će sastavni dio ugovora sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i investitora.

IV. NAKNADA ZA SKLADIŠTENJE UGLJIKOVODIKA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA

Članak 10.

(1) Novčana naknada za površinu odobrenog istražnog prostora za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama iznosi 500,00 kn/ha i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama iznosi 2.000,00 kn/ha i obračunava se godišnje računajući od dana utvrđivanja eksploatacijskog polja, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a dijeli se na sljedeći način:

– 50% jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama,

– 50% državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Ukoliko se istražni prostor ili eksploatacijsko polje za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama ne plaća se naknada za utisnute i pridobivene količine ugljikovodika u geološke strukture.

V. NAKNADA ZA TRAJNO ZBRINJAVANJE PLINOVA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA

Članak 11.

(1) Novčana naknada za površinu odobrenog istražnog prostora za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama iznosi 5.000,00 kn/ha i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama iznosi 20.000,00 kn/ha i obračunava se godišnje, računajući od dana utvrđivanja eksploatacijskog polja, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a dijeli se na sljedeći način:

– 50% jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,

– 50% državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Ukoliko se istražni prostor ili eksploatacijsko polje za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Za trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama plaća se novčana naknada za utisnute količine plinova u geološke strukture.

(8) Visina novčane naknade za utisnute količine plinova u geološke strukture uređuju se ugovorom između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 40/2011) u dijelu koji se odnosi na ugljikovodike.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/23

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 19. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

37 24.03.2014 Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika