Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

NN 38/2014 (26.3.2014.), Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

674

Na temelju članka 135. stavak 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH RADNJI IZVAN ZGRADE SUDA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda i visina naknade na koju sudac, sudski službenik i namještenik ima pravo kad službenu radnju obavlja izvan zgrade suda.

Članak 2.

Službenom radnjom obavljenom izvan zgrade suda smatra se svaka ona radnja koju sud poduzima tijekom ili izvan radnog vremena suda, u interesu i na trošak stranke ili drugog sudionika u postupku ili na teret sredstava suda.

Osoba koja obavlja službene radnje izvan zgrade suda dužna je te radnje poduzimati u pravilu za vrijeme redovitog radnog vremena suda, a iznimno izvan redovitog radnog vremena te u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane.

Članak 3.

Izvan zgrade suda mogu se obavljati samo one službene radnje koje su na osnovi zakonskih propisa potrebne za rješavanje pojedinih predmeta.

Obavljanje službene radnje izvan zgrade suda rješenjem određuje sud nadležan za rješavanje odgovarajućeg predmeta.

Rješenjem o obavljanju službene radnje izvan zgrade suda sud će odlučiti o visini predujma koji je stranka ili drugi sudionik u postupku dužan položiti u sudu i odrediti rok u kojem se predujam treba položiti, osim kada se takva radnja obavlja na teret sredstava suda.

Obavljanje službene radnje izvan zgrade suda određeno na zahtjev i trošak stranke može se provesti, u pravilu, nakon što stranka u sud položi određenu svotu novca za tu svrhu (predujam).

O svakom obavljanju službene radnje izvan zgrade suda osoba koja obavlja takvu radnju dužna je obavijestiti ured predsjednika suda.

Članak 4.

Za obavljenu službenu radnju izvan zgrade suda osobi koja je obavila tu radnju pripada paušalna naknada u bruto iznosu po predmetu i to:

– sucu 220,00 kuna,

– sudskom savjetniku i stručnom suradniku 160,00 kuna,

– službeniku i namješteniku 100,00 kuna.

Kada se službena radnja izvan zgrade suda obavlja na teret proračunskih sredstava suda, osobe koje poduzimaju službenu radnju nemaju pravo na naknadu, ali imaju pravo na naknadu troškova prijevoza, dnevnica i smještaja.

Članak 5.

Kada u ovršnim predmetima službenu radnju izvan zgrade suda obavlja osoba koja je godišnjim rasporedom poslova određena isključivo kao sudski ovršitelj, dužna je tu službenu radnju obaviti u vremenu i pod uvjetima predviđenim odredbom čl. 2. ovog Pravilnika.

Kada u ovršnim predmetima službenu radnju izvan zgrade suda obavlja osoba koja godišnjim rasporedom poslova nije određena isključivo kao sudski ovršitelj, službenu radnju može obaviti, ako za to postoje opravdani razlozi, i izvan radnog vremena suda.

Osoba koja u ovršnim predmetima obavlja službene radnje izvan zgrade suda prigodom jednog izlaska dužna je, ako to dopuštaju mogućnosti, obaviti više ovršnih radnji koje se odnose na provođenje ovrhe u više ovršnih predmeta u istom mjestu ili više obližnjih mjesta.

Članak 6.

Sudskom ovršitelju za obavljanje službene radnje izvan zgrade suda u ovršnom predmetu pripada paušalna naknada u bruto iznosu od 100,00 kuna.

Ako službena radnja izvan zgrade suda u ovršnom predmetu nije obavljena, sudski ovršitelj ima pravo samo na naknadu troškova prijevoza.

Članak 7.

Sucu, sudskom službeniku i namješteniku za obavljanje službene radnje izvan zgrade suda, osim paušalne naknade iz članka 4. ovog Pravilnika obračunat će se i naknada prijevoznih troškova, dnevnica te troškova za smještaj (noćenje), prema propisima kojima je uređena naknada tih troškova sucima.

Članak 8.

Sucu porotniku, kad u sastavu sudskog vijeća obavlja službenu radnju izvan zgrade suda, pripada pravo na paušalnu naknadu i naknadu drugih troškova u jednakom iznosu kao i sucu.

Članak 9.

Sudac, sudski službenik ili namještenik dužan je u roku od tri dana po obavljenoj službenoj radnji izvan zgrade suda sastaviti obračun i predati ga predsjedniku suda na ovjeru.

Sudski ovršitelj dužan je u roku od tri dana po obavljenoj službenoj radnji izvan zgrade suda sastaviti obračun i predati ga na ovjeru sucu nadležnom za rješavanje odgovarajućeg predmeta.

Članak 10.

Ako je položeni predujam veći od iznosa potrebnog za podmirenje izdataka za obavljenu službenu radnju, sud će odlučiti da se više položeni iznos vrati stranci odnosno drugom sudioniku u postupku.

Ako su izdaci za obavljenu službenu radnju manji od iznosa položenog predujma, sud će pozvati stranku odnosno drugog sudionika u postupku na uplatu razlike potrebnog iznosa za obavljanje službene radnje izvan zgrade suda.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na obavljanje službenih radnji u provedbi dostave.

Članak 12.

Obavljanje službenih radnji, sukladno odredbama ovog Pravilnika, upisuje se u Dnevnik sudskih izlazaka i službenih putovanja.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid (»Narodne novine« broj 41/96 i 77/99).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/27

Urbroj: 514-03-01-02-02-14-02

Zagreb, 14. ožujka 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.