Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

HRVATSKI SABOR

727

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/66

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Članak 1.

U Zakonu o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09., 35/13. i 158/13.) u članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 750,00 kuna do 10.000,00 kuna, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, a po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kuna.«.

Članak 2.

U članku 52. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 750,00 kuna do 10.000,00 kuna, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, a po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kuna.

(3) Porez na dobitke iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja. Osnovica za obračun poreza jest novčani iznos pojedinačnog dobitka.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/38

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.