Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu

NN 38/2014 (26.3.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

672

Na temelju članka 77. stavak 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SUCA I SLUŽBENE OSOBE U SUDU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja i obrazac službene iskaznice suca i službene iskaznice službene osobe u sudu.

Službena osoba u sudu kojoj se izdaje službena iskaznica je sudski savjetnik, službenik suda i stručni suradnik.

U sudu u kojem nije utvrđeno službeničko mjesto za poslove i radne zadatke iz stavka 2. ovoga članka službena iskaznica može se izdati i službeniku odnosno namješteniku raspoređenom na poslove i radne zadatke drugog službeničkog odnosno namješteničkog mjesta pod uvjetom da mu je povjereno obavljanje pojedinih poslova i radnih zadataka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 2.

Službena iskaznica suca i službene osobe u sudu iz članka 1. ovog Pravilnika je pravokutnog oblika veličine 8,5x5,5 cm na kartonskoj podlozi ili pergamentu (bijele boje pokrivene ornamentom u obliku cvjetova blijedo crvene boje između kojih je ucrtana vaga u blijedo plavoj boji).

Na službenoj iskaznici nalazi se fotografija suca odnosno službene osobe iz članka 1. ovog Pravilnika veličine 28x32 mm.

Grb Republike Hrvatske otisnut je na službenoj iskaznici u izvornim bojama.

Službena iskaznica izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Članak 3.

Službenu iskaznicu izdaje:

– za suca ministar pravosuđa,

– za službenu osobu u sudu predsjednik suda.

Članak 4.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija, za suce u Ministarstvu pravosuđa, a za službene osobe u sudu.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži redni broj, prezime i ime suca odnosno službenika ili namještenika kojem je izdana službena iskaznica, dužnost koju obavlja odnosno radno mjesto na koje je raspoređen, osobni identifikacijski broj (OIB), datum izdavanja, vrijeme trajanja ovlaštenja, datum i razlog privremenog oduzimanja, datum prestanka dužnosti odnosno službe u sudu i rubriku za napomene.

Članak 5.

Službena iskaznica oduzima se sucu kad je udaljen od obavljanja sudačke dužnosti, a poništava se kad mu prestane sudačka dužnost u sudu za kojeg mu je izdana službena iskaznica.

Službena iskaznica službenih osoba u sudu oduzima se kad je službenik odnosno namještenik udaljen od obavljanja poslova i radnih zadataka za koje mu je izdana službena iskaznica ili iz suda, a poništava se kad je raspoređen na druge poslove i zadatke za koje se ne izdaje službena iskaznica ili mu prestane služba u sudu.

Članak 6.

Ako sudac odnosno službenik ili namještenik izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo pravosuđa odnosno predsjednika suda radi pokretanja postupka za brisanje nestale službene iskaznice iz evidencije.

Sudac odnosno službenik ili namještenik koji je izgubio službenu iskaznicu ili je na drugi način ostao bez nje, dužan je istu oglasiti nevažećom u »Narodnim novinama« i podnijeti zahtjev za izdavanje nove službene iskaznice pod drugim brojem.

Nova službena iskaznica može se izdati sucu odnosno drugoj službenoj osobi u sudu tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica oglašena nevažećom.

Nova službena iskaznica izdaje se predsjedniku suda svaki put nakon imenovanja za predsjednika, a sucu nakon imenovanja u drugi sud.

Članak 7.

Službena iskaznica izdaje se sucima u roku od 30 dana nakon imenovanja.

Članak 8.

Obrazac službene iskaznice suca i obrazac službene iskaznice službene osobe u sudu s odgovarajućim sadržajem otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu (»Narodne novine« broj 98/95).

Članak10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/28

Urbroj: 514-03-01-02-02-14-02

Zagreb, 14. ožujka 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.


Obrazac 1
(8,5 x 5,5 mm)


Obrazac 2 (8,5 x 5,5 mm)


38 26.03.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu 38 26.03.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu 38 26.03.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu