Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

NN 39/2014 (27.3.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

686

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2014., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                  2.358.767.500 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                 2.448.167.500 kuna

– manjak u iznosu od                                  89.400.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/02

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2014. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Plan za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

PRIHODI POSLOVANJA

2.363.425.668

-4.758.168

2.358.667.500

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.682.041.244

-53.323.181

1.628.718.063

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

950.884.424

-131.434.987

819.449.437

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-269.400.000

180.000.000

-89.400.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

589.400.000

-131.400.000

458.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

320.000.000

48.600.000

368.600.000

NETO FINANCIRANJE

269.400.000

-180.000.000

89.400.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

6PRIHODI POSLOVANJA

2.363.425.668

-4.758.168

2.358.667.500


63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

550.752.668

-188.026.168

362.726.500632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

14.100.000

0

14.100.000633

Pomoći iz proračuna

536.652.668

-188.026.168

348.626.500


64


Prihodi od imovine

25.580.000

0

25.580.000641

Prihodi od financijske imovine

23.000.000

0

23.000.000642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.500.000

0

2.500.000643

Prihodi od kamata na dane zajmove

80.000

0

80.000


65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.676.061.000

209.000.000

1.885.061.000652

Prihodi po posebnim propisima

1.676.061.000

209.000.000

1.885.061.000


66


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

111.032.000

-25.732.000

85.300.000663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

111.032.000

-25.732.000

85.300.000

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

0

100.000721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

3RASHODI POSLOVANJA

1.682.041.244

-53.323.181

1.628.718.063


31


Rashodi za zaposlene

133.892.000

-11.078.000

122.814.000311

Plaće (Bruto)

109.997.000

-4.962.000

105.035.000312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000

-3.000.000

1.600.000313

Doprinosi na plaće

19.295.000

-3.116.000

16.179.000


32


Materijalni rashodi

837.330.876

-27.294.000

810.036.876321

Naknade troškova zaposlenima

8.425.000

-900.000

7.525.000322

Rashodi za materijal i energiju

22.087.000

2.050.000

24.137.000323

Rashodi za usluge

796.095.876

-27.720.000

768.375.876329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.723.000

-724.000

9.999.000


34


Financijski rashodi

105.320.000

-7.250.000

98.070.000342

Kamate za primljene kredite i zajmove

102.000.000

-7.000.000

95.000.000343

Ostali financijski rashodi

3.320.000

-250.000

3.070.000


36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

59.500.000

-17.403.000

42.097.000363

Pomoći unutar općeg proračuna

59.500.000

-17.403.000

42.097.000


38


Ostali rashodi

545.998.368

9.701.819

555.700.187381

Tekuće donacije

2.700.000

-1.000.000

1.700.000383

Kazne, penali i naknade štete

2.000.000

0

2.000.000386

Kapitalne pomoći

541.298.368

10.701.819

552.000.187

 

 

 

4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

950.884.424

-131.434.987

819.449.437


41


Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

14.070.000

-500.000

13.570.000411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

14.070.000

-500.000

13.570.000


42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

818.116.424

-203.236.987

614.879.437421

Građevinski objekti

789.686.424

-204.950.987

584.735.437422

Postrojenja i oprema

8.400.000

1.000.000

9.400.000423

Prijevozna sredstva

14.430.000

0

14.430.000426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.600.000

714.000

6.314.000


45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

118.698.000

72.302.000

191.000.000451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

118.698.000

72.302.000

191.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Plan za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.
NETO FINANCIRANJE

269.400.000

-180.000.000

89.400.000

8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

589.400.000

-131.400.000

458.000.000


84


Primici od zaduživanja

589.400.000

-131.400.000

458.000.000844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

120.000.000

-74.000.000

46.000.000847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

469.400.000

-57.400.000

412.000.000

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

320.000.000

48.600.000

368.600.000


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

320.000.000

48.600.000

368.600.000542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

4.198.696

0

4.198.696544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

264.801.304

48.600.000

313.401.304547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

51.000.000

0

51.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za
2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.


01

HRVATSKE VODE

2.952.925.681

-136.158.181

2.816.767.500 

 

 

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

227.597.000

-10.888.000

216.709.000 

 

 

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

198.167.000

-12.602.000

185.565.000

31

Rashodi za zaposlene

133.892.000

-11.078.000

122.814.000

311

Plaće (Bruto)

109.997.000

-4.962.000

105.035.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000

-3.000.000

1.600.000

313

Doprinosi na plaće

19.295.000

-3.116.000

16.179.000

32

Materijalni rashodi

60.775.000

-1.274.000

59.501.000

321

Naknade troškova zaposlenima

8.425.000

-900.000

7.525.000

322

Rashodi za materijal i energiju

8.600.000

0

8.600.000

323

Rashodi za usluge

37.050.000

350.000

37.400.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.700.000

-724.000

5.976.000

34

Financijski rashodi

3.300.000

-250.000

3.050.000

343

Ostali financijski rashodi

3.300.000

-250.000

3.050.000

38

Ostali rashodi

200.000

0

200.000

381

Tekuće donacije u novcu

200.000

0

200.000


K2000

OPREMANJE

5.400.000

0

5.400.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.400.000

0

5.400.000

422

Postrojenja i oprema

5.400.000

0

5.400.000 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

8.600.000

1.714.000

10.314.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.600.000

1.714.000

10.314.000

422

Postrojenja i oprema

3.000.000

1.000.000

4.000.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.600.000

714.000

6.314.000


K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

430.000

0

430.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

430.000

0

430.000

423

Prijevozna sredstva

430.000

0

430.000


K2003

POSLOVNE ZGRADE

15.000.000

0

15.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.000.000

0

15.000.000

421

Građevinski objekti

15.000.000

0

15.000.000 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

412.948.977

41.600.000

454.548.977


A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

12.142.529

0

12.142.529

34

Financijski rashodi

7.943.833

0

7.943.833

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

7.943.833

0

7.943.833

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

4.198.696

0

4.198.696

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

4.198.696

0

4.198.696 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

331.326.085

42.600.000

373.926.085

34

Financijski rashodi

75.357.146

-6.000.000

69.357.146

342

Kamate za primljene zajmove

75.357.146

-6.000.000

69.357.146

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

255.968.939

48.600.000

304.568.939

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

255.968.939

48.600.000

304.568.939


A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

69.480.363

-1.000.000

68.480.363

34

Financijski rashodi

18.480.363

-1.000.000

17.480.363

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

18.480.363

-1.000.000

17.480.363

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

51.000.000

0

51.000.000

547

Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti

51.000.000

0

51.000.000 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

9.051.023

0

9.051.023 

 

 

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

9.051.023

0

9.051.023

34

Financijski rashodi

218.658

0

218.658

342

Kamate za primljene zajmove

218.658

0

218.658

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.832.365

0

8.832.365

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.832.365

0

8.832.365


103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

782.075.876

-26.724.000

755.351.876 

 

 

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

600.000.000

-18.000.000

582.000.000

32

Materijalni rashodi

599.000.000

-18.000.000

581.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

11.450.000

2.050.000

13.500.000

323

Rashodi za usluge

586.780.000

-20.050.000

566.730.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

770.000

0

770.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

0

1.000.000


A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

60.000.000

-27.000.000

33.000.000

32

Materijalni rashodi

60.000.000

-27.000.000

33.000.000

323

Rashodi za usluge

60.000.000

-27.000.000

33.000.000


A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

43.075.876

7.276.000

50.351.876

32

Materijalni rashodi

40.575.876

7.980.000

48.555.876

323

Rashodi za usluge

40.575.876

7.980.000

48.555.876

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0

296.000

296.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

296.000

296.000

38

Ostali rashodi

2.500.000

-1.000.000

1.500.000

381

Tekuće donacije

2.500.000

-1.000.000

1.500.000


A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

2.000.000

0

2.000.000

32

Materijalni rashodi

2.000.000

0

2.000.000

323

Rashodi za usluge

2.000.000

0

2.000.000


A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)

65.000.000

10.000.000

75.000.000

3

RASHODI POSLOVANJA

64.000.000

10.000.000

74.000.000

32

Mterijalni rashodi

63.980.000

10.000.000

73.980.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000

0

1.100.000

323

Rashodi za usluge

62.700.000

10.000.000

72.700.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.000

0

180.000

34

Financijski rashodi

20.000

0

20.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

0

20.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.000.000

0

1.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000

0

1.000.000


A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

0

4.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

0

4.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

937.000

0

937.000

323

Rashodi za usluge

3.040.000

0

3.040.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.000

0

23.000


A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

4.000.000

1.000.000

5.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

1.000.000

5.000.000

323

Rashodi za usluge

3.950.000

1.000.000

4.950.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000


A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

4.000.000

0

4.000.000

32

Materijalni rashodi

3.000.000

0

3.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000.000

0

3.000.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

0

1.000.000


104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.521.252.805

-140.146.181

1.381.106.624


K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

124.698.000

71.302.000

196.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

5.000.000

-1.000.000

4.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.000.000

-1.000.000

4.000.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

386

Kapitalne pomoći

1.000.000

0

1.000.000

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

118.698.000

72.302.000

191.000.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

118.698.000

72.302.000

191.000.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

118.698.000

72.302.000

191.000.000


K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

170.000.000

25.000.000

195.000.000

38

Ostali rashodi

150.000.000

45.000.000

195.000.000

386

Kapitalne pomoći

150.000.000

45.000.000

195.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000.000

-20.000.000

0

421

Građevinski objekti

20.000.000

-20.000.000

0


K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

50.000.142

40.000.000

90.000.142

38

Ostali rashodi

25.000.142

65.000.000

90.000.142

386

Kapitalne pomoći

25.000.142

65.000.000

90.000.142

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.000.000

-25.000.000

0

421

Građevinski objekti

25.000.000

-25.000.000

0


K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

354.850.000

-106.750.000

248.100.000

38

Kapitalne pomoći

12.000.000

0

12.000.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

12.000.000

0

12.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

342.850.000

-106.750.000

236.100.000

421

Građevinski objekti

328.850.000

-106.750.000

222.100.000

423

Prijevozna sredstva

14.000.000

0

14.000.000


K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

13.570.000

0

13.570.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

13.570.000

0

13.570.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

13.570.000

0

13.570.000


K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

146.000.000

-66.400.000

79.600.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

53.500.000

-16.699.000

36.801.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

53.500.000

-16.699.000

36.801.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

-500.000

0

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva

500.000

-500.000

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

92.000.000

-49.201.000

42.799.000

421

Građevinski objekti

92.000.000

-49.201.000

42.799.000


K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

353.298.226

-99.298.181

254.000.045

38

Ostali rashodi

353.298.226

-99.298.181

254.000.045

386

Kapitalne pomoći

353.298.226

-99.298.181

254.000.045


K2054

NERETVA-TREBIŠNICA

8.836.437

-4.000.000

4.836.437

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.836.437

-4.000.000

4.836.437

421

Građevinski objekti

8.836.437

-4.000.000

4.836.437


K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300.000.000

0

300.000.000

42

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

300.000.000

0

300.000.000

421

Građevinski objekti

300.000.000

0

300.000.000

39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu