Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 40/2014 (28.3.2014.), Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

693

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013), Tarifni broj 62. mijenja se i glasi:

(1) Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine za:

1.

obuhvat zahvata u prostoru do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km

10.000,00

2.

obuhvat zahvata u prostoru od 1 do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 1 do 5 km

15.000,00

3.

obuhvat zahvata u prostoru od 5 do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 5 do 10 km

20.000,00

4.

obuhvat zahvata u prostoru preko 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine preko 10 km

25.000,00

(2) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine:

1.

skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja

0,25‰


s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 20.000,00 kuna


2.

skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja

0,25‰


s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 16.000,00 kuna


3.

skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja

0,25‰


s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna


4.

skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti

800,00

5.

skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu

600,00

(3) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu:

1.

skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja

0,25‰


s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 20.000,00 kuna


2.

skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja

0,25‰


s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 16.000,00 kuna


3.

skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja

0,25‰


s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna


4.

skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti

800,00

5.

skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu

600,00

(4) Za izdavanje privremene uporabne dozvole i uporabne dozvole za dio građevine iz određene skupine iz stavka 3. točaka 1., 2. i 3. ovoga Tarifnog broja plaća se 25% iznosa propisanog u stavku 3. ovoga Tarifnog broja za tu skupinu.

(5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine 600,00

Napomena:

Ako je zahtjev za izdavanje akata iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, odnosno gradnje, iznos propisan ovim Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.

Članak 2.

Tarifni broj 63. briše se.

Članak 3.

Za izdavanje akata u postupcima započetima po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012 i 80/2013) i ranije važećim zakonima koji su uređivali upravno područje prostornoga uređenja i gradnje primjenjuje se Tarifa Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/36

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 27. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

40 28.03.2014 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama