Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

HRVATSKI SABOR

725

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA

Proglašavam Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/64

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uskraćuje pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10 posto, i to:

1. za zaposlene u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta

2. za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada.

Članak 2.

Pravo iz članka 1. ovoga Zakona uskraćuje se od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014.

Članak 3.

Na prava iz odredbe članka 1. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/42

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.