Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti

NN 40/2014 (28.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

710

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj: 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010 i 55/2011) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ČUVANIH SORTI

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (»Narodne novine« broj 43/2013) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. koja propisuje određena odstupanja, za priznavanje čuvanih sorti koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i ugrožene su genetskom erozijom i za trženje sjemena i sjemena krumpira tih čuvanih sorti (SL L 12, 21.6.2008.);

– Direktiva Komisije 2009/145/EZ od 26. studenoga 2009. koja propisuje određena odstupanja, za prihvaćanje povrtnih čuvanih sorti koje su tradicionalno uzgajane na posebnim područjima i regijama i ugrožene su genetskom erozijom i povrtnih sorti bez stvarne vrijednosti za komercijalnu proizvodnju usjeva, ali su razvijene za uzgoj pod posebnim uvjetima i za stavljanje na tržište sjemena čuvanih sorti (SL L 312, 27.11.2009.);

– Direktiva Komisije 2010/60/EU od 30. kolovoza 2010. koja propisuje određena odstupanja, za stavljanje na tržište sjemenskih mješavina krmnog bilja namijenjenih očuvanju prirodnog okoliša (SL L 228, 31.8.2010.);

– Provedbena direktiva Komisije 2013/45/EU od 7. kolovoza 2013. o izmjeni Direktiva Vijeća 2002/55/EZ i 2008/72/EZ i Direktive Komisije 2009/145/EZ u vezi s botaničkim nazivima rajčice (SL L 213, 8. 8. 2013.).«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. riječi: », pored hrvatskog jezika« i riječ: »i« brišu se.

Članak 3.

U Dodatku I. u naslovu iza broja: »14.« dodaju se riječi: »stavku 4.«.

U istom Dodatku u tablici riječi: »Lycopersicon esculentum Mill.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«.

Članak 4.

U Dodatku II. dodaje se naslov: »Kvantitativna ograničenja za trženje sjemena sorti povrća bez stvarne komercijalne vrijednosti razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima, sukladno članku 14. stavku 5.«.

U istom Dodatku u tablici riječi: »Lycopersicon esculentum Mill.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/19

Urbroj: 525-09/1165-14-1

Zagreb, 11. ožujka 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.