Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

NN 40/2014 (28.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

40 28.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

709

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 37. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 2. i 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 3. i 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (»Narodne novine« broj 105/2010) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive i odluke Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. kojom se postavljaju rokovi kojima se ukazuju uvjeti koje moraju ispuniti reprodukcijski sadni materijal povrća, osim sjemena, sukladno Direktivi Vijeća 92/33/EEZ (SL L 250, 7. 10. 1993.);

– Direktiva Komisije 93/62/EEZ od 5. srpnja 1993. kojima se utvrđuju provedbene mjere koje se odnose na nadzor i praćenje dobavljača i objekata u skladu s Direktivom Vijeća 92/33/EEZ o stavljanju na tržište sadnog materijala povrća, osim sjemena (SL L 250, 7. 10. 1993.);

– Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice (SL L 165, 3. 7. 2003.);

– Direktiva Komisije 2006/124/EZ od 5. prosinca 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena i Direktive Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 339, 6. 12. 2006.);

– Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog i sadnog materijala povrća, osim sjemena (SL L 205, 1. 8. 2008.);

– Provedbena odluka Komisije 2013/166/EU od 2. travnja 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 2008/72/EZ s ciljem produljenja odstupanja koje se odnosi na uvjete za uvoz reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, iz trećih zemalja (SL L 94, 4. 4. 2013.);

– Provedbena direktiva Komisije 2013/45/EU od 7. kolovoza 2013. o izmjeni Direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice (SL L 213, 8. 8. 2013.).«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. riječi: »RH kvaliteta« zamjenjuju se riječima: »EU kvaliteta«.

U članku 15. stavku 3. riječi: »RH kvaliteta« zamjenjuju se riječima: »EU kvaliteta«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 2. riječi: »pored hrvatskog jezika« i riječ: »i« brišu se.

Članak 4.

U Dodatku III. u tablici riječi: »Lycopersicon esculentum Mill.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/18

Urbroj: 525-09/1165-14-1

Zagreb, 13. ožujka 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.