Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 37/2014 (24.3.2014.), Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

667

Na temelju članka 127. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. ožujka 2014., donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10. i 19/13.) u Glavi drugoj, Ustrojstvo ustavnosudskih tijela, naziv Odjeljka šestog: »Ustavnosudske odluke, rješenja i izvješća« mijenja se i glasi: »Odluke, rješenja, izvješća i drugi ustavnosudski akti«.

Članak 2.

Iza članka 55. dodaje se naslov i članci 55.a i 55.b koji glase:

»Objava ustavnosudskih akata

na internetskim stranicama Ustavnog suda

Članak 55.a

(1) Ustavnosudski akti objavljeni u »Narodnim novinama« objavljuju se i na internetskim stranicama Ustavnog suda.

(2) Ustavnosudski akti koji nisu objavljeni u »Narodnim novinama« objavljuju se na internetskim stranicama Ustavnog suda u skladu s odlukom Ustavnog suda donesenom na temelju članka 29. stavka 2. Ustavnog zakona.

Članak 55.b

(1) Odluke i rješenja doneseni u povodu ustavnih tužbi objavljuju se na internetskim stranicama Ustavnog suda nakon što Ustavni sud primi dostavnicu kojom se potvrđuje da je adresat primio odluku odnosno rješenje.

(2) Iznimno, ako postoji potreba da se o odluci ili rješenju iz stavka 1. ovog članka državna tijela i javnost obavijeste odmah nakon njezina odnosno njegova donošenja, Ustavni sud o donesenoj odluci odnosno rješenju objavljuje posebno priopćenje u kojem navodi samo sadržaj njezine odnosno njegove izreke.

(3) Odluke, rješenja, izvješća, priopćenja, upozorenja i drugi ustavnosudski akti, osim akata iz stavaka 1. i 2. ovog članka, u pravilu se objavljuju na internetskim stranicama Ustavnog suda u roku od pet (5) dana od dana donošenja.

(4) Iznimno, akti iz stavka 3. ovog članka mogu se objaviti na internetskim stranicama Ustavnog suda odmah nakon što budu doneseni, o čemu odlučuje sjednica Ustavnog suda odnosno sjednica nadležnog vijeća. U tom slučaju objavljeni tekst podliježe kasnijoj lekturi i redakturi, što se posebno naznačuje na odgovarajućem mjestu na internetskoj stranici na kojoj je akt objavljen. Ne postoji li ispod akta takva oznaka, ima se smatrati da je riječ o službenom konačnom tekstu objavljenog akta.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 56. i članak 56. mijenjaju se i glase:

»Anonimizacija odluka i rješenja donesenih u povodu ustavnih tužbi za objavu u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Ustavnog suda

Članak 56.

(1) Osobna imena fizičkih osoba, nazivi pravnih osoba te nazivi mjesta i stranih država, navedeni u izvornicima odluka, rješenja, izvješća, priopćenja, upozorenja i drugih ustavnosudskih akata objavljuju se bez skraćivanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u objavljenim primjercima odluka i rješenja donesenima u povodu ustavnih tužbi uvijek se skraćuju osobna imena adresata i/ili drugih osoba koji su maloljetni, ili su u cijelosti ili djelomično lišeni poslovne sposobnosti, ili su žrtve kaznenih djela, tako da se njihova osobna imena označuju jednim slovom (npr. »Z.«) ili dvama slovima koji se razlikuju od njihovih inicijala (npr. »X. Y.«). U tim se slučajevima skraćuju i svi drugi podaci koji bi mogli upućivati na njihov identitet, uključujući podatke o drugim osobama koje se u odluci odnosno rješenju spominju, a koje bi se s njima mogle dovesti u vezu.

(3) Podnositelj ustavne tužbe ima pravo u ustavnoj tužbi, ili na posebnom obrascu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda koji prilaže uz ustavnu tužbu, zatražiti od Ustavnog suda da se u objavljenom primjerku odluke odnosno rješenja njegovo osobno ime odnosno naziv skrati te označi inicijalima (npr. »M. J.« ; »G. d. d.«). Ako je ustavnu tužbu podnijelo više podnositelja, zahtjev jednog podnositelja smatra se zahtjevom svih podnositelja.

(4) Neovisno o tome je li podnositelj ustavne tužbe to zatražio u skladu sa stavkom 3. ovog članka, Sjednica Ustavnog suda odnosno sjednica nadležnog vijeća ovlaštena je odlučiti da se u odlukama i rješenjima koji su doneseni u povodu ustavnih tužbi, a nije riječ o ustavnim tužbama iz stavka 2. ovog članka, osobna imena odnosno nazivi adresata, a po potrebi i drugi podaci o njima te podaci o drugim osobama koje se u odluci odnosno rješenju spominju, označe inicijalima odnosno početnim slovom i/ili izostave iz razloga nužnih u demokratskom društvu radi interesa morala, javnog reda, državne sigurnosti, privatnog života stranaka ili drugih opravdanih razloga.

(5) Ako se o predmetima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka raspravlja i odlučuje na sjednici na kojoj su nazočni akreditirani novinari, za označavanje stranaka u tim predmetima koriste se skraćene oznake.«

Članak 4.

Iza članka 56. naslov: »Odjeljak sedmi, Dostupnost odluka, rješenja i izvješća te ustavnosudskih spisa« briše se.

Članak 5.

U članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako je adresat odluke donesene odnosno rješenja donesenog u povodu ustavne tužbe podnio Ustavnom sudu zahtjev iz članka 56. stavka 3. ovog poslovnika, a ta odluka nije objavljena odnosno rješenje nije objavljeno, prije otpreme preslike odluke odnosno rješenja tajnik kabineta suca-izvjestitelja dužan je odluku odnosno rješenje urediti u skladu s člankom 56. stavkom 3. ovog poslovnika.«

Članak 6.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Na Sjednici Ustavnog suda mogu biti nazočni akreditirani novinari koji potpišu izjavu o čuvanju tajnosti osobnih podatka o fizičkim osobama i odgovarajućih podataka o pravnim osobama i drugim strankama o kojima se raspravljalo, odnosno koji su navedeni u nacrtima odluka i rješenja izrađenima u povodu ustavnih tužbi koji su bili na dnevnom redu Sjednice Ustavnog suda, a u kojima nisu primijenjena pravila o anonimizaciji iz članka 56. stavaka od 2. do 5. ovog poslovnika.

(2) Obveza čuvanja tajnosti podataka u predmetima iz stavka 1. ovog članka traje do objave odluke odnosno rješenja o ustavnoj tužbi na internetskoj stranici Ustavnog suda, a najkasnije 30 dana od dana njezina odnosno njegova donošenja ako do isteka tog roka odluka ne bude objavljena odnosno rješenje ne bude objavljeno.«

Članak 7.

Iznad naslova članka 62. »Ustavnosudski spisi« dodaje se naslov:

»Odjeljak sedmi

Ustavnosudski spisi i ustavnosudska dokumentacija«.

Članak 8.

U cijelom tekstu Poslovnika riječi: »službene web-Internet stranice« i »službena web-Internet stranica« u svim padežima zamjenjuju se riječima: »internetska stranica« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 9.

Podnositelji koji su ustavne tužbe podnijeli prije stupanja na snagu ove poslovničke odluke, a na dan njezina stupanja na snagu Ustavni sud o njima nije donio odluku odnosno rješenje, imaju pravo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove poslovničke odluke zatražiti od Ustavnog suda da se u odluci odnosno rješenju njihova osobna imena odnosno nazivi označe inicijalima (članak 3. ove poslovničke odluke u dijelu koji se odnosi na novi članak 56. stavak 3. Poslovnika).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na posebnom obrascu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda, a dostavlja se Ustavnom sudu na adresu elektroničke pošte (e-mail): anonimizacija@usud.hr ili preporučeno poštom.

Članak 10.

Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. u dijelu koji se odnosi na novi članak 56. stavak 1. Poslovnika koji stupa na snagu 15. svibnja 2014.

Broj: SuT-A-3/2014

Zagreb, 17. ožujka 2014.

Predsjednica

prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.