Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

NN 38/2014 (26.3.2014.), Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

673

Na temelju članka 122. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA I NAGRADI SUDACA POROTNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, visina naknada i nagrade za obnašanje dužnosti suca porotnika.

Članak 2.

Sudac porotnik za obnašanje dužnosti suca porotnika ostvaruje pravo na naknadu troškova, naknadu za neostvarenu plaću odnosno zaradu i pravo na nagradu.

1. NAKNADA TROŠKOVA

Članak 3.

Sudac porotnik ostvaruje pravo na naknadu putnih troškova i na dnevnicu.

Članak 4.

Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove prijevoza iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta sjedišta suda kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta suca porotnika. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Sredstva javnog prometa u smislu ovoga Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus i brod.

Članak 5.

Putni troškovi priznaju se za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Putni troškovi priznaju se u visini cijene putne karte.

Sudac porotnik dužan je kod isplate naknade putnih troškova priložiti putnu kartu.

Članak 6.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti neko drugo prijevozno sredstvo, a ne sredstvo javnog prometa, sucu porotniku visina naknade troškova prijevoza utvrđuje se prema broju prijeđenih kilometara osobnim automobilom za najkraću prijeđenu udaljenost prema podacima Hrvatskog autokluba.

Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini od 2,00 kuna po prijeđenom kilometru.

Članak 7.

Sucu porotniku obračunat će se dnevnica ako je izvan mjesta svog prebivališta odnosno boravišta bio dulje od 8 sati radi obavljanja dužnosti suca porotnika. U vrijeme odsutnosti računa se i vrijeme potrebno za dolazak u sud, kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta preko 8-12 sati sucu porotniku pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12-24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.

Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu »B« kategorije u mjestu sjedišta suda.

2. NAKNADA ZA NEOSTVARENU PLAĆU ODNOSNO ZARADU

Članak 8.

Sudac porotnik koji je stalno zaposlen ima pravo na nagradu za neostvarenu plaću, a sudac porotnik koji je obrtnik odnosno samostalno obavlja drugu djelatnost ima pravo na naknadu za neostvarenu zaradu za vrijeme odsustva s rada zbog odaziva pozivu suda.

Članak 9.

Sucu porotniku naknadu za neostvarenu plaću isplaćuje poslodavac.

Poslodavac iz stavka 1. ovog članka ima pravo na povrat isplaćene naknade plaće od suda koji vodi postupak.

3. NAGRADA

Članak 10.

Sudac porotnik ima pravo na nagradu za obnašanje dužnosti suca porotnika.

Visina nagrade obračunava se prema vremenu provedenom na raspravi i to:

– sudac porotnik općinskog suda 20,00 kuna bruto po satu,

– sudac porotnik županijskog suda 25,00 kuna bruto po satu,

– sudac porotnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 40,00 kuna bruto po satu.

U vrijeme provedeno na raspravi iz stavka 2. ovog članka uračunava se i vrijeme potrebno za dolazak na raspravu i povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Članak 11.

Naknade troškova i nagrada sucu porotniku isplaćuju se po obavljenoj dužnosti iz sredstava suda za posebne namjene.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika (»Narodne novine«, broj 41/96).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/30

Urbroj: 514-03-01-02-02-14-02

Zagreb, 14. ožujka 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.