Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

NN 39/2014 (27.3.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

687

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2014., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                      1.817.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                                     3.409.977.000 kuna

– manjak u iznosu od                                                  1.592.477.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/02

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Plan za 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

PRIHODI POSLOVANJA

1.817.500.000

0

1.817.500.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

RASHODI POSLOVANJA

1.895.513.000

-50.000.000

1.845.513.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.614.464.000

-50.000.000

1.564.464.000

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-1.692.477.000

100.000.000

-1.592.477.000

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan za 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.458.977.000

-100.000.000

2.358.977.000

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

766.500.000

0

766.500.000

NETO FINANCIRANJE

1.692.477.000

-100.000.000

1.592.477.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.817.500.000

0

1.817.500.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.760.000.000

0

1.760.000.000

 

 

633

Pomoći iz proračuna

1.760.000.000

0

1.760.000.000

 

64

 

Prihodi od imovine

47.500.000

0

47.500.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

6.000.000

0

6.000.000

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

41.500.000

0

41.500.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

9.000.000

0

9.000.000

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

9.000.000

0

9.000.000

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.000.000

0

1.000.000

 

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.000.000

0

1.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.895.513.000

-50.000.000

1.845.513.000

 

31

 

Rashodi za zaposlene

93.481.000

0

93.481.000

 

 

311

Plaće (Bruto)

79.158.000

0

79.158.000

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.287.300

0

2.287.300

 

 

313

Doprinosi na plaće

12.035.700

0

12.035.700

 

32

 

Materijalni rashodi

1.117.722.000

-50.000.000

1.067.722.000

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

4.014.000

0

4.014.000

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

15.310.000

0

15.310.000

 

 

323

Rashodi za usluge

1.094.835.000

-50.000.000

1.044.835.000

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.563.000

0

3.563.000

 

34

 

Financijski rashodi

549.810.000

0

549.810.000

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

522.000.000

0

522.000.000

 

 

343

Ostali financijski rashodi

27.810.000

0

27.810.000

 

36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države – ŽUC

0

120.000.000

120.000.000

 


363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

120.000.000

120.000.000

 

38


Ostali rashodi

134.500.000

-120.000.000

14.500.000

 


382

Kapitalne donacije – Ž U C

120.000.000

-120.000.000

0

 


383

Kazne, penali i naknade štete

14.500.000

0

14.500.000

4

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.614.464.000

-50.000.000

1.564.464.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

166.670.000

0

166.670.000

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

161.620.000

0

161.620.000

 

 

412

Nematerijalna imovina

5.050.000

0

5.050.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.447.794.000

-50.000.000

1.397.794.000

 

 

421

Građevinski objekti

1.423.144.000

-50.000.000

1.373.144.000

 

 

422

Postrojenja i oprema

10.400.000

0

10.400.000

 

 

423

Prijevozna sredstva

1.550.000

0

1.550.000

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.700.000

0

12.700.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Plan 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan 2014.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

1.692.477.000

-100.000.000

1.592.477.000

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.458.977.000

-100.000.000

2.358.977.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

2.458.977.000

-100.000.000

2.358.977.000

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.458.977.000

-100.000.000

2.358.977.000

5

 

 

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

766.500.000

0

766.500.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

766.500.000

0

766.500.000

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

766.500.000

0

766.500.000

 

 

 

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

649.100.000

0

649.100.000

 

 

 

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

117.400.000

0

117.400.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2014.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2014.

 

 

 

 

 

03

HRVATSKE CESTE

4.276.477.000

-100.000.000

4.176.477.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

236.563.000

0

236.563.000


A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

197.513.000

0

197.513.000

31

Rashodi za zaposlene

93.481.000

0

93.481.000

311

Plaće (Bruto)

79.158.000

0

79.158.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.287.300

0

2.287.300

313

Doprinosi na plaće

12.035.700

0

12.035.700

32

Materijalni rashodi

61.722.000

0

61.722.000

321

Naknade troškova zaposlenima

4.014.000

0

4.014.000

322

Rashodi za materijal i energiju

15.310.000

0

15.310.000

323

Rashodi za usluge

38.835.000

0

38.835.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.563.000

0

3.563.000

34

Financijski rashodi

27.810.000

0

27.810.000

343

Ostali financijski rashodi

27.810.000

0

27.810.000

38

Ostali rashodi

14.500.000

0

14.500.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

14.500.000

0

14.500.000 

 

 

K2000

OPREMANJE

10.400.000

0

10.400.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.400.000

0

10.400.000

422

Postrojenja i oprema

10.400.000

0

10.400.000 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

17.750.000

0

17.750.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.050.000

0

5.050.000

412

Nematerijalna imovina

5.050.000

0

5.050.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.700.000

0

12.700.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.700.000

0

12.700.000 

 

 

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.550.000

0

1.550.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.550.000

0

1.550.000

423

Prijevozna sredstva

1.550.000

0

1.550.000 

 

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

9.350.000

0

9.350.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.350.000

0

9.350.000

421

Građevinski objekti

9.350.000

0

9.350.000 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.133.400.000

0

1.133.400.000 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.133.400.000

0

1.133.400.000

34

Financijski rashodi

484.300.000

0

484.300.000

342

Kamate za primljene zajmove

484.300.000

0

484.300.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

649.100.000

0

649.100.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

649.100.000

0

649.100.000 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

155.100.000

0

155.100.000 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

155.100.000

0

155.100.000

34

Financijski rashodi

37.700.000

0

37.700.000

342

Kamate za primljene zajmove

37.700.000

0

37.700.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

117.400.000

0

117.400.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

117.400.000

0

117.400.000 

 

 

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.575.414.000

-50.000.000

1.525.414.000

 

 

 

 

 

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

49.363.000

24.037.000

73.400.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

0

5.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

0

5.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

44.363.000

24.037.000

68.400.000

421

Građevinski objekti

44.363.000

24.037.000

68.400.000

 

 
K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

683.748.100

-14.898.300

668.849.800

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

64.000.000

0

64.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

64.000.000

0

64.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

619.748.100

-14.898.300

604.849.800

421

Građevinski objekti

619.748.100

-14.898.300

604.849.800


K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

427.415.400

-63.861.200

363.554.200

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

74.120.000

0

74.120.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

74.120.000

0

74.120.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

353.295.400

-63.861.200

289.434.200

421

Građevinski objekti

353.295.400

-63.861.200

289.434.200

 

 
K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

43.950.000

-9.300.000

34.650.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.800.000

0

5.800.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.800.000

0

5.800.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

38.150.000

-9.300.000

28.850.000

421

Građevinski objekti

38.150.000

-9.300.000

28.850.000


K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

4.637.500

10.362.500

15.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.637.500

10.362.500

15.000.000

421

Građevinski objekti

4.637.500

10.362.500

15.000.000

 

 
K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

36.000.000

0

36.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

200.000

0

200.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

200.000

0

200.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

35.800.000

0

35.800.000

421

Građevinski objekti

35.800.000

0

35.800.000

 

 
K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

23.300.000

3.660.000

26.960.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

7.500.000

0

7.500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

7.500.000

0

7.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.800.000

3.660.000

19.460.000

421

Građevinski objekti

15.800.000

3.660.000

19.460.000


K2010

BETTERMENT

307.000.000

0

307.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

0

5.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

0

5.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

302.000.000

0

302.000.000

421

Građevinski objekti

302.000.000

0

302.000.000


104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

1.056.000.000

-50.000.000

1.006.000.000 

 

 

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

420.000.000

0

420.000.000

32

Materijalni rashodi

420.000.000

0

420.000.000

323

Rashodi za usluge

420.000.000

0

420.000.000 

 

 

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

630.000.000

-50.000.000

580.000.000

32

Materijalni rashodi

630.000.000

-50.000.000

580.000.000

323

Rashodi za usluge

630.000.000

-50.000.000

580.000.000 

 

 

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

6.000.000

0

6.000.000

32

Materijalni rashodi

6.000.000

0

6.000.000

323

Rashodi za usluge

6.000.000

0

6.000.000 

 

 

105

SUFINANCIRANJE

120.000.000

0

120.000.000

 

 

 

 

 

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

120.000.000

-120.000.000

0

38

Ostali rashodi

120.000.000

-120.000.000

0

382

Kapitalne donacije

120.000.000

-120.000.000

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

0

120.000.000

120.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

120.000.000

120.000.000

IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU
39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 39 27.03.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu