Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

NN 39/2014 (27.3.2014.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

685

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/60

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 24. ožujka 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 152/13) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2014. godinu i B. Račun financiranja za 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Plan za
2014.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2014.

PRIHODI POSLOVANJA

112.818.769.109

3.930.192.723

116.748.961.832

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

265.520.000

50.000.000

315.520.000

RASHODI POSLOVANJA

127.562.316.732

523.490.419

128.085.807.151

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.985.891.436

-420.200.668

2.565.690.768

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-17.463.919.059

3.876.902.972

-13.587.016.087

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan za
2014.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2014.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

42.635.011.304

-7.032.481.833

35.602.529.471

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.171.092.245

390.215.004

25.561.307.249

PROMJENA U STANJU DEPOZITA

0

9.745.793.865

9.745.793.865

PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U 2015. GODINI

0

-6.200.000.000

-6.200.000.000

NETO FINANCIRANJE

17.463.919.059

-3.876.902.972

13.587.016.087

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2014. godinu i B. Računu financiranja za 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Proračun za 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za
2014.

6PRIHODI POSLOVANJA

112.818.769.109

3.930.192.723

116.748.961.832


61


Prihodi od poreza

63.938.817.932

-300.018.734

63.638.799.198611

Porez i prirez na dohodak

1.372.616.915

-3.411.527

1.369.205.388612

Porez na dobit

5.792.731.152

-103.416.820

5.689.314.332613

Porezi na imovinu

445.282.408

12.333.667

457.616.075614

Porezi na robu i usluge

55.909.540.043

-175.524.054

55.734.015.989615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

418.647.414

-30.000.001

388.647.413

62


Doprinosi

38.114.728.315

3.740.758.718

41.855.487.033621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

16.329.140.693

1.129.790.303

17.458.930.996622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.878.409.855

2.659.471.329

22.537.881.184623

Doprinosi za zapošljavanje

1.907.177.767

-48.502.914

1.858.674.853

63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

4.506.828.693

-200.703.482

4.306.125.211631

Pomoći od inozemnih vlada

14.256.300

0

14.256.300632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

4.427.103.768

-200.726.646

4.226.377.122633

Pomoći iz proračuna

49.834.625

23.164

49.857.789634

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

15.634.000

0

15.634.000

64


Prihodi od imovine

2.045.840.359

649.987.623

2.695.827.982641

Prihodi od financijske imovine

1.037.209.960

499.717.592

1.536.927.552642

Prihodi od nefinancijske imovine

976.605.408

148.662.520

1.125.267.928643

Prihodi od kamata za dane zajmove

32.024.991

1.607.512

33.632.503

65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.584.103.550

-2.486.844

3.581.616.706651

Upravne i administrativne pristojbe

580.477.374

-37.387.512

543.089.862652

Prihodi po posebnim propisima

3.003.626.176

34.900.669

3.038.526.845

66


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

71.367.645

15.974

71.383.619661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

64.445.745

15.974

64.461.719663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

6.921.900

0

6.921.900

68


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

557.082.615

42.639.468

599.722.083681

Kazne i upravne mjere

541.385.660

41.438.012

582.823.672683

Ostali prihodi

15.696.955

1.201.456

16.898.411PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

265.520.000

50.000.000

315.520.000


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

22.000.000

0

22.000.000711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

22.000.000

0

22.000.000


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

242.010.000

0

242.010.000721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

240.000.000

0

240.000.000722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

10.000

0

10.000723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

2.000.000

0

2.000.000

74


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

1.510.000

50.000.000

51.510.000741

Prihodi od prodaje zaliha

1.510.000

50.000.000

51.510.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Proračun za
2014.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2014.

3

 

 

Rashodi poslovanja

127.562.316.732

523.490.419

128.085.807.151

 

31

 

Rashodi za zaposlene

21.421.257.781

-108.185.328

21.313.072.453

 

 

311

Plaće (Bruto)

17.969.005.050

-222.175.351

17.746.829.699

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

364.383.777

-53.172.754

311.211.023

 

 

313

Doprinosi na plaće

3.087.868.954

167.162.777

3.255.031.731

 

32

 

Materijalni rashodi

8.805.094.500

-751.741.306

8.053.353.194

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

1.084.159.407

-54.080.805

1.030.078.602

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

1.877.548.283

-180.382.313

1.697.165.970

 

 

323

Rashodi za usluge

5.268.944.522

-462.795.758

4.806.148.764

 

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

30.868.227

-1.621.037

29.247.190

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

543.574.061

-52.861.393

490.712.668

 

34

 

Financijski rashodi

11.592.367.392

-308.198.680

11.284.168.712

 

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

7.933.679.708

160.000.000

8.093.679.708

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

3.218.251.549

-510.856.895

2.707.394.654

 

 

343

Ostali financijski rashodi

440.436.135

42.658.215

483.094.350

 

35

 

Subvencije

6.243.374.501

-615.485.965

5.627.888.536

 

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.261.420.232

-166.847.265

1.094.572.967

 

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.981.954.269

-448.638.700

4.533.315.569

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

9.206.534.040

-304.987.416

8.901.546.624

 

 

361

Pomoći inozemnim vladama

15.149.897

 

15.149.897

 

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.609.779.558

 

3.609.779.558

 

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.581.604.585

-304.987.416

5.276.617.169

 

37

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

64.263.553.580

2.969.403.823

67.232.957.403

 

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

50.617.688.996

3.038.455.700

53.656.144.696

 

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.645.864.584

-69.051.877

13.576.812.707

 

38

 

Ostali rashodi

6.030.134.938

-357.314.709

5.672.820.229

 

 

381

Tekuće donacije

2.162.958.863

-92.230.968

2.070.727.895

 

 

382

Kapitalne donacije

705.056.512

-25.800.495

679.256.017

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

286.216.720

9.757.000

295.973.720

 

 

385

Izvanredni rashodi

200.000.000

 

200.000.000

 

 

386

Kapitalne pomoći

2.675.902.843

-249.040.246

2.426.862.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.985.891.436

-420.200.668

2.565.690.768

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

179.578.066

-6.867.685

172.710.381

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

16.518.000

-1.000.000

15.518.000

 

 

412

Nematerijalna imovina

163.060.066

-5.867.685

157.192.381

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.391.382.284

-351.685.725

2.039.696.559

 

 

421

Građevinski objekti

1.016.164.077

-239.138.625

777.025.452

 

 

422

Postrojenja i oprema

1.149.230.131

-96.241.220

1.052.988.911

 

 

423

Prijevozna sredstva

97.767.000

1.647.753

99.414.753

 

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

1.854.592

-796.975

1.057.617

 

 

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

230.000

-9.000

221.000

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

126.136.484

-17.147.658

108.988.826

 

43

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

3.391.000

-280.150

3.110.850

 

 

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

3.391.000

-280.150

3.110.850

 

44

 

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

174.172.876

-100.000

174.072.876

 

 

441

Rashodi za nabavu zaliha

174.172.876

-100.000

174.072.876

 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

237.367.210

-61.267.108

176.100.102

 

 

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

232.923.389

-60.839.108

172.084.281

 

 

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

2.136.821

-28.000

2.108.821

 

 

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.202.000

-400.000

1.802.000

 

 

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

105.000

 

105.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Proračun za
2014.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za    2014.       NETO FINANCIRANJE

17.463.919.059

-3.876.902.972

13.587.016.087PROMJENA U STANJU DEPOZITA DRŽAVNOG PRORAČUNA

0

9.745.793.865

9.745.793.865
PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U 2015. GODINU

0

-6.200.000.000

-6.200.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

42.635.011.304

-7.032.481.833

35.602.529.471


81


Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

80.500.000

0

80.500.000812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

80.500.000

0

80.500.000


82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

26.410.000.000

-4.972.551.955

21.437.448.045821

Trezorski zapisi (neto)

1.650.000.000

0

1.650.000.000822

Obveznice

24.760.000.000

-4.972.551.955

19.787.448.045


83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

2.000.000.000

0

2.000.000.000831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom s.

2.000.000.000

0

2.000.000.000


84


Primici od zaduživanja

14.144.511.304

-2.059.929.878

12.084.581.426841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

2.184.581.426

0

2.184.581.426844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

11.959.929.878

-2.059.929.878

9.900.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.171.092.245

390.215.004

25.561.307.249


51


Izdaci za dane zajmove

1.446.543.231

296.000.000

1.742.543.231512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

280.000.000

0

280.000.000514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

450.286.237

295.000.000

745.286.237516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

182.522.000

1.000.000

183.522.000517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

533.734.994

0

533.734.994


53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

1.246.512.532

2.000.000

1.248.512.532531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.035.000.000

0

1.035.000.000532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

500.000

0

500.000533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

211.012.532

0

211.012.532534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0

2.000.000

2.000.000


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

13.703.536.482

79.765.554

13.783.302.036541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

909.080.339

0

909.080.339542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.650.588.290

24.656.678

1.675.244.968544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

11.143.867.853

55.108.876

11.198.976.729


55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.774.500.000

12.449.450

8.786.949.450552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.774.500.000

12.449.450

8.786.949.450


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 130.651.497.919 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.561.307.249 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

POSEBNI DIO

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/02

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.


39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu