Zakon o savjetima mladih

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o savjetima mladih

HRVATSKI SABOR

724

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH

Proglašavam Zakon o savjetima mladih, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/63

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O SAVJETIMA MLADIH

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

(2) Cilj ovoga Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

(1) Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

(2) Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.

(3) Savjeti mladih osnivaju se kao općinski, gradski i županijski savjeti mladih te savjet mladih Grada Zagreba.

(4) Statutom Grada Zagreba može se predvidjeti osnivanje savjeta mladih kao savjetodavnih tijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba.

Članak 3.

(1) Mladi, u smislu ovoga Zakona, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana savjeta i zamjenika člana savjeta mladih.

(2) Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 5.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju savjete mladih uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, u okviru raspoloživih sredstava, osigurati savjetima mladih:

– podršku u informiranju i savjetovanju jednostavnim pristupom pouzdanim informacijama o pitanjima od interesa za mlade putem tiskovina, elektroničkih medija, informatičke tehnologije ili na druge primjerene načine, bez diskriminacije, ideoloških i drugih utjecaja

– sudjelovanje u radu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– uključivanje u aktivnosti suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razmjenu dobrih praksi i izradu javnih politika za mlade i u vezi s mladima.

II. OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 6.

(1) Savjeti mladih osnivaju se odlukom o osnivanju savjeta mladih.

(2) Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu s ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, te statutom jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(3) Odluka o osnivanju savjeta mladih mora sadržavati odredbe o:

– broju članova savjeta mladih

– načinu izbora članova savjeta mladih

– rokovima provedbe izbora za članove i zamjenike članova savjeta mladih

– radnom tijelu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura

– načinu utjecaja savjeta mladih na rad predstavničkog tijela u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima

– načinu financiranja rada i programa savjeta mladih, te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad savjeta mladih

– pravu na naknadu troškova za sudjelovanje u radu sukladno članku 22. stavku 3. ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Predstavnička tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave mogu osnovati zajednički savjet mladih u slučajevima kada postoje zajednički ili strateški interesi jedinica lokalne samouprave ili mladih s prebivalištem ili boravištem na njihovom teritoriju.

(2) Osnivanje zajedničkog savjeta mladih, njegov djelokrug, izbor predsjednika i radnih tijela, financiranje te druga pitanja od interesa za rad zajedničkog savjeta mladih, predstavnička tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave uređuju sporazumom, sukladno ovom Zakonu i općim aktima jedinica lokalne samouprave.

III. SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i ne može biti manji od pet niti veći od dvadeset i jedan, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih, i to tako da savjet mladih:

– jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše sedam članova

– jedinice lokalne samouprave od 10 001 do 30 000 stanovnika ima najmanje sedam, a najviše devet članova

– jedinice lokalne samouprave s više od 30 000 stanovnika ima najmanje devet, a najviše petnaest članova

– jedinice područne (regionalne) samouprave ima najmanje jedanaest, a najviše petnaest članova

– Grada Zagreba ima najmanje petnaest, a najviše dvadeset i jednog člana.

IV. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 9.

(1) Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove savjeta mladih i njihove zamjenike bira predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, statutom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i poslovnikom o radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave temeljem odluke o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak biranja članova savjeta mladih i njihovih zamjenika.

(3) Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

(4) Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 3. ovoga članka neformalna skupina mladih, ona mora biti:

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3000 stanovnika, skupina od najmanje 10 mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3 001 do 10.000 stanovnika, skupina od najmanje 20 mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10 001 do 30.000 stanovnika, skupina od najmanje 30 mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 30 000 stanovnika, skupina od najmanje 40 mladih

– u županijama i u Gradu Zagrebu, skupina od najmanje 50 mladih.

(5) Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 3. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Članak 10.

(1) Izbor članova savjeta mladih i njihovih zamjenika provodi se u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općim aktima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(2) Postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura sukladno ovom Zakonu.

(3) Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, javni poziv se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(4) Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora sukladno ovom Zakonu, uvjete za isticanje kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.

(5) Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih, radno tijelo predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne samouprave navedeno u odluci o osnivanju savjeta mladih, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

(6) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te se objavljuju na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(7) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova savjeta mladih.

(8) Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju savjeta mladih ima članova savjeta mladih.

(9) U slučaju da nije moguće izabrati savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi savjeta mladih.

(10) Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja, sukladno stavku 3. ovoga članka, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova savjeta mladih.

V. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 11.

(1) Rezultati izbora za članove i zamjenike članova savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, rezultati izbora za članove i zamjenike članova savjeta mladih objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te u sredstvima javnog priopćavanja.

(2) Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

(3) Prvu sjednicu savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(4) Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju savjeta mladih jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužne su objaviti na svojim mrežnim stranicama, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, obavijest se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(5) Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta mladih biraju i razrješuju članovi savjeta mladih većinom glasova svih članova, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(6) Ako savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove savjeta mladih ne izabere predsjednika savjeta mladih, predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.

VI. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

(1) Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

(2) Mandat zamjenika člana savjeta mladih vezan je uz mandat člana savjeta mladih. Mandat zamjenika člana savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana savjeta mladih sukladno ovom Zakonu.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razriješit će člana savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana savjeta mladih.

(4) Član savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

(5) Ako se broj članova savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, predstavničko tijelo će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izbor članova savjeta mladih.

(6) Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova savjeta mladih.

(7) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave raspustit će savjet mladih samo ako savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

VII. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VIII. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 14.

(1) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(2) Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik savjeta mladih.

(3) Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih.

Članak 15.

(1) Savjet mladih donosi poslovnik o radu.

(2) Poslovnik o radu savjet mladih donosi većinom glasova svih članova savjeta mladih.

(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada savjeta mladih u skladu s ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 16.

(1) Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova savjeta mladih, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Član savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

(3) Smatra se da je član savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

(4) Ako je član savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana savjeta mladih.

Članak 17.

(1) Savjet mladih predstavlja predsjednik savjeta mladih.

(2) Predsjednik savjeta mladih:

– saziva i vodi sjednice savjeta mladih

– predstavlja savjet mladih prema jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i prema trećima

– obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i poslovnika o radu savjeta mladih.

(3) Ako je predsjednik savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika savjeta mladih.

(4) Ako predsjednik savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Zakonu, općim aktima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te poslovniku o radu, savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

(5) Ako savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika savjeta mladih sukladno stavku 4. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, sukladno poslovniku o radu savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika savjeta mladih.

(6) Ako zamjenik predsjednika savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Zakonu, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poslovniku o radu savjeta mladih, predsjednik savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika savjeta mladih.

Članak 18.

(1) Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

(2) U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 19.

(1) Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

(2) Program rada savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

– suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici za mlade

– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) Program rada savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom savjeta mladih.

(4) Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih.

(5) Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

(6) Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje ga objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 20.

(1) Ako se programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno ovom Zakonu, odluci o osnivanju savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(2) Program rada savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

IX. SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Savjeti mladih općina, gradova i županija, te savjet mladih Grada Zagreba mogu surađivati međusobno i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.

X. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 22.

(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osiguravaju financijska sredstva za rad i program rada savjeta mladih iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona i iz stavka 3. ovoga članka, kao i prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, sukladno ovom Zakonu i odluci o osnivanju savjeta mladih.

(2) Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

(3) Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u savjetu mladih u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Članak 23.

Jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu savjeta mladih na svojoj mrežnoj stranici.

XI. ODNOS SAVJETA MLADIH I PREDSTAVNIČKOG TE IZVRŠNOG TIJELA

Članak 24.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dostavlja savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

(2) Predsjednik predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove predstavničkog tijela i drugih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji predstavničkog tijela i drugih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave sa savjetom mladih.

(3) Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i savjeta mladih može pokrenuti i savjet mladih.

(4) Na zajednički sastanak predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i savjeta mladih mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

(5) U slučaju da više jedinica lokalne samouprave osnuje zajednički savjet mladih, sastanak iz stavka 2. ovoga članka saziva onaj predsjednik predstavničkih tijela kojeg zajednički, sukladno sporazumu iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, odrede svi predsjednici predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koje su osnovale zajednički savjet mladih, a na sastanku sudjeluju svi predsjednici predstavničkih tijela.

(6) Na prijedlog savjeta mladih predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži predstavničko tijelo.

Članak 25.

(1) Savjet mladih surađuje s izvršnim tijelom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

(2) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji općinskog načelnika, gradonačelnika, župana, odnosno gradonačelnika Grada Zagreba i savjeta mladih.

(3) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

XII. NADZOR NAD PROVEDBOM I PRAĆENJE PROVEDBE ZAKONA

Članak 26.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za mlade (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 27.

(1) Ministarstvo prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradom stručnih analiza i elaborata te na druge prikladne načine.

(2) Ministarstvo vodi bazu savjeta mladih koju ažurira kroz redovni godišnji kontakt s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Ministarstvo svake godine objavljuje izvješće o provedbi ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama te ga dostavlja odborima Hrvatskoga sabora nadležnima za mlade i lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu.

(4) U sklopu nadzora i praćenja provedbe ovoga Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jednom godišnje, i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu dostaviti podatke o provedbi ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo će obrazac za dostavu podataka iz stavka 4. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) U sklopu nadzora nad provedbom ovoga Zakona Ministarstvo u godišnjem izvješću i kada za to postoji potreba daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za efikasniju provedbu ovoga Zakona.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladit će svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja ovoga Zakona na snagu.

(2) Savjeti mladih koji su osnovani sukladno Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.) nastavljaju s radom do isteka svojih mandata.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu osnovale savjete mladih dužne su ih osnovati u roku od 90 dana od dana usklađivanja akata iz stavka 1. ovoga članka s odredbama ovoga Zakona.

(4) Postupci izbora članova savjeta mladih koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.).

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.).

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/193

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.